Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1198

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo wej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wyda wania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwo wych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywa nia ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do ob rotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne, świadec twa ukończenia szkoły i świadectwa dojrza łości, zwane dalej „świadectwami”, dyplo my ukończenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułów zawodowych i dyplomy potwierdza jące kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, zaświadczenia o szczegóło wych wynikach sprawdzianu przeprowadza nego w ostatnim roku nauki w szkole pod stawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej „zaświadczeniami”, oraz legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych i indeksy wydaje się na drukach według wzorów określonych w za łączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykazy wzorów świadectw, dyplomów, zaświad czeń i innych druków szkolnych zawiera za łącznik nr 1 do rozporządzenia.”, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a Âwiadectwa dojrzałości, o których mowa w § 6a, dyplomy potwierdzające kwalifika cje zawodowe oraz zaświadczenia wydają 1198 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 45. okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”.”, c) ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie: „

6. Âwiadectwa szkolne promocyjne, świadec twa ukończenia szkoły, świadectwa dojrza łości, o których mowa w § 5, dyplomy ukoń czenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułów zawodowych oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podsta wie dokumentacji przebiegu nauczania pro wadzonej przez szkołę. 6a. Âwiadectwa dojrzałości, o których mowa w § 6a, wydaje się na podstawie dokumen tacji przebiegu egzaminu maturalnego. Za świadczenia wydaje się na podstawie doku mentacji przebiegu odpowiednio spraw dzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzianem”, i egzaminu przeprowa dzanego w ostatnim roku nauki w gimna zjum, zwanego dalej „egzaminem gimna zjalnym”. Dyplomy potwierdzające kwalifi kacje zawodowe wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu egzaminu potwier dzającego kwalifikacje zawodowe, zwanego dalej „egzaminem zawodowym”.”, d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewi dencję wydanych świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń.”;

2) po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu: „§ 6b.

1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, której ukończenie umożliwia przystąpie nie do egzaminu zawodowego, otrzymu je — w przypadku zdania tego egzaminu — dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Na dyplomie potwierdzającym kwalifika cje zawodowe wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia ab solwenta, numer PESEL, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifika cje, wyniki egzaminu zawodowego w eta pie pisemnym i etapie praktycznym oraz miejsce i datę wystawienia dyplomu po twierdzającego kwalifikacje zawodowe.”;

3) w § 9: a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez ko misje okręgowe świadectw dojrzałości, dy plomów potwierdzających kwalifikacje za wodowe i zaświadczeń.”, b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Âwiadectwo dojrzałości, dyplom potwier dzający kwalifikacje zawodowe i zaświad czenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczę ci urzędowej i podpisem dyrektora komisji okręgowej.”;

4) w § 10: a) ust. 2—4a otrzymują brzmienie: „

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza du plikat świadectwa, dyplomu lub zaświadcze nia na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, eg zaminu gimnazjalnego, egzaminu matural nego lub egzaminu zawodowego.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzo ru obowiązującego w dniu wystawienia ory ginału świadectwa, dyplomu lub zaświad czenia, z zastrzeżeniem ust.

4. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Du plikat”, a pod tekstem dodać wyrazy „orygi nał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplo mu lub zaświadczenia, albo stwierdzić nie czytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzę dową (okrągłą), z zastrzeżeniem ust. 4a. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimna zjalnego, egzaminu maturalnego lub egza minu zawodowego, a brak jest druku świa dectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygo towanym przez szkołę lub komisję okręgo wą formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. 4a. Duplikaty świadectw dojrzałości, dyplo mów potwierdzających kwalifikacje zawo dowe lub zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wi zerunkiem pieczęci urzędowej.”, b) ust. 7a otrzymuje brzmienie: „7a. W przypadku likwidacji komisji okręgowej du plikat świadectwa dojrzałości, dyplomu po twierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia wydaje komisja okręgowa, wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”, c) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

9. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu na uczania lub przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub eg zaminu zawodowego albo nie jest ona wystar czająca do wystawienia duplikatu, odtworze nie oryginału świadectwa, dyplomu lub za Dziennik Ustaw Nr 115 — 8050 — Poz. 1198 świadczenia może nastąpić na podstawie prze pisów odrębnych, w drodze postępowania są dowego. W tym przypadku szkoła lub właści wa komisja okręgowa albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7 i 7a, wyda je zaświadczenie stwierdzające, że wystawie nie duplikatu nie jest możliwe.

