Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203

Art.

1. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokalu mieszkalnym — należy przez to rozumieć samodzielny lokal miesz kalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), bę dący w dyspozycji Wojskowej Agen cji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”,

2) żołnierzu służby stałej — należy przez to rozumieć żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę woj skową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej,

3) kwaterze — należy przez to rozumieć lokal mieszkalny przeznaczony wy łącznie na zakwaterowanie żołnierzy służby stałej,

4) lokalu użytkowym — należy przez to rozumieć budynek lub jego część przeznaczone na inne cele niż miesz kalne,

5) zamieszkiwaniu — należy przez to ro zumieć przebywanie i korzystanie z lokalu mieszkalnego na podstawie tytułu prawnego lub prawa zamiesz kiwania,

6) miejscowości pobliskiej — należy przez to rozumieć miejscowość, któ rej granice administracyjne znajdują się, w linii prostej, w odległości nie większej niż trzydzieści kilometrów od granic administracyjnych miejsco wości, w której żołnierz służby stałej zajmuje stanowisko służbowe,

7) kwaterze zastępczej — należy przez to rozumieć lokal mieszkalny o po wierzchni użytkowej podstawowej mniejszej od minimalnej normy tej powierzchni przysługującej żołnie rzowi służby stałej,

8) kwaterze internatowej — należy przez to rozumieć lokal mieszkalny pełnią cy funkcję internatu, przeznaczony do zamieszkiwania przez jednego żołnie rza lub przez większą liczbę żołnierzy służby stałej,

9) internacie — należy przez to rozu mieć budynek lub zespół pomiesz czeń mieszkalnych stanowiących or ganizacyjną całość, przeznaczoną na zakwaterowanie tymczasowe,

10) zakwaterowaniu tymczasowym — należy przez to rozumieć zamieszki wanie w internacie, kwaterze interna towej lub kwaterze zastępczej, 1

1) lokalu zamiennym — należy przez to rozumieć lokal mieszkalny znajdujący się w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej, wyposa żony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal mieszkalny używany dotych czas, o powierzchni użytkowej pod stawowej takiej, jak lokalu mieszkal nego dotychczas używanego; waru nek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Dziennik Ustaw Nr 116 — 8139 — Poz. 1203 1203 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad ministracji, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do chodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, usta wę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywil noprawnych, ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw działaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu ter roryzmu, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia nie Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd kowych, ustawę z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyza cji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu in formacji gospodarczych, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, usta wę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie rzy zawodowych, ustawę z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39. na członka gospodarstwa domowego przypada 7—10 m2 powierzchni użyt kowej podstawowej, a w przypad ku gospodarstwa jednoosobowego 14—20 m2 tej powierzchni, 1

2) opłatach za używanie lokalu — należy przez to rozumieć świadczenie pie niężne za korzystanie z lokalu miesz kalnego, które obejmuje koszty ad ministrowania, koszty konserwacji, koszty utrzymania technicznego nie ruchomości, koszty utrzymania ziele ni, koszty utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym kosz ty związane z utrzymaniem czystości, koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody na potrzeby części wspólnej, zwrot kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, opłatę za antenę zbiorczą lub telewizję kablową, opłaty z tytułu legalizacji przyrządów pomia rowych zamontowanych na potrzeby lokalu mieszkalnego oraz opłaty z ty tułu użytkowania dźwigu osobowego i konserwacji urządzeń domofono wych, 1

3) opłatach pośrednich — należy przez to rozumieć opłaty za energię ciepl ną, elektryczną, gaz, wodę oraz za od biór nieczystości stałych i płynnych, 1

4) powierzchni użytkowej lokalu miesz kalnego — należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomiesz czeń znajdujących się w tym lokalu mieszkalnym, a w szczególności po koi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, al ków, garderób, holi, korytarzy, łazie nek oraz innych pomieszczeń służą cych potrzebom mieszkalnym i go spodarczym, bez względu na sposób ich używania; za powierzchnię użyt kową nie uważa się powierzchni bal konów, tarasów i loggii, 1

5) powierzchni użytkowej podstawowej — należy przez to rozumieć po wierzchnię pokoi, 1

6) inwestycjach — należy przez to rozu mieć środki trwałe w budowie w ro zumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)).”;

2) w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Starosta wykonujący zadania z zakresu admi nistracji rządowej lub inny organ właściwy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.4)), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, przeka zuje mu bez pierwszej opłaty w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następu je w razie, gdy jednostki organizacyjne podle głe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej nie dysponują w określonej miej scowości dostateczną ilością nieruchomości gruntowych, budynków lub lokali, niezbęd nych na cele obronności i bezpieczeństwa pań stwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami lub na cele mieszkaniowe żołnierzy służby stałej.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art.

