Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1070

1070 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrze śnia 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopusz czalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wa runki udzielania pomocy na podstawie:

1) art. 18—21, art. 22a, art. 37e, art. 37f ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziała niu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.1));

2) art. 2 i art. 4a ustawy z dnia 18 września 2001 r. o uła twieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325, z późn. zm.2));

3) § 5 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wa runków, zakresu i trybu wspierania środkami Fun duszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa (Dz. U. Nr 100, poz. 924).

2. Do pomocy udzielanej na podstawie ust. 1 ma zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po mocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

§2.

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:

1) do pomocy w sektorze stoczniowym, górniczym i pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze transportowym;

2) w działalności związanej z produkcją, przetwarza niem i wprowadzaniem do obrotu produktów wy mienionych w załączniku I do Traktatu WE;

3) w zakresie działalności związanej z wywozem, a mianowicie pomocy bezpośrednio związanej z ilościami wywiezionymi, utworzenia i działania sieci dystrybucji ani innych bieżących wydatków związanych z działalnością eksportową;

4) do pomocy uzależnionej od wykorzystania towa rów krajowych uprzywilejowanych względem to warów przywożonych.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, jest przezna czona na:

1) tworzenie zatrudnienia,

2) rekrutację pracowników znajdujących się w szcze gólnie niekorzystnej sytuacji — o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po mocy państwa w zakresie zatrudnienia.

§3.

1. Maksymalna intensywność pomocy udziela nej na tworzenie miejsc pracy wynosi:

1) 30 % kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą — dla podregionów 22 (Poznań) i 42 (War szawa);

2) 40 % kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą — dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kra ków) i 30 (Gdynia-Gdańsk-Sopot);

3) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą — dla pozostałych podregionów.

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.3)).

3. Kwalifikowane koszty udzielenia pomocy mogą obejmować ponoszone w okresie 24 miesięcy przez pracodawcę następujące koszty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia osób zatrudnionych na nowo utworzone miejsce pracy:

1) wynagrodzenia brutto oraz

2) opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

§4.

1. W przypadku małych i średnich przedsię biorców w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po mocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), maksymalna inten sywność pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1, zwięk sza się o 15 punktów procentowych brutto, pod wa runkiem że całkowita intensywność pomocy nie prze kroczy 75 %.

2. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy może być udzielana jedynie w przypadku, gdy wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie wynosi przynajmniej 25 %. Za wkład własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez pracodawcę w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną, w szczegól ności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż ofero wane na rynku.

3. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia kumuluje się z:

1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie miejsc pracy oraz

2) każdą pomocą przeznaczoną na inwestycję, z którą związane jest utworzenie tych miejsc pracy, i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 4 ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 102 — 7233 — Poz. 1070 ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 595.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 975 i Nr 241, poz. 2074. ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.

4. Jeżeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie miejsc pracy związanych z daną inwestycją, maksy malną dopuszczalną wielkość pomocy oblicza się jako iloczyn dopuszczalnej intensywności, o której mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo za trudnionych pracowników.

5. Jeżeli utworzenie miejsc pracy jest związane z realizacją dużego projektu inwestycyjnego, pomoc na utworzenie tych miejsc pracy przewidziana w roz porządzeniu, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w związku z tym projektem inwestycyj nym, nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy ustalonej dla tego projektu.

6. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do ob jęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro, przy czym:

1) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jed nego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję;

2) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określone go celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wy twarzane przy wykorzystaniu takich samych su rowców.

7. Pomoc przeznaczona na rekrutację pracowni ków znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sy tuacji podlega sumowaniu z inną pomocą państwa na zatrudnienie oraz pomocą ze środków Unii Europej skiej, która odnosi się do tych samych kosztów kwali fikujących się do objęcia pomocą, i nie może przekro czyć 100 % kosztów zatrudnienia w okresie, w którym pracownik lub pracownicy są zatrudnieni.

§5. Pomoc, o której mowa w § 1, jest udzielana, je żeli utworzone miejsce pracy:

1) stanowi wzrost netto liczby pracowników u dane go przedsiębiorcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy;

2) będzie utrzymywane przez minimalny okres 3 lat, lub 2 lat — w przypadku małych i średnich przed siębiorców.

§6.

1. Pracodawcy może zostać przyznana pomoc na rekrutację pracownika znajdującego się w szczegól nie niekorzystnej sytuacji, o której mowa w art. 5 roz porządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w za kresie zatrudnienia.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana pod następującymi warunkami:

1) intensywność pomocy brutto obliczana jako pro cent wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne osób w szczególnie niekorzystnej sytu acji przez jeden rok od dnia zatrudnienia ich po skierowaniu przez powiatowy urząd pracy nie przekroczy 50 % kosztów;

2) gdy rekrutacja nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie, stanowisko lub stanowiska musiały zostać zwolnione w następ stwie dobrowolnego odejścia, przejścia na emery turę z powodu wieku, dobrowolnej redukcji czasu pracy lub zgodnego z prawem zwolnienia za naru szenie obowiązków służbowych i nie w wyniku re dukcji etatów oraz

3) pracownik lub pracownicy muszą być uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umo wę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

§7. Jeżeli pomoc przyznana danemu przedsiębior cy lub zakładowi, zgodnie z rozporządzeniem, przekro czy w dowolnym okresie trzyletnim 15 mln euro brut to, istnieje konieczność wystąpienia o indywidualną notyfikację pomocy.

§8. Pracodawca zamierzający uzyskać pomoc pu bliczną, o której mowa w § 1, składa organowi udzie lającemu pomocy oświadczenia o spełnieniu warun ków, o których mowa w rozporządzeniu, odnoszących się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej oraz niezwłocznego powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy. Praco dawca przedstawia także szczegółową dokumentację kosztów.

§9. Przepisy § 1—8 mają zastosowanie do praco dawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalno ści gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.4)) oraz spółkami cywilnymi.

§10. Pomoc publiczna udzielana na podstawie ni niejszego rozporządzenia jest udzielana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem, że faktyczne wykonanie podpisanych w tym okresie umów odbędzie się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91, poz. 870. Dziennik Ustaw Nr 102 — 7234 — Poz. 1070

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-27
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2007-06-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1070