10. Przepisy ust. 1—7a stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych doku mentów dotyczących przebiegu nauczania al bo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimna zjalnego, egzaminu maturalnego lub egzami nu zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.”;

5) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świa dectw i dyplomów ukończenia szkoły, świa dectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, dyplomów po twierdzających kwalifikacje zawodowe oraz za świadczeń. Âwiadectwo lub dyplom ukończe nia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dy plom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.”;

6) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Âwiadectwa dojrzałości, dyplomy potwierdza jące kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są druko wane na papierze z umiejscowionym wieloto nowym znakiem wodnym, z włóknami zabez pieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoli terową serią i siedmiocyfrowym numerem oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wyko nanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości i dyplomie potwier dzającym kwalifikacje zawodowe — ramka gi loszowa, godło oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane w technice stalorytni czej, a motyw umieszczony w górnej części ramki pokryty jest farbą optycznie zmienną.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) część „

1. Informacje ogólne” otrzymuje brzmie nie: „

1. Informacje ogólne

1. Âwiadectwa, dyplomy i zaświadczenia druku je się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną — giloszem, w następujących kolo rach:

1) niebieskim — świadectwa szkolne promo cyjne i świadectwa ukończenia szkoły pod stawowej oraz zaświadczenia o szczegóło wych wynikach sprawdzianu przeprowa dzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) pomarańczowym — świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegó łowych wynikach egzaminu przeprowa dzanego w ostatnim roku nauki w gimna zjum,

3) żółtym — świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły zasadni czej oraz zasadniczej szkoły zawodowej,

4) różowym — świadectwa szkolne promo cyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych oraz świadectwa szkolne promocyjne i świa dectwa ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego i czteroletniego techni kum,

5) brązowym — świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych, dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej kształcą cej w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego,

6) jasnoszarym — świadectwo dojrzałości wy dawane po zdaniu egzaminu maturalnego,

7) jasnobrązowym — dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zda niu egzaminu potwierdzającego kwalifika cje zawodowe.

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplo mu, z wyjątkiem świadectw dojrzałości i dy plomów potwierdzających kwalifikacje zawo dowe wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z litera mi RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdo bione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Tytułowa strona świadectwa dojrzałości, dy plomu potwierdzającego kwalifikacje zawo dowe i zaświadczenia wydawanego przez ko misje okręgowe jest zdobiona giloszem (pod drukiem). Wzory giloszy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Dla wszystkich świadectw, dyplomów i za świadczeń ustala się format A4 (210 x 297 mm).

5. Âwiadectwo stwierdzające uzyskanie promo cji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem po siada na stronie pierwszej biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umiesz czony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. Âwiadectwo szkoły z ojczystym językiem na uczania mniejszości narodowej składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świa dectwo według wzoru określonego dla dane go typu szkoły, drukowane i wypełnione w ję zyku polskim, część drugą — świadectwo we Dziennik Ustaw Nr 115 — 8051 — Poz. 1198 dług tego samego wzoru, drukowane i wy pełnione w języku danej mniejszości narodo wej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu literę wskazującą język danej mniej szości narodowej (na przykład: L — litewski, N — niemiecki, S — słowacki, U — ukraiński).

7. W świadectwach wydawanych uczniom od działów dwujęzycznych oraz innych drukach szkolnych obok nazwy przedmiotu naucza nego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”.

8. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły pod stawowej i gimnazjum, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, kształcącym się w szko łach ogólnodostępnych lub w szkołach (od działach) integracyjnych oraz szkołach spe cjalnych dla uczniów z normą intelektualną, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynika mi klasyfikacji końcoworocznej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizo wał(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez…….”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pe dagogicznej, która wydała orzeczenie.

