Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1005

Na podstawie art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa da 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim, zwanego dalej „formula rzem”;

2) sposób postępowania ze złożonymi formularzami.

§2. Ustala się wzór formularza, który określa za łącznik do rozporządzenia.

§3.

1. Formularz złożony do kapitanatu lub bosma natu, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, przed wyjściem z portu lub przystani morskiej statku, na którym dokonuje się przeładunku ładunków, za okrętowania bądź wyokrętowania pasażerów, jest we ryfikowany i przekazywany niezwłocznie drogą elek troniczną do właściwych urzędów morskich.

2. Urzędy morskie, raz w miesiącu w terminie do 1

5. roboczego dnia każdego miesiąca, za miesiąc po przedni, przesyłają drogą elektroniczną dane ewiden cyjne przekazane z kapitanatów lub bosmanatów do właściwego ośrodka informatycznego Głównego Urzędu Statystycznego lub urzędu statystycznego.

3. Kopie przekazanych formularzy jednostki, o któ rych mowa w ust. 1, przechowują przez okres 3 lat.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 100 — 6934 — Poz. 1005 1005 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim2) ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrekty wy 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawoz dań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. WE L 320 z 30.12.95 r., z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej skiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 899). Dziennik Ustaw Nr 100 — 6935 — Poz. 1005 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1005) Dziennik Ustaw Nr 100 — 6936 — Poz. 1005 Dziennik Ustaw Nr 100 — 6937 — Poz. 1005 Dziennik Ustaw Nr 100 — 6938 — Poz. 1005 Dziennik Ustaw Nr 100 — 6939 — Poz. 1005 Dziennik Ustaw Nr 100 — 6940 — Poz. 1005 Dziennik Ustaw Nr 100 — 6941 — Poz. 1005 Dziennik Ustaw Nr 100 — 6942 — Poz. 1005

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2010-02-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1005