Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

94 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa reguluje sprawy:

1) ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi;

2) dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w środ kach ochrony roślin;

3) zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin;

4) organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) rośliny — żywe rośliny lub ich części, wraz z nasio nami w rozumieniu botanicznym przeznaczonymi do siewu, w szczególności: a) owoce, w rozumieniu botanicznym, z wyjąt kiem głęboko zamrożonych, b) warzywa, z wyjątkiem głęboko zamrożonych, c) bulwy, bulwocebule, rozłogi, cebule i kłącza, d) kwiaty cięte, e) ścięte drzewa z liśćmi, f) gałęzie z liśćmi, g) kultury tkankowe roślin, h) liście, łęty, i) żywy pyłek, j) oczka, zrazy, sadzonki;

2) produkt roślinny — nieprzetworzony lub poddany wstępnemu przetworzeniu materiał pochodzenia roślinnego, niebędący rośliną;

3) przedmioty — rzeczy inne niż rośliny i produkty roślinne, które mogą przenosić organizmy szkodli we;

4) organizmy szkodliwe — wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub czynników patoge nicznych szkodliwych dla roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów;

5) organizm szkodliwy zadomowiony na danym ob szarze — organizm szkodliwy, którego występo wanie na danym obszarze zostało stwierdzone i nie zostały podjęte urzędowe działania w celu je go zwalczenia lub podjęte działania okazały się nieskuteczne przez okres co najmniej dwóch kolej nych lat;

6) paszport roślin — etykietę dołączoną do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, poświad czającą, że spełniają one wymagania zdrowotno ści określone w ustawie;

7) zwierzęta — zwierzęta należące do gatunków zwy czajowo żywionych lub chowanych, lub których mięso jest spożywane przez człowieka;

8) środowisko — wodę, powietrze, glebę, dziko żyją ce gatunki fauny i flory oraz wszelkie inne powią zania z żywymi organizmami;

9) przesyłka — określoną ilość roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów, zaopatrzoną w jeden dokument przewozowy;

10) partia — liczbę jednostek pojedynczej przesyłki, identycznych pod względem jednorodności, skła du i pochodzenia, tworzących część tej przesyłki; 1

1) płody rolne — rośliny i produkty roślinne; 1

2) państwo członkowskie — państwo wchodzące w skład Unii Europejskiej; 1

3) państwa trzecie — państwa inne niż państwa członkowskie Unii Europejskiej; 1

4) środki ochrony roślin — substancje aktywne lub preparaty zawierające jedną lub więcej substancji aktywnych, w postaci dostarczonej użytkowniko wi, przeznaczone do: a) ochrony roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przed organizmami szkodliwymi lub zapobiegania występowaniu tych organi zmów, b) wpływania na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w tym regula tor wzrostu, c) zabezpieczenia produktów roślinnych, jeżeli te substancje lub preparaty nie są objęte odręb nymi przepisami, d) niszczenia niepożądanych roślin, e) niszczenia części roślin lub hamowania, lub za pobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin; 1

5) pozostałości środków ochrony roślin — jedną lub większą liczbę substancji aktywnych znajdujących się w roślinach lub produktach roślinnych, jadal nych produktach zwierzęcych, lub na tych rośli nach, lub produktach roślinnych, jadalnych pro duktach zwierzęcych, lub gdziekolwiek w środowi sku, stanowiące wynik stosowania środka ochro ny roślin, w tym również jego metabolitów oraz produktów rozpadu lub reakcji; 1

6) substancje — pierwiastki chemiczne i ich związki, występujące w stanie naturalnym lub wytworzo ne, w tym również wszelkie zanieczyszczenia po wstające w zastosowanym procesie produkcji; 1

7) substancje aktywne — substancje lub mikroorga nizmy, łącznie z wirusami, o działaniu ogólnym lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub ro śliny, lub części roślin, lub produkty roślinne; 1

8) preparat — mieszaninę lub roztwory, składające się z dwu lub większej liczby substancji, z których co najmniej jedna jest substancją aktywną, prze znaczone do stosowania jako środek ochrony ro ślin; 1

9) okres karencji — czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przezna czonych do konsumpcji;

20) okres prewencji — czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin; 2

1) konfekcjonowanie środków ochrony roślin — przepakowywanie ich z większych opakowań do mniejszych; 2

2) wprowadzanie do obrotu — oferowanie do sprze daży, sprzedaż lub inna forma zbycia roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów, środków ochrony roślin, w tym wprowadzanie na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej; 2

3) posiadacz — osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobo wości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin; 2

4) urzędowe działania — działania w zakresie nad zoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowa niem środków ochrony roślin oraz nad wytwarza niem, oceną i obrotem materiałem siewnym, po dejmowane przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub upoważnione przez nie osoby fizyczne, osoby prawne lub jed nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dziennik Ustaw Nr 11 — 438 — Poz. 94 Rozdział 2 Ochrona roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi Art.

3.

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej „Inspekcją”, przeprowa dza obserwacje i kontrole roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów w celu ustalenia występowa nia:

1) organizmów szkodliwych szczególnie groźnych, dotychczas niewystępujących na terytorium Rze czypospolitej Polskiej lub których występowanie nie jest szeroko rozpowszechnione, zwanych dalej „organizmami kwarantannowymi”, lub

2) organizmów szkodliwych szeroko rozpowszech nionych, zwanych dalej „organizmami niekwaran tannowymi”.

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia organi zmów szkodliwych lub podejrzenia ich wystąpienia wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”:

1) identyfikuje organizm szkodliwy i źródło jego po chodzenia;

2) ocenia możliwości dalszego rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego i możliwości jego zwal czania.

3. W przypadku stwierdzenia organizmów niekwa rantannowych w lasach stosuje się przepisy o lasach. Art.

4.

1. W przypadku wystąpienia organizmu nie kwarantannowego wojewódzki inspektor ocenia sto pień zagrożenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia rozprze strzenienia się organizmu niekwarantannowego lub możliwości wywołania przez niego strat gospodar czych wojewódzki inspektor informuje zainteresowa ne podmioty, za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, o sposobach i terminach zwalczania tego or ganizmu.

3. Organizmy niekwarantannowe można zwalczać lub ograniczać ich występowanie przez:

1) zabiegi agrotechniczne;

2) stosowanie roślin odmian tolerancyjnych lub od pornych;

3) zwalczanie biologiczne;

4) zabiegi środkami ochrony roślin;

5) zastosowanie co najmniej dwóch metod zwalcza nia, wymienionych w pkt 1—4, zwanych dalej „in tegrowaną ochroną roślin”, mających na celu ograniczenie stosowania środka ochrony roślin do niezbędnego minimum do utrzymania populacji organizmów szkodliwych na poziomie ogranicza jącym szkody lub straty gospodarcze. Art.

5.

1. Producent prowadzący produkcję roślin z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp tech niczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i na wożeniu, zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi, zwaną dalej „integrowaną produkcją”, może ubiegać się o poświadczenie jej sto sowania.

2. Poświadczeniem stosowania integrowanej pro dukcji jest certyfikat wydawany przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowa dzenia upraw, na wniosek producenta roślin.

3. Certyfikat wydaje się, jeżeli producent roślin:

1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej pro dukcji;

2) prowadził produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennic twa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”;

3) udokumentował prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) oświadczenie producenta roślin, że uprawa będzie prowadzona zgodnie z zasadami integrowanej produkcji;

2) informację o gatunkach roślin uprawianych meto dami integrowanymi oraz ich powierzchni;

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji.

5. Certyfikat wydaje się na okres 12 miesięcy.

6. Wojewódzki inspektor prowadzi ewidencję pro ducentów roślin stosujących integrowaną produkcję.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, jednostki upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produk cji, programy tych szkoleń, termin ważności zaświad czenia o ukończeniu szkolenia, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zasady dokumentowania dzia łań związanych z integrowaną produkcją oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli upraw prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji, mając na uwadze zapewnienie przez te jednostki wykwalifiko wanej kadry, uzyskanie przejrzystości dokumentowa nia działań związanych z integrowaną produkcją oraz sprawne i rzetelne przeprowadzanie kontroli. Art.

6.

1. Organizmy kwarantannowe podlegają obowiązkowi zwalczania i nie mogą być wprowadza ne, przemieszczane, hodowane lub przechowywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeże niem art. 33 ust. 1.

2. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży, opakowań lub środków transportu, w zakre Dziennik Ustaw Nr 11 — 439 — Poz. 94 sie występowania organizmów szkodliwych oraz speł nienia wymagań określonych w ustawie, zwane dalej „urzędowymi kontrolami”:

1) w miejscach uprawy roślin, wytwarzania produk tów roślinnych lub przedmiotów;

2) w miejscach przechowywania i sprzedaży roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

3) u podmiotów nabywających rośliny, produkty ro ślinne lub przedmioty;

4) w każdym innym miejscu, w którym rośliny, pro dukty roślinne lub przedmioty są przemieszczane, w szczególności na drogach i w środkach trans portu.

3. Urzędowa kontrola roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na drogach i w środkach transportu jest przeprowadzana we współpracy z Policją i Inspek cją Transportu Drogowego.

4. Urzędowe kontrole przeprowadza się:

1) regularnie u zarejestrowanych podmiotów oraz wyrywkowo w każdym innym miejscu uprawy, wytwarzania, przechowywania, sprzedaży lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

2) w sposób ukierunkowany, jeżeli zostanie stwier dzone, że istnieje ryzyko niespełnienia wymagań ustawy;

3) za pomocą oceny makroskopowej lub badań labo ratoryjnych.

5. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wy stąpienia organizmów kwarantannowych wojewódzki inspektor ustala:

1) zasięg ich występowania lub możliwego rozprze strzenienia się lub

2) zasięg prawdopodobnego porażenia roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów, lub

3) źródło infekcji, lub

4) strefy, w których mogą być podjęte działania w ce lu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów, lub

5) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty porażo ne lub podejrzane o porażenie — zawiadamiając o tym posiadaczy, Głównego In spektora i w razie potrzeby innych wojewódzkich in spektorów.

6. Posiadacz jest obowiązany do współdziałania z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu czyn ności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, 4 i 5. Art.

7.

1. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych posia dacz jest obowiązany do:

1) zawiadomienia wojewódzkiego inspektora lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wystąpie niu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwa rantannowych;

2) zaniechania sadzenia, siewu, rozmnażania lub przemieszczania roślin oraz obrotu roślinami, pro duktami roślinnymi lub przedmiotami porażonymi lub podejrzanymi o porażenie organizmami kwa rantannowymi, do czasu zakończenia urzędowej kontroli.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ciąży również na osobach, które z racji wykonywania czyn ności służbowych lub zawodowych posiadają infor macje o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia or ganizmów kwarantannowych.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje niezwłocznie właściwego wojewódzkiego inspektora o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Art.

8.

1. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, wojewódz ki inspektor może, w drodze decyzji, na koszt podmiotu:

1) nakazać: a) stosowanie zabiegów uprawowych, w szcze gólności stosowanie płodozmianu, niszczenie chwastów lub samosiewów, przyoranie resztek pożniwnych, wymianę lub odkażenie gleby lub podłoża uprawowego, stosowanie materiału siewnego odpowiedniej kategorii lub odmian odpornych na określony organizm kwarantan nowy, b) zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, określając sposób zniszczenia, c) określony sposób postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami, w szczególności ich przetworzenie, przeznacze nie na paszę, konsumpcję, oczyszczenie lub od każenie, kompostowanie, przechowywanie w określonym miejscu, d) czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których występują lub występowały organizmy kwarantannowe, lub które miały kontakt z porażo nymi lub podejrzanymi o porażenie roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami, e) zastosowanie określonych zabiegów niszczą cych organizmy kwarantannowe lub zapobiega jących ich rozprzestrzenianiu się, w szczególno ści zabiegów chemicznego zwalczania, odkaża nia gleby, przemrożenia szklarni, stosowania ta blic chwytnych i pułapek feromonowych, prze prowadzania oddzielnego zbioru, oddzielnego przechowywania i oddzielnego transportu, f) prowadzenie stałych obserwacji upraw w celu wykrycia organizmów kwarantannowych i in formowanie o ich wynikach wojewódzkiego in spektora, g) spełnienie określonych warunków przed rozpo częciem uprawy roślin, przemieszczaniem ro Dziennik Ustaw Nr 11 — 440 — Poz. 94 ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub wprowadzaniem ich do obrotu, h) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej uprawy, wytwarzania, przemiesz czania, nabycia, zbycia, obrotu lub przechowy wania roślin, produktów roślinnych lub przed miotów;

2) zakazać: a) użytkowania gruntów do celów rolniczych i le śnych, b) uprawy, siewu, sadzenia lub używania do re produkcji określonych roślin, c) obrotu roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami lub przemieszczania ich poza określone miejsce, d) kompostowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w okre ślonym miejscu, e) wykorzystywania roślin lub produktów roślin nych na określone cele, w szczególności prze znaczania na paszę lub konsumpcję, f) wywożenia gleby lub innego podłoża uprawo wego lub jego ponownego użycia, g) stosowania skażonej lub podejrzanej o skaże nie wody do oprysków, nawadniania lub prze twarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, h) prowadzenia przetwórstwa roślin lub produk tów roślinnych.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor określa termin wykonania nałożonych w niej obowiązków. Decyzji tej może być nadany rygor na tychmiastowej wykonalności.

3. Organy administracji rządowej i samorządowej, na wniosek wojewódzkiego inspektora, udostępniają nieodpłatnie dane niezbędne do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz do przeprowadzania urzę dowej kontroli, oraz działań, o których mowa w art. 6 ust. 5.

4. W przypadku przeniesienia posiadania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wojewódzki inspektor nakłada na nowego posiadacza, w drodze decyzji, obowiązki określone dla dotychczasowego posiadacza w decyzji, o której mowa w ust.

1. W decy zji tej wojewódzki inspektor może określić inny termin wykonania tych obowiązków.

5. W przypadku szczególnego zagrożenia roślin przez organizmy kwarantannowe minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić na obszarze całego kraju lub jego części nakazy lub zakazy, o których mowa w ust. 1, określa jąc zakres obowiązków i terminy ich realizacji. Art.

9. Przepisy art. 6 ust. 2—6, art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 stosuje się odpowiednio do organizmów nie kwarantannowych, mając na uwadze ujednolicenie podejmowanych w tym zakresie działań na terytorium Wspólnoty. Art.

10.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobiega niu rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych, w tym:

1) metody zwalczania organizmów szkodliwych i za pobiegania ich rozprzestrzenianiu się lub

2) metody wykrywania i identyfikacji organizmów szkodliwych, lub

3) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobie gania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodli wych, lub

4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, prze mieszczania, przechowywania, nabywania lub zbywania roślin, produktów roślinnych lub przed miotów — mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w za kresie zwalczania niektórych organizmów szkodli wych.

2. Przy określaniu obowiązków wynikających z przepisów wydanych na podstawie ust. 1 wojewódz ki inspektor, wydając decyzję, stosuje odpowiednio art. 8 ust. 1—4. Art. 1

1.

1. W przypadku szczególnego zagrożenia przez organizmy kwarantannowe lub w przypadku wy stąpienia organizmu szkodliwego, który nie występował dotychczas na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a który może spowodować znaczne lub całkowite znisz czenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, Główny Inspektor, na wniosek posiadacza, zaopiniowa ny przez wojewódzkiego inspektora, może, w drodze decyzji, ze środków budżetowych, z części, której dyspo nentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) całkowicie lub częściowo pokryć koszty zwalcza nia i zapobiegania rozprzestrzeniania się tych or ganizmów,

2) przyznać odszkodowanie za rzeczywistą szkodę poniesioną przez posiadaczy przy zwalczaniu lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się tych organi zmów — biorąc pod uwagę wystąpienie organizmu szkodli wego, charakteryzującego się szczególną szkodliwo ścią, oraz wysokość strat spowodowanych jego wy stąpieniem.