9. W świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia trzyletniego li ceum ogólnokształcącego dla dorosłych, trzyletniego liceum profilowanego i cztero letniego technikum oraz innych drukach szkolnych, obok nazwy obowiązkowych za jęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym wpisuje się wyrazy „(zakres rozszerzony)”, a w przypadku zajęć eduka cyjnych: technologia informacyjna wpisuje się wyrazy „(informatyka)”.

10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej, co naj mniej na szczeblu gminnym, a w przy padku uczniów gimnazjum i szkoły po nadgimnazjalnej — co najmniej na szcze blu powiatowym,

3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego. 1

1. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw i dyplomów uzyskiwanych na podstawie egzaminu eksternistycznego oraz świadectw dojrzałości, dyplomów potwier dzających kwalifikacje zawodowe i zaświad czeń wydawanych przez komisje okręgowe, a także w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawanego osobom przystępującym do egzaminu eksternistycznego, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisu je się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. W świadectwach i dy plomach uzyskiwanych na podstawie egza minu eksternistycznego, w indeksach wyda wanych osobom przystępującym do egza minu eksternistycznego oraz w dyplomach uzyskania tytułu zawodowego w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisu je się numer, pod którym w księdze ewiden cji wpisano osobę przystępującą do egzami nu eksternistycznego. W zaświadczeniach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ko du, wpisuje się kod ucznia nadany mu przez komisję okręgową, znak „ / ” i kod arkusza egzaminacyjnego. 1

2. Âwiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem le gitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplo mów i indeksów w miejscach przeznaczo nych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm. 1

3. Protokoły egzaminu dojrzałości opatruje się pieczęcią urzędową szkoły albo kuratorium oświaty, przy którym została powołana pań stwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do eg zaminów eksternistycznych — pieczęcią urzędową szkoły lub centrum kształcenia ustawicznego, przy których została powoła na państwowa komisja egzaminacyjna. 1

4. Protokoły egzaminu maturalnego i egzami nu zawodowego opatruje się pieczęcią urzę dową komisji okręgowej.”, b) w części „

2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych o symbolu MEN-II i MENiS-II”: — w pkt „2.

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej”: — uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 1a, — uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 2a i 2b oraz dodaje się pozycje dotyczące wzo rów nr 2c i 2d w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 115 — 8052 — Poz. 1198 „2c MENiS-II/3/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i mło dzieży 2d MENiS-II/3-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem” Dziennik Ustaw Nr 115 — 8053 — Poz. 1198 — uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 3a i dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 3b w brzmieniu: „3b MENiS-II/2a-sp/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej” — w pkt „2.

2. Âwiadectwa ukończenia szkoły podstawowej”: — uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 6a i 6b oraz dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 6c i 6d w brzmieniu: „6c MENiS-II/10/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 6d MENiS-II/10-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem” „22c MENiS-II/12/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży 22d MENiS-II/12-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem „7b MENiS-II/6a–sp/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar kowanym i znacznym, uczęszczających do szkoły podstawo wej” — uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 7a i dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 7b w brzmieniu: — w pkt „2.

3. Âwiadectwa szkolne promocyjne gimnazjum”: — uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 22a i 22b oraz dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 22c—22e w brzmieniu: 22e MENiS-II/13/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży” — uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 23a i dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 23b w brzmieniu: — uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 26a i dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 26b w brzmieniu: „26b MENiS-II/8a–sp/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar kowanym i znacznym, uczęszczających do gimnazjum” — w pkt „2.

