Dz.U. 2003 nr 9 poz. 108

108 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip ca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 ) i art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 118

1) ogła sza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jed nolity tekst ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, apte kach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452),

2) ustawą z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

3) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

4) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

6) ustawą z dnia 6 września 2001 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, usta wę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzę dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300),

7) ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farma ceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181),

8) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów admi nistracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271),

9) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyż szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052) Dziennik Ustaw Nr 9 — 586 — Poz. 108 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 stycznia 2003 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 67, 68 ust. 3 i art. 71—77 ustawy z dnia 19 kwiet nia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179), które stanowią: „Art. 6

7. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 12

8) w art. 11 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: «8a) obrotu hurtowego lekami gotowymi i surowcami farmaceutycznymi prze znaczonymi do produkcji lub sporzą dzania leków w aptekach oraz arty kułami sanitarnymi,».” Art. 6

8. „

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpo wiednio do funkcjonariuszy resorto wej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pełniących obowiązki aptekarzy, którym Minister Spraw Wewnętrznych przedłużył służ bę do dnia 31 grudnia 1991 r.” „Art. 7

1.

1. Czyny aptekarzy popełnione przed wej ściem w życie ustawy, a stanowiące w myśl przepisów dotychczasowych wykroczenie zawodowe, uważa się za przewinienie w zakresie odpowiedzial ności zawodowej w rozumieniu ustawy.

2. Sprawy wszczęte przez komisje kontroli zawodowej, a niezakończone prawo mocnie, są prowadzone dalej po ich przekazaniu sądom aptekarskim we dług zasad ustawy.

3. Sprawy wszczęte przez rzeczników do bra służby zdrowia bądź prowadzone przed komisjami kontroli zawodowej ulegają przekazaniu właściwym rzeczni kom odpowiedzialności zawodowej lub sądom aptekarskim w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy i są prowa dzone dalej według zasad w niej określo nych. Art. 7

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej na wniosek Polskiego Towarzystwa Farma ceutycznego i związków zawodowych po woła, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Komitet Organi zacyjny Izb Aptekarskich. Art. 7

3.

1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w art. 72, jest:

1) opracowanie regulaminów: wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Apteka rzy i wyboru organów okręgowych izb aptekarskich oraz projektu regu laminu pierwszego Krajowego Zjaz du Aptekarzy,

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib tymczasowych okręgowych izb apte karskich,

3) zwołanie, zgodnie z przepisami usta wy, pierwszych zjazdów tymczaso wych okręgowych izb aptekarskich oraz Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

2. Do czasu wyboru krajowych organów samorządu aptekarskiego Komitet ma uprawnienia Naczelnej Rady Aptekar skiej.

3. Do członków Komitetu, delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Aptekarzy oraz osób wykonujących czynności związane z organizacją izb aptekarskich stosuje się odpowiednio przepis art. 10 ust. 3.

4. Prezydenci i burmistrzowie miast, na których terenie ustalono siedziby Na czelnej i okręgowych izb aptekarskich, zapewnią warunki lokalowe i techniczne niezbędne dla działalności izb.

5. Koszty działania Komitetu pokrywa bu dżet państwa. Art. 7

4. Farmaceutów, którzy w dniu wejścia w ży cie ustawy posiadali prawo wykonywania zawodu na podstawie dotychczas obo wiązujących przepisów i zawód ten wyko nywali w aptece lub hurtowni, wpisuje się na listę członków tymczasowej okręgowej izby aptekarskiej, na której obszarze wy konują zawód. Przepis art. 15 ust. 4 stosu je się odpowiednio. Art. 7

5. Osoby posiadające koncesje na prowa dzenie apteki oraz kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących apteki lub hurtownie są obowiązani zawiadomić, w terminie trzech miesięcy od dnia ogło szenia ustawy, komisję organizacyjną tymczasowej okręgowej izby aptekarskiej o osobach wykonujących zawód apteka rza w prowadzonych przez siebie apte kach lub hurtowniach. Art. 76.a) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu hurtowego lekami go towymi i surowcami farmaceutycznymi przeznaczonymi do produkcji lub spo rządzania leków w aptekach oraz artyku łami sanitarnymi mogą prowadzić ją na dal pod warunkiem uzyskania koncesji na prowadzenie tej działalności w termi nie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 7

7. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie zacho wują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wejścia ustawy w życie.”;

2) art. 76 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środ kach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycz nym (Dz. U. Nr 105, poz. 452), który stanowi: ——————— a) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 53 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 9 — 587 — Poz. 108 „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie nie których upoważnień do wydawania aktów wyko nawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), który stanowi: „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

6) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia nie niektórych upoważnień ustawowych do wyda wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

7) art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy robów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300), który stanowi: „Art. 2

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 11 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 4 i 116 Prawa farmaceutycznego, które wchodzą w życie z dniem 31 grud nia 2001 r.”;

8) art. 3—5, 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmia nie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181), które stanowią: „Art.

3.

1. Osoby, które posiadają dyplom wydany przez polską szkołę wyższą potwierdza jący ukończenie studiów na kierunku far macja w systemie czteroletnim lub pię cioletnim, o których mowa w art. 2b ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane wystąpić do okręgowej rady aptekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywanej pracy o stwierdzenie prawa wykonywa nia zawodu farmaceuty, nie później niż do dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać zawód farmaceuty do czasu stwierdzenia prawa wykonywania zawo du, z wyłączeniem samodzielnych czyn ności zawodowych wykonywanych w ap tece.

3. Przepis art. 4, 4a, 4c i 4e ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio. Art.

4.

