Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064

1064 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym1) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 listo pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe obowiązki kierownika jednostki orga nizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracowni ka zewnętrznego w zakresie ochrony radiologicz nej pracowników zewnętrznych narażonych pod czas pracy na terenie kontrolowanym;

2) informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego i upraw nionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym;

3) tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycz nego.

§2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym jest w szczególności obowiązany:

1) sprawdzić, czy pracownicy zewnętrzni posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pra cy, w tym stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato mowe, zwanej dalej „ustawą”;

2) zapewnić pracownikom przeszkolenie specjali styczne uwzględniające specyfikę terenu kontrolo wanego i planowanej pracy, niezależnie od szkole nia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) zapewnić im niezbędne środki ochrony indywidu alnej, stosownie do warunków narażenia;

4) zapewnić warunki pracy umożliwiające przestrze ganie zasad ochrony radiologicznej oraz ograni czeń dawek promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8, 9, 13, 14, 19 i art. 25 pkt 1 ustawy;

5) zapewnić prowadzenie pomiaru dawek indywidu alnych oraz innych pomiarów dozymetrycznych w sposób dostosowany do warunków narażenia, ———————

1) Rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 90/641/Euratom z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie prak tycznej ochrony pracowników zewnętrznych narażonych na promieniowanie jonizujące podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. Urz. WE L 349 z 13.12.1990).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959. jak również prowadzenie dokumentacji tych po miarów zgodnie z wymaganiami przepisów wyda nych na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy, oraz doko nywanie w tym zakresie wpisów w paszportach dozymetrycznych.

§3.

1. Pracodawca zewnętrzny w zakresie ochrony radiologicznej swoich pracowników narażonych pod czas pracy na terenie kontrolowanym w szczególności zapewnia:

1) przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej oraz ograniczeń dawek promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8, 9, 13, 14, 19 i art. 25 pkt 1 ustawy;

2) podstawowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz nej, obejmujące informację o zagrożeniach zwią zanych z pracą w warunkach narażenia na promie niowanie jonizujące i stosowanych środkach ochrony oraz o znaczeniu przestrzegania odpo wiednich wymagań technicznych i medycznych w tym zakresie;

3) objęcie pracowników oceną narażenia, a także nad zorem medycznym stosownie do art. 26, 30 i 31 ustawy, w tym badaniami lekarskimi w celu uzy skania orzeczenia uprawnionego lekarza o zdolno ści pracownika do pracy z określeniem, jeśli wyni ka to z klasyfikacji medycznej pracownika zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy, warunków dopuszczenia do pracy uwzględniających zagrożenia napromienio waniem zewnętrznym, skażeniami wewnętrznymi oraz ewentualne przeciwwskazania zdrowotne w stosowaniu środków ochrony dróg oddecho wych, potwierdzone odpowiednimi wpisami w częściach D6, D7 i D8 paszportu dozymetryczne go dokonanymi przez uprawnionego lekarza;

4) uzyskanie paszportów dozymetrycznych dla zatrud nianych przez siebie pracowników zewnętrznych przed skierowaniem ich do prac na terenie kontro lowanym innej jednostki organizacyjnej i dokona nie wpisów w częściach D9 i D10 tych paszportów;

5) uaktualnianie danych radiologicznych indywidual nego monitoringu narażenia poszczególnych pra cowników w częściach D4, D5 i D9 paszportów do zymetrycznych, w szczególności danych, o których mowa w § 7 pkt 1 lit. b, a także w centralnym reje strze dawek indywidualnych.

2. Pracodawca zewnętrzny może, w drodze umo wy, powierzyć kierownikowi jednostki organizacyjnej wykonanie wszystkich lub niektórych obowiązków wy mienionych w ust. 1 pkt 1—3 i 5.

3. W przypadku pracownika zewnętrznego wyko nującego na własny rachunek działalność na terenie kontrolowanym obowiązki pracodawcy zewnętrzne go, określone w ust. 1, wykonuje ten pracownik. Prze pis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§4. W zakresie ochrony radiologicznej pracownik zewnętrzny narażony podczas pracy na terenie kontro lowanym jest obowiązany:

1) przestrzegać zasad bezpiecznej pracy w warun kach narażenia, w tym szczegółowych przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy w jednostce organizacyjnej, w której wykonuje pracę na terenie kontrolowanym;

2) współdziałać z kierownikiem jednostki organiza cyjnej w zakresie poprawy warunków pracy i wła ściwej kontroli otrzymanych dawek promieniowa nia jonizującego;

3) dbać o terminowość i kompletność wpisów w paszporcie dozymetrycznym.