4. Âwiadectwa ukończenia gimnazjum”: — uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 25a i 25b oraz dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 25c—25e w brzmieniu: „25c MENiS-II/14/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży 25d MENiS-II/14-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 25e MENiS-II/15/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy orga nizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży” „23b MENiS-II/7a–sp/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar kowanym i znacznym, uczęszczających do klas I i II gimna zjum” Dziennik Ustaw Nr 115 — 8054 — Poz. 1198 „29ca MENiS-II/16/2 dla uczniów klas I i II trzyletniego liceum ogólnokształcące go dla młodzieży 29cb MENiS-II/16-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem” „40ba MENiS-II/18/2 dla uczniów klas I i II trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży 40bb MENiS-II/18-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem” „48m MENiS-II/71/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy orga nizowanych w zasadniczej szkole zawodowej”

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, b) po wzorze: — nr 2b dodaje się wzory nr 2c i 2d, — nr 3a dodaje się wzór nr 3b, — nr 6b dodaje się wzory nr 6c i 6d, — nr 7a dodaje się wzór nr 7b, — nr 22b dodaje się wzory nr 22c—22e, — nr 23a dodaje się wzór nr 23b, — nr 25b dodaje się wzory nr 25c—25e, — nr 26a dodaje się wzór nr 26b, — nr 29c dodaje się wzory nr 29ca i 29cb, — nr 40b dodaje się wzory nr 40ba i 40bb, — nr 48ł dodaje się wzór nr 48m, — nr 82 dodaje się wzór nr 82a, — nr 172 dodaje się wzór nr 173, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, c) uchyla się wzory nr 1a, 2a, 2b, 3a, 6a, 6b, 7a, 22a, 22b, 23a, 25a, 25b, 26a, 29b, 29c, 40a i 40b. — w pkt „2.4a. Âwiadectwa szkolne promocyjne trzyletniego liceum ogólnokształcącego” — uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 29b i 29c oraz dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 29ca i 29cb w brzmieniu: — w pkt „2.7a. Âwiadectwa szkolne promocyjne trzylet niego liceum profilowanego” — uchyla się pozycje do tyczące wzorów nr 40a i 40b oraz dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 40ba i 40bb w brzmieniu: — w pkt „2.10d. Âwiadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej” po pozycji dotyczącej wzoru nr 48ł dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 48m w brzmieniu: Nr wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 — po pkt „2.1

3. Âwiadectwa dojrzałości szkół zawodowych” dodaje się pkt 2.13a w brzmieniu: „2.13a. Inne świadectwa dojrzałości 82a MENiS-II/96/2 dla absolwentów zlikwidowanych typów szkół średnich umożliwiających przystąpienie do egzaminu dojrzałości oraz osób, które uzyskały za granicą świadectwo ukończenia szkoły uznane za równorzędne świadectwu ukończenia szko ły umożliwiającej przystąpienie do egzaminu dojrzałości” c) w części „

4. Wykaz wzorów świadectw, zaświad czeń oraz innych druków o symbolu OKE-II wy dawanych przez okręgowe komisje egzaminacyj ne”: — tytuł otrzymuje brzmienie: „

4. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i zaświad czeń oraz innych druków o symbolu OKE-II wyda wanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne”, — dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 173 w brzmieniu: „173 OKE-II/408/2 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”

§2. W roku szkolnym 2003/2004 dopuszcza się wydawanie świadectw szkolnych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 2a, 2b, 6a, 6b, 22a, 22b, 25a, 25b, 29b, 29c, 40a i 40b.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka Dziennik Ustaw Nr 115 — 8055 — Poz. 1198 Âwiadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

1. MEN-II/1/2 — dla uczniów klas I—III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 2c. MENiS-II/3/2 — dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 2d. MENiS-II/3-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 3b. MENiS-II/2a-sp/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej

4. MEN-II/8-SZ/2 — dla uczniów klas I—III szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan na uczania

5. MEN-II/8-a-SZ/2 — dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan na uczania Âwiadectwa ukończenia szkoły podstawowej 6c. MENiS-II/10/2 — dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 6d. MENiS-II/10-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 7b. MENiS-II/6a-sp/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do szkoły podstawowej 8a. MENiS-II/6-a/2 — dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych 8b. MENiS-II/6-b/2 — dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminu eksternistycz nego 20a. MENiS-II/22-a-SZ/2 — dla uczniów szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsular nych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania Âwiadectwa szkolne promocyjne gimnazjum 22c. MENiS-II/12/2 — dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży 22d. MENiS-II/12-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 22e. MENiS-II/13/2 — dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży 23b. MENiS-II/7a-sp/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum 2

