Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1032

Na podstawie art. 1e ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Upoważnia się terenowe organy Straży Gra nicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.3)), zwa ne dalej „terenowymi organami Straży Granicznej”, do wykonywania następujących zadań organów cel nych:

1) kontroli stanu towarów;

2) przeszukiwania osób;

3) kontroli wymaganych dokumentów i ich auten tyczności;

4) zatrzymywania i kontroli środków transportu;

5) kontroli bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby fizyczne;

6) przyjmowania zgłoszeń celnych, dokonywanych w formie ustnej lub w formie innej czynności niż ustna lub pisemna, o objęcie procedurą wywozu lub procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa: a) w art. 188 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. usta nawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1 i n.), b) w Rozdziale I, tytule XI rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustana wiającego wspólnotowy system zwolnień cel nych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, str. 1 i nast.);

7) zwalniania towarów w przypadkach, o których mowa w pkt 6.

§2. Zadania, o których mowa w § 1, terenowe or gany Straży Granicznej wykonują przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzaniu towarów poza obszar celny Wspól noty Europejskiej, w następujących przypadkach:

1) w morskich przejściach granicznych, portach ry backich oraz przystaniach rybackich, w związku z pływaniem sportowym i rybołówstwem mor skim;

2) przy przekraczaniu przez osoby granicy państwo wej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą poza przej ściami granicznymi, w związku z wykonywaniem przez nie na granicy prac przy urządzeniach tech nicznych, a zwłaszcza komunikacyjnych, jak rów nież prac przy mostach, budowlach wodnych, re gulacji rzek oraz przy pracach pomiarowych lub konserwatorskich;

3) przy przekraczaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej granicy państwowej między Rzecząpo spolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą w czasie pełnienia przez nich służby i w związku z tą służbą.

§3. Morskie przejścia graniczne, porty rybackie oraz przystanie rybackie, w których terenowe organy Straży Granicznej wykonują zadania, w zakresie wska zanym w § 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

§4. W przypadkach innych niż określone w § 1 i 2, terenowe organy Straży Granicznej informują przekra czającego granicę o właściwości miejscowej i rzeczo wej organów celnych.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.4) Minister Finansów: w z. E. Mucha Dziennik Ustaw Nr 101 — 7083 — Poz. 1032 1032 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych ————————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1225, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. ————————

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w spra wie upoważnienia innych organów administracji pań stwowej do wykonywania niektórych zadań organów cel nych (Dz. U. Nr 73, poz. 819 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 174 i Nr 187, poz. 1561), które traci moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623). I. Morskie przejścia graniczne w miejscowościach:

1) Dziwnów

2) Gdańsk-Górki Zachodnie

3) Hel

4) Jastarnia

5) ¸eba

6) Mrzeżyno. II. Porty rybackie w miejscowościach:

1) Dźwirzyno

2) Nowa Karczma

3) Rowy. III. Przystanie rybackie w miejscowościach:

1) Brzeźno

2) Chałupy

3) Chłapowo

4) Chłopy

5) Dąbki

6) Dębek

7) Grzybowo

8) Jantar

9) Jarosławiec

10) Jastrzębia Góra 1

1) Jelitkowo 1

2) Karwia 1

3) Kąty Rybackie 1

4) Krynica Morska 1

5) Kuźnica 1

6) Międzyzdroje 1

7) Mikoszewo 1

8) Niechorze 1

9) Oksywie

20) Orłowo 2

1) Ostrowo 2

2) Sopot 2

3) Stegna 2

4) Sztutowo 2

5) Unieście 2

6) Ustronie Morskie 2

7) Witowo. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7084 — Poz. 1032 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. (poz. 1032) MORSKIE PRZEJÂCIA GRANICZNE, PORTY RYBACKIE ORAZ PRZYSTANIE RYBACKIE, W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRA˚Y GRANICZNEJ WYKONUJÑ NIEKTÓRE ZADANIA ORGANÓW CELNYCH

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-28
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2010-04-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1032