Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055

Art.

1. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 21

9) wprowadza się następu jące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik w brzmieniu: „

1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postano wienia dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r., ustanawiającej szczegóło we zasady korzystania z prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.”;

2) art. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „Art.

5.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wy borcze) do danej rady ma, z zastrzeże niem art. 6 ust. 1, każdy obywatel pol ski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

2. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych pra womocnym orzeczeniem sądowym;

2) pozbawione praw wyborczych orze czeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Art.

6.

1. Prawo wybierania do rady gminy ma obywatel polski, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wy borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2)), najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów.

2. Obywatel polski ma prawo wybierania do rady gminy także w przypadku, gdy został wpisany do stałego rejestru wy borców w okresie 12 miesięcy poprze dzających dzień głosowania, jeżeli ukończył 18 lat w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyborów lub w dniu głosowania.”;

3) dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a.

1. Prawo wybierania do rady gminy ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania tej gminy oraz który, z za strzeżeniem ust. 2, został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów.

2. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim ma prawo wybie rania do rady gminy także w przypad ku, gdy został wpisany do stałego reje stru wyborców w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień głosowania, je żeli ukończył 18 lat w okresie 12 mie sięcy poprzedzających dzień wyborów lub w dniu głosowania.

3. Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywate lem polskim pozbawiony prawa wy bierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywa telem.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7.

1. Prawo wybieralności (bierne prawo wy borcze) przysługuje osobie mającej pra wo wybierania do danej rady.

2. Nie mają prawa wybieralności osoby:

1) karane za przestępstwo umyślne ści gane z oskarżenia publicznego;

2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postę powanie karne w sprawie popełnie nia przestępstwa umyślnego ściga nego z oskarżenia publicznego.

3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywate lem polskim pozbawiony prawa wybie Dziennik Ustaw Nr 102 — 7170 — Poz. 1055 1055 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, usta wę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wybo rze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219. ralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywate lem.”;

5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowa Komisja Wyborcza powołana na podstawie przepisów ustawy — Ordynacja wy borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisa rze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa.”;

6) w art. 11 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie: „Do osób powołanych w skład inspekcji stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21.”;

7) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „przez terytorialne i obwodowe komisje wyborcze”;

8) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „pełnomocników komite tów wyborczych” zastępuje się wyrazami „pełno mocników, o których mowa w art. 101 ust. 2”;

9) w art. 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Obwodową komisję wyborczą powołuje, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, gminna komisja wyborcza spośród wybor ców zgłoszonych przez pełnomocników, o których mowa w art. 101 ust. 2, z zastrze żeniem ust. 2.”, b) w ust. 2 wyrazy „od 5 do 9 osób” zastępuje się wyrazami „od 7 do 9 osób, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b”, c) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W obwodach odrębnych, o których mowa w art. 30 ust. 2b, w skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób. 2b. W wyborach uzupełniających, wyborach przedterminowych i w wyborach do no wych rad w skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób.”, d) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Funkcji przewodniczącego i zastępcy prze wodniczącego komisji nie może pełnić osoba wskazana do składu komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”;

10) w art. 19: a) w ust. 2 wyrazy „przez pełnomocnika każdego komitetu wyborczego” zastępuje się wyrazami „w imieniu każdego komitetu wyborczego przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 101 ust. 2”, b) w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy „komitetów wy borczych”, c) w ust. 7 wyrazy „art. 43 ust. 2” zastępuje się wy razami „art. 111 ust. 1”; 1

1) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20.

1. Członkom komisji wyborczych przysłu gują:

1) diety i zwrot kosztów podróży i noc legów;

2) zryczałtowane diety za czas związa ny z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków tery torialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadze niem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wy borczych.

2. Członkom Państwowej Komisji Wybor czej nie przysługują zryczałtowane die ty, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Członkom komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy do 5 dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społeczne go oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przewodniczący wojewódzkich i po wiatowych komisji wyborczych oraz miejskich komisji wyborczych w mia stach na prawach powiatu wykonują swoje zadania na zasadach takich jak sędzia sądu powszechnego delegowa ny do pracy w innym sądzie.

5. Komisarzom wyborczym przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysoko ści wynagrodzenia członka Państwo wej Komisji Wyborczej, określonego odrębnymi przepisami.

6. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpo wiednio do komisarzy wyborczych.