3.

1. Nieruchomości lub ich części pozostają ce w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywa ne przez te jednostki do realizacji ich za dań, podlegają przekazaniu przez Mini stra Obrony Narodowej na rzecz Agen cji na zasadach i w trybie przepisów ni niejszej ustawy.

2. Przepisy ustawy nie naruszają upraw nień i obowiązków Ministra Obrony Na rodowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z późn. zm.5)).

3. Przejęcie nieruchomości lub jej części, o której mowa w ust. 1, następuje nie odpłatnie, po wykonaniu na koszt jed nostki organizacyjnej, podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, następujących czynności:

1) oczyszczeniu przekazywanej nieru chomości lub jej części z niewybu chów i niewypałów, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8140 — Poz. 1203 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) rekultywacji gruntów,

3) rozbiórce obiektów budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego użytkowania,

4) inwentaryzacji naniesień i uzbrojenia terenu,

5) geodezyjnym wydzieleniu przekazy wanej nieruchomości,

6) uregulowaniu wszystkich wymaga nych z jej tytułu należności na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorzą du terytorialnego, osób prawnych i fizycznych.

4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w ust. 1, przekazane na rzecz Agencji przez Ministra Obrony Narodo wej, mogą być przekazywane przez Agencję nieodpłatnie utworzonym przez nią towarzystwom budownictwa spo łecznego.

5. Do czynności notarialnych i opłat sądo wych związanych z przekazaniem mie nia, o którym mowa w ust. 4, stosuje się stawki wynagrodzenia notariusza oraz opłaty sądowe w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakła dowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442).”;

4) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w korpusie szeregowych zawo dowych oraz w korpusie podoficerów za wodowych na stanowiskach służbowych o stopniach etatowych kaprala (mata) i star szego kaprala (starszego mata) pełniących tę służbę na podstawie kontraktu na pełnie nie służby terminowej.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku braku możliwości zakwatero wania żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 7, we wspólnej kwaterze stałej, przysłu guje im prawo do zakwaterowania tymcza sowego.”;

5) w art. 8 w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , zwaną da lej„Agencją””;

6) w art. 9 ust. 1a i 2 otrzymują brzmienie: „1a. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo rządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności wła ściwość rzeczową i miejscową oddziałów re gionalnych, uprawnienia i sposób tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Agen cji, uprawnienia i tryb udzielania pełnomoc nictw w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz system audytu i kontroli wewnętrznej.”;

7) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10. Organami Agencji są:

1) Rada Nadzorcza,

2) Prezes,

3) dyrektorzy oddziałów regionalnych.”;

8) w art. 11: a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ocenia wykorzystanie dotacji budżetowych, o których mowa w art. 19 ust. 4,”, b) uchyla się ust. 4;

9) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) za zgodą Ministra Obrony Narodowej, ustala nie rocznego planu finansowego Agencji, kie runków rozdysponowania środków finanso wych, a także występowania z wnioskami do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyso kości dotacji budżetowej, o której mowa w art. 19 ust. 4,”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3.

1. Prezes Agencji działa przy pomocy Za stępców Prezesa, w liczbie do dwóch, Biura Prezesa oraz oddziałów regional nych i innych jednostek organizacyj nych Agencji.

2. Zastępców Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodo wej na wniosek Prezesa Agencji.

3. Oddziały regionalne Agencji tworzy się dla obszaru jednego lub kilku woje wództw lub ich części, w zależności od wielkości zasobu Agencji występujące go na obszarze poszczególnych woje wództw. Inne jednostki organizacyjne Agencji tworzy się w celu wykonywa nia określonych zadań Agencji.

4. Oddziałami regionalnymi i innymi jed nostkami organizacyjnymi Agencji kie rują dyrektorzy, powoływani i odwoły wani przez Prezesa Agencji.

5. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddzia łów regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Agencji wykonują za dania własne i zadania zlecone z zakre su administracji rządowej.

6. W ramach wykonywania zadań z za kresu administracji rządowej Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów regio Dziennik Ustaw Nr 116 — 8141 — Poz. 1203 nalnych Agencji wydają decyzje admi nistracyjne w sprawach określonych w przepisach niniejszej ustawy, na za sadach i w trybie określonych w usta wie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.6)).