4. MEN-II/7-a-SZ/2 — dla uczniów klas I i II gimnazjów przy placówkach dyplomatycznych i konsular nych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania Âwiadectwa ukończenia gimnazjum 25c. MENiS-II/14/2 — dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży 25d. MENiS-II/14-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 25e. MENiS-II/15/2 — dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimna zjum dla dzieci i młodzieży 26b. MENiS-II/8a-sp/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do gimnazjum 27a. MENiS-II/8-a/2 — dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych 27b. MENiS-II/8-b/2 — dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminu eksternistycznego 29a. MENiS-II/9-SZ/2 — dla uczniów gimnazjów przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rze czypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2004 r. (poz. 1198) SPIS TREÂCI Wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych o symbolu MEN-II i MENiS-II Âwiadectwa szkolne promocyjne trzyletniego liceum ogólnokształcącego 29ca. MENiS-II/16/2 — dla uczniów klas I i II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 29cb. MENiS-II/16-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem Âwiadectwa ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego 29d. MENiS-II/41/2 — dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 29e. MENiS-II/41-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 29f. MENiS-II/43/2 — dla słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 29g. MENiS-II/44/2 — dla osób kończących trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminu eksternistycznego Âwiadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego 30. MEN-II/25/2 — dla uczniów klas I—III liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 3

1. MEN-II/25-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 3

2. MEN-II/31-SZ/2 — dla uczniów liceów ogólnokształcących przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan na uczania Âwiadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 3

3. MEN-II/35/2 — dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 3

4. MEN-II/35-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 3

5. MEN-II/35-a/2 — dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 3

6. MEN-II/37/2 — dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminu eksterni stycznego 3

7. MEN-II/39-SZ/2 — dla uczniów liceów ogólnokształcących przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan na uczania Âwiadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego 3

8. MEN-II/45/2 — dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 3

9. MEN-II/45-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 40. MEN-II/47/2 — dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Âwiadectwa szkolne promocyjne trzyletniego liceum profilowanego 40ba. MENiS-II/18/2 — dla uczniów klas I i II trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży 40bb. MENiS-II/18-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem Âwiadectwa ukończenia trzyletniego liceum profilowanego 40c. MENiS-II/51/2 — dla uczniów trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży 40d. MENiS-II/51-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 40e. MENiS-II/53/2 — dla słuchaczy trzyletniego liceum profilowanego dla dorosłych 40f. MENiS-II/54/2 — dla osób kończących trzyletnie liceum profilowane na podstawie egzaminu eks ternistycznego Âwiadectwa szkolne promocyjne liceum technicznego 4

1. MEN-II/62/2 — dla uczniów klas I—III liceum technicznego dla młodzieży 4

2. MEN-II/62-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem Âwiadectwa ukończenia liceum technicznego 4

3. MEN-II/87/2 — dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży 4

4. MEN-II/87-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 4

5. MEN-II/88/2 — dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych 45a. MENiS-II/89/2 — dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminu eksternistycz nego Dziennik Ustaw Nr 115 — 8056 — Poz. 1198 Âwiadectwa dojrzałości liceum technicznego 4

6. MEN-II/133/2 — dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży 4

7. MEN-II/133-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 4

8. MEN-II/134/2 — dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych Âwiadectwa szkolne promocyjne czteroletniego technikum 48a. MENiS-II/61/2 — dla uczniów czteroletniego technikum dla młodzieży 48b. MENiS-II/61-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem Âwiadectwa ukończenia czteroletniego technikum 48c. MENiS-II/63/2 — dla uczniów czteroletniego technikum dla młodzieży 48d. MENiS-II/63-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 48e. MENiS-II/64/2 — dla słuchaczy czteroletniego technikum dla dorosłych 48f. MENiS-II/65/2 — dla osób kończących czteroletnie technikum na podstawie egzaminu eksterni stycznego Âwiadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej 48g. MENiS-II/66/2 — dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 48h. MENiS-II/66-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 48i. MENiS-II/67/2 — dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w zasadni czej szkole zawodowej Âwiadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 48j. MENiS-II/68/2 — dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 48k. MENiS-II/68-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 48l. MENiS-II/69/2 — dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych 48ł. MENiS-II/69-a/2 — dla osób kończących zasadniczą szkołę zawodową na podstawie egzaminu eks ternistycznego 48m. MENiS-II/71/2 — dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w zasad niczej szkole zawodowej Âwiadectwa szkolne promocyjne szkół zawodowych 4