1. Prawo wykonywania zawodu aptekarza wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje moc i staje się pra wem wykonywania zawodu farmaceuty, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Sprawy dotyczące przyznania prawa wy konywania zawodu aptekarza, wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się z zastoso waniem przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

5. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o aptekarzu, oznacza to farmaceutę w rozumieniu art. 2b ustawy wymienionej w art. 1.” „Art.

7. Przepisy art. 2b ust. 1 pkt 7, ust. 2—5 i ust. 7, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. d), art. 4b, art. 4c ust. 3 i 4, art. 4e ust. 2—6, art. 4f ust. 4, art. 4g, art. 15 ust. 4a, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 7—10, art. 18a ust. 2 i art. 60 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 paź dziernika 2002 r.”;

9) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i ustawę — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 8 Dziennik Ustaw Nr 9 — 588 — Poz. 108 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 101 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), który stano wi: „Art. 10

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r., z tym że przepisy art. 42 § 2, art. 70 § 1 i art. 93 w zakresie wynagro dzenia, o którym mowa w art. 42 § 1, sto suje się od dnia 1 stycznia 2004 r.”. Marszałek Sejmu: M. Borowski Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. (poz. 108) USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskie go1), jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu.

2. Samorząd zawodu aptekarskiego

1) jest niezależ ny i podlega tylko ustawom.

3. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby apte karskie mają osobowość prawną. Art.

2.

1. Siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa. 2.

2) Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Ra da Aptekarska, uwzględniając zasadniczy podział tery torialny państwa.

3. (uchylony).3) Art. 2a.

4) Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje działal ność polegającą w szczególności na:

1) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów me dycznych będących przedmiotem obrotu w apte kach i hurtowniach farmaceutycznych oraz spra wowaniu nadzoru nad ich obrotem, przechowywa niem i wykorzystaniem;

2) sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczni czych;

3) sprawdzaniu jakości i tożsamości leków recepturo wych, leków aptecznych i leków gotowych;

4) udzielaniu informacji i porad odnośnie do działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów me dycznych będących przedmiotem obrotu w apte kach i hurtowniach farmaceutycznych;

5) kierowaniu apteką, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną;

6) współuczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, w szczegól ności w zakładach opieki zdrowotnej;

7) współudziale w badaniach klinicznych prowadzo nych w szpitalu;

8) współudziale w badaniach nad lekiem, monitoro waniu niepożądanych działań leków i przekazywa niu tych informacji właściwym organom. Art. 2b.

4)

1. Farmaceutą jest osoba, która:

1) ukończyła co najmniej pięcioletnie studia na kierun ku farmacja szkoły wyższej obejmujące co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskała tytuł za wodowy magistra;

2) ukończyła pięcioletnie studia na kierunku farmacja szkoły wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz odbyła roczną praktykę w aptece;

3) ukończyła pięcioletnie studia na kierunku farmacja szkoły wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) ukończyła czteroletnie studia na kierunku farmacja szkoły wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) ukończyła czteroletnie studia na kierunku farmacja szkoły wyższej, uzyskała tytuł zawodowy magistra i odbyła roczną praktykę w aptece;

6) posiada dyplom wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem uzyskiwa nym w kraju, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku farmacja, oraz roczną prakty kę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplomu, uznaną za równorzędną z praktyką odbytą w kraju; ———————

1) Obecnie: farmaceuty, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181), która weszła w życie z dniem 2 października 2002 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 71 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określa jących kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

3) Przez art. 71 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 2.

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odno śniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 589 — Poz. 108 7)

5) posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem wymienionym w wykazie, o którym mowa w ust. 4. 2.

5) Osoba, która ukończyła studia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz uzyskała tytuł zawodowy magi stra, a nie odbyła rocznej praktyki w aptece, może wy konywać zawód z wyłączeniem wykonywania samo dzielnie czynności zawodowych w aptece. 3.

5) Jeżeli wynika to z przepisów odrębnych, farma ceuta, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, może być zo bowiązany w celu wykonywania zawodu farmaceuty na terenie innych państw członkowskich Unii Europej skiej do przedstawienia zaświadczenia wydanego przez okręgową radę aptekarską, że wykonywał na te renie Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty, w tym również w aptece i hurtowni farmaceutycznej, przez okres co najmniej kolejnych trzech lat w czasie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia. 4.

5) Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rze czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz dyplo mów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, po twierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu far maceuty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając w szczególności nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz oznaczenie podmiotów wydających te dokumenty. 5.

5) Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie for malnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty, okre ślonym na podstawie ust. 1 pkt 7, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez pań stwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzające, że kształcenie zakończone zostało:

1) przed 1985 r. albo

2) po 1985 r., jeżeli rozpoczęło się przed rokiem 1985 — o ile potwierdzone zostanie zaświadczeniem, iż osoba posługująca się dokumentem, przez okres trzech kolejnych lat z pięciu poprzedzających wydanie tego zaświadczenia, wykonywała w państwie człon kowskim Unii Europejskiej zawód farmaceuty.

6. Koszt rocznej praktyki w aptece, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, pokrywa podmiot, który zawarł umo wę z osobą odbywającą praktykę w aptece. 7.

5) Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie for malnych kwalifikacji, określonym na podstawie ust. 1 pkt 7, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne doku menty wydane przez państwo członkowskie Unii Euro pejskiej, o ile potwierdzone zostaną zaświadczeniem wydanym przez kompetentne władze lub organy pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzają cym zakończenie kształcenia równoważnego z kształ ceniem, którego potwierdzeniem są dokumenty, o któ rych mowa w ust. 4. Art. 2c.

4)

1. Staż w aptece, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, odbywany jest w aptece, która uzyskała pozytywną opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a także opinię okręgowej rady ap tekarskiej, wydaną na wniosek dziekana wydziału far maceutycznego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać ocenę osób nadzorujących odbywanie przez studenta farmacji stażu w aptece, wyposażenia oraz warunków lokalowych apteki, a także zakresu za dań wykonywanych w tej aptece pod kątem prowadzo nego procesu dydaktycznego. Art.

