Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1086

Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 9 listo pada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 89

9) zarządza się, co na stępuje:

§1.

1. Statki pasażerskie, niezależnie od pojemno ści, oraz wszystkie inne statki o pojemności brutto 300 i powyżej, zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub póź niej, podlegają wymaganiom wyposażenia w System Automatycznej Identyfikacji (AIS).

2. Statki pasażerskie niezależnie od pojemności oraz wszystkie inne statki o pojemności brutto 300 i powyżej, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r., po winny być wyposażone w System Automatycznej Identyfikacji (AIS) w następujących terminach:

1) statki pasażerskie — nie później niż z dniem 1 lip ca 2004r.;

2) zbiornikowce — nie później niż od daty pierwsze go przeglądu dla wydania certyfikatu bezpieczeń stwa wyposażenia przypadającego po dniu 1 lipca 2003 r., jednak nie później niż z dniem 1 lipca 2004r.;

3) statki inne niż pasażerskie lub zbiornikowce o po jemności brutto 50 000 i powyżej — nie później niż do dnia 1 lipca 2004 r.;

4) statki inne niż pasażerskie lub zbiornikowce o po jemności brutto 300 i powyżej, jednak mniej niż 50 000 — nie później niż od daty pierwszego prze glądu dla wydania certyfikatu bezpieczeństwa wy posażenia przypadającego po dniu 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§2. Zwalnia się od obowiązku wyposażania w Au tomatyczny System Identyfikacji (AIS) statki pasażer skie o pojemności brutto poniżej 300, odbywające po dróże w żegludze krajowej.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat Dziennik Ustaw Nr 103 — 7396 — Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażania statków w System Automatycznej Identyfikacji2) ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Infra struktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrekty wy 2002/59/WE z dnia 27 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 1993/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002). Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia ak tów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienni ku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2012-01-25
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1086