§5.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed dopuszczeniem pracownika zewnętrznego do wyko nywania prac na terenie kontrolowanym jest obowią zany sprawdzić, czy wpisy do paszportu dozymetrycz nego pracownika zawierają informacje, o których mo wa w ust. 2, oraz:

1) sprawdzić na podstawie wpisów do paszportu do zymetrycznego, czy wykonywanie przewidzianych prac nie narusza wymagań, o których mowa w § 2 pkt 4, w zakresie dopuszczalnego narażenia pra cownika i udokumentować to;

2) sprawdzić, czy zostały spełnione pozostałe warun ki, o których mowa w § 2 pkt 1—3 i 5;

3) w przypadku dopuszczenia pracownika zewnętrz nego do prac na terenie kontrolowanym dokonać wpisu do jego paszportu dozymetrycznego, po twierdzającego rozpoczęcie wykonywania tych prac.

2. Informacje umieszczane w paszporcie dozyme trycznym pracownika zewnętrznego przed przystąpie niem do pracy na terenie kontrolowanym obejmują:

1) nazwę, adres i numer REGON pracodawcy ze wnętrznego;

2) medyczną klasyfikację pracownika zewnętrznego wraz z datą ostatniego badania okresowego;

3) wyniki oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez pracownika zewnętrznego.

3. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oceniane jest na podstawie wpisów w częściach D4 i D9 paszportu dozymetrycznego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku gdy wpisy w części D4 paszportu dozymetrycznego jeszcze nie zawierają informacji do tyczących narażenia w jednostkach, w których pracow nik zewnętrzny poprzednio wykonywał prace na tere nach kontrolowanych, do oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę wpisy w częściach D2 i D3 paszportu dozymetrycznego zawierające wstępną ocenę dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników zewnętrznych doko naną przez inspektora ochrony radiologicznej.

§6.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej w okre sie wykonywania przez pracownika zewnętrznego pra Dziennik Ustaw Nr 102 — 7196 — Poz. 1064 cy na terenie kontrolowanym dokonuje w jego pasz porcie dozymetrycznym w częściach D2 i D3 wpisów obejmujących:

1) datę początku i końca każdego z okresów wykony wania przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym, zwanych dalej „okresami narażenia”;

2) zmierzone dawki równoważne, dawki od narażenia wewnętrznego oraz dawkę skuteczną (efektywną) na koniec każdego z kolejnych okresów narażenia, w całym okresie pracy na terenie kontrolowanym w danej jednostce organizacyjnej.

2. W sytuacjach przekroczenia dawek granicznych kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje odpo wiednich wpisów w części D5 paszportu dozymetrycz nego.

§7. Kierownik jednostki organizacyjnej po zakoń czeniu przez pracownika zewnętrznego wykonywania pracy na terenie kontrolowanym:

1) niezwłocznie dokonuje w paszporcie dozymetrycz nym: a) wpisu potwierdzającego zakończenie wykony wania pracy w tej jednostce z datą końca ostat niego z okresów narażenia, b) uaktualnienia danych w częściach D4, D5 i D9, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4, nie zwłocznie po ich uzyskaniu;

2) rejestruje dane dotyczące narażenia pracownika zewnętrznego obejmujące: a) informacje o pracowniku zawarte w częściach B i C jego paszportu dozymetrycznego, b) informacje o pracodawcy zewnętrznym zawarte w części D10, c) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowią cych podstawę oceny dawki promieniowania jonizującego otrzymanej przez pracownika ze wnętrznego zawarte w częściach D2 i D3 pasz portu dozymetrycznego, wraz z informacją o podmiocie dokonującym pomiarów i o stoso wanych metodach pomiarowych;

3) przekazuje dane o narażeniu pracownika zewnętrz nego do centralnego rejestru dawek i uprawnione mu lekarzowi, ze wskazaniem, że dotyczy to pra cownika zewnętrznego, i podaniem numeru jego paszportu dozymetrycznego.

§8. Paszport dozymetryczny wydaje Prezes Pań stwowej Agencji Atomistyki na pisemny wniosek pra codawcy zewnętrznego, a w przypadku pracownika zewnętrznego wykonującego działalność na własny rachunek, na wniosek tego pracownika, zawierający:

1) nazwę, adres i numer REGON pracodawcy ze wnętrznego;

2) imię i nazwisko, płeć, adres, datę i miejsce urodze nia oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziem ca numer paszportu albo innego dokumentu po twierdzającego tożsamość pracownika zewnętrz nego.

§9. Ustala się wzór paszportu dozymetrycznego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowni ków zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. U. Nr 201, poz. 1693), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632). Dziennik Ustaw Nr 102 — 7197 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7198 — Poz. 1064 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia R ad y M in is tr ó w z d n ia 2 7 kw ie tn ia 2 00 4 r. (p o z. 1 06 4) Dziennik Ustaw Nr 102 — 7199 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7200 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7201 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7202 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7203 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7204 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7205 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7206 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7207 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7208 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7209 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7210 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7211 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7212 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7213 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7214 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7215 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7216 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7217 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7218 — Poz. 1064 Dziennik Ustaw Nr 102 — 7219 — Poz. 1064

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-27
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064