3. (uchylony).6) Art. 4.

7)

1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu ty stwierdza okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty.

2. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty, z uwzględnieniem art. 2b ust. 2, okręgowa rada apte karska stwierdza w odniesieniu do obywatela polskie go, który:

1) posiada: a) tytuł zawodowy magistra, potwierdzony dyplo mem wydanym przez polską szkołę wyższą, ukończenia studiów na kierunku farmacja, w systemie obejmującym co najmniej sześcio miesięczny staż w aptece, albo b) tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplo mem, wydanym przez polską szkołę wyższą, ukończenia studiów na kierunku farmacja w sys temie pięcioletnim i roczną praktykę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplomu, albo c) tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplo mem, wydanym przez polską szkołę wyższą, ukończenia studiów na kierunku farmacja w sys temie czteroletnim i roczną praktykę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplomu, albo d)

5) dokument potwierdzający kwalifikacje nie zbędne do wykonywania zawodu farmaceuty, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2b ust. 4, albo e) dyplom wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej uznany w Rze czypospolitej Polskiej za równoważny, zgodnie z odrębnymi przepisami, z dyplomem uzyskiwa nym w kraju, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku farmacja, oraz roczną prak tykę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplo mu. Wymóg odbycia rocznej praktyki w aptece po uzyskaniu dyplomu nie jest konieczny, jeżeli program studiów obejmował staż w aptece w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy; ———————

5) Stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7 usta wy, o której mowa w odnośniku 1. ———————

6) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 590 — Poz. 108

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Art. 4a.

8) Wobec osób, które spełniają wymagania określone w art. 4 ust. 2 oraz posiadają tytuł zawodo wy magistra potwierdzony dyplomem ukończenia stu diów na kierunku farmacja w systemie czteroletnim lub pięcioletnim, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 3 i 4, okręgowa rada aptekarska stwierdza prawo wykony wania zawodu farmaceuty z wyłączeniem samodziel nego wykonywania czynności zawodowych w aptece. Art. 4b.

9)

1. Prawo wykonywania zawodu farma ceuty okręgowa rada aptekarska stwierdza w odniesie niu do osoby będącej obywatelem państwa członkow skiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Pol ska, która:

1) posiada: a) dyplom, świadectwo lub inny dokument po twierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu far maceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) dyplom, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. e;

2) spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 4c ust. 3;

3) złoży oświadczenie, że posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

2. Jeżeli okręgowa rada aptekarska poweźmie uza sadnione wątpliwości co do autentyczności dokumen tów, dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu po twierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty, wydanych przez państwo członkowskie Unii Europej skiej, lub dokumentów, o których mowa w art. 2b ust. 3 i 4, może wystąpić do odpowiednich organów władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej o po twierdzenie ich autentyczności. Art. 4c.

8)

1. W celu uzyskania dokumentu potwier dzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty należy przedstawić okręgowej radzie aptekarskiej, na której obszarze zamierza się wykonywać zawód, doku menty stwierdzające spełnienie odpowiednich wyma gań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 4b ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1, far maceuta składa oświadczenie odnoszące się do oko liczności, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 4b ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 3. 3.

5) W stosunku do farmaceuty będącego obywate lem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska za wystarczające w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia, wymagane dla wykonywania zawodu farma ceuty w państwie członkowskim, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa; jeżeli w pań stwie tym dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odpowiadające dokumentom wydawanym w Rzeczypospolitej Polskiej. 4.

5) Dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być przedstawiane przez okres trzech miesięcy od dnia ich wystawienia. Art. 4d.

8)

1. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 4c, okręgowa ra da aptekarska podejmuje uchwałę w sprawie stwier dzenia prawa wykonywania zawodu i wydaje doku ment „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności nie zbędne dane dotyczące farmaceuty oraz posiadanych przez niego kwalifikacji, adnotacji potwierdzającej od bycie rocznej praktyki w aptece lub stażu w aptece oraz adnotacji odnoszących się do wykonywania zawodu, a także adnotacji dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 2b ust. 2. Art. 4e.

8)

1. Stwierdzenie prawa wykonywania za wodu farmaceuty lub odmowa stwierdzenia powinna być dokonana przez okręgową radę aptekarską nie zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy, li cząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych doku mentów. 2.

5) Jeżeli okręgowa rada aptekarska posiada infor macje dotyczące ważnych zdarzeń, które wystąpiły przed podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej działalno ści przez obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które mogą mieć wpływ na stwierdzenie pra wa wykonywania zawodu farmaceuty, może poinfor mować o tych zdarzeniach państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego obywatelem jest lub z którego przybywa farmaceuta, wnosząc o weryfikację tych in formacji oraz o zawiadomienie o wszelkich dalszych działaniach, które zostały podjęte w odniesieniu do do kumentów wydanych przez to państwo. 3.

5) Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu w przypadku, gdy okręgowa rada aptekar ska skieruje wystąpienie, o którym mowa w ust. 2, do czasu otrzymania odpowiedzi, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące. 4.

5) Weryfikacja informacji, o których mowa w ust. 2, musi zostać zakończona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia przedsta wienia przez farmaceutę pełnej dokumentacji. 5.

5) Okręgowa rada aptekarska ma obowiązek do konania weryfikacji informacji, o które wnosi odpo wiedni organ państwa członkowskiego Unii Europej skiej innego niż Rzeczpospolita Polska, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie prawa wykonywania za ———————

8) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno śniku 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno śniku 1; stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7 tej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 9 — 591 — Poz. 108 wodu farmaceuty w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej. 6.