7. Prezes Agencji jest organem wyższe go stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji, a Minister Obro ny Narodowej w stosunku do Prezesa Agencji.”; 1

1) w art. 14: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Skarb Państwa powierza Agencji wykony wanie w jego imieniu i na jego rzecz prawa własności i innych praw rzeczowych w sto sunku do nieruchomości stanowiących jego własność:

1) wykorzystywanych na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodo wych,

2) zajętych pod budowle i urządzenia infra struktury związane z nieruchomościami, o których mowa w pkt 1,

3) uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli w miej scowym planie zagospodarowania prze strzennego są lub mogą być przeznaczo ne pod budownictwo mieszkaniowe,

4) uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli opraco wana przez Agencję propozycja wykorzy stania tych nieruchomości uzasadnia ich przekazanie w celu realizacji zadań Agen cji,

5) innych niż określone w pkt 1—4, przeka zanych Agencji.

2. Agencja gospodaruje nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepi sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami, z wyjątkiem przepisów dotyczących wywłaszczania nie ruchomości, oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W zakresie gospodarowania nieruchomo ściami, o których mowa w ust. 1, przysłu gują:

1) Prezesowi Agencji — uprawnienia woje wody,

2) dyrektorom oddziałów regionalnych Agencji — uprawnienia starosty wyko nującego zadania z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem uprawnień doty czących wywłaszczania nieruchomości. 2b. Minister Obrony Narodowej może zawie rać z Agencją umowy o zarządzanie nieru chomościami będącymi w trwałym zarzą dzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa, podle gają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Prywatyzacja tych podmiotów oraz zbywanie w nich akcji i udziałów następuje na zasadach określo nych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.7)), na wniosek Prezesa Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

5. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4,

2) przychody z prywatyzacji podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz zbycia w nich akcji i udziałów, z wyjątkiem środ ków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry watyzacji — przeznacza się na inwestycje związane z zakwaterowaniem żołnierzy zawodo wych.”; 1

2) w art. 15 uchyla się ust. 2; 1

3) art. 16 i 17 otrzymują brzmienie: „Art. 1

6.

1. Zadaniami własnymi Agencji są w szczególności:

1) gospodarowanie powierzonym mie niem Skarbu Państwa, w trybie określonym w art. 17,

2) obrót nieruchomościami, o których mowa w art. 14 ust. 1, w tym sprze daż lokali mieszkalnych i innych nie ruchomości oraz infrastruktury,

3) przejmowanie i nabywanie nieru chomości, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8142 — Poz. 1203 ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660. ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

4) dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz interna tów i hoteli, a także związanej z nimi infrastruktury,

5) prowadzenie działalności gospodar czej.

2. Agencja wykonuje powierzone jej przez Ministra Obrony Narodowej za dania zlecone w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej i hotelo wej oraz modernizacji zasobów miesz kaniowych, w szczególności dotyczą ce:

1) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zaso bów mieszkaniowych, internato wych i hotelowych,

2) planowania i realizowania inwesty cji, w tym modernizacji budynków i lokali mieszkalnych, internatów i hoteli, oraz związanej z nimi infra struktury, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zacią gniętych na te cele, z dotacji budże towej, o której mowa w art. 19 ust. 4,

3) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżeto wą,

4) wydawania decyzji o prawie za mieszkiwania w lokalach mieszkal nych będących w dyspozycji Agen cji, pozyskanych w drodze: a) leasingu lub najmu od osób trze cich, na wynajem których Agen cja otrzymuje dotacje budżetowe, b) przydziału lub umowy ze spół dzielnią, c) umowy z towarzystwem budow nictwa społecznego utworzonym przez Agencję.

3. Agencja fundusz rezerwowy przezna cza na finansowanie strat z jej działal ności, a po ich sfinansowaniu może z tego funduszu wspierać realizację za dań zleconych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie finanso wania:

1) inwestycji i modernizacji zasobów mieszkaniowych, hotelowych i in ternatowych,

2) partycypacji w kosztach budowy lo kali mieszkalnych w towarzystwie budownictwa społecznego utworzo nym przez Agencję,

3) podniesienia kapitału zakładowego w towarzystwie budownictwa spo łecznego utworzonym przez Agen cję. Art. 1

7.