7. Minister właściwy do spraw admini stracji, po zasięgnięciu opinii Państwo wej Komisji Wyborczej, określi, w dro dze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przy sługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów, o których mowa w ust. 1, oraz warunki obniżania wysokości diet członków te rytorialnych komisji wyborczych w przypadku nieuczestniczenia w wy konywaniu części zadań komisji, a tak że tryb udzielania dni wolnych od pra cy, o których mowa w ust.

3. Rozporzą dzenie określi również wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przy sługują diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, Dziennik Ustaw Nr 102 — 7171 — Poz. 1055 a także tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład in spekcji, o których mowa w art. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 3.”; 1

2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osobom wchodzącym w skład komisji wybor czych przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypad ku przy wykonywaniu zadań tych komisji na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powsta łych w szczególnych okolicznościach.”; 1

3) w art. 30: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Podziału gminy na stałe obwody głosowa nia dokonuje rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”, b) dodaje się ust. 2a—2d w brzmieniu: „2a. Stały obwód głosowania powinien obej mować od 500 do 3 000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowy mi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 2b. Rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wybor ców objętych rejestrem wyborców w gmi nie, na terenie której położona jest wymie niona jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasad nionych przypadkach na wniosek kierow nika tej jednostki. 2c. Jeżeli w dniu wyborów w jednostce, o któ rej mowa w ust. 2b, będzie przebywać mniej niż 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której po łożona jest jednostka, można w niej utwo rzyć odrębny obwód głosowania po zasię gnięciu opinii jej kierownika. 2d. Utworzenie odrębnych obwodów następu je najpóźniej w 35 dniu przed dniem wybo rów.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Na ustalenia rady gminy, o których mowa w ust. 2 i 2b, wyborcom w liczbie co naj mniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w termi nie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowie nie; na postanowienie nie przysługuje śro dek zaskarżenia.”; 1

4) w art. 31 w ust. 1—3 po wyrazach „w podziale na” dodaje się wyraz „stałe”; 1

5) w art. 34: a) dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. Spis dzieli się na część A i część B. 2b. Część A spisu obejmuje obywateli pol skich. W tej części spisu wymienia się na zwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres za mieszkania wyborcy. 2c. Część B spisu obejmuje obywateli Unii Eu ropejskiej niebędących obywatelami pol skimi, którym przysługuje prawo wybiera nia do rady gminy. W tej części spisu wy mienia się nazwisko i imiona, imię ojca, da tę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwier dzającego tożsamość oraz adres zamiesz kania wyborcy w gminie.”, b) uchyla się ust. 4; 1

6) w art. 40 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 30 ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 30 ust. 2b”; 1

7) w art. 43 w ust. 2 wyrazy „mężowie zaufania wy znaczeni przez pełnomocników komitetów wybor czych w trybie określonym niniejszą ustawą” za stępuje się wyrazami „mężowie zaufania, o któ rych mowa w art. 111 ust. 1”; 1

8) w art. 58: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wy borów do danej rady lub przeciwko ważno ści wyboru radnego z powodu:

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, lub

2) naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyni ków głosowania lub wyników wyborów.”, b) w ust. 3 wyrazy „Protest przeciwko wyborowi radnego” zastępuje się wyrazami „Protest prze ciwko ważności wyboru radnego”; 1

9) w art. 61: a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Sąd okręgowy orzeka o nieważności wybo rów lub o nieważności wyboru radnego, je żeli okoliczności stanowiące podstawę pro testu miały wpływ na wyniki wyborów.”, b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub o podjęciu nie których czynności wyborczych”, c) w ust. 4 po wyrazie „protestów” dodaje się wy razy „przeciwko ważności wyborów do danej rady lub ważności wyboru radnego tej rady”;

20) w art. 62 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub podjęcie wskazanych czynności wyborczych”; Dziennik Ustaw Nr 102 — 7172 — Poz. 1055 2

1) w art. 63: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W razie orzeczenia o nieważności wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne przeprowadza się przy odpowiednim zasto sowaniu przepisów niniejszej ustawy.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wybory ponowne przeprowadzają te same komisje wyborcze na podstawie tych sa mych spisów wyborców.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli podstawą orzeczenia o nieważności wyborów lub wyboru radnego było naru szenie przez komisje wyborcze przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów albo nieprawidłowości w spisach wyborców, wówczas odpowiednio powołu je się nowe komisje lub sporządza nowe spi sy.”; 2

2) w art. 64 skreśla się wyrazy „i przeprowadzonych czynności wyborczych”; 2

3) w art. 64e w ust. 4 wyrazy „dwóch wojewódz twach” zastępuje się wyrazami „jednym woje wództwie”; 2

4) w art. 64f: a) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „dwóch województwach” zastępuje się wyrazami „jed nym województwie”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do komi tetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców. Zawiadomienie o utworzeniu takiego komitetu nie wymaga zebrania podpisów, o których mowa w ust. 4.”, c) uchyla się ust. 9; 2

5) w art. 64g w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać również skrót nazwy tej koalicji wybor czej.”; 2

6) dodaje się art. 64ga i 64gb w brzmieniu: „Art. 64ga.

1. Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać wy razy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i zawiera nazwę partii poli tycznej lub skrót jej nazwy.

2. Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” albo skrót „KKW” i zawiera nazwę koali cji lub skrót jej nazwy.

3. Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i zawiera nazwę organizacji lub skrót jej nazwy.

4. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” al bo skrót „KWW” i zawiera określe nie, o którym mowa w art. 64g ust. 4 lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komi tetów.

5. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. Art. 64gb.

1. Nazwa, skrót nazwy i symbol gra ficzny komitetu wyborczego korzy stają z ochrony prawnej przewidzia nej dla dóbr osobistych.

2. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien różnić się dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komite tów. Skrót nazwy komitetu wybor czego wyborców musi być różny od nazwy lub skrótu nazwy partii poli tycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub reje stru, prowadzonych przez właściwy sąd.”; 2

7) dodaje się art. 64ia w brzmieniu: „Art. 64ia. Nie stanowi wady zawiadomienia ko mitetu wyborczego partii politycznej lub komitetu wyborczego organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez wła ściwy sąd, określenie w nim nazwy lub skrótu nazwy tych samych lub niedo statecznie różniących się od nazw lub skrótów nazw innych komitetów wy borczych. Organ, który wydał wcześniej postanowienie o przyjęciu zawiadomie nia o utworzeniu komitetu wyborczego, w którym podano tę samą lub niedo statecznie różniącą się nazwę lub skrót nazwy, po porozumieniu z pełnomocni kiem wyborczym tego komitetu, zmie nia postanowienie, określając w nim nową nazwę lub skrót nazwy komitetu. W razie braku porozumienia organ, któ ry wydał postanowienie, uchyla je i wzywa pełnomocnika wyborczego ko mitetu wyborczego do usunięcia wady w terminie 3 dni. Przepisy art. 64h ust. 2—4 oraz art. 64i ust. 2—4 sto suje się odpowiednio.”; Dziennik Ustaw Nr 102 — 7173 — Poz. 1055 2

8) art. 64j otrzymuje brzmienie: „Art. 64j. W przypadku wyborów uzupełniających, wyborów przedterminowych lub wybo rów do nowych rad:

1) zawiadomienia, o których mowa w art. 64c ust. 3, art. 64d ust. 4, art. 64e ust. 3 i 4 oraz art. 64f ust. 4 i 5, składa się właściwemu komisarzowi wyborczemu;

2) zawiadomienie, o którym mowa w art. 64f ust. 4 i 5, nie wymaga ze brania podpisów obywateli popierają cych utworzenie komitetu.”; 2

9) w art. 64k pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) komitetu wyborczego partii politycznej albo organizacji ponosi partia polityczna albo orga nizacja, która utworzyła komitet wyborczy, a w przypadku komitetu wyborczego utworzo nego przez stowarzyszenie zwykłe — solidar nie członkowie stowarzyszenia;”; 30) w art. 64l: a) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Jeżeli wniesiono protest przeciwko ważno ści wyborów do rady lub przeciwko ważno ści wyboru radnego, komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów w wy borach do danej rady, nie ulega rozwiąza niu przed uprawomocnieniem się orzecze nia sądu. 1b. W przypadku komitetów wyborczych, któ rych kandydaci uczestniczą w wyborach ponownych, przez sprawozdanie finanso we, o którym mowa w art. 84 ust. 2, rozu mie się sprawozdanie o przychodach, wy datkach i zobowiązaniach finansowych związanych z wyborami ponownymi.”, b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „ , a w przypadku komitetu wyborczego, o któ rym mowa w art. 64f ust. 8 — komisarza wybor czego właściwego ze względu na siedzibę komi tetu”; 3

1) dodaje się rozdział 10b w brzmieniu: „Rozdział 10b Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów Art. 64m. Listy kandydatów zarejestrowane w wy borach do organów stanowiących jed nostek samorządu terytorialnego otrzy mują numery ustalane w drodze loso wania przez:

1) Państwową Komisję Wyborczą;

2) komisarzy wyborczych;

3) gminne komisje wyborcze. Art. 64n.