5) Informacje uzyskane w ramach weryfikacji okręgowa rada aptekarska jest zobowiązana zachować w tajemnicy. Art. 4f.

8)

1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu ty w odniesieniu do cudzoziemca okręgowa rada apte karska może stwierdzić, jeżeli spełnia on warunki okre ślone w art. 4 ust. 2 oraz wykazuje wystarczającą zna jomość języka polskiego w mowie i piśmie, potwier dzoną egzaminem zorganizowanym i przeprowadzo nym przez Naczelną Radę Aptekarską.

2. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, stwierdza okręgowa rada aptekarska właści wa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu.

3. Przepisy art. 4c—4e stosuje się odpowiednio. 4.

5) Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do cudzo ziemców będących obywatelami państw członkow skich Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasię gnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i pi śmie, niezbędnej do wykonywania zawodu farma ceuty;

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość opłat za ten egzamin. Art. 4g.

9)

1. Farmaceuta będący obywatelem pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo po sługiwać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem lub stopniem naukowym, bądź ich skrótem, do którego jest uprawniony, uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Eu ropejskiej, w języku państwa uzyskania tytułu lub stop nia naukowego. W przypadku gdy tytuł lub stopień na ukowy albo ich skrót jest tożsamy z tytułem naukowym uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego uzyskania wymagane jest dodatkowe szkolenie, które go farmaceuta nie posiada, może on posługiwać się tym tytułem z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego może określić, w drodze rozporządzenia, na zwy tytułów i stopni naukowych, jakich używać może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej farmaceuta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej skiej, jeżeli tytuł lub stopień naukowy przez niego posia dany jest tożsamy z odmiennym tytułem naukowym używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.

5. Osoba wykonująca zawód aptekarza

1) nie może jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, le karsko-dentystycznej ani weterynaryjnej. Art. 5a.

10) Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, okre śli, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb odbywania praktyki, o której mowa w art. 2b ust. 1 pkt 2 i 5, uwzględnia jąc w szczególności: a) typy i zadania aptek, w których odbywana jest praktyka, b) czynności, które może wykonywać praktykant, c) wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki;

2) ramowy program rocznej praktyki w aptece, uwzględniając w szczególności zakres wiedzy nie zbędny do samodzielnego wykonywania czynno ści w aptece;

3) sposób dokumentowania odbywania rocznej prak tyki w aptece, w tym prowadzenie „Dziennika prak tyki aptekarskiej”. Art.

6. (uchylony).11) Rozdział 2 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego Art.

7.

1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:

1) reprezentowanie zawodu aptekarza

1) i obrona jego interesów;

2) troska o zachowanie godności i niezależności zawo du;

3) kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;

4) integracja środowiska zawodowego;

5) sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu; 6)1

2) współdziałanie z organami administracji publicz nej, związkami zawodowymi i samorządami zawo dowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;

7) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

8) prowadzenie działalności samopomocowej oraz in nych form pomocy materialnej dla członków sa morządu i ich rodzin; 9)1

3) zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczni czymi;

10) wykonywanie innych zadań określonych odrębny mi przepisami. ———————

10) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odno śniku 1. ——————— 1

1) Przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz nych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300), która we szła w życie z dniem 1 października 2002 r. 1

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 71 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 1

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 592 — Poz. 108

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu apteka rza1); 2)1

4) prowadzenie rejestru farmaceutów;

3) (uchylony);15)

4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodo wej;

5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach; 6)1

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wyko nywania zawodu aptekarza

1) oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej; 7)1

7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub co fania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtow ni;

8) (uchylony);18)

9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształce nia przed- i podyplomowego farmaceutów i tech ników farmaceutycznych;

10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceu tycznych i wykonywania zawodu aptekarza1); 1

1) występowanie w obronie interesów indywidual nych i zbiorowych członków izb aptekarskich; 1

2) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w za kresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy1) oraz sądownictwa polubownego; 1

3) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawni czej i zarządzanie majątkiem izby. Art. 8.1

9)

1. Osoba, która uzyska prawo wykonywa nia zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez właściwą okręgo wą radę aptekarską.

2. Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszka nia;

2) dane dotyczące wykształcenia, w tym: a) numer dyplomu szkoły wyższej, b) nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział, c) rok ukończenia studiów, d) datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w ap tece, e) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej, f) rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowe go oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł;

3) dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym: a) numer prawa wykonywania zawodu, b) numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu, c) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie, d) informację o ograniczeniach w wykonywaniu za wodu.

3. Farmaceuta ma obowiązek informować nie zwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.

4. Okręgowa izba aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej, jest zobowiązana na żąda nie ministra właściwego do spraw zdrowia przekazy wać informacje objęte rejestrem farmaceutów.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia reje stru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykre śleń z rejestru. Art.

9.

1. Kadencja organów izb aptekarskich trwa 4 lata.

2. Tę samą funkcję w organach izb aptekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kaden cje.

3. Wybory do organów izb aptekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem apteka rzy

1) ukaranych karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 1—3.

6. Na członków sądów aptekarskich mogą kandy dować aptekarze

1) mający co najmniej siedmioletni staż pracy w zawodzie. Art.

10.

1. Członkowie organów izb aptekarskich pełnią swoje obowiązki bezpłatnie.

2. Krajowy Zjazd Aptekarzy może ustalić wykaz sta nowisk w organach izb aptekarskich, do których nie stosuje się przepisu ust. 1. ——————— 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

5) Przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 72 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycz nych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452), któ ra weszła w życie z dniem 20 lutego 1992 r., i art. 1 pkt 6 lit. b tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

8) Przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 593 — Poz. 108 3.

20) Na wniosek okręgowej lub Naczelnej Rady Ap tekarskiej pracodawca obowiązany jest zwolnić od pra cy pracownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.