1. Agencja gospodaruje mieniem w szczególności przez:

1) sprzedaż lokali mieszkalnych, na za sadach określonych w rozdziale 6, oraz sprzedaż niezasiedlonych loka li mieszkalnych,

2) sprzedaż nieruchomości, oddawa nie ich w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie albo ich zamianę oraz ustanawianie i nabywanie ustanowionych na nich ograniczo nych praw rzeczowych, z wyjątkiem lokali mieszkalnych,

3) nieodpłatne przekazywanie jednost kom samorządu terytorialnego nie ruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz budowli i urządzeń in frastruktury,

4) nieodpłatne przejmowanie od Skar bu Państwa nieruchomości, które mogą być zagospodarowane lub przeznaczone do obrotu w celu re alizacji zadań Agencji,

5) zlecanie osobom prawnym lub fi zycznym zarządzania lub admini strowania mieniem albo wykony wania innych czynności wynikają cych z zadań Agencji, na podstawie umowy, za wynagrodzeniem, przez czas oznaczony,

6) bezprzetargowe zlecanie utworzo nym przez Agencję towarzystwom budownictwa społecznego zadań wynikających z zadań Agencji.

2. Agencja może nabywać nieruchomo ści, tworzyć spółki i towarzystwa bu downictwa społecznego, wnosić mie nie, w tym także jako wkład niepienięż ny (aport), do tych spółek i towarzystw, a także nabywać i obejmować udziały lub akcje w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego.

3. Prawa i obowiązki wspólnika lub akcjo nariusza, w podmiotach, o których mo wa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skar bu Państwa, Prezes Agencji.

4. Agencja może przyjmować dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

5. Towarzystwa budownictwa społeczne go utworzone przez Agencję mogą od dawać posiadany zasób mieszkaniowy w drodze umowy najmu do dyspozycji Agencji. Agencja przejmując oddany do jej dyspozycji zasób mieszkaniowy, ma prawo zasiedlić lokale mieszkalne w tych zasobach w formie wydania de cyzji o prawie zamieszkiwania.

6. W umowie, na podstawie której nastę puje zlecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy w szczególności określić Dziennik Ustaw Nr 116 — 8143 — Poz. 1203 zasady i terminy przekazywania przez Agencję środków finansowych ko niecznych do wykonywania zleconych zadań oraz określić wysokość wyna grodzenia za ich wykonywanie.

7. Towarzystwa budownictwa społeczne go utworzone przez Agencję mogą po wierzyć Agencji wykonywanie określo nych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popiera nia budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.8)) czynności związanych z wynajmowaniem lokali mieszkal nych. W umowie, na podstawie któ rej następuje powierzenie, należy w szczególności ustalić wykaz lokali mieszkalnych.

8. Do towarzystw budownictwa społecz nego utworzonych przez Agencję nie stosuje się przepisów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mie szkaniowego.”; 1

4) w art. 18: a) ust. 2—5 otrzymują brzmienie: „

2. Podstawą przekazania mienia, o którym mo wa w art. 3 ust. 1, jest plan ustalany przez Ministra Obrony Narodowej corocznie na rok następny, w terminie do dnia 15 kwiet nia.

3. W celu przekazania mienia właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego za rządu ustanowionego na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Przekazanie mienia następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.

5. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi pod stawę wpisu w księdze wieczystej.”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 7—9 w brzmieniu: „

7. Minister Obrony Narodowej określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowy tryb prze kazywania Agencji mienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy w szczególności określić elementy planu, sposób jego uzgadniania w toku opracowywania, ze wskazaniem terminów i organów właściwych w tym zakresie, spo sób dokonywania korekt planu, elementy protokołu zdawczo-odbiorczego, a także or gany właściwe do określania wartości mie nia w protokole zdawczo-odbiorczym oraz sposób określania wartości tego mienia.

9. Minister Obrony Narodowej określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowy tryb prze kazywania przez Prezesa Agencji utworzo nym przez nią towarzystwom budownic twa społecznego mienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z uwzględnieniem sposobu określania wartości mienia.”; 1

5) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

9.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospo darkę finansową.

2. Agencja tworzy następujące fundusze:

1) fundusz zasobowy — tworzony w wartości mienia powierzonego Agencji przez Skarb Państwa,

2) fundusz rezerwowy — tworzony z zysku netto Agencji.

3. Przychodami Agencji są:

1) przychody z tytułu opłat za używa nie lokali mieszkalnych, hoteli i in ternatów oraz za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych,

2) przychody z tytułu zbywania skład ników majątkowych,

3) przychody z tytułu zbycia akcji lub udziałów oraz wypłat dywidend w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 5,

4) przychody z innej działalności go spodarczej,

5) dotacje, o których mowa w ust. 4,

6) inne przychody.