1. Jeżeli komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, listy kandyda tów tego komitetu, zarejestrowane w wyborach do sejmików woje wództw, rad powiatów i rad gmin, otrzymują jednolity numer.

2. Jeżeli komitet wyborczy niespełniają cy warunku określonego w ust. 1 zare jestrował listę kandydatów w co naj mniej jednym okręgu w wyborach do sejmiku województwa i zarejestrował listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich rad powiatów i rad miast na prawach powiatów na obszarze tego wojewódz twa, listy kandydatów tego komitetu, zarejestrowane w wyborach do rad powiatów i rad gmin na obszarze tego województwa, otrzymują jednolity nu mer, taki sam jak listy kandydatów te go komitetu zarejestrowane w wybo rach do sejmiku tego województwa.

3. Jeżeli komitet wyborczy niespełniają cy żadnego z warunków określonych w ust. 1 i 2 zarejestrował listę kandy datów w co najmniej jednym okręgu w wyborach do rady powiatu i zareje strował listy kandydatów w ponad po łowie okręgów w wyborach do wszystkich rad gmin na obszarze tego powiatu, listy kandydatów tego komi tetu, zarejestrowane w wyborach do rad gmin na obszarze tego powiatu otrzymują jednolity numer, taki sam jak listy kandydatów tego komitetu za rejestrowane w wyborach do rady te go powiatu. Art. 64o.

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do sejmików województw przyznaje, najpóźniej na 25 dni przed dniem wyborów, numery dla list kan dydatów komitetów wyborczych speł niających warunek określony w art. 64n ust. 1.

2. Państwowa Komisja Wyborcza nie zwłocznie podaje do wiadomości pu blicznej informację o przyznanych nu merach list kandydatów i zawiadamia o nich komisarzy wyborczych wykonu jących czynności o charakterze ogólno wojewódzkim.

3. Komisarz wyborczy wykonujący czyn ności o charakterze ogólnowojewódz kim, na podstawie rejestracji list kan dydatów w wyborach do sejmiku wo jewództwa, najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów, przyznaje zarejestro wanym w wyborach do sejmiku woje Dziennik Ustaw Nr 102 — 7174 — Poz. 1055 wództwa listom kandydatów komite tów niespełniających warunku wymie nionego w art. 64n ust. 1 numery:

1) dla list kandydatów komitetów wy borczych zarejestrowanych w wię cej niż jednym okręgu wyborczym — spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 1;

2) dla list kandydatów komitetów wy borczych zarejestrowanych w jed nym okręgu wyborczym — spośród numerów następujących po nume rach przyznanych w trybie pkt 1.

4. Komisarz wyborczy, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie podaje do wia domości publicznej informację o przy znanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich pozostałych komi sarzy wyborczych działających na ob szarze województwa.

5. Komisarz wyborczy, na podstawie reje stracji list kandydatów w wyborach do rad powiatów na obszarze jego właści wości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowa nym w wyborach do rad powiatów li stom kandydatów komitetów niespeł niających żadnego z warunków okre ślonych w art. 64n ust. 1 i 2, numery:

1) dla list kandydatów komitetów wy borczych zarejestrowanych w wię cej niż jednym okręgu wyborczym — spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 3 pkt 2;

2) dla list kandydatów komitetów wy borczych zarejestrowanych w jed nym okręgu wyborczym — spośród numerów następujących po nume rach przyznanych w trybie pkt 1.

6. Komisarz wyborczy niezwłocznie po daje do wiadomości publicznej infor mację o przyznanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich gminne komisje wyborcze działające na obszarze jego właściwości.

7. Gminna komisja wyborcza na podsta wie rejestracji list kandydatów w wy borach do rady gminy przyznaje zare jestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 64n numery:

1) dla list kandydatów komitetów wy borczych zarejestrowanych w wię cej niż jednym okręgu wyborczym — spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2;

2) dla list kandydatów komitetów wy borczych zarejestrowanych w jed nym okręgu wyborczym — spośród numerów następujących po nume rach przyznanych w trybie pkt 1.