2. Przy wydatkowaniu środków na cele, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówie niach publicznych. Art. 1

2.

1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmio ty, które są szczególnie podatne na porażenie przez or ganizmy kwarantannowe, mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: Dziennik Ustaw Nr 11 — 441 — Poz. 94

1) są wolne od organizmów kwarantannowych;

2) spełniają wymagania specjalne, a w przypadku ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów prze znaczonych do stref chronionych — wymagania specjalne dla tych stref chronionych;

3) podmioty prowadzące ich uprawę, wytwarzanie, ma gazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonują ce ich wprowadzania lub przemieszczania na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej są wpisane do reje stru prowadzonego przez wojewódzkiego inspekto ra, zwanego dalej „rejestrem przedsiębiorców”;

4) przed przemieszczaniem lub wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały pod dane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji, jeżeli pochodzą z terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej lub Wspólnoty, albo zostały poddane kontro li zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysłane, jeżeli pochodzą spoza Wspólnoty.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trze cich.

3. Zakazuje się wprowadzania na terytorium Rze czypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z państw trzecich, w których istnieje duże ryzyko porażenia przez organi zmy kwarantannowe, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

4. Przepisy ust. 1 nie dotyczą roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów przemieszczanych tranzy tem między państwami trzecimi przez terytorium Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego, jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie do tyczy podmiotów:

1) które zostały wpisane do odpowiednich rejestrów państw członkowskich, chyba że: a) podmioty te produkują, przechowują lub skła dują rośliny, produkty roślinne lub przedmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) została przeprowadzona graniczna kontrola fi tosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

2) których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty mają być objęte kontrolą tożsamości lub kontrolą zdrowotności, przeprowadzanymi w ramach gra nicznej kontroli fitosanitarnej w innym państwie członkowskim.

6. Jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy przemieszczania małych ilo ści roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych do użycia przez posiadacza lub od biorcę na własne niezarobkowe potrzeby lub do kon sumpcji w czasie transportu. Art. 1

3.

1. Decyzję w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego pod miotu, wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być również złożony przed dokonaniem granicznej kontro li fitosanitarnej za pośrednictwem wojewódzkiego in spektora, właściwego dla punktu wwozu, przez pod miot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich.

3. W przypadku podmiotów wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich i niemają cych miejsca zamieszkania albo siedziby na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu.

4. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców za wiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;

2) określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub prze chowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

3) rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności;

4) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódz kim inspektorem.

5. Rejestr przedsiębiorców zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 4;

2) numer wpisu;

3) datę wpisu.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w któ rych podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do re jestru przedsiębiorców, jeżeli nie istnieje ryzyko roz przestrzeniania się organizmów szkodliwych, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie reje stracji producentów. Art. 1

4.

1. Podmioty wpisane do rejestru przedsię biorców są obowiązane do:

1) podejmowania działań zapobiegających rozprze strzenianiu się organizmów szkodliwych;

2) prowadzenia obserwacji występowania organi zmów szkodliwych w sposób i w terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem;

3) prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódz kim inspektorem, ewidencji uprawianych, produ kowanych, nabywanych, zbywanych, przechowy wanych lub przemieszczanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia; Dziennik Ustaw Nr 11 — 442 — Poz. 94

4) przechowywania, przez okres co najmniej roku, do kumentów dotyczących zbycia albo nabycia, prze chowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz paszportów roślin;

5) sporządzania i aktualizowania planu rozmieszcze nia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem;

6) spełnienia wymogów określonych w przepisach o nasiennictwie.

2. Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku, przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców urzędową kontrolę w zakresie zdro wotności roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów oraz spełnienia wymagań określonych w ust. 1.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązków okre ślonych w ust. 1, wojewódzki inspektor może:

1) nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunię cie uchybień w oznaczonym terminie lub

2) w drodze decyzji wykreślić podmiot z rejestru przedsiębiorców, w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia.

4. Podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, może ponownie wystąpić z wnio skiem o wpis do tego rejestru w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z re jestru, jeżeli przepisy o nasiennictwie nie określają in nych terminów w tym zakresie. Art. 1

5.

1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmio ty, które są wprowadzane lub przemieszczane na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, a są szczególnie po datne na porażenie przez organizmy kwarantannowe i stwarzają niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tych organizmów, powinny być zaopatrzone w:

1) paszport roślin wydany przez: a) wojewódzkiego inspektora albo b) właściwy organ innego państwa członkowskie go, lub

2) świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosani tarne dla reeksportu wydane przez: a) wojewódzkiego inspektora albo b) właściwy organ innego państwa członkowskie go, albo c) właściwy organ państwa trzeciego, lub

3) inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach Unii Europejskiej lub umowach mię dzynarodowych, lub

4) inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach państw trzecich, jeżeli są do nich wy prowadzane.

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów przewożonych tranzytem między państwami trzecimi przez terytoria Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego, jeżeli nie istnieje ryzy ko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty lub sposoby oznakowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w które powinny być zaopatrzone wskazane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, mając na uwadze wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zaopatrywania roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów w odpowiednie dokumenty lub oznakowania.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, obowiązek za opatrzenia określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy niekwarantannowe, w dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, mając na uwadze podatność roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów na porażenie przez organizmy niekwarantannowe i niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tych orga nizmów.

5. Przepisy ust. 1 nie dotyczą niewielkich ilości ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez posiadacza lub od biorcę na własne niezarobkowe potrzeby, oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przemieszcza nych na terenie powiatu przez podmioty określone na podstawie art. 13 ust. 6.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalną ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o któ rych mowa w ust. 5, mając na względzie możliwość rozprzestrzeniania się organizmów kwarantanno wych.

7. Jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, szczególnie podatne na organizmy kwarantannowe, są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wyprowadzenia do państwa trzeciego, wojewódzki inspektor wydaje świadectwo fitosanitar ne, jeżeli takie świadectwo jest wymagane przez dane państwo trzecie lub przez państwo trzecie, przez które rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są prze mieszczane.

8. Wojewódzki inspektor wydaje również świadec two fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które nie są szczególnie podatne na po rażenie przez organizmy kwarantannowe i które nie stwarzają niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się tych organizmów, jeżeli takie świadectwo jest wyma gane przez państwo trzecie, do którego są one wypro wadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez które są one przemieszczane. Art. 1

6.

1. Paszport roślin wydaje się, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przemieszczane: Dziennik Ustaw Nr 11 — 443 — Poz. 94

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów: a) przeznaczonych do państw trzecich i zaopatrzo nych w świadectwo fitosanitarne lub inne do kumenty potwierdzające ich wyprowadzanie do państwa trzeciego albo b) sprowadzanych z państw trzecich, jeżeli nie zo stała zakończona graniczna kontrola fitosani tarna;

2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na teryto rium innych państw członkowskich.

2. Paszport roślin wydaje, na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadze nia uprawy, wytwarzania, składowania lub przecho wywania roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów lub miejsce zakończenia granicznej kontroli fitosa nitarnej tych roślin, produktów roślinnych lub przed miotów pochodzących z państwa trzeciego. Paszport roślin wydaje się na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora.

3. Wniosek o wydanie paszportu roślin zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;

2) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców;

3) nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmio tu;

4) ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów;

5) ilość potrzebnych paszportów roślin;

6) oznaczenie strefy chronionej, jeżeli rośliny, pro dukty roślinne lub przedmioty są przeznaczone do tej strefy;

7) numer poprzedniego producenta, w przypadku paszportu zastępczego;

8) nazwę państwa pochodzenia albo państwa wysy łającego.

4. Paszport roślin wydaje się dla roślin, produk tów roślinnych lub przedmiotów wolnych od organi zmów kwarantannowych i spełniających wymagania specjalne.

5. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odma wia wydania paszportu roślin, jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

6. Paszport roślin zawiera następujące informacje:

1) określenie „paszport roślin” oraz oznaczenie EEC;

2) oznaczenie literowe państwa, w którym paszport roślin został wydany;

3) określenie organu wydającego paszport roślin, a w przypadku paszportu wydanego przez woje wódzkiego inspektora — napis „Państwowa In spekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;

4) numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębior ców;

5) numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub kolejny numer paszportu;

6) łacińską nazwę botaniczną rośliny lub nazwę pro duktu roślinnego wraz z łacińską nazwą botanicz ną rośliny, z której został on wytworzony, lub na zwę przedmiotu;

7) ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów, dla której został wydany paszport;

8) symbol „ZP” i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do strefy chronionej;

9) symbol „RP” w przypadku wydania paszportu za stępczego;

10) nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyła jącego, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przed mioty pochodzą z państwa trzeciego.

7. Informacje, jakie powinien zawierać paszport ro ślin, umieszcza się na:

1) etykiecie albo

2) etykiecie i dokumencie handlowym towarzyszą cym roślinom, produktom roślinnym lub przed miotom, albo

3) etykiecie i pisemnej informacji dołączonej do do kumentu handlowego towarzyszącego roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, na etykiecie umieszcza się informacje, o których mo wa w ust. 6 pkt 1—5, a na dokumencie handlowym to warzyszącym roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom — wszystkie informacje wymienione w ust. 6.

9. Etykieta powinna być przytwierdzona do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów albo ich opa kowań, lub przewożących je środków transportu.

10. Numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, powinien umożliwić identyfikację pochodzenia i przemieszcza nia się tych roślin, produktów roślinnych lub przed miotów. 1

1. Informacje zawarte w paszporcie roślin powin ny być w nim zamieszczone w sposób trwały, druko wanymi literami w języku polskim lub w języku inne go państwa członkowskiego i nie mogą zawierać żad nych skreśleń i poprawek. 1

2. Wydawanie paszportu roślin przez wojewódz kiego inspektora podlega opłacie. 1

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:

1) wzory paszportów roślin dla niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, Dziennik Ustaw Nr 11 — 444 — Poz. 94

2) sposoby zaopatrywania roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów w paszport roślin — mając na względzie ujednolicenie wystawianych paszportów na terytorium Wspólnoty. 1

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, organizmy niekwa rantannowe, od których powinny być wolne rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, aby mogły być one zaopatrzone w paszport roślin, mając na względzie szkodliwość tych organizmów dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. 1

5. Wojewódzki inspektor może upoważniać pod mioty wpisane do rejestru przedsiębiorców do wysta wiania paszportów roślin, określając warunki, jakie podmiot powinien spełniać. Art. 1

7.

1. W przypadku dzielenia lub łączenia ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub w przypadku zmiany zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wydaje się paszport za stępczy.

2. Przy wydawaniu paszportu zastępczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 16, z tym że przy sym bolu „RP” wpisuje się dodatkowo numer wpisu pod miotu do rejestru przedsiębiorców z poprzedniego paszportu. Art. 1

8.

1. Âwiadectwo fitosanitarne dla roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trze cich wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze wzglę du na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce składowania, lub miejsce łączenia roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów, na wniosek zain teresowanego podmiotu. Âwiadectwo to wydaje się na formularzach udostępnianych przez Głównego In spektora.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymaga nia państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub przez które są przemieszczane.

3. Wniosek o wydanie świadectwa zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nadawcy;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy;

3) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, jeżeli nie jest on nadawcą;

4) nazwę państwa przeznaczenia;

5) miejsce pochodzenia roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów;

6) oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów;

7) ilość i rodzaj opakowań;

8) deklarowany środek transportu;

9) deklarowane miejsce wwozu do państwa przezna czenia;

10) nazwy państw, przez które będą przemieszczane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty; 1

1) informacje o zastosowanych zabiegach odkażają cych.

4. W przypadku gdy świadectwo fitosanitarne wy daje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwa rzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, do wniosku dołącza się zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, po twierdzające spełnienie wymagań specjalnych, doty czących miejsca ich uprawy lub wytwarzania, jeżeli ta kie wymagania zostały określone w przepisach pań stwa przeznaczenia lub państwa, przez które są prze mieszczane.

5. W przypadku reeksportu do wniosku dołącza się świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia, jeżeli jest ono wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przezna czone, lub państwa, przez które są przemieszczane.

6. Âwiadectwo fitosanitarne wydaje się po stwier dzeniu, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub przez które są przemieszczane.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory świadectw fitosani tarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przed miotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej do państw trzecich, mając na względzie ujednolicenie wydawanych na terytorium Wspólnoty świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów. Art. 1

9.

1. Âwiadectwo fitosanitarne dla roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno:

1) zawierać informacje określone w Międzynarodo wej Konwencji Ochrony Roślin FAO albo informa cje określone przez Komisję Europejską w porozu mieniu z państwem trzecim, w tym łacińską nazwę botaniczną rośliny;

2) być sporządzone czytelnym pismem, w języku pol skim albo w języku innego państwa członkowskie go, albo w języku rosyjskim;

3) być wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed dniem opuszczenia przez rośliny, produkty roślin ne lub przedmioty państwa, w którym świadectwo to zostało wydane;

4) nie zawierać poprawek i skreśleń, które nie zosta ły poświadczone przez organ wydający świadec two fitosanitarne; Dziennik Ustaw Nr 11 — 445 — Poz. 94

5) być wydane w państwie pochodzenia lub w pań stwie wysyłającym, jeżeli wymagania specjalne mogą być spełnione w innym miejscu niż miejsce pochodzenia lub gdy wymagania te nie mają za stosowania;

6) zawierać informację o spełnieniu określonych wy magań specjalnych.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego, mając na uwadze informacje określone w tym zakresie przez Komisję Europejską. Art.

20.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizmy kwarantannowe, w tym organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie do stref chronionych i przemieszczanie wewnątrz tych stref jest zabronione, wraz z określeniem stref chronionych, których to dotyczy,

2) organizmy kwarantannowe, w tym organizmy kwa rantannowe, których wprowadzanie do stref chro nionych i przemieszczanie wewnątrz tych stref jest zabronione, jeżeli organizmy te występują na okre ślonych roślinach, produktach roślinnych lub przed miotach, wraz z określeniem stref chronionych, któ rych to dotyczy,

3) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pocho dzące z państw trzecich, których wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej jest zabronione,

4) wymagania specjalne wraz ze wskazaniem wyma gań, które powinny być zawarte w świadectwie fi tosanitarnym, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są wprowadzane na terytorium lub przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w tym wymagania spe cjalne dla roślin, produktów roślinnych lub przed miotów wprowadzanych do stref chronionych,

5) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są zaopatrywane w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i muszą przed przemieszczaniem lub wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji, jeżeli pochodzą z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, albo zo stać poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysyłane, jeżeli pocho dzą spoza Wspólnoty,

6) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pako wanie, sortowanie, wprowadzanie lub przemiesz czanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą prowadzić określone podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, z uwzględnieniem ro dzaju ich działalności lub przeznaczenia tych ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów — mając na uwadze obowiązujące przepisy Unii Eu ropejskiej w zakresie zdrowia roślin i nasiennictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, organizmy szkodli we lub rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, do których mogą być stosowane odstępstwa od wyma gań określonych w przepisach wydanych na podsta wie ust. 1, ze wskazaniem zakresu tych odstępstw, ma jąc na względzie zagrożenie fitosanitarne, jakie stano wią te organizmy szkodliwe lub rośliny, produkty ro ślinne lub przedmioty, i przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, organizmy szkodli we lub rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, do których stosuje się przepisy ustawy dotyczące organi zmów kwarantannowych, wraz ze wskazaniem zakre su, w jakim przepisy te są stosowane, mając na uwa dze zagrożenie fitosanitarne, jakie stanowią te organi zmy szkodliwe lub rośliny, produkty roślinne lub przed mioty, i przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych or ganizmów szkodliwych lub w których stosowane pro cedury kontrolne w stosunku do określonych organi zmów szkodliwych są uznane za równoważne do sto sowanych w Unii Europejskiej. Art. 2

1.