4. Izby aptekarskie określają zasady i tryb zwrotu kosztów podróży, utraconych zarobków oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez człon ków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby. Art. 1

1. Mandat członka organu izby aptekarskiej wygasa wskutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) skreślenia z listy członków izby aptekarskiej;

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

5) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu apte karskiego na kary określone w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4;

6) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodat kową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu aptekarza1). Art. 1

2. Uchwały organów samorządu aptekarskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obec ności co najmniej połowy członków danego organu. Art. 1

3.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia21) może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę organu okręgowej izby aptekarskiej lub Naczelnej Izby Apte karskiej pod zarzutem niezgodności z prawem w termi nie trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o uchwale. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub ją uchyla.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia2

1) może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Aptekarzy lub do Na czelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu aptekarskiego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien roz patrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska zaś w terminie miesiąca od dnia jego wpływu. Art. 1

4. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają prawo używania pieczęci urzędowej. Rozdział 3 Okręgowe izby aptekarskie. Obowiązki i prawa członków Art. 1

5.

1. Okręgową izbę aptekarską stanowią oso by wpisane na listę jej członków. 2.2

2) Wpisowi na listę członków okręgowej izby ap tekarskiej podlegają wszystkie osoby wykonujące za wód farmaceuty na terenie danej izby. 3.2

3) Osoba, która uzyskała zezwolenie na prowa dzenie apteki lub hurtowni, lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej aptekę lub hur townię są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską, najpóźniej w ciągu 7 dni, o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy przez osobę wymienioną w ust. 2. 4.2

4) Osobę wykonującą zawód farmaceuty na tere nie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszka nia. Osoba, która nie posiada stałego miejsca zamiesz kania, wpisywana jest na listę członków izby wskazanej przez siebie. 4a.2

5) Obywatel państwa członkowskiego Unii Eu ropejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska wykonują cy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zawód farma ceuty wpisywany jest na listę członków okręgowej izby aptekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykony wania zawodu. Jeżeli farmaceuta wykonuje pracę na obszarze więcej niż jednej izby, właściwą jest izba wskazana przez niego.

5. Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu aptekarza1), a z prawa tego niekorzystające, mogą być na swoją prośbę wpisane przez okręgową radę apte karską na listę jej członków.

6. Osoby, które przestały wykonywać zawód apte karza1), obowiązane są w ciągu trzech miesięcy zawia domić o tym okręgową radę aptekarską, a w razie po nownego zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu aptekarza

1) — najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili roz poczęcia pracy. Art. 1

6. (uchylony).26) Art. 17.2

7)

1. Farmaceuta, który zamierza podjąć wy konywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania tytu łu zawodowego magistra na kierunku farmacja, jest obowiązany do odbycia przeszkolenia uzupełniające go, trwającego nie dłużej niż 3 miesiące.

2. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat w aptece, a zamierza pod jąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbycia przeszkolenia uzupełniającego.

3. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie: ———————

20) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 71 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 2

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 2

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w od nośniku 1; stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7 tej ustawy. 2

6) Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 594 — Poz. 108

1) funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich;

2) pracy w ramach działalności dydaktyczno-nauko wej na wydziałach albo w innych jednostkach or ganizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą stu dia na kierunku farmacja;

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej;

4) pracy w ramach merytorycznej działalności redak cyjnej naukowo-zawodowych czasopism farma ceutycznych.

4. Program oraz sposób przeszkolenia uzupełniają cego obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne ustala Naczelna Rada Aptekarska. Koszt przeszkolenia teoretycznego ponosi farmaceuta. Warunki odbywania przeszkolenia praktycznego, w tym sposób jego finan sowania, określa umowa zawarta w celu odbycia szko lenia (umowa o szkolenie), zawarta z podmiotem reali zującym przeszkolenie praktyczne. 5.

5) Przepisów ust. 1—4 nie stosuje się do farma ceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada dyplom, świadectwo lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifi kacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 2b ust. 4.

6. Przeszkolenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 i 2, w zakresie zajęć teoretycznych prowadzo ne jest przez wydziały albo inne jednostki organizacyj ne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja.

7. Przeszkolenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być w zakresie szkolenia praktyczne go prowadzone wyłącznie w aptekach, o których mo wa w art. 2c ust. 1. Art. 18.2

7)

1. Jeżeli okręgowa rada aptekarska stwier dzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny, która wydaje orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty.

2. Farmaceuta ma obowiązek stawienia się przed komisją, o której mowa w ust. 1, i poddania się nie zbędnym badaniom.

3. W przypadku:

1) odmowy przez farmaceutę stawienia się przed ko misją,

2) uchylania się przez farmaceutę od wykonywania niezbędnych badań, o których mowa w ust. 2,

3) uznania przez okręgową radę aptekarską na podsta wie orzeczenia wydanego przez komisję, o której mowa w ust. 1, ż e dalsze wykonywanie zawodu far maceuty lub ściśle określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla osób, którym udziela on usług farmaceutycznych — okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania za wodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu określo nych czynności do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 1.

4. Farmaceuta, którego dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do uczestnic twa w posiedzeniu okręgowej rady aptekarskiej w cza sie rozpatrywania sprawy.

5. Farmaceuta, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, może wystąpić do okręgowej rady aptekarskiej o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia.

6. Koszt postępowania związany z działalnością ko misji i wykonaniem badań ponosi właściwa okręgowa rada aptekarska. 7.

5) Przepisy ust. 1—6 nie dotyczą farmaceutów obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej in nych niż Rzeczpospolita Polska. 8.

