Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1059

1066 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego Na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lip ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Polski Komitet Doradczy, zwa ny dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy Rady Ministrów.

2. Polski Komitet Doradczy jest organem kolegial nym, właściwym w sprawach koordynacji działań do tyczących ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojne go, zgodnie z Konwencją o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisaną w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwa ną dalej „Konwencją Haską”.

§2. Zakres działania Komitetu obejmuje w szcze gólności:

1) przedstawianie Radzie Ministrów opinii i wnio sków dotyczących działań legislacyjnych, tech nicznych lub wojskowych, jakie należy podjąć w czasie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego, a także w przypadku udziału Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej w misjach pokojowych i stabili zacyjnych podejmowanych przez organizacje mię dzynarodowe za zgodą Organizacji Narodów Zjed noczonych, w celu zapewnienia wykonania posta nowień Konwencji Haskiej oraz związanych z nią Protokołów, których Polska jest stroną;

2) występowanie do Rady Ministrów z wnioskami mającymi na celu zapewnienie — na wypadek kon fliktu zbrojnego — znajomości, poszanowania i ochrony przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Pol skiej zabytków znajdujących się zarówno na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych krajów;

3) zapewnienie w porozumieniu z organami admini stracji rządowej łączności i współpracy z Komite tami o podobnym charakterze innych państw oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi;

4) udzielanie wyjaśnień, w zakresie realizacji posta nowień Konwencji Haskiej i związanych z nią Pro tokołów, instytucjom i organom władzy publicznej oraz organizacjom społecznym i pozarządowym.

§3.

1. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczą cy, sekretarz i członkowie.

2. Strukturę organizacyjną Komitetu tworzą:

1) przewodniczący Komitetu — minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub sekretarz (podsekretarz) stanu w urzędzie ob sługującym tego ministra odpowiedzialny za ochronę zabytków;

2) sekretarz Komitetu;

3) członkowie Komitetu: a) czterech przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, b) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, c) po jednym przedstawicielu: — Ministra Obrony Narodowej, — Ministra Sprawiedliwości, — ministra właściwego do spraw oświaty i wy chowania, — ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, — ministra właściwego do spraw zagranicz nych, d) trzy osoby posiadające kwalifikacje specjalisty w dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§4.

1. Przewodniczącego Komitetu powołuje i od wołuje Prezes Rady Ministrów.

2. Członków Komitetu, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a—c, powołuje i odwołuje Prezes Rady Mini strów na wniosek właściwych ministrów.

3. Członków Komitetu, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. d, powołuje i odwołuje przewodniczący Komi tetu.

4. Sekretarz Komitetu jest powoływany przez prze wodniczącego Komitetu na posiedzeniu Komitetu spośród członków wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a. W tym samym trybie następuje jego odwołanie.

§5.

1. Komitet rozpatruje sprawy należące do jego właściwości na posiedzeniach, a w przypadkach szcze gólnie uzasadnionych — również w drodze korespon dencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez oso by wchodzące w skład Komitetu (tryb obiegowy).

2. Projekty dokumentów przeznaczone do rozpa trzenia w trybie obiegowym rozsyła do osób wchodzą cych w skład Komitetu sekretarz Komitetu, określając termin przekazania stanowiska w przedłożonej sprawie.

3. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.

4. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu doku mentu, jego akceptację uzyskuje się w drodze uzgod nienia na posiedzeniu Komitetu. Uchwała o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag jest podejmowana w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu. Przyjęta przez Komitet ostateczna wersja dokumentu jest przesyłana do wszystkich członków Komitetu.

§6.

1. Komitet może wyłonić spośród swoich członków grupę roboczą do opracowania ocen i analiz służących przygotowaniu opinii i wniosków, o których mowa w § 2.

2. Pracami grupy roboczej kieruje przewodniczący grupy wybierany na jej posiedzeniu.

3. Opracowania, o których mowa w ust. 1, w for mie pisemnej są przesyłane sekretarzowi Komitetu.

§7. W celu wykonania powierzonych zadań prze wodniczący Komitetu może w szczególności:

1) zapraszać do udziału w pracach Komitetu przed stawicieli specjalistycznych jednostek ochrony za bytków (w szczególności: wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, obrony cywilnej) oraz inne osoby niebędące członkami Komitetu;

2) zlecać wykonanie ekspertyz, ocen, tłumaczeń i in nych prac, których problematyka wynika z zakresu działania Komitetu;

3) publikować dokumenty, opracowania i wydawnic twa należące do zakresu działania Komitetu.

§8.

1. Komitet wyraża swoją opinię w formie uchwały.

2. Uchwała jest podejmowana w głosowaniu jaw nym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komi tetu.

§9.

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi przewodniczący Komitetu.

2. Komitet może obradować przy obecności co naj mniej połowy ogólnej liczby członków. Dziennik Ustaw Nr 102 — 7222 — Poz. 1066

3. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Komi tet ustala program działania i plan prac na dany rok.

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidy wanym porządkiem obrad oraz z przygotowanymi projektami dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2, § 6 ust. 3 oraz w § 7 pkt 2, rozsyła sekretarz Komitetu, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

6. Posiedzenie Komitetu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.

§10.

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się pro tokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Ko mitetu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę i miejsce posiedzenia;

2) porządek obrad;

3) listę osób z podpisami;

4) wyniki głosowania;

5) treść uchwał i ich uzasadnienia;

6) informacje o dokumentach przyjętych w trybie obiegowym.

3. Do protokołu z posiedzenia Komitetu załącza się dokumenty i materiały rozpatrywane przez Komitet w trakcie jego posiedzenia.

4. Protokół posiedzenia lub wyciągi z protokołu se kretarz Komitetu doręcza członkom Komitetu i pozo stałym osobom uczestniczącym w posiedzeniu oraz innym osobom, jeżeli dotyczą ich ustalenia podjęte na posiedzeniu. § 1

1.

1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu.

2. Członkowie Komitetu uczestniczą w posiedze niach Komitetu oraz w posiedzeniach grup roboczych.

3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu lub grupy roboczej członko wie Komitetu są obowiązani usprawiedliwić swoją nieobecność. § 1

2.

1. Osoby biorące udział w posiedzeniach Ko mitetu otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należ ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu dżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów dla osób, o których mowa w ust. 1, przysługują w przypad ku, gdy posiedzenia Komitetu odbywają się poza miej scem ich zamieszkania lub świadczenia pracy. § 1

3.

1. Obsługę administracyjną Komitetu zapew nia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Koszty działalności Komitetu są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie dzictwa narodowego. § 1

4. Przewodniczący Komitetu, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, składa Pre zesowi Rady Ministrów sprawozdanie z działalności Komitetu za rok poprzedni. § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 102 — 7223 — Poz. 1066

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-14
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1059