1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jest dozwolo ne przez wyznaczone punkty wwozu, którymi są: lotni sko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu morskiego lub rzecznego, sta cja w przypadku transportu kolejowego oraz urząd cel ny, na obszarze właściwości którego następuje prze kroczenie śródlądowej granicy Rzeczypospolitej Pol skiej, w przypadku innego rodzaju transportu.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz punktów wwozu, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla punktów wwozu. Art. 2

2.

1. Wprowadzane z państw trzecich na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty ro ślinne lub przedmioty podlegają granicznej kontroli fi tosanitarnej, jeżeli:

1) istnieje obowiązek zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne lub inne wymagane dokumenty lub oznakowania lub

2) nie można ustalić ich tożsamości, lub

3) istnieje podejrzenie, że są porażone przez organi zmy kwarantannowe lub organizmy szkodliwe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3. Dziennik Ustaw Nr 11 — 446 — Poz. 94

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić inne rośliny, pro dukty roślinne lub przedmioty, co do których istnieje obowiązek granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz za kres informacji, które powinny być przekazywane przy zgłaszaniu do tej kontroli, mając na uwadze zagroże nie fitosanitarne, jakie mogą stanowić rośliny, produk ty roślinne lub przedmioty w związku z przenoszeniem przez nie organizmów szkodliwych.

3. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają rów nież środki transportu oraz opakowania, w których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty podlegające tej kontroli.

4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemiesz czane tranzytem między państwami:

1) członkowskimi przez terytorium państwa trzecie go, bez zmiany ich statusu celnego,

2) trzecimi przez terytorium Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego — jeżeli nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.

5. W razie konieczności przeładunku przemieszcza nych tranzytem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów ich posiadacz jest obowiązany nie zwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego inspek tora, na którego obszarze właściwości działania ma nastąpić przeładunek. Art. 2

3.

1. Podmiot wprowadzający rośliny, pro dukty roślinne lub przedmioty podlegające granicznej kontroli fitosanitarnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określony punkt wwozu jest obowiązany do zgłoszenia ich do kontroli wojewódzkiemu inspek torowi właściwemu dla tego punktu wwozu oraz do współdziałania w trakcie przeprowadzania tej kontroli.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb zgła szania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na wzglę dzie ujednolicenie sposobu postępowania przy prze prowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej na tery torium Wspólnoty.

3. Organy celne współpracują z organami przepro wadzającymi graniczną kontrolę fitosanitarną w zakre sie tej kontroli, w szczególności informują wojewódz kiego inspektora właściwego dla punktu wwozu o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej.

4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli są przeznaczone do użycia przez posiadacza lub odbiorcę na własne niezarobkowe po trzeby lub do konsumpcji podczas transportu i jeżeli nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organi zmów szkodliwych.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie możliwość rozprzestrzeniania się organi zmów kwarantannowych wraz z tymi roślinami, pro duktami roślinnymi lub przedmiotami. Art. 2

4.

1. Graniczna kontrola fitosanitarna obej muje kolejno:

1) sprawdzenie, czy przesyłce lub partii towarzyszą wymagane dokumenty lub czy przesyłka lub par tia jest prawidłowo oznakowana,

2) kontrolę tożsamości,

3) kontrolę zdrowotności roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów — z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2.

2. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 6 i 9.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne miejsca niż punkty wwozu, w których przeprowa dza się kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności określonych roślin, produktów roślinnych lub przed miotów, w tym wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wraz ze wskazaniem państw, w któ rych rozpoczęto przeprowadzanie granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie prawidłowe prze prowadzenie kontroli tożsamości lub zdrowotności ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów i wyma gania Unii Europejskiej w tym zakresie.

4. Kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności określonych roślin, produktów roślinnych lub przed miotów może być przeprowadzana w miejscu innym niż określone w ust. 2 i 3, zatwierdzonym przez Głów nego Inspektora zgodnie z przepisami Unii Europej skiej w tym zakresie.

5. Decyzję w sprawie zatwierdzenia miejsca, o któ rym mowa w ust. 4, Główny Inspektor wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu, po sprawdze niu, czy miejsce to spełnia warunki zapewniające prze prowadzenie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowot ności.

6. W przypadku zawarcia stosownej umowy mię dzy Komisją Europejską a państwem trzecim kontrola zdrowotności może odbywać się w tym kraju trzecim.

7. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowa dza się po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego in spektora właściwego dla punktu wwozu lub właściwy organ innego państwa członkowskiego wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Dziennik Ustaw Nr 11 — 447 — Poz. 94

8. Wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu wyraża zgodę, o której mowa w ust. 7, jeżeli przesyłka lub partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wraz z opakowaniem lub środkiem trans portu spełniają wymagania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Wyra żając zgodę, wojewódzki inspektor określa miejsce lub państwo członkowskie, w którym zostanie dokonana kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa może okre ślić, w drodze rozporządzenia, sposób wyrażenia zgody na dokonywanie kontroli tożsamości lub kontroli zdro wotności w innych miejscach niż punkt wwozu, mając na uwadze ujednolicenie działań w zakresie tej kontroli.

10. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowa dza wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli. 1

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się granicz ną kontrolę fitosanitarną, mając na względzie wyma gania organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia prawidłowej kontroli tożsamości i kontroli zdrowotno ści oraz wymagania dla pracowników przeprowadza jących graniczną kontrolę fitosanitarną. 1

2. Główny Inspektor może cofnąć decyzję, o któ rej mowa w ust. 5, w przypadku gdy miejsce to prze stało spełniać warunki określone w przepisach wyda nych na podstawie ust. 11. 1

3. Graniczna kontrola fitosanitarna przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów może obejmować wyłącznie:

1) kontrolę zdrowotności lub tożsamości, jeżeli kon trole te nie zostały przeprowadzone w punkcie wwozu na terytorium innego państwa członkow skiego;

2) kontrolę dokumentów lub tożsamości, jeżeli prze syłka lub partia przeznaczona jest dla odbiorcy w innym państwie członkowskim. Art. 2

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynno ści, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, ustalono, że:

1) do przesyłki lub partii nie są dołączone wymaga ne dokumenty lub przesyłka lub partia nie jest pra widłowo oznakowana, lub

2) przedstawione dokumenty nie spełniają wymo gów zawartych w ustawie, lub

3) przesyłka lub partia zawiera rośliny, produkty ro ślinne lub przedmioty, których wprowadzanie i przemieszczanie jest zakazane, lub

4) podmiot nie dopełnił obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców — wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej tej przesyłki lub partii. Art. 2

6.

1. Kontrola tożsamości dotyczy przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów, w stosunku do których nie została wydana decy zja, o której mowa w art. 25, i polega na sprawdzeniu, czy przesyłka lub partia zawiera rośliny, produkty ro ślinne lub przedmioty deklarowane w dokumentach towarzyszących przesyłce lub partii.

2. Jeżeli w wyniku kontroli tożsamości stwierdzo no, że przesyłka lub partia zawiera rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których wprowadzanie i prze mieszczanie jest zakazane, lub nie można ustalić toż samości kontrolowanych roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów, wojewódzki inspektor właści wy dla punktu wwozu, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej tej przesyłki lub partii.

3. Jeżeli kontrolę tożsamości przeprowadza się w miejscu innym niż punkt wwozu, decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje wojewódzki inspektor właści wy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli. Art. 2

7.

1. Kontrola zdrowotności dotyczy przesył ki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przed miotów, w stosunku do których nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 26 ust. 2, i polega na sprawdzeniu, czy przesyłka lub partia wraz z opakowa niem lub środkiem transportu:

1) jest wolna od organizmów kwarantannowych;

2) spełnia wymagania specjalne;

3) odpowiada przepisom wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 i 3.

2. W celu ustalenia, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, organ przeprowadzający kontrolę zdrowotności może pobrać organizmy szko dliwe lub próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań laboratoryjnych. Z czynności tych sporządza się protokół.

3. Po przeprowadzeniu kontroli zdrowotności ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów organ przeprowadzający tę kontrolę, w drodze decyzji, stwierdza, że przesyłka lub partia może być wprowa dzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli zdrowotno ści nie zostanie potwierdzone, że są spełnione warun ki, o których mowa w ust. 1, organ przeprowadzający tę kontrolę, w drodze decyzji:

1) zakazuje wprowadzenia na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej przesyłki lub partii roślin, produk tów roślinnych lub przedmiotów albo

2) może nakazać, za zgodą posiadacza i na jego koszt, w miejscu ustalonym z urzędem celnym: a) przeprowadzenie jednorazowego zabiegu od każania lub oczyszczania przesyłki lub partii ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, b) zniszczenie przesyłki lub partii roślin, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, Dziennik Ustaw Nr 11 — 448 — Poz. 94 c) usunięcie z przesyłki porażonych roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów, d) przemieszczenie przesyłki lub partii roślin, ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do miejsca przeznaczenia poza terytorium Wspól noty, jeżeli nie zachodzi niebezpieczeństwo roz przestrzeniania się organizmów szkodliwych.

5. Nakazy, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a i c, mogą być wprowadzone, jeżeli:

1) istnieją warunki do przeprowadzenia tych działań w miejscu kontroli lub w jego pobliżu;

2) nie zachodzi niebezpieczeństwo rozprzestrzenie nia się organizmów kwarantannowych;

3) istnieje uzasadnione przypuszczenie co do sku teczności tych nakazów w zwalczaniu organizmów kwarantannowych.

6. Nakazy przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, mogą być także wprowadzo ne, jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zdrowot ności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów zostaną wykryte organizmy niekwarantannowe.

7. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, po przeprowadzeniu zabiegu odkażania, podlegają po nownej kontroli zdrowotności.

8. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 4, w art. 25 i w art. 26 ust. 2, Główny Inspektor powiadamia niezwłocznie o tym organizację ochrony roślin państwa, z którego pochodzą lub są przywożo ne przesyłki lub partie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub Komisję Europejską. Art. 2

8.

1. Działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25, art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27, mogą być podjęte w stosunku do:

1) roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod legających granicznej kontroli fitosanitarnej, w których stwierdzono występowanie organi zmów niekwarantannowych,

2) innych, niż określone w pkt 1, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w których stwierdzo no występowanie organizmów szkodliwych — jeżeli istnieje zagrożenie wprowadzenia lub roz przestrzenienia się tych organizmów, mogące spo wodować straty gospodarcze.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor podejmuje w uzgodnieniu z Głównym In spektorem.

3. W razie uzasadnionego niebezpieczeństwa wpro wadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orga nizmów szkodliwych, mogących stanowić zagrożenie dla upraw, minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Inspektora, może zakazać, w drodze rozporządzenia, wprowadzania na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej określonych roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów z określonych państw. Art. 2

9.

1. Decyzjom, o których mowa w art. 25, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 1, nada je się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 25, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 4 pkt 1, wojewódzki inspek tor unieważnia świadectwo fitosanitarne lub inny wy magany dokument towarzyszący przesyłce lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, przez ostemplowanie awersu dokumentu, w widocznym miejscu, trójkątnym stemplem w kolorze czerwonym z napisem „dokument unieważniony” i nazwą organu Inspekcji oraz datą unieważnienia.

3. Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosa nitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji, o których mo wa w art. 25, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 4 oraz art. 28 ust. 1, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty znaj dują się pod nadzorem organu celnego.

4. Organ celny może nadać przesyłce lub partii ro ślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jedną z następujących procedur celnych:

1) dopuszczenie do obrotu,

2) uszlachetnianie czynne,

3) przetworzenie pod kontrolą celną,

4) odprawa czasowa,

5) uszlachetnianie bierne — jeżeli została zakończona graniczna kontrola fito sanitarna i wydana decyzja, o której mowa w art. 27 ust. 3. Art. 30.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, rośliny, pro dukty roślinne lub przedmioty, których kontrola tożsa mości lub kontrola zdrowotności może być przepro wadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora, oraz warunki, jakie powinno spełniać to miejsce, mając na uwadze prawidłowe przeprowadze nie kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kon troli fitosanitarnej oraz wymagania, jakie powinna spełniać przesyłka lub partia roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów, wraz z opakowaniem lub środ kiem transportu, aby nie istniało zagrożenie rozprze strzeniania się organizmów szkodliwych podczas prze mieszczania do tego miejsca.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy spo sób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, mając na uwadze ujednolicenie działań w zakresie przepro wadzania tej kontroli na terytorium Wspólnoty.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w któ Dziennik Ustaw Nr 11 — 449 — Poz. 94 rych nie przeprowadza się kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności, mając na uwadze zmniejszają ce się ryzyko porażenia tych roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów przez organizmy szkodliwe.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinna spełniać przesyłka lub partia roślin, produk tów roślinnych lub przedmiotów, opakowania lub śro dek transportu, aby nie istniało zagrożenie rozprze strzeniania się organizmów szkodliwych podczas prze mieszczania do miejsc wyznaczonych, innych niż punkt wwozu, mając na uwadze ujednolicenie działań w zakresie tej kontroli.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia o za kwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań okre ślonych w ustawie, przekazywanego do Komisji Euro pejskiej lub do organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą lub są przywożone zakwestiono wane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, mając na uwadze ujednolicenie przekazywanych informacji.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób współpracy między organami In spekcji a organami celnymi, mając na uwadze prawi dłowy sposób prowadzenia czynności kontrolnych. Art. 3

1.

1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmio ty zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne wydane przez wojewódzkiego inspektora, a następnie odesła ne z państwa trzeciego na skutek zakwestionowania ich zdrowotności, są kierowane do wyznaczonego przez organ celny miejsca na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej.

2. Organ celny i posiadacz mają obowiązek powia domienia wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce, o którym mowa w ust. 1, o wpro wadzeniu zakwestionowanych roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej.

3. Po otrzymaniu powiadomienia wojewódzki in spektor, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza nie zwłocznie kontrolę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

4. Organ celny kończy prowadzone postępowanie po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów. Art. 3

2.

1. Przeprowadzenie granicznej kontroli fi tosanitarnej podlega opłacie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosani tarnej, mając na uwadze pokrycie kosztów związanych z kontrolą dokumentów, kontrolą tożsamości oraz kon trolą zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera organ Inspekcji przeprowadzający kontrolę i stanowi ona do chód budżetu państwa. Art. 3

3.

1. Organizmy kwarantannowe lub rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, porażone przez te organizmy lub niespełniające wymagań specjalnych, lub których wprowadzanie i przemieszczanie jest za bronione, mogą być — w przypadku roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzane lub prze mieszczane, a w przypadku organizmów kwarantan nowych — przechowywane, hodowane lub wykorzy stywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeże li są przeznaczone na potrzeby:

1) Inspekcji albo

2) podmiotów prowadzących prace naukowo-ba dawcze lub prace nad tworzeniem nowych od mian roślin uprawnych, zwane dalej „pracami ba dawczymi”, jeżeli podmioty te uzyskały pozwole nie Głównego Inspektora na prowadzenie tych prac.