5) Za wystarczający do potwierdzenia zdrowia psychicznego i fizycznego do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego obywatelem państwa człon kowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, uznaje się dokument wymagany przez pań stwo, którego obywatelem jest farmaceuta, lub pań stwo, z którego farmaceuta przybywa, wydany nie póź niej niż 6 miesięcy przed datą okazania tego dokumen tu, stwierdzający zdolność do wykonywania zawodu farmaceuty. 9.

5) Jeżeli państwo, którego farmaceuta jest obywa telem lub z którego przybywa, nie wymaga dokumen tów, o których mowa w ust. 8, uznaje się za wystarcza jący dokument wydany przez odpowiednie władze tego państwa odpowiadający stosownym dokumentom wy maganym w tym zakresie od obywateli polskich. 10.

5) Jeżeli farmaceuta, o którym mowa w ust. 8, uchyla się od obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, a dalsze wykonywanie za wodu farmaceuty lub ściśle określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla osób, którym udziela on usług farmaceutycznych, okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu far maceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ogra niczeniu w wykonywaniu określonych czynności do czasu dostarczenia dokumentów. 1

1. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest po ufne. 1

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej działania, uwzględniając w szczególności tryb kierowania na badania, o których mowa w ust. 2, sposób postępowania przed komisją oraz tryb wydawania orzeczeń o stanie zdrowia. Art. 18a.2

8)

1. Farmaceuta traci prawo wykonywa nia zawodu w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 2; ——————— 2

8) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odno śniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 595 — Poz. 108

2) utraty obywatelstwa jednego z państw członkow skich Unii Europejskiej;

3) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego;

4) utraty praw publicznych;

5) pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 2.

5) Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy przypadków utraty obywatelstwa polskiego w związku z przyjęciem obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 19.2

9)

1. Od uchwał okręgowych rad aptekar skich w sprawach, o których mowa w art. 4, 4b, 4f ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 18a, przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę. 2.30) Do uchwał samorządu, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji admini stracyjnej. 2.3

1) Minister właściwy do spraw zdrowia może za skarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1.

3. Na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej, o któ rej mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego. Art.

20. Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje wskutek:

1) śmierci;

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub wyroku sądo wego;

3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;

4) przeniesienia się na teren innej izby. Art. 2

1. Członkowie samorządu aptekarskiego są obowiązani:

1) przestrzegać zasad etyki i deontologii zawodowej, godnie zachowywać się i sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe;

2) zachować w tajemnicy wiadomości dotyczące zdro wia pacjenta, uzyskane w związku z wykonywa niem zawodu. Art. 2

2. Członkowie samorządu aptekarskiego ma ją prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów samorządu aptekarskiego, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 i 5;

2) korzystać z pomocy izb aptekarskich w zakresie roz wijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewniania właściwych warunków wykonywania zawodu;

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb aptekarskich;

4) korzystać ze świadczeń instytucji izb aptekarskich i działalności samopomocowej. Art. 2

3.

1. Pracodawca3

2) nie może wypowiedzieć umowy o pracę aptekarzowi

1) pełniącemu funkcję z wyboru w organach izb aptekarskich w czasie jej peł nienia bez uzyskania zgody właściwej rady aptekar skiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40 i 411 Kodeksu pracy.

3. Pracodawca3

2) nie może wypowiedzieć apteka rzowi1), o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i pła cy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 Kodeksu pracy. Art. 2

4. Organami okręgowej izby aptekarskiej są:

1) okręgowy zjazd aptekarzy;

2) okręgowa rada aptekarska;

3) okręgowa komisja rewizyjna;

4) okręgowy sąd aptekarski;

5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Art. 2

5.

1. Najwyższą władzą okręgowej izby apte karskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy. W okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb apte karskich osobiście lub przez swoich delegatów.

2. W okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wybor czym uczestniczą także, z głosem doradczym, niebędą cy delegatami członkowie ustępujących organów izby.

3. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmują cych część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata. Art. 2

6.

1. Okręgowa rada aptekarska zwołuje co rocznie okręgowy zjazd aptekarzy, a co 4 lata zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd aptekarzy zwołu je okręgowa rada aptekarska:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej;

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby aptekarskiej.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd aptekarzy powi nien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. ——————— 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 30) W brzmieniu tym obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 31. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ——————— 3

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 71 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw Nr 9 — 596 — Poz. 108 Art. 2

7. Okręgowy zjazd aptekarzy w szczególności:

1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakre sem działania izby;

2) uchwala budżet i ustala zasady gospodarki finanso wej izby;

3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne spra wozdania okręgowej rady aptekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu aptekarskie go i okręgowego rzecznika odpowiedzialności za wodowej;

4) uchwala regulaminy organów izby, z wyłączeniem okręgowego sądu aptekarskiego;

5) ustala liczbę członków organów izby i zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej ra dy aptekarskiej, członków okręgowej komisji rewi zyjnej, członków okręgowego sądu aptekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności za wodowej i jego zastępców;

7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Ap tekarzy. Art. 2

8.

1. Okręgowa rada aptekarska wybiera spo śród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady aptekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez ra dę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.