8. Gminna komisja wyborcza niezwłocz nie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach list kandydatów.”; 3

2) w art. 65 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W wyborach ponownych kampanię wyborczą prowadzi się, jeżeli przeprowadza się głosowa nie.”; 3

3) w art. 76 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W wyborach przedterminowych oraz w wy borach do nowych rad łączny czas nieodpłat nego rozpowszechniania audycji wyborczych w odpowiednich programach regionalnych wynosi 3 godziny w Telewizji Polskiej i 4 go dziny w Polskim Radiu. 2b. W wyborach ponownych oraz w wyborach uzupełniających prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych nie przysługuje.”; 3

4) w art. 78 w ust. 4 po wyrazie „pełnomocnik” doda je się wyraz „wyborczy”; 3

5) w art. 83: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 3,”, b) uchyla się ust. 3; 3

6) w art. 83c: a) w ust. 3 po wyrazach „osób fizycznych” dodaje się wyrazy „oraz kredytów bankowych zaciąga nych na cele związane z wyborami”, b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmo wać wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpo wszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne.

6. Poręczycielem kredytu, o którym mowa w ust. 3, może być wyłącznie osoba fizycz na, z tym że zobowiązanie poręczyciela nie może przekroczyć kwoty równej łącznej su mie wpłat od osoby fizycznej, określonej w art. 83d ust.

2. Ograniczenie wysokości zobowiązania poręczyciela nie dotyczy osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców.”; 3

7) w art. 83d: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ârodki finansowe komitetu wyborczego są gromadzone wyłącznie na jednym rachunku bankowym. Zaświadczenie Państwowej Ko Dziennik Ustaw Nr 102 — 7175 — Poz. 1055 misji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu albo zaświadczenie komisarza wyborczego o przyjęciu zawiado mienia o utworzeniu komitetu stanowi pod stawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Ârodki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

4. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu wyborczego zawiera za strzeżenie o wymaganym ustawą sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu wy borczego oraz dopuszczalnym źródle pozy skiwania środków finansowych przez komi tet wyborczy, a także o dopuszczalnym ter minie dokonywania wpłat.”; 3

8) art. 83f otrzymuje brzmienie: „Art. 83f.

1. W przypadku uzyskania nadwyżki po zyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydat kami komitet wyborczy partii politycz nej przekazuje ją przed dniem złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 84 ust. 2, na fundusz wy borczy tej partii.

2. W przypadku uzyskania nadwyżki po zyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydat kami koalicyjny komitet wyborczy par tii politycznych przekazuje ją przed dniem złożenia sprawozdania finanso wego, o którym mowa w art. 84 ust. 2, na fundusze wyborcze partii wchodzą cych w skład koalicji w proporcji usta lonej w umowie koalicyjnej, a w razie braku stosownych postanowień w umowie — na rzecz instytucji chary tatywnej. Informację o przekazaniu na rzecz instytucji charytatywnej nad wyżki przekraczającej kwotę 1 000 zło tych pełnomocnik finansowy podaje przed dniem złożenia sprawozdania fi nansowego do wiadomości publicz nej w dzienniku o zasięgu ogólnokra jowym.

3. W przypadku uzyskania nadwyżki po zyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydat kami przez komitety wyborcze, o któ rych mowa w art. 64e i art. 64f, komi tety te przekazują ją przed dniem zło żenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 84 ust. 2 na rzecz instytucji charytatywnej. Infor mację o przekazaniu nadwyżki prze kraczającej kwotę 1 000 złotych pełno mocnik finansowy podaje przed dniem złożenia sprawozdania finanso wego do wiadomości publicznej w dzienniku o zasięgu ogólnokrajo wym, a w przypadku komitetu wybor czego, o którym mowa w art. 64e ust. 3 i art. 64f ust. 4, w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.”; 3

9) w art. 84: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborcze go w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada organowi, któremu komitet zło żył zawiadomienie o utworzeniu komitetu sprawozdanie finansowe komitetu wybor czego o przychodach, wydatkach i zobowią zaniach finansowych komitetu, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”. Sprawoz danie finansowe powinno zawierać infor macje o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz imienny wy kaz wpłat od osób fizycznych, a także o ko rzyściach majątkowych, o których mowa w art. 84d ust. 1a.”, b) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W przypadku wyborów ponownych spra wozdanie finansowe składa się właściwe mu komisarzowi wyborczemu. 2b. W przypadku gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, pełnomocnik fi nansowy komitetu wyborczego może zło żyć właściwemu komisarzowi wyborcze mu stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe. Do trybu postę powania z oświadczeniami stosuje się od powiednio przepisy dotyczące sprawozdań finansowych.”, c) uchyla się ust. 3—5; 40) w art. 84a w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmie nie: „d) naruszenia przepisów art. 83c i art. 83d ust. 1—3.”; 4