2. Pozwolenie na prowadzenie prac badawczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „pozwole niem na badania”, może być wydane, w drodze decy zji, na wniosek zainteresowanych podmiotów, po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki organiza cyjno-techniczne prowadzenia prac badawczych nie zbędne do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego z wnioskiem;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso by kierującej pracami badawczymi;

3) nazwę organizmu kwarantannowego lub rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu;

4) określenie ilości organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów;

5) szczegółowe informacje o organizmie kwarantan nowym lub o roślinie, produkcie roślinnym lub przedmiocie, a w szczególności o: a) stadium rozwojowym organizmu kwarantanno wego lub b) fazie rozwojowej rośliny lub części rośliny, lub c) rodzaju produktu roślinnego lub przedmiotu, d) miejscu pochodzenia organizmów kwarantan nowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

6) opis prac badawczych, w tym zakres, cel i czas trwania tych prac;

7) opis miejsca prowadzenia prac badawczych; Dziennik Ustaw Nr 11 — 450 — Poz. 94

8) proponowany sposób wykorzystania lub zniszcze nia, po zakończeniu każdego etapu prac badaw czych, organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które zo staną użyte do planowanych prac, lub roślin, pro duktów roślinnych lub przedmiotów, które będą miały kontakt z organizmami kwarantannowymi lub roślinami, produktami roślinnymi lub przed miotami, użytymi do planowanych prac;

9) proponowany sposób odkażania lub oczyszczania przedmiotów, które będą użyte do prac badaw czych, lub które będą miały kontakt z organizma mi kwarantannowymi lub roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami, używanymi przy prowadzeniu prac;

10) proponowany punkt wwozu w przypadku przywo żonych z państw trzecich organizmów kwarantan nowych, roślin, produktów roślinnych lub przed miotów.

4. Pozwolenie na badania zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego z wnioskiem;

2) nazwę organizmu kwarantannowego, rośliny, pro duktu roślinnego lub przedmiotu oraz ilość nie zbędną do przeprowadzenia prac badawczych;

3) miejsce i czas trwania prac badawczych;

4) sposób zniszczenia organizmów kwarantanno wych, jeżeli są przedmiotem prac badawczych;

5) sposób wykorzystania lub zniszczenia, po zakoń czeniu każdego etapu prac, roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów, które zostaną użyte do prac badawczych, lub roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów, które będą miały kontakt z organizmami kwarantannowymi lub roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami, użytymi do planowanych prac;

6) zakres przeprowadzenia granicznej kontroli fitosa nitarnej.

5. Jeżeli w wyniku urzędowej kontroli przeprowa dzonej przez wojewódzkiego inspektora zostanie stwierdzone, że podmiot, który uzyskał pozwolenie na badania, nie spełnia warunków organizacyjno-tech nicznych, o których mowa w ust. 2, Główny Inspektor może:

1) nakazać usunięcie uchybień w oznaczonym termi nie lub

2) w drodze decyzji cofnąć wydane pozwolenie na badania.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organi zacyjno-techniczne, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych przy prowadzeniu prac badawczych. Art. 3

4.

1. Wprowadzanie i przemieszczanie orga nizmów kwarantannowych lub roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów, o których mowa w art. 33 ust. 1, jest możliwe na potrzeby podmiotów posiada jących pozwolenie na badania albo na potrzeby In spekcji, jeżeli organizmy kwarantannowe, rośliny, pro dukty roślinne lub przedmioty zostały zaopatrzone w dokument przewozowy oraz w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne, jeżeli są wymagane; w tym przypadku paszport roślin albo świadectwo fitosani tarne, oprócz informacji określonych odpowiednio w art. 16 ust. 6 albo w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 6, powinny zawierać informację o przepisach Unii Europejskiej, na podstawie których organizmy kwarantannowe lub rośliny, produkty roślinne lub przedmioty mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej.

2. Wprowadzane z państw trzecich organizmy kwarantannowe lub rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o których mowa w art. 33 ust. 1, podlega ją granicznej kontroli fitosanitarnej w zakresie wskaza nym w pozwoleniu na badania.

3. Dokument przewozowy, o którym mowa w ust. 1, wydaje Główny Inspektor.

4. Dokument przewozowy zawiera w szczególno ści:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, od którego po chodzą organizmy kwarantannowe lub rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;

2) nazwę służby ochrony roślin państwa wysyłającego;

3) nazwę i pieczęć organu wydającego dokument przewozowy;

4) miejsce pochodzenia organizmów kwarantanno wych lub roślin, produktów roślinnych lub przed miotów, a w przypadku wprowadzania z państw trzecich dokumenty potwierdzające ich miejsca pochodzenia;

5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso by kierującej pracami badawczymi;

6) deklarowany punkt wwozu, jeżeli organizmy kwa rantannowe, rośliny, produkty roślinne lub przed mioty są wprowadzane z państw trzecich;

7) nazwę organizmu kwarantannowego lub rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu oraz ich ilość określoną w pozwoleniu na badania;

8) szczegółowe informacje o organizmie kwarantan nowym lub roślinie, produkcie roślinnym lub przedmiocie;

9) informację o przepisach Unii Europejskiej, na pod stawie których organizmy kwarantannowe lub ro śliny, produkty roślinne lub przedmioty mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, oraz ewentualnie inne informacje dotyczące organizmów kwarantannowych, roślin, produk tów roślinnych lub przedmiotów;

10) numer świadectwa fitosanitarnego lub numer paszportu. Dziennik Ustaw Nr 11 — 451 — Poz. 94

5. Organizmy kwarantannowe lub rośliny, produk ty roślinne lub przedmioty, o których mowa w art. 33 ust. 1, są wprowadzane lub przemieszczane bezpo średnio i niezwłocznie do miejsca prowadzenia prac badawczych, w sposób zabezpieczający przed rozprze strzenianiem się organizmów kwarantannowych.

6. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, po zakończeniu każdego etapu prac badawczych, mogą być wykorzystane w sposób określony w pozwoleniu na badania, jeżeli kontrola przeprowadzona przez wo jewódzkiego inspektora wykaże, że są one wolne od organizmów kwarantannowych oraz nie stanowią za grożenia dla człowieka, zwierząt lub środowiska.

7. Podmiot prowadzący prace badawcze jest obo wiązany informować niezwłocznie wojewódzkiego in spektora o każdym uwolnieniu się organizmu kwaran tannowego poza wyznaczone miejsce prowadzenia prac.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzór dokumentu przewozowego, o którym mowa w ust. 1,

2) może określić sposób przeprowadzenia kontroli w odniesieniu do niektórych roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów, które stanowią szcze gólne zagrożenie dla środowiska — mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych. Art. 3

5. Przepisy art. 33 i 34 stosuje się odpowied nio do organizmów szkodliwych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określonych w przepi sach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3. Art. 3

6.

1. W celu zabezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonego obszaru przed przedostawaniem się i rozprzestrzenianiem określo nych organizmów kwarantannowych może być usta nowiona strefa chroniona.

2. Strefa chroniona może być ustanowiona po przeprowadzeniu przez Inspekcję urzędowej kontroli potwierdzającej, że:

1) dany organizm kwarantannowy nie jest endemicz ny ani zadomowiony, pomimo korzystnych wa runków do jego zadomowienia się w strefie chro nionej i pomimo jego zadomowienia się na innym określonym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub obszarze innego państwa członkowskiego;

2) występuje zagrożenie zadomowienia się danego organizmu kwarantannowego ze względu na sprzy jające warunki środowiskowe, pomimo że orga nizm ten nie jest endemiczny ani zadomowiony na określonym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub obszarze innego państwa członkowskiego.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb prze prowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów ro ślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia strefy chronionej i w celu jej utrzymania, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie ustanawiania stref chronionych.

4. Strefę chronioną ustanawia na czas oznaczony minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze roz porządzenia, określając:

1) nazwę organizmu kwarantannowego, z którego występowaniem wiąże się ustanowienie strefy chronionej,

2) wykaz organizmów kwarantannowych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie do strefy chronionej i przemiesz czanie wewnątrz tej strefy jest zabronione,

3) zasięg strefy chronionej — mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w za kresie ustanawiania stref chronionych.

5. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty prze mieszczane przez strefę chronioną lub w obrębie tej strefy powinny spełniać warunki niezbędne do zabez pieczenia przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych, ze względu na które ustanowiono tę strefę.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, o których mowa w ust. 5, mając na uwadze przepisy Unii Euro pejskiej w zakresie ustanawiania stref chronionych. Rozdział 3 Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin Art. 3

7.

1. Dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Do obrotu mogą być dopuszczone tylko te środ ki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowa niu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią za grożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowi ska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie lub dla których Komisja Europejska wyda ła decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowa nia w środkach ochrony roślin.

3. Ârodki ochrony roślin zawierające substancję aktywną, która może mieć szkodliwy wpływ na zdro wie człowieka, zwierząt lub środowisko, mogą być do puszczone do obrotu w ograniczonym zakresie.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy środka ochrony roślin wyprodukowanego na terenie Rzeczypospolitej Pol skiej i przeznaczonego do stosowania w innym pań stwie, jeżeli w państwie tym jest on dopuszczony do obrotu. Dziennik Ustaw Nr 11 — 452 — Poz. 94

5. Materiał siewny zawierający środki ochrony roślin dopuszcza się do obrotu tylko wtedy, jeżeli zostało wyda ne zezwolenie na dopuszczenie tych środków do obrotu i zostały zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa informu je Komisję Europejską i państwa członkowskie o wy daniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin, o którym mowa w ust. 3.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom,

2) wykaz substancji aktywnych, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopusz czenia ich do stosowania w środkach ochrony ro ślin lub stosowania w określonym zakresie, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje mogą znajdować się w obrocie — mając na uwadze stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Art. 3

8.

1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wydaje się, jeżeli:

1) środek ochrony roślin: a) zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i spełniającą warunki zwią zane z jej użyciem w środku ochrony roślin, określone przez tę Komisję1), z zastrzeżeniem ust. 2, b) jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodli wego, c) nie wykazuje niepożądanego działania na rośli ny lub produkty roślinne, d) nie powoduje zbędnych cierpień u zwalczanych kręgowców, e) jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem: — nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia czło wieka, zwierząt lub środowiska, a w szcze gólności wód powierzchniowych, podskór nych i wody przeznaczonej do picia, przy uwzględnieniu jego zachowania i rozkładu w środowisku, — nie wykazuje niepożądanego działania na or ganizmy, które nie są zwalczane;

2) zostały określone właściwości fizyczne i chemicz ne środka ochrony roślin i są one odpowiednie do zakresu stosowania, przechowywania i transportu tego środka;

3) metodą wskazaną przez podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszcze nie środka ochrony roślin do obrotu można okre ślić: a) rodzaj i zawartość substancji aktywnej oraz in nych substancji środka ochrony roślin, w tym zanieczyszczeń o znaczeniu toksykologicznym i ekotoksykologicznym, b) pozostałości środka ochrony roślin wynikające ze stosowania tego środka zgodnie z przezna czeniem;

4) został ustalony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w produktach pochodzenia rolnicze go lub tymczasowy najwyższy poziom pozostało ści w tych produktach, zaakceptowany przez Ko misję Europejską;

5) zostały określone oznakowania i opakowania środka ochrony roślin, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych;

6) Komisja do Spraw Ârodków Ochrony Roślin wy dała pozytywną opinię.

2. Wymóg, aby substancja aktywna była dopusz czona przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, nie dotyczy przypadku, gdy środek ten zawiera substancję aktywną będącą w trakcie oceny związanej z dopuszczeniem jej przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochro ny roślin i jeżeli Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą złożenie wniosku o dopuszczenie sub stancji aktywnej do stosowania w środku ochrony ro ślin wraz z wymaganą dokumentacją. Art. 3

9.

1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić podmiot zajmujący się jego produkcją lub obrotem, zwany dalej „wnioskodawcą”, mający miejsce za mieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej lub w jednym z państw członkowskich.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz pro ducenta środka ochrony roślin, jeżeli wniosko dawca nie jest producentem tego środka;

2) nazwę, siedzibę i adres importera lub dystrybuto ra środka ochrony roślin, jeżeli producent tego środka nie ma siedziby na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej;

3) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz jego for mę użytkową;

4) nazwę chemiczną i zwyczajową substancji aktyw nej, jej zawartość w środku ochrony roślin oraz na zwę, siedzibę i adres producenta tej substancji;

5) datę i podpis wnioskodawcy. Dziennik Ustaw Nr 11 — 453 — Poz. 94 ————————

1) Wykaz substancji aktywnych dopuszczonych do stosowa nia w środkach ochrony roślin i warunki związane z ich użyciem w środku ochrony roślin określa załącznik nr 1 do dyrektywy 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalno ści gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin;

2) kartę charakterystyki substancji aktywnej i kartę charakterystyki środka ochrony roślin, według wzoru określonego w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych;

3) wyniki badań, w tym również wyniki badań sku teczności działania środka ochrony roślin, infor macje, dane oraz oceny, dotyczące środka ochro ny roślin, wydane na podstawie przepisów art. 60 pkt 1;

4) wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, doty czące substancji aktywnej, wydane na podstawie przepisów art. 60 pkt 2;

5) projekt etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w języku polskim;

6) próbki środka ochrony roślin, substancji aktywnej lub pozostałych substancji oraz wzory opakowań środka ochrony roślin — na żądanie ministra wła ściwego do spraw rolnictwa;

7) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

5. Badania środka ochrony roślin, z wyłączeniem badań skuteczności działania środka ochrony roślin, oraz badania jego substancji aktywnej, o których mo wa w ust. 4 pkt 3 i 4, przeprowadza się:

1) w jednostkach uprawnionych na podstawie prze pisów o substancjach i preparatach chemicznych lub właściwych przepisów państw członkowskich;

2) przy pomocy metod określonych w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych.

6. Jeżeli środek ochrony roślin zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i substancja ta nie różni się istotnie odnośnie stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w przepisach szczególnych Komisji Euro pejskiej dla tej substancji, do wniosku dołącza się wy niki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące tożsamości substancji aktywnej określone przez Komi sję Europejską.

7. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, z wyjątkiem badań skuteczności działania środka ochrony roślin, składa się w języku polskim lub angielskim. Art. 40.

1. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 4, są przeprowadzane przez jednostki organizacyjne upoważnione, w drodze decyzji, przez Głównego In spektora.

2. Jednostka organizacyjna może być upoważnio na do prowadzenia badań skuteczności środka ochro ny roślin, jeżeli spełnia warunki organizacyjno-tech niczne zapewniające prawidłowe przeprowadzenie tych badań.

3. Upoważnienie wydawane jest na okres 5 lat.

4. W przypadku gdy upoważniona jednostka orga nizacyjna przestała spełniać warunki organizacyjne lub techniczne, lub prowadzi badania w sposób nieza pewniający odpowiedniej ich jakości, Główny Inspek tor nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień lub, w drodze decyzji, cofa upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności środka ochrony roślin.