9. MEN-II/55/2 — dla uczniów klas I i II szkoły zasadniczej dla młodzieży 50. MEN-II/55-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 5

1. MEN-II/57/2 — dla uczniów technikum dla młodzieży 5

2. MEN-II/57-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 5

3. MEN-II/59/2 — dla uczniów liceum i liceum zawodowego dla młodzieży 5

4. MEN-II/59-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem Âwiadectwa ukończenia szkół zawodowych 5

5. MEN-II/70/2 — dla uczniów szkoły zasadniczej dla młodzieży 5

6. MEN-II/70-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 56a. MENiS-II/70-a/2 — dla uczniów niedostosowanych społecznie uczęszczających do szkoły zasadni czej specjalnej, w tym do oddziałów wielozawodowych 56b. MENiS-II/70-a-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 5

7. MEN-II/72/2 — dla słuchaczy szkoły zasadniczej dla dorosłych 5

8. MEN-II/73/2 — dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminu eksternistycz nego 5

9. MEN-II/74/2 — dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży 60. MEN-II/74-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 6

1. MEN-II/83/2 — dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych 6

2. MEN-II/86/2 — dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminu eksternistycz nego 6

3. MEN-II/75/2 — dla słuchaczy średniego studium zawodowego dla dorosłych 6

4. MEN-II/76/2 — dla osób kończących średnie studium zawodowe na podstawie egzaminu ekster nistycznego 6

5. MEN-II/77/2 — dla uczniów technikum dla młodzieży Dziennik Ustaw Nr 115 — 8057 — Poz. 1198 6

6. MEN-II/77-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 6

7. MEN-II/78/2 — dla słuchaczy technikum dla dorosłych 6

8. MEN-II/79/2 — dla osób kończących technikum na podstawie egzaminu eksternistycznego 6

9. MEN-II/80/2 — dla uczniów liceum 70. MEN-II/80-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 7

1. MEN-II/81/2 — dla słuchaczy liceum dla dorosłych 7

2. MEN-II/82/2 — dla osób kończących liceum na podstawie egzaminu eksternistycznego Âwiadectwa dojrzałości szkół zawodowych 7

3. MEN-II/90/2 — dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży 7

4. MEN-II/90-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 7

5. MEN-II/132/2 — dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych 7

6. MEN-II/91/2 — dla słuchaczy średniego studium zawodowego dla dorosłych 7

7. MEN-II/92/2 — dla uczniów liceum 7

8. MEN-II/92-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 7

9. MEN-II/93/2 — dla słuchaczy liceum dla dorosłych 80. MEN-II/94/2 — dla uczniów technikum dla młodzieży 8

1. MEN-II/94-w/2 — jak wyżej z wyróżnieniem 8

2. MEN-II/95/2 — dla słuchaczy technikum dla dorosłych Inne świadectwa dojrzałości 82a. MENiS-II/96/2 — dla absolwentów zlikwidowanych typów szkół średnich umożliwiających przy stąpienie do egzaminu dojrzałości oraz osób, które uzyskały za granicą świadec two ukończenia szkoły uznane za równorzędne świadectwu ukończenia szkoły umożliwiającej przystąpienie do egzaminu dojrzałości Âwiadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych 83a. MENiS-II/98a/2 — dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe (świadectwo cztero stronicowe) 8

4. MEN-II/99/2 — dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie zasadnicze zawodowe 8

5. MEN-II/100/2 — dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu eksternistyczne go, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe 8

