Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1100

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 12 grud nia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 227

5) zarządza się, co następuje:

§1. Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich obejmuje dane o wypadkach konsu menckich pochodzące z placówek terenowych, o któ rych mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zwanej dalej „ustawą”.

§2.

1. Osoba zbierająca w placówce terenowej da ne o wypadkach konsumenckich i wprowadzająca je do elektronicznej bazy danych identyfikuje zdarzenie jako wypadek konsumencki na podstawie informacji uzyskanych z dokumentacji udzielenia pomocy me dycznej lub bezpośrednio od osoby, której udzielono pomocy.

2. Krajowy system monitorowania wypadków kon sumenckich obejmuje zakres informacji niezbędnych do ustalenia produktu mającego związek z wypadkiem konsumenckim, okoliczności zdarzenia, skutków zdro wotnych, wnioskowania o przyczynach zależnych i niezależnych od osoby poszkodowanej, w szczegól ności:

1) wiek, płeć, wykształcenie osoby poszkodowanej;

2) czas i miejsce zdarzenia;

3) opis zdarzenia z uwzględnieniem cech produktu i cech zachowań osoby poszkodowanej, które mo gły mieć wpływ na przebieg zdarzenia;

4) informacje o produkcie, jaki miał związek z wypad kiem, umożliwiające jego identyfikację;

5) opis obrażeń, jakich doznała osoba poszkodowa na;

6) miejsce udzielenia pomocy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, zbierane są za pomocą kwestionariusza wywiadu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3. Placówki terenowe przekazują administratoro wi systemu kopie kwestionariuszy wywiadu nie zwłocznie po wypełnieniu, a zapis elektroniczny da nych z kwestionariuszy wywiadu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§4. Administrator systemu analizuje kwestionariu sze wywiadu i, jeżeli okoliczności wypadku konsu menckiego wskazują, że niezbędne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia związanych z pro duktem zagrożeń bezpieczeństwa, przekazuje dane na temat wypadku oraz propozycję odpowiednich dzia łań wraz z kopią kwestionariusza wywiadu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie póź niej niż w ciągu 48 godzin od ich uzyskania. Wzór for mularza służącego przekazywaniu informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§5. Administrator systemu sporządza raz na kwar tał opracowanie zbiorcze danych o wypadkach konsu menckich zawierające analizę ich okoliczności i przy czyn oraz wnioski dotyczące przeciwdziałania tym wy padkom i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konku rencji i Konsumentów w terminie do

20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym opracowaniem.

§6. Administrator systemu sporządza roczny zbiorczy raport na temat wypadków konsumenckich i składa go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu mentów do dnia 31 marca roku następnego. § 7.

1. Powołanie administratora systemu następu je po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjne go uwzględniającego ocenę kwalifikacji i doświadcze nia zawodowego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, prze prowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez mi nistra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministrem”.

3. Komisja kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzone go przez ministra.

4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna powiadamia osoby ubiegające się o stanowisko administratora systemu o wyniku postępowania, a w terminie nie dłuższym niż 14 dni przedstawia ministrowi propozycję kandydata albo kandydatów na stanowisko administratora systemu.

5. Jeżeli komisja kwalifikacyjna nie wyłoni w dro dze postępowania kandydata na stanowisko admini stratora systemu minister może powołać administra tora systemu albo zlecić ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

6. Osobie ubiegającej się o stanowisko administra tora systemu przysługuje odwołanie od wyników po Dziennik Ustaw Nr 104 — 7561 — Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941). stępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o jego wyniku.

7. Minister rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku uznania zasadno ści odwołania minister może unieważnić przeprowa dzone postępowanie kwalifikacyjne.

§8. Odwołanie administratora systemu następuje w przypadku:

1) niewykonywania obowiązków określonych w usta wie;

2) złożenia rezygnacji z wykonywania obowiązków administratora systemu;

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków określonych w ustawie;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestęp stwo z winy umyślnej.

§9.

1. Do zadań administratora systemu należy or ganizowanie i zapewnianie właściwego funkcjonowa nia systemu monitorowania, a w szczególności:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru placówek terenowych — co najmniej jednej w każdym województwie;

2) uzgadnianie z placówkami terenowymi warunków zbierania danych do systemu monitorowania i przygotowywanie projektów umów;

3) opracowywanie dla placówek terenowych instruk cji dotyczących zbierania danych o wypadkach konsumenckich;

4) szkolenie osób zbierających dane i tworzących za pisy elektroniczne;

5) tworzenie centralnej bazy danych o wypadkach konsumenckich, analizowanie ich okoliczności i uwarunkowań związanych z cechami produktów i zachowaniami konsumenckimi;

6) planowanie zakresu zadań i wydatków na ich reali zację na każdy rok.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 104 — 7562 — Poz. 1100 Minister Zdrowia: L. Sikorski Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. (poz. 1100) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 104 — 7563 — Poz. 1100 Dziennik Ustaw Nr 104 — 7564 — Poz. 1100 Dziennik Ustaw Nr 104 — 7565 — Poz. 1100 Dziennik Ustaw Nr 104 — 7566 — Poz. 1100 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 104 — 7567 — Poz. 1100

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-28
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1100