5. Dopuszcza się dołączenie do wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 1, wyników badań przeprowadzo nych w innym państwie członkowskim przez jednostki organizacyjne upoważnione na podstawie przepisów właściwych w tym państwie, jeżeli:

1) środek ochrony roślin jest dopuszczony do obrotu w tym państwie w zakresie wskazanym we wnio sku;

2) badania te zostały wykonane dla tych samych ga tunków roślin, z wyłączeniem roślin genetycznie modyfikowanych, w regionie o podobnych wa runkach klimatyczno-glebowych, środowisko wych i agrotechnicznych do regionu, którego do tyczy wniosek;

3) substancja aktywna jest dopuszczona do stosowa nia w środkach ochrony roślin przez Komisję Eu ropejską;

4) wyniki badań zostały przedstawione w języku pol skim.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest obo wiązany powiadomić Komisję Europejską w przypad ku nieuznania wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin przeprowadzonych w innym państwie członkowskim lub w przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnych badań w zakresie, w ja kim wyniki tych badań nie zostały uznane. Minister właściwy do spraw rolnictwa powiadamia Komisję Europejską również o przyczynach nieuznania lub ko nieczności powtórzenia badań.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno -techniczne, o których mowa w ust. 2, oraz sposób prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz wyma gania określone w międzynarodowych standardach Europejsko-Âródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz jed nostek organizacyjnych upoważnionych do przepro wadzania badań skuteczności działania środka ochro ny roślin, z określeniem nazwy jednostki organizacyj Dziennik Ustaw Nr 11 — 454 — Poz. 94 nej, jej siedziby i adresu oraz zakresu udzielonego upoważnienia. Art. 4

1.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może pozwolić na użycie środka ochrony roślin niedo puszczonego do obrotu, przeznaczonego do celów na ukowo-badawczych lub do badań związanych z reje stracją tego środka, w ilości niezbędnej do przeprowa dzenia tych badań, na wniosek jednostki organizacyj nej prowadzącej badania lub wnioskodawcy.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są prowadzo ne pod nadzorem Inspekcji.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;

2) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochro ny roślin;

3) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskaza niem producenta tej substancji;

4) określenie: a) gatunków roślin, na których będą prowadzone badania, b) zwalczanych organizmów szkodliwych, c) powierzchni badań, d) miejsca prowadzenia badań, jeżeli środek prze znaczony jest do celów naukowo-badawczych, e) przewidywanej dawki i ilości środka ochrony roślin niezbędnej do przeprowadzenia badań;

5) wskazanie jednostki wykonującej badania i okre su, w jakim badania te będą prowadzone.

4. Do wniosku należy dołączyć kartę charakterysty ki środka ochrony roślin i kartę charakterystyki sub stancji aktywnej oraz dowód wpłaty opłaty rejestro wej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

5. Jeżeli badania mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, mini ster właściwy do spraw rolnictwa może zabronić ich przeprowadzenia lub pozwolić na ich przeprowadze nie na określonych warunkach.

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, ze wskaza niem producenta tego środka;

2) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskaza niem producenta tej substancji;

3) gatunki roślin, na których będą prowadzone ba dania;

4) zwalczane organizmy szkodliwe;

5) powierzchnię, na której będą prowadzone ba dania;

6) miejsce prowadzenia badań, jeżeli środek prze znaczony jest do celów naukowo-badawczych;

7) jednostkę wykonującą badania i okres, w jakim badania będą prowadzone;

8) dodatkowe warunki prowadzenia badań, o któ rych mowa w ust. 5.

7. Pozwolenie upoważnia na wprowadzanie na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin. Art. 4

2.

1. Tworzy się Komisję do Spraw Ârodków Ochrony Roślin, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin;

2) opiniowanie innych spraw dotyczących środków ochrony roślin, przedstawianych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Komisja składa się z siedmiu członków:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw środowiska;

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia.

5. Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powołuje i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw zdrowia.

6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

7. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez mini stra właściwego do spraw rolnictwa.

8. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji ustala się jako mnożnik 0,5 przeciętnego miesięczne go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający rok, w którym następuje wy płata wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę dowym Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Zamiejscowym członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

10. Wynagrodzenie członków Komisji oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania są wypłacane z bu dżetu państwa z części, której dysponentem jest mini ster właściwy do spraw rolnictwa. Dziennik Ustaw Nr 11 — 455 — Poz. 94 Art. 4

3.

1. Komisja wydaje opinię, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 6, biorąc pod uwagę oceny i rapor ty opracowane przez jednostki organizacyjne upoważ nione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Oceny i raporty, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) właściwości fizycznych i chemicznych środka ochrony roślin, w tym jego substancji aktywnej;

2) wpływu środka ochrony roślin na środowisko, z uwzględnieniem jego zachowania w środowisku i oddziaływania na gatunki niebędące celem dzia łania tego środka;

3) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, z uwzględnieniem pozostało ści tego środka;

4) skuteczności działania środka ochrony roślin;

5) oddziaływania na zwierzęta kręgowe, w przypad ku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt;

6) oddziaływania środka ochrony roślin na rośliny lub produkty roślinne, w tym dotyczącego dopusz czalnego poziomu fitotoksyczności tego środka.

3. Oceny i raporty opracowują jednostki organiza cyjne, o których mowa w ust. 1, na podstawie przed stawionych przez wnioskodawcę wyników badań, in formacji, danych i ocen dotyczących środka ochrony roślin oraz jego substancji aktywnej, potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 1 pkt 1—5.

4. Opracowanie ocen i raportów przez jednostki or ganizacyjne, o których mowa w ust. 1, jest dokonywa ne odpłatnie.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środowiska upoważ ni, w drodze rozporządzenia, jednostki organizacyjne do opracowywania ocen i raportów, o których mowa w ust. 2, określając nazwę, siedzibę i adres upoważ nionej jednostki organizacyjnej oraz zakres upoważ nienia, biorąc pod uwagę potencjał naukowo-badaw czy tych jednostek. Art. 4

4.

1. Po złożeniu wniosku o wydanie zezwo lenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obro tu minister właściwy do spraw rolnictwa, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, sprawdza, czy do wniosku zostały dołączone wymagane wyniki ba dań, informacje, dane i oceny dotyczące środka ochro ny roślin oraz jego substancji aktywnej, o których mo wa w art. 39 ust. 4 pkt 3.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na dopusz czenie środka ochrony roślin do obrotu nie spełnia wymogów określonych w ustawie i w przepisach wy danych na jej podstawie lub do wniosku nie zostały dołączone wymagane dokumenty, minister właściwy do spraw rolnictwa wzywa wnioskodawcę do uzupeł nienia braków w terminie miesiąca od dnia otrzyma nia przez wnioskodawcę wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia wymogi określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie i zostały do niego dołączone wszystkie wy magane dokumenty, minister właściwy do spraw rol nictwa:

1) powiadamia o tym wnioskodawcę;

2) przekazuje jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 43 ust. 1, złożoną dokumentację w za kresie niezbędnym do opracowania przez te jed nostki ocen i raportów;

3) występuje do Komisji o wydanie opinii, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 6.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa podejmu je decyzję w sprawie wydania zezwolenia na dopusz czenie środka ochrony roślin do obrotu w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania stwierdzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli w czasie trwania postępowania o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu zostanie stwierdzone, że substancja aktywna wchodząca w skład tego środka jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską, przy czym jest wytwarzana przez innego wnioskodawcę lub inną metodą, niż jest to wskazane w dokumentacji przedstawionej w celu dopuszczenia tej substancji przez Komisję Europejską, minister wła ściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europej skiej wszystkie dane dotyczące specyfiki wytwarzania tej substancji aktywnej, z uwzględnieniem zanieczysz czeń. Art. 4

5.

1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz pro ducenta środka ochrony roślin, jeżeli wniosko dawca nie jest producentem tego środka;

2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;

3) nazwy chemiczne i zwyczajowe substancji aktyw nych, określenie ich zawartości w środku ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres producenta tych substancji;

4) informację o klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wod nych;

5) wymagania jakościowe dla środka ochrony roślin;

6) treść etykiety-instrukcji stosowania w języku pol skim.

2. Klasyfikacji środków ochrony roślin, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się zgodnie z przepisa mi o substancjach i preparatach chemicznych, z tym że klasyfikacji pod względem zagrożenia dla pszczół Dziennik Ustaw Nr 11 — 456 — Poz. 94 nie dokonuje się dla środków ochrony roślin, których zakres i sposób stosowania wykluczają możliwość ze tknięcia się z pszczołami.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowia człowieka i zwierząt oraz ewentualny niekorzystny wpływ środka ochrony roślin na środowisko. Art. 4

6.

1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu jest wydawane na okres nie dłuższy niż:

1) 10 lat;

2) 3 lata — w przypadku gdy środek ochrony roślin zawiera substancję aktywną będącą w trakcie oce ny związanej z dopuszczeniem przez Komisję Eu ropejską tej substancji do stosowania w środkach ochrony roślin, o której mowa w art. 38 ust. 2.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo że być przedłużone na okres nie dłuższy niż kolejne 3 lata, jeżeli nie została zakończona ocena, o której mowa w art. 38 ust. 2.

3. Po upływie terminu ważności zezwolenia na do puszczenie środka ochrony roślin do obrotu środek ten może znajdować się w obrocie do czasu upływu terminu jego ważności, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy. Art. 4

7.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr środków ochrony roślin dopuszczo nych do obrotu, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr jest jawny i zawiera:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, o którym mowa w art. 39 ust. 1;

2) nazwy substancji aktywnych, w tym nazwy che miczne i zwyczajowe oraz ich zawartości w środku ochrony roślin;

3) informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego za grożeń zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych;

4) informacje o dopuszczeniu środka ochrony roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodo wych i rezerwatów przyrody;

5) datę ważności i numer zezwolenia na dopuszcze nie środka ochrony roślin do obrotu. Art. 4

8.

1. Jeżeli po wydaniu zezwolenia lub w cza sie trwania postępowania o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu zacho dzi podejrzenie, że stanowi on zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, minister właściwy do spraw rolnictwa może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia, w oznaczonym terminie, wyników do datkowych badań, informacji, danych oraz ocen doty czących środka ochrony roślin lub jego substancji ak tywnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji, zakazać lub ograniczyć obrót lub stosowanie środka ochrony roślin na oznaczony czas, niezbędny do usta lenia zagrożenia. Art. 4

9.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w uzasadnionych przypadkach, na wniosek instytucji państwowych lub naukowych z dziedziny rolnictwa, społeczno-zawodowych organizacji rolników lub izb rolniczych, po uzyskaniu zgody wnioskodawcy wy mienionego w art. 39 ust. 1 oraz pozytywnej opinii Ko misji, może zezwolić, na czas oznaczony, na stosowa nie środka ochrony roślin w roślinach uprawianych na małej powierzchni lub przeciwko organizmom szkodli wym powodującym straty tylko na określonych obsza rach, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. d i e.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego z wnioskiem;

2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;

3) numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochro ny roślin do obrotu;

4) określenie producenta środka ochrony roślin;

5) proponowany zakres stosowania środka ochrony roślin, wraz z uzasadnieniem obejmującym w szczególności określenie powierzchni, na której przewiduje się zastosowanie tego środka, oraz określenie strat powodowanych przez organizmy szkodliwe na obszarach, o których mowa w ust. 1;

6) datę i podpis podmiotu występującego z wnio skiem.

3. Do wniosku dołącza się:

1) zgodę wnioskodawcy wymienionego w art. 39 ust. 1 na wnioskowany zakres stosowania;

2) projekt instrukcji stosowania środka ochrony ro ślin;

3) wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, doty czące środka ochrony roślin, niezbędne do po twierdzenia spełnienia warunków, o których mo wa w ust. 1;

4) oświadczenie podmiotu występującego z wnio skiem, że ponosi on odpowiedzialność za skutecz ność działania środka ochrony roślin;

5) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane na wnioskowany okres czasu, nie dłuższy jed Dziennik Ustaw Nr 11 — 457 — Poz. 94 nak niż data ważności zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. Art. 50.

1. Podmioty, które uzyskały zezwolenia, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 49 ust. 1, są obo wiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wszelkich nowych informacji i da nych dotyczących dopuszczonego środka ochrony ro ślin do obrotu, w zakresie stwarzanego przez ten śro dek zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, mi nister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje nie zwłocznie Komisji Europejskiej i państwom członkow skim. Art. 5

1.

1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu albo zezwolenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1, może zostać cofnięte na wnio sek wnioskodawcy lub w przypadku:

1) stwierdzenia nieprzydatności środka ochrony ro ślin do zastosowania zgodnie z jego przeznacze niem lub ujawnienia nieznanych dotychczas oko liczności dotyczących szkodliwego oddziaływania tego środka na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, potwierdzone wynikami badań na ukowych;

2) nieprzedłożenia w oznaczonym terminie wyników badań lub informacji, o których mowa w art. 48 ust. 1;

3) decyzji Komisji Europejskiej o niedopuszczeniu substancji aktywnej do stosowania w środku ochrony roślin lub nałożeniu ograniczenia w sto sowaniu tej substancji;

4) gdy dowody, na podstawie których ustalono istot ne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia na dopusz czenie środków ochrony roślin do obrotu albo zezwo lenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1, minister właści wy do spraw rolnictwa określa w decyzji termin wyco fania środka ochrony roślin z obrotu. Art. 5

2.

1. Wnioskodawca ubiegający się o wyda nie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu na okres kolejnych 10 lat powinien złożyć wniosek w terminie 18 miesięcy przed upływem waż ności aktualnego zezwolenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może przedłużyć ważność zezwolenia na dopuszczenie środ ka ochrony roślin do obrotu na okres niezbędny do przeprowadzenia oceny wyników badań, informacji i danych o środku ochrony roślin oraz substancji ak tywnej tego środka. Art. 5

3.

1. W przypadku wystąpienia nieprzewidy wanego zagrożenia ze strony organizmów szkodli wych, których zwalczanie środkami ochrony roślin znajdującymi się w obrocie jest nieskuteczne, na wniosek zainteresowanego podmiotu, minister wła ściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii mini stra właściwego do spraw zdrowia i ministra właści wego do spraw środowiska oraz po uzyskaniu pozy tywnej opinii Komisji, może zezwolić na jednorazowe dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin nie spełniającego wymagań, o których mowa w art. 38, na okres nie dłuższy niż 120 dni.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się szczegółowe warunki, zakres stosowania i ilość środka ochrony roślin, uwzględniając w szczególności rodzaj zagrożenia, miejsce wystąpienia zagrożenia i właściwości środka ochrony roślin.

3. O wydaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa informuje Ko misję Europejską i państwa członkowskie.

4. Przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 1, wydanie ponownego zezwolenia lub cofnięcie zezwo lenia następuje na warunkach określonych w decyzji Komisji Europejskiej. Art. 5

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej i państwom człon kowskim:

1) raz w roku wykaz środków ochrony roślin dopusz czonych do obrotu;

2) najpóźniej w ostatnim miesiącu każdego kwartału informacje o środkach ochrony roślin dopuszczo nych do obrotu na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2, lub wycofanych z obro tu na podstawie decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, podając w szczególności: a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, b) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, c) nazwę i zawartość substancji aktywnej, d) zakres stosowania środka ochrony roślin, e) przyczyny cofnięcia zezwolenia, f) tymczasowe wartości najwyższego poziomu pozostałości środka ochrony roślin, jeżeli nie zostały ustalone na podstawie przepisów o wa runkach zdrowotnych żywności i żywienia, oraz wyniki badań, informacje i dane, na podstawie których ustalono te wartości;

3) informacje o działaniach, o których mowa w art. 48 ust. 2. Art. 5

5.

1. Z wnioskiem o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską może wystąpić producent środka ochrony roślin lub substancji aktywnej, mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkow skich.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa lub innego właściwego organu w tych sprawach w innym pań stwie członkowskim. Dziennik Ustaw Nr 11 — 458 — Poz. 94

3. Do wniosku dołącza się:

1) kartę charakterystyki substancji aktywnej oraz kar tę charakterystyki przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję ak tywną, sporządzone w języku angielskim;

2) wyniki badań, informacje i dane oraz oceny, doty czące substancji aktywnej oraz przynajmniej jed nego środka ochrony roślin zawierającego tę sub stancję, sporządzone w języku angielskim;

3) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazu je wniosek wraz z dołączoną do niego dokumentacją, o której mowa w ust. 3, Komisji Europejskiej i pań stwom członkowskim. Art. 5

6.

1. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące substancji aktywnej nie mogą być wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków in nych wnioskodawców o dopuszczenie środków ochro ny roślin do obrotu przez okres:

1) 10 lat od dnia pierwszego włączenia substancji ak tywnej do wykazu substancji aktywnych dopusz czonych przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, jeżeli substancja ta nie wchodziła w skład środka ochrony roślin dopusz czonego do obrotu przed dniem 26 lipca 1993 r.;

2) 5 lat od dnia pierwszego włączenia substancji ak tywnej do wykazu substancji aktywnych dopusz czonych przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, jeżeli substancja ta wchodziła w skład środka ochrony roślin dopusz czonego do obrotu przed dniem 26 lipca 1993 r.;

3) 5 lat od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Euro pejskiej o zmianie warunków, na jakich substancja aktywna została wpisana do wykazu substancji ak tywnych dopuszczonych do stosowania w środ kach ochrony roślin, w przypadku wyników ba dań, informacji, danych oraz ocen dostarczonych w celu wydania tej decyzji;

4) 5 lat od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europej skiej o przedłużeniu ważności wpisu substancji ak tywnych do wykazu substancji aktywnych dopusz czonych do stosowania w środkach ochrony roślin, w przypadku wyników badań, informacji, danych oraz ocen dostarczonych w celu wydania tej decyzji.

2. Jeżeli okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, koń czy się wcześniej niż okres przewidywany w ust. 1 pkt 1, wówczas okres 5-letni przedłuża się w taki sposób, aby zakończył się w tym samym dniu, co okres 10-letni.

3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą wnioskodawców, któ rzy przedstawią upoważnienie pierwszego wniosko dawcy do wykorzystania wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin i jego substancji aktywnej. Art. 5

7.

1. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące środka ochrony roślin nie mogą być wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków in nych wnioskodawców w okresie 10 lat od dnia wyda nia pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin w jednym z państw członkow skich, jeżeli zezwolenie to zostało wydane po dopusz czeniu przez Komisję Europejską substancji aktywnej tego środka do stosowania w środkach ochrony ro ślin.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wnioskodawców, któ rzy przedstawią upoważnienie pierwszego wniosko dawcy do wykorzystania wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin i jego substancji aktywnej.

3. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie zezwo lenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony ro ślin zawierającego substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komi sję Europejską, przed rozpoczęciem badań na zwierzę tach kręgowych jest obowiązany do uzyskania infor macji od ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) czy środek ochrony roślin, którego dotyczy wnio sek, jest identyczny ze środkiem dopuszczonym do obrotu;

2) o nazwie, siedzibie i adresie pierwszego wniosko dawcy.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazu jąc informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, podaje pierwszemu wnioskodawcy nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia.

5. Wnioskodawca występuje do pierwszego wnio skodawcy o udostępnienie wyników badań przepro wadzonych na zwierzętach kręgowych. Art. 5

8.

1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy informacje handlowe lub informacje dotyczące proce su produkcji mogą stanowić informacje niejawne, sto sownie do przepisów o ochronie informacji niejaw nych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) nazw i zawartości substancji aktywnych oraz nazw substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepi sów o substancjach i preparatach;

2) nazwy środka ochrony roślin;

3) danych o właściwościach fizykochemicznych środka ochrony roślin i jego substancji aktywnej;

4) oceny wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz ewentualnych zagro żeń dla człowieka, zwierząt lub środowiska;

5) zalecanych metod i środków ostrożności w postę powaniu ze środkami ochrony roślin podczas ich przechowywania, transportu lub w razie pożaru i innych zagrożeń;

6) metod analizy środka ochrony roślin i jego pozo stałości; Dziennik Ustaw Nr 11 — 459 — Poz. 94

7) sposobu postępowania: a) z opakowaniami po środku ochrony roślin, b) ze środkiem ochrony roślin nieprzydatnym do stosowania;

8) sposobów neutralizacji lub dezaktywacji środka ochrony roślin w razie jego przypadkowego uwol nienia do środowiska;

9) sposobu udzielania pierwszej pomocy i opieki le karskiej w przypadku szkodliwego zadziałania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka.

3. Jeżeli wnioskodawca ujawni informacje, o któ rych mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować o tym ministra właściwego do spraw rolnictwa. Art. 5

9.

1. Czynności związane z wydaniem decyzji w sprawie środków ochrony roślin oraz substancji ak tywnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 55 ust. 1, podle gają opłacie rejestrowej.

2. Opłata rejestrowa stanowi dochód budżetu pań stwa.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wyso kość opłaty rejestrowej, biorąc pod uwagę czas trwa nia postępowania administracyjnego oraz koszt uży tych materiałów. Art. 60. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środo wiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin,

2) zakres badań, informacji i danych dotyczących substancji aktywnej,

3) szczegółowe zasady sporządzania oceny wyników badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin oraz substancji aktywnej — mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokonania właściwej oceny środka ochro ny roślin i substancji aktywnej pod względem speł niania wymagań przez ten środek ochrony roślin i substancję aktywną. Rozdział 4 Obrót i stosowanie środków ochrony roślin Art. 6

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzane środki ochrony roślin do puszczone do obrotu, których okres ważności w dniu przywozu wynosi co najmniej 18 miesięcy, zaopatrzo ne w etykiety-instrukcje stosowania w języku polskim. Art. 6

2.

1. W obrocie mogą znajdować się środki ochrony roślin wyłącznie w oryginalnych, szczelnie za mkniętych opakowaniach.

2. Na opakowaniu środka ochrony roślin umiesz cza się, w sposób trwały, etykietę-instrukcję stosowa nia zawierającą informacje wykonane w sposób czy telny i trwały.

3. Na opakowaniu wprowadzanego do obrotu ma teriału siewnego zawierającego środek ochrony roślin zamieszcza się:

1) nazwę środka ochrony roślin;

2) nazwę jego substancji aktywnej;

3) klasyfikację środka ochrony roślin pod względem stwarzania zagrożeń dla zdrowia człowieka i orga nizmów wodnych;

4) datę zaprawiania nasion.

4. Termin upływu ważności środka ochrony roślin może być, na wniosek zainteresowanego podmiotu, przedłużony przez jednostkę, o której mowa w art. 39 ust. 5 pkt 1, po przeprowadzeniu badań stwierdzają cych przydatność danego środka ochrony roślin do za stosowania zgodnego z przeznaczeniem; koszty bada nia ponosi zainteresowany podmiot.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić termin zaktualizowania etykiet-instrukcji sto sowania znajdujących się w obrocie środków ochrony roślin, w decyzji zmieniającej zezwolenie na dopusz czenie tego środka do obrotu, jeżeli zmiana zezwole nia związana jest z zagrożeniem bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt lub środowiska. Art. 6

3.

1. Ârodki ochrony roślin mogą być używa ne do zaprawiania materiału siewnego, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Materiał siewny zaprawiony środkami ochrony roślin może być stosowany tylko do siewu lub sadze nia. Art. 6

4.

1. Prowadzenie konfekcjonowania lub ob rotu środkami ochrony roślin wymaga uzyskania ze zwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zezwolenie na prowadzenie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin wydaje, na wnio sek zainteresowanego przedsiębiorcy, wojewódzki in spektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów środków ochrony roślin, którzy uzyskali zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie da nego środka ochrony roślin do obrotu.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze zwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinien posiadać pomieszczenia dostosowane do prowadzenia wnio skowanej działalności.

5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin moż na prowadzić za zgodą przedsiębiorcy, który uzyskał Dziennik Ustaw Nr 11 — 460 — Poz. 94 zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie danego środka ochrony roślin do ob rotu i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowań.

6. Czynności związane z konfekcjonowaniem lub obrotem środkami ochrony roślin mogą wykonywać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Art. 6

5.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pro wadzenie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo nu mer ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji statystycznej REGON;

4) numer identyfikacji podatkowej NIP;

5) określenie rodzaju i zakresu działalności gospo darczej, na którą ma być udzielone zezwolenie;

6) informacje o miejscu konfekcjonowania lub obro tu oraz o miejscu przechowywania środków ochrony roślin.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 6;

2) opinie potwierdzające, że pomieszczenia, o któ rych mowa w art. 64 ust. 4, spełniają wymogi ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego oraz higieniczno-sanitarne dotyczące konfekcjono wania lub obrotu oraz przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne w rozumieniu przepi sów ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan cjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2));

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo za świadczenie z ewidencji działalności gospodar czej.

3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wydają odpowiednio organy Państwowej Inspekcji Ochrony Ârodowiska, Państwowej Straży Pożarnej i Państwo wej Inspekcji Sanitarnej.

4. Jeżeli konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin będą prowadzone na terenie woje wództwa, na którym przedsiębiorca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania, do wniosku dołącza się po zytywną opinię wojewódzkiego inspektora wojewódz twa, na którego terenie będzie prowadzona wniosko wana działalność, o spełnieniu warunków niezbęd nych do prowadzenia tej działalności.

5. W sprawach prowadzenia konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy o działalności gospo darczej. Art. 6

6.

1. Ârodki ochrony roślin zaliczane do bar dzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą nabywać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania tych środków i posiadają aktu alne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

2. Przedsiębiorca prowadzący obrót środkami ochrony roślin jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywców środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka i przechowywać ją przez okres 2 lat. Art. 6

7. Zabrania się:

1) sprzedaży środków ochrony roślin: a) osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim, b) po upływie terminu ich ważności, c) w opakowaniach zastępczych, d) przy zastosowaniu automatów lub samoobsłu gi, w handlu okrężnym, e) w pomieszczeniach, w których jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, f) w opakowaniach, na których nie została za mieszczona aktualna etykieta-instrukcja stoso wania, g) osobom nieposiadającym aktualnego zaświad czenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 66 ust. 1, w przypadku środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka;

2) podawania informacji niezgodnych z etykietą-in strukcją stosowania. Art. 6

8.

1. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopu ścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowla nych lub integrowanej ochrony roślin. Art. 6

9. W przypadku podejrzenia zastosowania środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu lub zastosowania środka w sposób stwarzający zagro żenie zdrowia człowieka lub zwierząt, organy Inspekcji stosują procedurę powiadamiania zgodnie z syste mem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych pro duktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt w rozumieniu przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Dziennik Ustaw Nr 11 — 461 — Poz. 94 ————————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852. Art. 70. Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otu lin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można stosować wyłącznie środki ochrony roślin, któ rych stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie jest zabronione. Art. 7

1.

1. Posiadacze gruntów, na których są pro wadzone zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu;

2) powierzchnie uprawy roślin;

3) powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania;

4) nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki;

5) przyczyny zastosowania środków ochrony roślin.

3. Ewidencja powinna być przechowywana co naj mniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.

4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczą przeprowadzania zabiegów ochrony roślin w ogrodach przydomowych i działkowych. Art. 7

2.

1. W przypadku stwierdzenia, że środek ochrony roślin nie jest dopuszczony do obrotu i stoso wania, jest sfałszowany, przeterminowany lub nie od powiada wymaganiom jakościowym, wojewódzki in spektor nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie tego środka z obrotu i zakazuje jego stosowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do mate riału siewnego zaprawionego środkami ochrony ro ślin niedopuszczonymi do obrotu lub zastosowanymi niezgodnie z przeznaczeniem. Art. 7

3. W przypadku zagrożenia zdrowia człowie ka, zwierząt lub środowiska wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora, po zasięgnięciu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może, w drodze rozporządzenia porządkowego, na oznaczony czas:

1) zakazać, ograniczyć albo uzależnić stosowanie środków ochrony roślin od spełnienia określo nych warunków;

2) zakazać uprawy niektórych roślin na gruntach, na których zastosowano określone środki ochrony roślin. Art. 7

4. Zabiegi przy użyciu środków ochrony ro ślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykony wane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakre sie stosowania środków ochrony roślin i posiadają ak tualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Art. 7

5.

1. Szkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 6, art. 66 ust. 1 i art. 74, mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wo jewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tych jednostek.

2. Wojewódzki inspektor, na wniosek jednostki or ganizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wydaje, w dro dze decyzji, upoważnienie do prowadzenia szkoleń, je żeli jednostka organizacyjna posiada pomieszczenia, środki dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę, odpo wiednie do prowadzenia takich szkoleń.

3. Jeżeli jednostka organizacyjna upoważniona do prowadzenia szkoleń przestała spełniać warunki wy magane do uzyskania upoważnienia do prowadzenia szkoleń lub prowadzi szkolenia niezgodnie z przepisa mi, wojewódzki inspektor może cofnąć, w drodze de cyzji, wydane upoważnienie.

4. Jednostki organizacyjne upoważnione do pro wadzenia szkoleń wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu testowego z zakresu objętego szkoleniem.

5. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dla jednostek organiza cyjnych prowadzących szkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 6, art. 66 ust. 1 i art. 74,

2) programy szkoleń z zakresu konfekcjonowania, obrotu i stosowania środków ochrony roślin, z uwzględnieniem sposobu ich stosowania,

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia — uwzględniając zapewnienie przez te jednostki wy kwalifikowanej kadry i zagwarantowanie rzetelnego przeprowadzania szkoleń.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz jed nostek organizacyjnych upoważnionych do prowadze nia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i sto sowania środków ochrony roślin z określeniem nazwy jednostki organizacyjnej, jej siedziby i adresu oraz za kresu udzielonego upoważnienia. Art. 7

6.

1. Ârodki ochrony roślin stosuje się sprzę tem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie or ganizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze, zwane dalej „opryskiwaczami”, mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli ich sprawność techniczna została potwierdzona badaniami przepro wadzonymi przez jednostki organizacyjne upoważnio ne przez wojewódzkiego inspektora. Dziennik Ustaw Nr 11 — 462 — Poz. 94

3. Przepis ust. 2 stosuje się również do opryskiwa czy będących w eksploatacji.

4. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

5. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej upoważnia, w dro dze decyzji, tę jednostkę, na jej wniosek, do przepro wadzania badań sprawności technicznej opryskiwa czy, jeżeli dana jednostka organizacyjna posiada od powiednie warunki lokalowe, właściwe wyposażenie techniczne i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia takich badań.

6. Jeżeli jednostka organizacyjna upoważniona do przeprowadzania badań opryskiwaczy przestała speł niać warunki wymagane do uzyskania upoważnienia lub prowadzi badania niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wojewódzki inspektor co fa, w drodze decyzji, wydane upoważnienie.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy i potwierdzania wymaganej sprawności technicznej opryskiwaczy oraz sposób przeprowadzania badań opryskiwaczy, z uwzględnieniem etapów badania ogólnego i bada nia poszczególnych urządzeń opryskiwacza, a także sposób dokumentowania tych badań, biorąc pod uwa gę posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, właściwe wyposażenie techniczne i niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz posiadanie przez te jednostki wy kwalifikowanej kadry pracowniczej, a także zapewnie nie sprawności technicznej opryskiwaczy, umożliwia jące prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, oraz sposób przeprowadzania badań, pozwalający na dokładną i wiarygodną ocenę sprawności technicznej opryskiwaczy.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne dla opryskiwaczy, mając na uwadze zapewnienie ochro ny zdrowia człowieka i zwierząt oraz ochrony środowiska.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz jed nostek organizacyjnych upoważnionych do przepro wadzania badań opryskiwaczy z określeniem nazwy jednostki organizacyjnej, jej siedziby i adresu oraz za kresu udzielonego upoważnienia. Art. 7

7.

1. Ârodki ochrony roślin na terenie otwar tym stosuje się:

1) sprzętem naziemnym, jeżeli: a) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, b) miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicz nych zaliczanych do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od budynków mieszkal nych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plan tacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy we wnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody;

2) sprzętem agrolotniczym, jeżeli: a) jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony roślin oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana sub stancja obciążająca, b) wilgotność względna powietrza jest nie mniej sza niż 60 % i prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, c) powierzchnia upraw, na której stosuje się śro dek ochrony roślin, wynosi co najmniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiek tów, o których mowa w pkt 1 lit. b, przy kierun ku wiatru wiejącego w stronę tych obiektów.