2. Prezydium okręgowej rady aptekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Art. 2

9. Okręgowa rada aptekarska kieruje działal nością izby w okresie między okręgowymi zjazdami ap tekarzy, a w szczególności:

1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4—11 i 13;

2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu aptekarzy;

3) określa wysokość składki członkowskiej;

4) składa przed okręgowym zjazdem aptekarzy spra wozdanie z działalności i wykonania budżetu; 5)3

3) wydaje opinię w sprawach udzielania lub cofania koncesji3

4) na prowadzenie aptek lub hurtowni;

6) współdziała z samorządem terytorialnym w spra wie rozmieszczenia aptek;

7) prowadzi bieżące sprawy izby;

8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Ap tekarską. Art. 30. Przewodniczącemu okręgowej komisji re wizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu apte karskiego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowie dzialności zawodowej służy prawo do udziału w posie dzeniach okręgowej rady aptekarskiej i jej prezydium. Art. 3

1. Okręgowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy;

3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie aptekarskiej. Art. 3

2. Okręgowy sąd aptekarski:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności za wodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;

2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgo wemu zjazdowi aptekarzy. Art. 3

3. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności za wodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpo wiedzialności zawodowej aptekarzy1). Rozdział 4 Naczelna Izba Aptekarska Art. 3

4. Organami Naczelnej Izby Aptekarskiej są:

1) Krajowy Zjazd Aptekarzy;

2) Naczelna Rada Aptekarska;

3) Naczelna Komisja Rewizyjna;

4) Naczelny Sąd Aptekarski;

5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Art. 3

5. Najwyższą władzą samorządu aptekarskie go jest Krajowy Zjazd Aptekarzy. Art. 3

6.

1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy apteka rzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.

2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekar skich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z re gulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.

3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad apte karskich.

5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwoła nie Zjazdu. Art. 3

7. Krajowy Zjazd Aptekarzy w szczególności:

1) opracowuje zasady etyki i deontologii zawodowej;

2) uchwala program działalności samorządu aptekar skiego;

3) zatwierdza regulaminy wyborów do organów sa morządu;

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Ra dy Aptekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Na ——————— 3

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 72 pkt 2 ustawy wymie nionej jako pierwsza w odnośniku 17. 3

4) Obecnie: zezwolenia, stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 4 i art. 97 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 9 — 597 — Poz. 108 czelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecz nika Odpowiedzialności Zawodowej;

5) zatwierdza zasady gospodarki finansowej samorzą du;

6) uchwala regulaminy naczelnych organów Izby i ogól ne wytyczne do regulaminu sądów aptekarskich;

7) ustala liczbę członków organów Izby i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo dowej;

8) wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady Apte karskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo dowej i jego zastępców;

9) ustala zasady podziału składki członkowskiej. Art. 3

8.

1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Ra dy Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą. Art. 3

9.

1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje dzia łalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza1);

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów sa morządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez orga ny samorządu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorzą du aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo dowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich; 11)3

5) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asor tymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produk tów leczniczych; 1

2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji; 1

3) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników ap tek lub hurtowni; 1

4) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okrę gowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania ra dy. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesią ca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Apte karskiej.

4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Ap tekarski oraz może prowadzić inną działalność wydaw niczą. Art. 40. Naczelna Rada Aptekarska przedstawia mi nistrowi właściwemu do spraw zdrowia2

1) coroczne in formacje o działalności samorządu aptekarskiego. Art. 4

1. Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Re wizyjnej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Apte karskiego oraz Naczelnemu Rzecznikowi Odpowie dzialności Zawodowej służy prawo udziału w posie dzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium. Art. 4

2. Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Na czelnej Izby Aptekarskiej;

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy;

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych ko misji rewizyjnych;

4) zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Naczel nej Radzie Aptekarskiej. Art. 4

3. Naczelny Sąd Aptekarski:

1) uchwala regulamin sądów aptekarskich;

2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności za wodowej aptekarzy1);

3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych są dów aptekarskich;

4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe in formacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialno ści zawodowej;

5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy. Art. 4

4. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Za wodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpo wiedzialności zawodowej aptekarzy

1) oraz sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników od powiedzialności zawodowej. Rozdział 5 Odpowiedzialność zawodowa Art. 4

5. Członkowie samorządu aptekarskiego pod legają odpowiedzialności zawodowej przed sądami ——————— 3

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 598 — Poz. 108 aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawny mi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza1). Art. 4

6.

1. Sąd aptekarski może orzekać kary:

1) upomnienia;

2) nagany; 3)3

6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu apte karza

1) na okres od trzech miesięcy do trzech lat;

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu apteka rza1). 2.3

7) Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskie go, w którym orzeczono lub utrzymano w mocy w II in stancji karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4, aptekarzo wi

1) przysługuje prawo wniesienia odwołania do wła ściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinio nego sądu apelacyjnego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 3.3

8) Do rozpoznania odwołania stosuje się przepi sy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje Art. 4

7.

1. Aptekarz1), wobec którego sąd aptekarski orzekł w I instancji karę wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, może być przez ten sąd tymczasowo zawie szony w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd aptekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

2. Postanowienie sądu aptekarskiego o tymczaso wym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd Aptekarski bada z urzędu za sadność zawieszenia. Art. 4

8.

1. W razie uniewinnienia lub umorzenia po stępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej3

9) lub w wyniku wznowienia postępowania, aptekarzowi1) przysługuje w stosunku do okręgowej izby aptekarskiej roszczenie o odszkodowanie.

2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzekają sądy powszechne. Art. 4

9. Na wniosek zainteresowanego aptekarza1) orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowa nia w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samo rządu aptekarskiego. Art. 50.

1. Sprawy odpowiedzialności zawodowej aptekarzy

1) rozpatrują okręgowe sądy aptekarskie i Na czelny Sąd Aptekarski.

2. Okręgowe sądy aptekarskie orzekają we wszyst kich sprawach jako I instancja, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2, z tym ż e w sprawach odpowiedzialności zawodo wej członków okręgowej rady aptekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd aptekarski wy znaczony przez Naczelny Sąd Aptekarski.

3. Naczelny Sąd Aptekarski:

1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych są dów aptekarskich;

2) orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzial ności zawodowej członków: Naczelnej Rady Apte karskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpo wiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów aptekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawo dowej i ich zastępców;

3) rozpatruje w innym składzie odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt 2. Art. 5

1.

1. Kary: upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb aptekarskich do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.