6. MEN-II/101/2 — dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu eksternistyczne go, uzyskujących wykształcenie zasadnicze zawodowe Dyplomy ukończenia szkół pomaturalnych 8

7. MEN-II/306/2 — dla uczniów szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej Dyplomy uzyskania tytułu zawodowego 8

8. MEN-II/105/2 — dla osób uzyskujących tytuł zawodowy, z wyjątkiem osób uzyskujących tytuł za wodowy pielęgniarki i położnej Protokoły egzaminów 8

9. MEN-II/150/2 — protokół egzaminu dojrzałości dla liceum ogólnokształcącego i liceum technicz nego 90. MEN-II/156/2 — protokół egzaminu dojrzałości dla szkoły średniej zawodowej 9

1. MEN-II/157/2 — zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 9

2. MEN-II/153/2 — protokół egzaminu z przygotowania zawodowego/nauki zawodu 9

3. MEN-II/154/2 — protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej 9

4. MEN-II/155/2 — protokół egzaminu eksternistycznego Arkusze ocen 9

5. MEN-II/160-a/2 — dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej Dziennik Ustaw Nr 115 — 8058 — Poz. 1198 9

6. MEN-II/160-b/2 — dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla do rosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 96b. MENiS-II/162-b/2 — dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 9

7. MEN-II/162/2 — dla uczniów liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego dla młodzieży i słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 97a. MENiS-II/166-a/2 — dla uczniów trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży i słuchaczy trzylet niego liceum profilowanego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 97b. MENiS-II/166-b/2 — dla uczniów czteroletniego technikum dla młodzieży i słuchaczy czteroletniego technikum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 97c. MENiS-II/166-c/2 — dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 9

8. MEN-II/166/2 — dla uczniów szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 9

9. MEN-II/167/2 — dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży oraz słuchaczy szko ły policealnej i pomaturalnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 100. MEN-II/168/2 — dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej 10

1. MEN-II/169/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do szkoły podstawowej 10

2. MEN-II/169-a/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do gimnazjum 102a. MENiS-II/169-b/2 — dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz nym, uczęszczających do oddziałów przysposabiających do pracy organizowa nych w zasadniczej szkole zawodowej Indeksy 10

4. MEN-II/170/2 — dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 10

5. MEN-II/171/2 — dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży 10

6. MEN-II/172/2 — dla osób kończących szkołę na podstawie egzaminu eksternistycznego Legitymacje szkolne 107a. MENiS-II/180/2 — dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełno sprawnych 108a. MENiS-II/182/2 — dla uczniów niepełnosprawnych Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych 108b. MENiS-II/181/2 — dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Wzory świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz innych druków o symbolu OKE-II wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne 165a. OKE-II/400-a/2 — zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 165b. OKE-II/401-a/2 — zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostat nim roku nauki w gimnazjum 16

7. OKE-II/402/2 — świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego 16

8. OKE-II/403/2 — protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego/ojczyste go języka mniejszości narodowej 16

9. OKE-II/404/2 — protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka obcego zdawane go jako przedmiot obowiązkowy 170. OKE-II/405/2 — protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka obcego zdawane go jako przedmiot do wyboru 17

1. OKE-II/406/2 — protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka angielskiego będą cego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych 17

2. OKE-II/407/2 — protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego będą cego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych 17

3. OKE-II/408/2 — dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dziennik Ustaw Nr 115 — 8059 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8060 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8061 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8062 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8063 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8064 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8065 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8066 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8067 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8068 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8069 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8070 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8071 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8072 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8073 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8074 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8075 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8076 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8077 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8078 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8079 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8080 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8081 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8082 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8083 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8084 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8085 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8086 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8087 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8088 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8089 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8090 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8091 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8092 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8093 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8094 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8095 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8096 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8097 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8098 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8099 — Poz. 1198 Dziennik Ustaw Nr 115 — 8100 — Poz. 1198 Nr 173

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-21
Data wydania: 2004-04-08
Data wejścia w życie: 2004-06-05
Data obowiązywania: 2004-06-05
Data uchylenia: 2005-04-15
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1198