2. Uprawy lub miejsca wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c, na które został zniesiony środek ochrony roślin lub istnieje podejrzenie takiego zniesie nia, powinny być objęte właściwym okresem karencji i okresem prewencji.

3. Zabrania się stosowania:

1) środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy uży ciu sprzętu agrolotniczego;

2) środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. Rozdział 5 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Art. 7

8. Inspekcja realizuje zadania związane z nad zorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagroże niom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym, określone w ustawie oraz w przepisach o nasiennictwie i przepi sach innych ustaw. Art. 7

9. Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin należą w szczególności następujące urzędowe działania:

1) kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środ ków transportu, w miejscach wwozu i na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szko dliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów;

3) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organi zmów szkodliwych; Dziennik Ustaw Nr 11 — 463 — Poz. 94

4) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także za pobieganie ich rozprzestrzenianiu się;

5) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszpor tów roślin oraz nadzór nad jednostkami upoważ nionymi do wydawania paszportów roślin;

6) kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i prze robu roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów;

7) zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu;

8) nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszcza nie jest zakazane;

9) prowadzenie rejestru przedsiębiorców;

10) wydawanie certyfikatów dla producentów stosu jących integrowaną produkcję roślin; 1

1) badania laboratoryjne roślin, produktów roślin nych lub przedmiotów; 1

2) wydawanie decyzji w sprawie postępowania z ro ślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej. Art. 80. Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochro ny roślin należą w szczególności następujące urzędo we działania:

1) wydawanie zezwoleń oraz kontrolowanie podmio tów prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin;

2) kontrola jakości środków ochrony roślin dopusz czonych do obrotu;

3) kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin;

4) upoważnianie jednostek organizacyjnych do wy konywania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wykonywaniem tych badań i stanem technicznym tego sprzętu;

5) upoważnianie jednostek organizacyjnych do pro wadzenia szkoleń i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń;

6) nadzór nad jednostkami upoważnionymi do prze prowadzania badań skuteczności środków ochro ny roślin;

7) monitorowanie zużycia środków ochrony roślin. Art. 8

1. Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materia łem siewnym, o którym mowa w przepisach o nasien nictwie, należą w szczególności następujące urzędowe działania:

1) ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego;

2) kontrola tożsamości materiału siewnego;

3) kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, prze chowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie;

4) wydawanie akredytacji w zakresie pobierania pró bek i oceny materiału siewnego oraz kontrola wa runków ich przestrzegania;

5) wydawanie urzędowych etykiet i plomb oraz nad zór nad jednostkami upoważnionymi do wypeł niania etykiet;

6) kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich oraz ustalanie stopni kwalifikacji tego materiału;

7) dokonywanie oceny materiału siewnego w przy padku złożenia odwołania od oceny wykonanej przez akredytowane podmioty. Art. 8

2.

1. Nadzór nad wykonywaniem zadań In spekcji, o których mowa w art. 79—81, sprawuje mini ster właściwy do spraw rolnictwa.

2. Zadania Inspekcji wykonują następujące orga ny:

1) Główny Inspektor;

2) wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspek tora jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Art. 8

3.

1. Główny Inspektor jest centralnym orga nem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Mi nistrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Głównego Inspektora odwołuje Prezes Ra dy Ministrów.

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje i od wołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Inspektora.

4. Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomo cy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasien nictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektoratem”.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi.

6. Statut Głównego Inspektoratu określa w szcze gólności organizację wewnętrzną tego Inspektoratu, w tym rodzaje komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. Art. 8

4.

1. Główny Inspektor koordynuje i nadzoru je działalność wojewódzkich inspektorów. Dziennik Ustaw Nr 11 — 464 — Poz. 94

2. Główny Inspektor, w celu usprawnienia i ujed nolicenia działania Inspekcji, może wydawać woje wódzkim inspektorom wiążące wytyczne i polecenia.

3. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. Art. 8

5. Do zakresu zadań Głównego Inspektora należy również:

1) ustalanie kierunków działania Inspekcji;

2) inicjowanie i organizowanie szkoleń oraz dosko nalenia zawodowego dla pracowników Inspekcji;

3) kontrola wojewódzkich inspektorów z zakresu spraw związanych z ochroną roślin i nasiennic twem;

4) określenie sposobów współdziałania Inspekcji z innymi organami administracji publicznej;

5) wydawanie pozwoleń na wwóz środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu, a przeznaczo nych do celów naukowo-badawczych;

6) reprezentowanie Inspekcji na zewnątrz;

7) upoważnianie innych osób fizycznych, osób praw nych lub jednostek organizacyjnych nieposiadają cych osobowości prawnej do wykonywania zadań Inspekcji w zakresie: a) przeprowadzania kontroli, w tym pobierania prób, oceny i badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, b) przeprowadzania kontroli warunków wykona nia zabiegów zapobiegających rozprzestrzenia niu się organizmów szkodliwych, wymaganych w przepisach innych państw, c) przeprowadzania kontroli jednostek upoważ nionych do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy, d) przeprowadzania kontroli jednostek upoważ nionych do badań skuteczności działania środ ków ochrony roślin, prowadzonych w ramach dopuszczania ich do obrotu, e) wydawania certyfikatów dla producentów sto sujących integrowaną produkcję, f) zaopatrywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów bądź dokumentów im towa rzyszących w oznakowania wymagane w prze pisach innych państw. Art. 8

6.

1. Główny Inspektor współpracuje i repre zentuje Inspekcję przed organami Unii Europejskiej i państw trzecich oraz innymi organizacjami między narodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, właściwymi do spraw zdrowia roślin i na siennictwa.

2. Główny Inspektor przekazuje Komisji Europej skiej wszelkie informacje wymagane przez tę Komisję z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.

3. Główny Inspektor może wystąpić z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe na cele fitosanitarne i jest odpowiedzialny za prawidłowe wy datkowanie przyznanych środków. Art. 8

7. Główny Inspektor i wojewódzcy inspekto rzy mogą inicjować, organizować i prowadzić działal ność informacyjną dla podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji oraz prowadzić szkolenia z zakre su zwalczania organizmów szkodliwych, stosowania środków ochrony roślin i nasiennictwa. Art. 8

8.

1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i od wołuje wojewoda na wniosek Głównego Inspektora.

2. Zastępców wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego in spektora.

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania Inspek cji na obszarze województwa, przy pomocy woje wódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennic twa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektoratem”.

4. Wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspek tora, złożony po uzgodnieniu z Głównym Inspekto rem, może tworzyć i znosić delegatury oraz oddziały wojewódzkiego inspektoratu. Art. 8

9.

1. Główny Inspektorat i wojewódzki in spektorat są jednostkami budżetowymi.

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania admini stracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojewódzki inspektor i jako organ wyższego stopnia — Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy używają pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła.

4. Główny Inspektor może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu zadań wojewódzkiego inspektora, jeżeli jest to:

1) wskazane ze względu na szczególną wagę lub za wiłość sprawy lub

2) związane z wydatkowaniem środków na cele fito sanitarne. Art. 90.

1. Na stanowiska Głównego Inspektora i wojewódzkich inspektorów mogą być powoływane osoby, które posiadają co najmniej 5-letni staż na sta nowiskach pracy związanych z ochroną roślin lub na siennictwem, a na stanowiska zastępców Głównego Inspektora i wojewódzkich inspektorów — osoby, któ re posiadają co najmniej 3-letni staż na stanowiskach pracy związanych z ochroną roślin lub nasiennic twem.

2. Kandydaci na stanowiska wojewódzkiego in spektora oraz na ich zastępców są wyłaniani w wyni ku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Głównego Inspektora. Dziennik Ustaw Nr 11 — 465 — Poz. 94

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób prowadze nia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2, w tym w szczególności sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzania postępowania kwalifika cyjnego, oraz skład i zasady działania komisji kwalifi kacyjnej, a także szczegółowe wymagania odnośnie kandydatów, mając na uwadze dobór osób o odpo wiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Art. 9

1.

1. Główny Inspektor i wojewódzcy inspek torzy mogą upoważniać na piśmie pracowników In spekcji, zwanych dalej „państwowymi inspektorami”, do załatwiania spraw w ich imieniu, w tym do prze prowadzania czynności kontrolnych, wydawania de cyzji administracyjnych, oraz prowadzą rejestr tych upoważnień.

2. Państwowym inspektorem może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub kierunku pokrewnym albo posia da dyplom uzyskany w szkołach wyższych za gra nicą uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w kraju;

2) odbyła służbę przygotowawczą;

3) zdała egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora z zakresu znajomości prze pisów dotyczących spraw ochrony roślin i nasien nictwa, potwierdzony zaświadczeniem.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje Główny Inspektor i jest ono ważne przez okres 5 lat.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej;

3) zakres upoważnienia;

4) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;

5) określenie organu wydającego upoważnienie;

6) termin ważności upoważnienia.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie cofnięte, w szczególności w przy padku niewłaściwego wykonywania zadań przez pań stwowego inspektora. Art. 9

2.

1. Główny Inspektor i wojewódzcy inspek torzy oraz ich zastępcy, a także państwowi inspektorzy, są uprawnieni do:

1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wy twarzane, przewożone lub przechowywane rośli ny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki ochrony roślin, materiał siewny i opryski wacze, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, urzędów pocztowych, przejść granicznych, w celu przeprowadzenia kontroli wy nikających z przepisów ustawy i przepisów o na siennictwie;

2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ust nych informacji, wyjaśnień oraz dostępu do wszel kich danych, w tym również prowadzonych w for mie elektronicznej, mających związek z przedmio tem kontroli i dotyczących spraw ochrony roślin i nasiennictwa;

3) bezpłatnego pobierania, za pokwitowaniem, prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, w ilości niezbędnej do wykonania badań.

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą upoważniać pracowników Inspekcji niebędących państwowymi in spektorami i osoby niebędące pracownikami Inspekcji. Art. 9

3.

1. Państwowy inspektor wszczyna i prowa dzi postępowanie kontrolne po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia, o którym mowa w art. 91 ust. 1.

2. Państwowi inspektorzy w związku z wykonywa niem czynności kontrolnych korzystają ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w odrębnych przepi sach dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Państwowy inspektor przeprowadzający czyn ności kontrolne nie ma obowiązku uzyskiwania prze pustek przewidzianych w regulaminie wewnętrznym podmiotu kontrolowanego oraz nie podlega rewizji osobistej.

4. W szczególnych przypadkach Główny Inspektor może przeprowadzać czynności kontrolne przy pomo cy państwowych inspektorów bez względu na obszar działania inspektoratów, w których ci inspektorzy są zatrudnieni. Art. 9

4.

1. Czynności kontrolne przeprowadza się w miejscach i w czasie wykonywania działalności lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w jego obec ności lub w obecności osoby upoważnionej przez ten podmiot bądź przez niego zatrudnionej.

2. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane także w siedzibie Głównego Inspektora lub wojewódz kich inspektorów, jeżeli jest to niezbędne do właściwe go prowadzenia i wyjaśnienia sprawy.

3. Państwowy inspektor przeprowadza czynności kontrolne w sposób jak najmniej zakłócający funkcjo nowanie podmiotu kontrolowanego. Art. 9

5.

1. W toku postępowania kontrolnego pań stwowy inspektor może w szczególności:

1) dokonywać oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, opryskiwaczy, obiektów, pomiesz czeń, środków przewozowych i innych rzeczy, w zakresie objętym kontrolą; Dziennik Ustaw Nr 11 — 466 — Poz. 94

2) pobierać próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego i środków ochrony roślin, w celu poddania ich analizom la boratoryjnym;

3) dokonywać sprawdzania akt i dokumentów oraz ewidencji i informacji lub danych w zakresie obję tym kontrolą, sporządzania ich niezbędnych kopii, potwierdzonych przez podmiot kontrolowany lub osoby, o których mowa w art. 94 ust. 1, oraz urzę dowego tłumaczenia na język polski, w przypadku gdy są sporządzone w języku obcym;

4) dokonywać badania przebiegu określonych czyn ności;

5) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsa mości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby postę powania kontrolnego;

6) żądać od podmiotu kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego usunięcia uchy bień porządkowych i organizacyjnych;

7) żądać od podmiotu kontrolowanego lub jego przedstawiciela udzielania, w wyznaczonym ter minie, pisemnych lub ustnych wyjaśnień w spra wach objętych zakresem kontroli;

8) przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka, jeżeli jest to niezbędne do wyczerpujące go wyjaśnienia okoliczności sprawy;

9) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby postępowania kontrolnego;

10) zabezpieczać dowody.

2. Podmiot kontrolowany jest obowiązany umożli wić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1.

3. Uzyskane w wyniku czynności kontrolnych akta, dokumenty, ewidencje, informacje lub dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań In spekcji i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie wymaga tego dobro publicz ne lub jeżeli nie wynika to z odrębnych przepisów. Art. 9

6.

1. Zabezpieczenie dowodów na czas nie zbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych na stępuje na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu.

2. Zabezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podle gają w szczególności rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, materiał siewny, środki ochrony roślin, akta, dokumenty, ewidencje, informacje lub dane, je żeli stanowią lub mogą stanowić dowód nieprawidło wości lub uzasadnionych podejrzeń co do ich wystę powania, stwierdzonych w toku postępowania kontro lnego, z wyłączeniem roślin lub produktów ulegają cych łatwemu zepsuciu.

3. Na postanowienie o zabezpieczeniu przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora.

4. Do postanowień o zabezpieczeniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania admi nistracyjnego. Art. 9

7. Zabezpieczenie dowodów, o których mo wa w art. 96 ust. 2, następuje przez dokonanie jednej z następujących czynności:

1) oddanie dowodów na przechowanie przez pod miot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym lub zaplombowanym pomiesz czeniu albo

2) opieczętowanie dowodów i oddanie ich za pokwi towaniem na przechowanie podmiotowi kontrolo wanemu, o którym mowa w art. 94 ust. 1, albo

3) zabranie dowodów, za pokwitowaniem, do prze chowania przez Głównego Inspektora lub woje wódzkiego inspektora w przypadku braku możli wości zabezpieczenia i przechowywania dowo dów przez podmiot kontrolowany. Art. 9

8.

1. Z przeprowadzonych czynności i ustaleń kontrolnych sporządza się protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się pod miotowi kontrolowanemu.

2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

1) czas trwania postępowania kontrolnego;

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej inspektora przeprowadzają cego czynności kontrolne;

3) nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego;

4) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku przeprowadzanego postępowania kontrolnego, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nie prawidłowości wraz z określeniem naruszonego przepisu ustawy, przepisów o nasiennictwie lub przepisów innych ustaw;

5) opis nieprawidłowości usuniętych w toku kontroli;

6) informację o zabezpieczonych dowodach i pobra nych próbach;

7) ewentualne zalecenia pokontrolne.

3. Protokół kontroli podpisuje państwowy inspek tor i podmiot kontrolowany. Odmowę podpisania pro tokołu przez podmiot kontrolowany odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do prowadzenia dal szego postępowania.

4. Podmiot kontrolowany może zgłosić do ustaleń zawartych w protokole kontroli umotywowane za strzeżenia, w terminie 7 dni od dnia podpisania proto kołu, do organu zlecającego kontrolę.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mo wa w ust. 4, organ zlecający kontrolę rozpatruje wnie sione zastrzeżenia w ciągu 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowej kontroli. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń wprowadza się zmiany w formie aneksu do protokołu.

6. Aneks do protokołu, o którym mowa w ust. 5, podpisuje przeprowadzający czynności kontrolne, sporządzający aneks i podmiot kontrolowany. Dziennik Ustaw Nr 11 — 467 — Poz. 94

7. W przypadku nieuznania zastrzeżeń w całości lub w części organ zlecający kontrolę przekazuje nie zwłocznie swoje stanowisko na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia. Art. 9

9. Podmiot kontrolowany jest obowiązany poinformować organ Inspekcji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Art. 100.