2. W razie prawomocnego ukarania karą wymienio ną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy aptekarza1) wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umo wy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Art. 5

2. Postępowanie w przedmiocie odpowie dzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się nieza leżnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyj nej, w której przepisy szczególne przewidują takie po stępowanie. Może jednak być ono zawieszone do cza su ukończenia postępowania karnego. Art. 5

3.

1. Jeżeli w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bez podstawnie odmawia zeznań, sąd aptekarski może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze wzglę du na miejsce zamieszkania osoby wezwanej o prze słuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd aptekarski. O terminie przesłuchania sąd rejonowy zawiadamia strony, a pro tokół przesłuchania przesyła sądowi aptekarskiemu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świa dek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań. ——————— 3

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), która weszła w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 37. 3

9) Obecnie: kasacji, stosownie do art. 1 pkt 45 i 55 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej — Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układo wym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1996 r. Dziennik Ustaw Nr 9 — 599 — Poz. 108 Art. 5

4.

1. Postępowania w przedmiocie odpowie dzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodek su postępowania karnego wyłącza ściganie.

2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego — w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu obwi nionego — jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra. Art. 5

5. (uchylony).40) Art. 5

6.

1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.

2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej nastę puje nie wcześniej niż przedawnienie karne.

3. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu je go popełnienia upłynęło pięć lat. Art. 5

7. Oskarżycielem w postępowaniu dotyczą cym odpowiedzialności zawodowej jest rzecznik odpo wiedzialności zawodowej. Art. 5

8. Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród członków izby aptekarskiej lub adwokatów. Art. 5

9. Członkowie sądów aptekarskich w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz zasadom etyki i deontologii zawodowej. Art. 60.

1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi re jestr ukaranych.

2. Informacji o ukaraniu udziela się organom izb ap tekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu ta kich informacji. 2a.4

1) Informacji o ukaraniu okręgowa izba aptekar ska jest obowiązana, na wniosek odpowiedniego orga nu, udzielić również właściwym władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpo spolita Polska.

3. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu nastę puje z urzędu po upływie:

1) roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia,

2) dwóch lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany,

3) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wyko nywania zawodu, jeżeli aptekarz

1) nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowa nie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

4. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Art. 6

1. (uchylony).42) Art. 62.4

3)

1. W sprawach nieuregulowanych w ni niejszej ustawie do postępowania w przedmiocie od powiedzialności zawodowej przed okręgowymi sąda mi aptekarskimi i Naczelnym Sądem Aptekarskim sto suje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozu mieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, postępowanie w sprawach odpowie dzialności zawodowej farmaceutów, uwzględniając właściwość i skład sądów aptekarskich, a także sposób postępowania wyjaśniającego, postępowania w I i II in stancji, koszty postępowania oraz sposób wykonywa nia prawomocnych orzeczeń sądów aptekarskich. Rozdział 6 Polubowne rozstrzyganie sporów Art. 6

3.

1. Okręgowe sądy aptekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać — jako sąd polubow ny — spory między aptekarzami

1) oraz między apteka rzami

1) a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między aptekarzami

1) a innymi osobami lub instytucja mi, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu apte karza1).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy aptekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych. Rozdział 7 Majątek i gospodarka finansowa Art. 6

4.

1. Dochodami izby aptekarskiej są:

1) składki członkowskie;

2) zapisy, darowizny, dotacje;

3) wpływy z działalności gospodarczej;

4) inne wpływy.

2. Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska. Art. 65.4

4)

1. Izby aptekarskie mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje na pokrycie kosztów czyn ności:

1) stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wyda wania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;

2) prowadzenia rejestru farmaceutów; ——————— 40) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odno śniku 1; stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7 tej ustawy. ——————— 4

2) Przez art. 80 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 37. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 9 — 600 — Poz. 108

3) prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialno ścią zawodową, wykonywania czynności rzeczni ków odpowiedzialności zawodowej;

4) wykonywania czynności sądu aptekarskiego.

2. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 1, prze znaczone są także na pokrycie kosztów czynności sa morządu zawodowego w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szcze gólności kryteria naliczania wysokości dotacji oraz tryb przekazywania dotacji. Art. 6

6. Nieopłacone w terminie składki członkow skie i koszty postępowania w przedmiocie odpowie dzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji. Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 6

7. (pominięty).45) Rozdział 9 Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe Art. 6

8.

1. Stosunek służbowy i wynikające z niego prawa i obowiązki członków izb aptekarskich pełnią cych zawodową lub okresową służbę wojskową, a tak że ich odpowiedzialność za przewinienia dyscyplinar ne, określają odrębne przepisy.

2. ˚ ołnierze, o których mowa w ust. 1, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za swoje czynności służbowe bez zgody Ministra Obrony Narodowej.

3. (pominięty).45) Art. 69.4

6) Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 19 ust. 2, przysługują odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej. Art. 70. Do czasu opracowania zasad etyki i deon tologii zawodowej, o których mowa w art. 37 pkt 1, są dy aptekarskie stosują „Zbiór zasad etyczno-deontolo gicznych polskiego farmaceuty”. Art. 71—7

7. (pominięte).45) Art. 7

8. Do członków samorządu aptekarskiego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332 oraz z 2001 r. Nr 113, poz. 1207). Art. 7

9. Tracą moc art. 4 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2 oraz z 1987 r. Nr 3, poz. 19). Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia47), z wyjątkiem przepisów art. 15—18, art. 45—63, art. 67, art. 78 i art. 79, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogło szenia. ——————— 4

5) Zamieszczony w obwieszczeniu. ——————— 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 37. 4

7) Ustawa została ogłoszona dnia 14 maja 1991 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-01-27
Data wydania: 2003-01-03
Data uchylenia: 2008-07-21
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 67, 68 ust. 3 i art. 71-77 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 9 poz. 108