1) dodaje się art. 84ca w brzmieniu: „Art. 84ca. Do sprawozdania złożonego po termi nie stosuje się odpowiednio przepisy art. 84—84c.”; 4

2) w art. 84d: a) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątko wych przekazanych komitetowi wyborcze mu z naruszeniem przepisów ustawy, któ rych komitet wyborczy nie przyjął lub zwrócił darczyńcy w nieprzekraczalnym Dziennik Ustaw Nr 102 — 7176 — Poz. 1055 terminie 30 dni od dnia dokonania darowi zny. 1b. Komitet wyborczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuce niu sprawozdania finansowego, może do browolnie dokonać wpłaty korzyści mająt kowej uzyskanej z naruszeniem przepisów ustawy na konto urzędu skarbowego wła ściwego dla jego siedziby. Dowód przeka zania środków na rzecz Skarbu Państwa komitet wyborczy przedstawia organowi, któremu złożył sprawozdanie finansowe.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku odmowy dobrowolnego wy dania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa w terminie określonym w ust. 1b organ, któremu przedłożono spra wozdanie finansowe komitetu wyborczego, występuje do sądu o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej.”; 4

3) w art. 89: a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu wielomandatowego lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.”, b) w ust. 3 wyraz „jedynie” zastępuje się wyrazem „również”; 4

4) w art. 92 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie „państwa” dodaje się wyrazy „ , zmiany granic so łectw”; 4

5) w art. 99: a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku zgłoszenia kandydatury oby watela Unii Europejskiej niebędącego oby watelem polskim do pisemnej zgody kan dydata na kandydowanie dołącza się rów nież:

1) oświadczenie kandydata wskazujące je go obywatelstwo, adres i okres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej oraz ostatni adres za mieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywate lem;

2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Eu ropejskiej, którego jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa wybieralności w tym państwie lub że organ ten nie po siada informacji o pozbawieniu go tego prawa.”, b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazie „dru karskich” dodaje się wyrazy „ , wliczając spa cje”, c) w ust 4 skreśla się wyrazy „dokument stwier dzający utworzenie komitetu wyborczego oraz — z wyłączeniem komitetu, o którym mowa w art. 64f ust. 8 —”; 4

6) w art. 101: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zgłoszenia listy dokonuje pełnomocnik wy borczy komitetu wyborczego lub upoważ niona przez niego osoba, zwani dalej „peł nomocnikiem”. Do zgłoszenia załącza się dokument, wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego, z podaniem jego nazwiska i imienia oraz dokładnego adresu zamiesz kania i numeru ewidencyjnego PESEL.”, b) w ust. 3 po występującym dwukrotnie wyrazie „pełnomocnika” dodaje się wyraz „wyborcze go”; 4

7) uchyla się art. 102 i 103; 4

8) w art. 106 w ust. 1: a) w zdaniu drugim po wyrazie „zgłoszenia” doda je się wyrazy „w całości lub co do poszczegól nych kandydatów”, b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o ile liczba kan dydatów nieobjętych odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba kandydatów na li ście.”; 4

9) w art. 109: a) uchyla się ust. 1—4, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Komisja zarządza wydrukowanie obwiesz czenia o zarejestrowanych listach kandyda tów, zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczo ne w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów, o których mowa w art. 99.”; 50) w art. 110: a) w ust. 1 po wyrazie „wybieralności” dodaje się wyrazy „ , złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 2, został zgłoszo ny jako kandydat do więcej niż jednego organu stanowiącego, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w więcej niż jednym okręgu wyborczym lub na więcej niż jednej liście kandydatów”, b) w ust. 3 wyrazy „nie pozostaje na niej nazwisko żadnego kandydata” zastępuje się wyrazami „pozostaje na niej mniej nazwisk kandydatów niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście”; Dziennik Ustaw Nr 102 — 7177 — Poz. 1055 5

1) w art. 114 wyrazy „z oznaczeniami list, o których mowa w art. 102 ust. 1” zastępuje się wyrazami „ze skrótami nazw komitetów wyborczych”; 5