1. Przepisów art. 98 i 99 nie stosuje się przy przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej.

2. Przepisy art. 93—98 stosuje się odpowiednio do osób upoważnionych na podstawie art. 92 ust. 2. Art. 10

1.

1. Pracownicy Inspekcji podczas wykony wania czynności służbowych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną są obowiązani do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady przydziału umundurowania i okres jego zużycia,

2) wzory, kolory i normy umundurowania,

3) wzór odznaki,

4) szczegółowe zasady i sposób noszenia umundu rowania i odznaki,

5) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru,

6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i od znaki, w zależności od rodzaju i zakresu wykony wanych zadań — biorąc pod uwagę ilość i rodzaje składników umundurowania oraz okres używalności tych skład ników. Art. 10

2.

1. Właściwe organy Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Dro gowego współdziałają z właściwymi organami Inspek cji w zakresie wykonywania jej zadań, w szczególności przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych lub eg zekucyjnych.

2. Główny Inspektor w drodze porozumień zawie ranych z właściwymi organami jednostek i służb, o których mowa w ust. 1, ustala szczegółowy sposób współdziałania Inspekcji z tymi jednostkami i służba mi. Art. 10

3.

1. Inspekcja może świadczyć usługi w za kresie:

1) pobierania prób, przeprowadzania badań makro skopowych i laboratoryjnych oraz dokonywania oceny organoleptycznej — na zlecenie wniosko dawcy;

2) przeprowadzania szkoleń.

2. Wpływy Inspekcji uzyskiwane z tytułu usług, o których mowa w ust. 1, oraz z tytułu:

1) sprzedaży etykiet, paszportów roślin, plomb urzę dowych oraz wydawnictw i usług informatycz nych,

2) sprzedaży roślin i produktów roślinnych z obiek tów szklarniowych oraz świadczenia usług związa nych z wykorzystaniem tych obiektów w okresie, w którym nie są wykorzystywane do zadań In spekcji — stanowią środki specjalne w rozumieniu przepi sów o finansach publicznych i są gromadzone na wy odrębnionym rachunku bankowym.

3. Âwiadczenie usług, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może pozostawać w sprzeczności z ustawową działalnością Inspekcji.

4. Stawki opłat za sprzedaż wydawnictw i usług in formatycznych oraz za czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, ustalają organy Inspekcji.

5. Jeżeli w wyniku badań laboratoryjnych, o któ rych mowa w ust. 1, stwierdzono organizmy kwaran tannowe, opłaty nie pobiera się. Art. 10

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych, określi, w drodze rozporządze nia, stawki opłat za:

1) usługi, o których mowa w art. 103 ust. 1,

2) wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych — mając na uwadze w szczególności rzeczywiste koszty wykonania badań, koszty dojazdu, wielkość partii lub przesyłki poddanych kontroli, wielkość ba danych prób, koszty związane z prowadzeniem szko leń oraz koszty przygotowania etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. Art. 10

5.

1. Ârodkami specjalnymi, o których mo wa w art. 103 ust. 2, dysponują Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy zgodnie z rocznym planem finansowym obejmującym przychody i wydatki środ ków specjalnych.

2. Ârodki specjalne przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przez In spekcję oraz na dofinansowanie kosztów jej działalno ści, w tym zakupów inwestycyjnych, szkoleń i dosko nalenia zawodowego pracowników. Art. 10

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw ad ministracji publicznej, określi, w drodze rozporządze nia, szczegółową organizację Inspekcji, siedziby i ob szar działania wojewódzkich inspektoratów oraz wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji, a także tryb jej wydawania i wymiany, uwzględniając zakres zadań Inspekcji i sposób ich realizacji. Dziennik Ustaw Nr 11 — 468 — Poz. 94 Rozdział 6 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Art. 10

7.

1. Kto:

1) wprowadza, przemieszcza, hoduje lub przechowu je na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organi zmy szkodliwe bez pozwolenia lub dokumentu przewozowego, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i art. 35,

2) uniemożliwia lub utrudnia Inspekcji wykonywanie czynności urzędowych,

3) nie współdziała z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu czynności kontrolnych,

4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2,

5) nie wykonuje nakazów lub zakazów wprowadzo nych na podstawie art. 8 ust. 5,

6) nie przestrzega wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 5 i 6,

7) nie poinformuje o uwolnieniu się do środowiska organizmów kwarantannowych,

8) wprowadza lub przemieszcza rośliny, produkty ro ślinne lub przedmioty, niespełniające wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1,

9) wprowadza rośliny, produkty roślinne lub przed mioty, których wprowadzanie na terytorium Rze czypospolitej Polskiej jest zakazane,

10) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rze czypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty niespełniające wymagań, o któ rych mowa w art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, 1

1) nie przestrzega przepisów wydanych na podsta wie art. 20 ust. 2 i 3, 1

2) przemieszcza przez strefę chronioną lub w obrębie tej strefy rośliny, produkty roślinne lub przedmio ty niespełniające warunków, o których mowa w art. 36 ust. 5, 1

3) wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siew ny w opakowaniach nieodpowiadających warun kom, o których mowa w art. 62 ust. 3, 1

4) wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siew ny zawierający środki ochrony roślin niedopusz czone do obrotu lub zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem, 1

5) stosuje materiał siewny zawierający środki ochro ny roślin do innych celów niż siew lub sadzenie, 1

6) prowadzi konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, nie posiadając wymaganego aktu alnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 1

7) sprzedaje środki ochrony roślin należące do bar dzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oso bom nieposiadającym wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ich stosowania, 1

8) nie prowadzi ewidencji nabywców środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka lub nie przechowu je jej przez okres 2 lat, 1

9) sprzedaje środki ochrony roślin w opakowaniach zastępczych,

20) sprzedaje środki ochrony roślin przy zastosowa niu automatów lub samoobsługi, w handlu okręż nym oraz osobom nietrzeźwym lub niepełnolet nim, 2

1) sprzedaje środki ochrony roślin w pomieszcze niach, w których jest prowadzona sprzedaż żyw ności lub pasz, 2

2) sprzedaje środki ochrony roślin w opakowaniach niezawierających aktualnej etykiety-instrukcji sto sowania, 2

3) podaje informacje niezgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, 2

4) stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą-instruk cją stosowania, 2

5) stosuje niedozwolone środki ochrony roślin na ro ślinach uprawnych w strefach ochronnych źródeł, ujęć wody lub na terenach uzdrowisk, otulin par ków narodowych i rezerwatów przyrody, 2

6) nie prowadzi ewidencji wykonywanych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin lub nie prze trzymuje jej przez okres dwóch lat, 2

7) stosuje środki ochrony roślin lub uprawia rośliny wbrew zakazom, ograniczeniom lub warunkom określonym przez wojewodę, 2

8) wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin, nie mając wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, 2

9) wprowadza do obrotu opryskiwacze bez ważnego dokumentu potwierdzającego ich sprawność techniczną, 30) stosuje środki ochrony roślin sprzętem niespraw nym technicznie lub uchyla się od obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryski waczy, 3

1) stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obo wiązującymi zasadami ich stosowania — podlega karze grzywny.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w spra wach o wykroczenia. Art. 10

8.

1. Kto prowadzi obrót środkami ochrony roślin niedopuszczonymi do obrotu lub bez wymaga nego zezwolenia prowadzi konfekcjonowanie lub ob rót środkami ochrony roślin, jest obowiązany do wy cofania ich z obrotu na własny koszt oraz do wniesie nia na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze Dziennik Ustaw Nr 11 — 469 — Poz. 94 względu na siedzibę posiadacza albo miejsce jego za mieszkania opłaty sankcyjnej w wysokości stanowią cej 200 % kwoty wartości wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin według ceny ich nabycia, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży.

2. Stwierdzenie niedopełnienia obowiązków skut kujących opłatami sankcyjnymi, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość opłaty sankcyjnej określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor.

3. Wojewódzki inspektor przekazuje kopię decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwemu urzędowi skarbo wemu.

4. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu pań stwa i mają do niej zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.3)). Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 10

9. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.4)) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) środkami ochrony roślin i substancji aktywnych środków ochrony roślin w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, z wyjątkiem klasyfikacji tych środków pod względem stwarzania przez nie za grożeń dla zdrowia człowieka lub dla środowi ska, badań ich właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności oraz ich oznako wania i opakowania,”. Art. 1

10. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o postę powaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozo nową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 49

7) w art. 3 w pkt 13 lit. a otrzy muje brzmienie: „a) za urzędową kontrolę uważa się kontrolę prze prowadzoną przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, okre ślone w przepisach o ochronie roślin,”. Art. 11

1.

1. Pracownicy Głównego Inspektoratu In spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pracowni cy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Ochrony Ro ślin i Nasiennictwa stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio pracownikami Głów nego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasien nictwa w rozumieniu przepisów tej ustawy.

2. Przepisy art. 90 ust. 1 oraz art. 91 ust. 2 pkt 1 nie dotyczą pracowników, o których mowa w ust. 1.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, którzy otrzymali upoważnienia Głównego Inspektora lub wo jewódzkiego inspektora do załatwiania spraw w ich imieniu, są obowiązani spełnić wymagania, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3, w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 11

2. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa utworzonej na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu central nych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. zm.5)), należy przez to rozumieć Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Na siennictwa określoną w niniejszej ustawie. Art. 11

3. Do spraw w zakresie dopuszczania środ ków ochrony roślin do obrotu i stosowania, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy decy zją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących klasyfikacji środków ochrony roślin i treści etykiety-instrukcji stosowania. Art. 11

4. W przypadku gdy obowiązki w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych zostały określo ne w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspekto ra na podstawie dotychczasowych przepisów, a na stępnie szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu tych organizmów i zapobieganiu ich roz przestrzeniania się zostały określone na podstawie przepisów art. 10, w sposób inny niż określony w de cyzji wojewódzkiego inspektora, wojewódzki inspek tor uchyla decyzję i określa obowiązki w zakresie zwal czania danego organizmu szkodliwego i zapobiegania jego rozprzestrzeniania się na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Art. 11

5. Z dniem wejścia w życie ustawy do nie wniesionych w terminie należności pieniężnych z tytu łu opłat stanowiących dochód państwa wynikających z przepisów dotychczasowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy o umarzaniu należności państwowych. Art. 11

6. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin wydane na podstawie dotych czasowych przepisów tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania. Dziennik Ustaw Nr 11 — 470 — Poz. 94 ————————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852. ————————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594. Art. 11

7.

1. Zezwolenia na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, z wyjątkiem zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających substancję aktywną nie dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony ro ślin przez Komisję Europejską.

2. Podmiot posiadający zezwolenie na dopuszcze nie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, za wierającego substancję aktywną dopuszczoną do sto sowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Eu ropejską, jest obowiązany do przedstawienia:

1) wyników badań, informacji, danych oraz ocen do tyczących tożsamości substancji aktywnej, po twierdzających, że substancja ta nie różni się istot nie odnośnie stopnia czystości oraz rodzaju zanie czyszczeń i spełnia wymagania określone w prze pisach szczególnych Unii Europejskiej dla tej sub stancji;

2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, terminy realizacji obowiąz ków, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze zapo bieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska, a także ustalenia dokonane w tym zakresie z Komisją Europejską.

4. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do środka ochrony roślin zawierającego kilka substancji aktyw nych wymienionych w rozporządzeniach Komisji Eu ropejskiej6), jeżeli Komisja Europejska nie podjęła de cyzji w sprawie dopuszczenia do stosowania w środ kach ochrony roślin wszystkich substancji aktywnych tego środka.

5. Jeżeli środek ochrony roślin zawiera substancję aktywną wymienioną w rozporządzeniach Komisji Eu ropejskiej i w stosunku do której Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie dopuszczenia do stoso wania w środkach ochrony roślin, zezwolenie na do puszczenie do obrotu danego środka ochrony roślin wydaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, określających wymagania w zakresie szczegółowej dokumentacji środka ochrony roślin niezbędnej do przeprowadzenia badań skuteczności jego działania i do wydania opinii w sprawie jego szkodliwości dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska.

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 5, Komisja Europejska podjęła decyzję o:

1) niedopuszczeniu substancji aktywnej do stosowa nia w środkach ochrony roślin — zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania środka ochrony roślin zawierającego tę substancję podle ga cofnięciu;

2) dopuszczeniu substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin — podmiot posiadają cy zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stoso wania środka ochrony roślin zawierającego tę substancję aktywną jest obowiązany do przedsta wienia wyników badań, informacji, danych oraz ocen, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2—4, w celu opracowania ocen i raportów w terminie określonym przez Komisję Europejską.

7. Termin określony przez Komisję Europejską, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie ma zastosowania do substancji aktywnych, dla których został ustalony okres przejściowy w Traktacie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Nie miec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Repu bliką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Króle stwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwa mi Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Cze ską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Repu bliką ¸otewską, Republiką Litewską, Republiką Wę gierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Re publiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przy stąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Re publiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Li tewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rze czypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanym w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

8. W przypadku utraty ważności zezwoleń na do puszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stoso wania, wydanych na podstawie przepisów dotychcza sowych, przepis art. 46 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Art. 11

8. Jeżeli badania, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4, zostały wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub jeżeli metody tych badań nie zostały określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, minister właściwy do spraw rolnictwa może uznać, w drodze postanowie nia, badania, jeżeli zostały one wykonane metodami, które są uznane przez organizacje międzynarodowe. Art. 11

9. Wykorzystanie danych zawartych w do kumentacji środka ochrony roślin, dopuszczonego do obrotu przed podjęciem decyzji przez Komisję Euro pejską o dopuszczeniu jego substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Dziennik Ustaw Nr 11 — 471 — Poz. 94 ————————

6) Rozporządzenia Komisji Europejskiej: — nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie szcze gółowych zasad wprowadzenia pierwszego etapu prac określonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG do tyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, — nr 451/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie szcze gółowych zasad wprowadzenia drugiego i trzeciego etapu prac określonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, — nr 1112/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia czwartego etapu prac określonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Art. 1

20.

1. Ârodki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy klasyfikuje się pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organi zmów wodnych, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Koszty związane z klasyfikowaniem środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1, pokrywa podmiot wymieniony w art. 39 ust. 1. Art. 12

1. Upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin, wyda ne jednostkom organizacyjnym na podstawie przepi sów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 12

2. Zezwolenia na hodowlę lub przetrzymy wanie organizmów szkodliwych podlegających obo wiązkowi zwalczania wydane na podstawie przepisów dotychczasowych tracą moc po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 12

3. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 35 ust. 5, art. 36 ust. 8, art. 38, art. 47 ust. 2 i art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro nie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 20

20) zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 37 ust. 7, art. 40 ust. 7, art. 43 ust. 5, art. 45 ust. 3, art. 60, art. 75 ust. 6, art. 76 ust. 7 i 8, art. 101 ust. 2 i art. 104 pkt 1 niniejszej ustawy. Art. 12

4. Do czasu wydania rozporządzenia, o któ rym mowa w art. 59 ust. 3, za wydane decyzje w spra wach środków ochrony roślin pobiera się opłatę skar bową na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 wrze śnia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.7)). Art. 12

5. Traci moc ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 20

20) . Art. 12

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) art. 6—8, art. 10, art. 12 ust. 1—3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3—8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2—14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33—35 i art. 104 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2004 r.;

2) art. 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 11 — 472 — Poz. 94 ————————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-01-27
Data wydania: 2003-12-18
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: Art. 6-8, art. 10, art. 12 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3-8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2-14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33-35 i art. 104 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2004 r. Art. 32, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94