Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1173

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 mar ca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie których rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 96

4) zarządza się, co następuje:

§1. Jednostki organizacyjne, którym może być po wierzone przeprowadzanie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”, powinny spełniać następujące wa runki organizacyjne:

1) być uprawnione do prowadzenia czynności spraw dzających, wykonywanych w ramach mechani zmów Wspólnej Polityki Rolnej;

2) mieć strukturę organizacyjną zapewniającą prze prowadzenie czynności sprawdzających u przed siębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej;

3) posiadać co najmniej jedno akredytowane labora torium, działające według zasad określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2001, jeżeli czyn ności sprawdzające obejmują również wykonywa nie analiz laboratoryjnych;

4) mieć opracowane i wdrożone procedury określają ce zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu czynności sprawdzających, w tym także analiz la boratoryjnych;

5) nie mogą być organizacyjnie powiązane z przed siębiorcami uczestniczącymi w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej.

§2.

1. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki techniczne:

1) dysponować pomieszczeniami i posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przeprowadzonych czynności sprawdzających;

2) dysponować sprzętem pomiarowym zapewniają cym wykonanie pomiarów pomieszczeń magazy nowych i produkcyjnych oraz pomiarów ilości składowanych produktów;

3) posiadać sprzęt do pobierania, pakowania i zabez pieczania próbek produktów.

2. W przypadku gdy czynności sprawdzające obej mują również wykonywanie analiz laboratoryjnych, la boratorium jednostki organizacyjnej powinno speł niać następujące warunki techniczne:

1) dysponować oddzielnymi pomieszczeniami do przyj mowania i przechowywania próbek oraz pomiesz czeniami do wykonywania analiz laboratoryjnych;

2) dysponować urządzeniami i wyposażeniem nie zbędnym do przeprowadzenia analiz laboratoryj nych zgodnie z metodyką określoną w przepisach Unii Europejskiej dla badanych produktów rol nych i żywnościowych oraz innych produktów za wierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe;

3) posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących wykonywa nych analiz laboratoryjnych.

§3. Jednostki organizacyjne powinny spełniać na stępujące warunki kadrowe:

1) zatrudniać pracowników: a) posiadających wykształcenie wyższe z zakresu nauk rolniczych lub ekonomicznych, b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykony wanie powierzonych czynności sprawdzają cych;

2) w laboratorium zatrudniać pracowników: a) posiadających wykształcenie średnie lub wyż sze na kierunku rolnictwo, biologia lub chemia, jeżeli czynności sprawdzające obejmują wyko nywanie analiz laboratoryjnych, b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykony wanie analiz laboratoryjnych;

3) organizować szkolenia dla pracowników z zakresu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, zapew niające jednolity sposób przeprowadzania czynno ści sprawdzających.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 111 — 7773 — Poz. 1173 1173 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organi zacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-14
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-05-14
Data obowiązywania: 2004-05-14
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1173