2) w art. 122: a) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie, b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdyby i te liczby były równe — rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez ko misję.”, c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „2 i”; 5

3) w art. 123: a) w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: „Jeżeli i te liczby byłyby równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przepro wadzone przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania określa Państwowa Komisja Wybor cza.”, b) w ust. 5 skreśla się zdanie drugie i trzecie; 5

4) w art. 124 w ust. 3 wyrazy „art. 122 ust. 2 i 3 oraz w art. 123 ust. 5” zastępuje się wyrazami „art. 122 ust. 3 oraz w art. 123 ust. 3”; 5

5) uchyla się art. 141; 5

6) w art. 143 w zdaniu pierwszym wyrazy „pełnomoc nika komitetu wyborczego” zastępuje się wyraza mi „właściwego pełnomocnika”; 5

7) w art. 151: a) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: „Jeżeli i te liczby byłyby równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie prze prowadzone przez komisję. Tryb przeprowadze nia losowania określa Państwowa Komisja Wy borcza.”, b) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie i trzecie; 5

8) w art. 152 w ust. 3 wyrazy „art. 151 ust. 4” zastę puje się wyrazami „art. 151 ust. 2”; 5

9) uchyla się art. 166; 60) w art. 168 w zdaniu pierwszym wyrazy „pełnomoc nika komitetu wyborczego” zastępuje się wyraza mi „właściwego pełnomocnika”; 6

1) w art. 178: a) w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: „Jeżeli i te liczby byłyby równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie prze prowadzone przez komisję. Tryb przeprowadze nia losowania określa Państwowa Komisja Wy borcza.”, b) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie; 6

2) w art. 179 w ust. 3 wyrazy „art. 178 ust. 6” zastę puje się wyrazami „art. 178 ust. 4”; 6

3) w art. 190 w ust. 1: a) dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b) wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);”, b) uchyla się pkt 4; 6

4) w art. 199a w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „nie dopuszcza do wykonania” zastępuje się wyrazami „dopusz cza do niewykonania”; 6

5) w art. 202f w ust. 2 po wyrazach „na rzecz komite tu wyborczego” dodaje się wyrazy „oraz o do puszczalnym źródle pozyskiwania środków finan sowych przez komitet wyborczy, a także o dopusz czalnym terminie dokonywania wpłat”; 6

6) dodaje się art. 202ha w brzmieniu: „Art. 202ha. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw przekazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu wartości niepieniężne inne niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne — podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.”; 6

7) art. 203a otrzymuje brzmienie: „Art. 203a.

1. Jeżeli właściwe organy nie wykonu ją w terminie, w sposób zgodny z prawem zadań dotyczących utwo rzenia obwodów głosowania, powo łania obwodowych komisji wybor czych, sporządzenia spisów wybor ców lub podziału gminy na okręgi wyborcze, właściwy komisarz wy borczy wzywa te organy do wykona nia zadań w sposób zgodny z pra wem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Pań stwową Komisję Wyborczą.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowied nio, jeżeli właściwy organ nie doko nał podziału powiatu lub wojewódz twa na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem.”; 6

8) dodaje się art. 203b w brzmieniu: „Art. 203b. Ilekroć przepisy ustawy wymagają po dania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do obywateli Unii Euro pejskiej niebędących obywatelami pol skimi, może zostać spełniony również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.”; Dziennik Ustaw Nr 102 — 7178 — Poz. 1055 6

9) art. 205 otrzymuje brzmienie: „Art. 20

5.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o upły wie terminu do wniesienia skargi, odwołania lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego lub urzę du gminy, należy przez to rozumieć dzień złożenia skargi, odwołania lub innego dokumentu w sądzie, orga nowi wyborczemu lub w urzędzie gminy.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przy pada na sobotę albo na dzień ustawo wo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

3. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalen darzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokony wane w godzinach urzędowania są dów, organów wyborczych lub urzę dów gmin.”. Art.

2. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Pra wo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 87

4) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) komitety wyborcze utworzone w związku z wybo rami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parla mentu Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego,”. Art.

3. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wy borów do rad na obszarze całego kraju.”, b) w ust. 2a wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyra zami „na dzień przypadający w ciągu”, c) w ust. 2b: — wyrazy „Jeżeli wybory były wynikiem refe rendum lokalnego w sprawie odwołania rady gminy,” zastępuje się wyrazami „W przypad ku wyborów przedterminowych”, — dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”, d) w ust. 3 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyraza mi „na dzień przypadający w ciągu”;

2) w art. 23a uchyla się ust. 4;

3) w art. 26 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywate lem polskim.”;

4) w art. 28a w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyra zach „nieudzielenia wójtowi absolutorium” doda je się wyrazy „, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji,”;

5) w art. 28b w ust. 1 po wyrazach „Rada gminy” do daje się wyrazy „, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji,”;

6) w art. 29a dotychczasowa treść otrzymuje oznacze nie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. W celu złożenia przez wójta ślubowania prze wodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Przepisy art. 20 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 98a w ust. 1 po wyrazach „wygaśnięcia mandatu radnego,” dodaje się wyrazy „obsadze nia mandatu radnego, wygaśnięcia”. Art.

4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powia tu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wy borów do rad na obszarze całego kraju.”, b) w ust. 4 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyraza mi „na dzień przypadający w ciągu”, c) w ust. 5: — wyrazy „Jeżeli wybory były wynikiem refe rendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu,” zastępuje się wyrazami „W przy padku wyborów przedterminowych”, — dodaje się zdanie drugie w brzmieniu „Prze pis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”, d) w ust. 7 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyraza mi „na dzień przypadający w ciągu”;

2) w art. 20 uchyla się ust. 2;

3) w art. 26 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.”; Dziennik Ustaw Nr 102 — 7179 — Poz. 1055 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

4) w art. 85a w ust. 1 po wyrazach „wygaśnięcia mandatu radnego” dodaje się wyrazy „ , obsadze nia mandatu radnego”. Art.

5. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje przewodniczący sej miku z poprzedniej kadencji na dzień przy padający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbior czych wyników wyborów do rad na obsza rze całego kraju.”, b) w ust. 4 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyraza mi „na dzień przypadający w ciągu”, c) w ust. 5: — wyrazy „Jeżeli wybory były wynikiem refe rendum lokalnego w sprawie odwołania sej miku,” zastępuje się wyrazami „W przypadku wyborów przedterminowych”, — dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”, d) w ust. 7 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyraza mi „na dzień przypadający w ciągu”;

2) w art. 22 uchyla się ust. 2;

3) w art. 31 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Członkiem zarządu województwa nie może być osoba, która nie jest obywatelem pol skim.”;

4) w art. 86a w ust. 1 po wyrazach „wygaśnięcia mandatu radnego” dodaje się wyrazy „ , obsadze nia mandatu radnego”. Art.

6. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o refe rendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 i 1a, może zostać złożony po upływie 10 mie sięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.”;

2) w art. 25 w ust. 1 skreśla się wyraz „wojewódzkie go”;

3) w art. 52 w ust. 2 skreśla się wyraz „wojewódzki”;

4) w art. 64 wyrazy „komisarz wyborczy” zastępuje się wyrazami „Państwowa Komisja Wyborcza”. Art.

7. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez pośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 180

6) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 3 w ust. 1 po wyrazie „rady” dodaje się wy raz „tej”;

2) w art. 4 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „W takim przypadku termin ponownego głosowa nia odracza się o dalszych 14 dni.”;

3) w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W przypadku wyborów przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, powołuje się gminną komisję wyborczą i obwodowe ko misje wyborcze w trybie i na zasadach określo nych w ustawie, o której mowa w art. 2 ust. 2.”;

4) w art. 24 w ust. 3 wyrazy „może sporządzić” zastę puje się wyrazem „sporządza”;

5) w art. 26 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

6) w art. 27b w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „nie dopuszcza do wykonania” zastępuje się wyrazami „dopusz cza do niewykonania”;

7) w art. 27l w ust. 2 po wyrazach „na rzecz komitetu wyborczego” dodaje się wyrazy „oraz dopuszczal nym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet wyborczy, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat”;

8) dodaje się art. 27na w brzmieniu: „Art. 27na. Kto, w związku z wyborami wójta, bur mistrza albo prezydenta miasta prze kazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu wartości nie pieniężne inne niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu pla katów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne — podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.”. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem przystą pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, z tym że przepisy ustaw, o których mowa w art. 1, art. 3—5 i art. 7, mają zastosowanie do kadencji na stępujących po kadencji, w czasie której ustawa we szła w życie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 102 — 7180 — Poz. 1055 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-20
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: przepisy ustaw: Dz. U. z 1998 r. , Nr 95, poz. 602, Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 i 578 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055