4. Na sfinansowanie realizacji zadań zle conych z zakresu administracji rządo wej, określonych w art. 16 ust. 2 pkt 2—4, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1—3, art. 24 ust. 6 i 7, art. 32 ust. 2, art. 32a ust. 1, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2, art. 53 ust. 3 pkt 3 i art. 87 ust. 5, oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych zadań Minister Obrony Narodowej przekazuje dotacje ustala ne corocznie w części budżetu pań stwa, której jest dysponentem.

5. Agencja może zaciągać kredyty, a po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Na rodowej Agencja może zaciągać kredy ty również na realizację zadań zleco nych z zakresu administracji rządowej.

6. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych dla towarzy stwa budownictwa społecznego utwo rzonego przez Agencję do wysokości określonej w planie finansowym Agen cji. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8144 — Poz. 1203 ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.

7. Agencja prowadzi rachunkowość we dług zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra chunkowości.

8. Sprawozdanie finansowe Agencji pod lega badaniu przez biegłego rewiden ta.

9. Sprawozdanie finansowe Agencji za twierdza Minister Obrony Narodowej.

10. Minister Obrony Narodowej, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki tworzenia funduszy Agencji i sposób prowadzenia gospodarki fi nansowej Agencji. Rozporządzenie po winno uwzględnić składniki wpływają ce na zwiększenie lub zmniejszenie funduszy oraz sposoby rozliczeń we wnętrznych.”; 1

6) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a.

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, gospodar czymi lub finansowymi należności pieniężne Agencji mogą być umarza ne, odraczane lub rozkładane na raty.

2. Organami Agencji właściwymi do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych są Prezes Agencji oraz właściwi miej scowo dyrektorzy oddziałów regio nalnych Agencji.

3. Umorzenie należności w całości lub w części następuje na podstawie de cyzji właściwego organu Agencji.

4. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności na raty następuje na pod stawie umowy zawartej między dłuż nikiem i właściwym organem Agen cji.

5. Minister Obrony Narodowej, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uma rzania, odraczania lub rozkładania na raty należności przysługujących Agencji. Rozporządzenie określi szczegółowe przypadki uzasadniające umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności Agencji oraz wyso kość kwot umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, do których wła ściwe są poszczególne organy Agen cji.”; 1

7) art. 21—26 otrzymują brzmienie: „Art. 2

1. ˚ołnierzowi służby stałej od dnia wyzna czenia go na pierwsze stanowisko służ bowe do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej przysługuje prawo za mieszkiwania w lokalu mieszkalnym, bę dącym w dyspozycji Agencji, w tym rów nież znajdującym się w zasobie:

1) towarzystwa budownictwa społecz nego, w którym Skarb Państwa, re prezentowany przez Agencję, posia da akcje lub udziały albo partycypuje w kosztach budowy mieszkań w tych towarzystwach,

2) spółdzielni mieszkaniowej,

3) pozyskiwanym w drodze najmu lub leasingu. Art. 2

2.

1. ˚ołnierzowi służby stałej zajmującemu kierownicze stanowisko służbowe w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Na rodowej, można wydać decyzję o pra wie zamieszkiwania w kwaterze funk cyjnej na czas zajmowania tego stano wiska.

2. Do określenia wielkości powierzchni kwater funkcyjnych nie stosuje się maksymalnych norm powierzchni użyt kowej podstawowej, o których mowa w art. 2

6. Pozostałe przepisy dotyczące zakwaterowania żołnierzy służby stałej stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 24 ust. 6—8 i art. 32a.

3. Decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze funkcyjnej wydaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek zainteresowanego.

4. ˚ołnierz służby stałej, któremu przy dzielono kwaterę funkcyjną, nie ponosi opłat za jej używanie w odniesieniu do powierzchni przekraczającej maksy malną powierzchnię użytkową podsta wową.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stano wisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych, mini malną normę powierzchni użytkowej podstawowej kwater funkcyjnych oraz ich strukturę, sposób wnoszenia opłat za używanie lokalu przez osoby zajmu jące te kwatery, terminy i tryb zasiedla nia oraz zwalniania tych kwater.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić, aby:

1) wykaz stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych obejmował sta nowiska dowódcze i kierownicze,

2) minimalne normy powierzchni użyt kowej podstawowej kwater funkcyj nych uwzględniały ich szczególny charakter, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8145 — Poz. 1203

3) zasiedlanie oraz zwalnianie kwater funkcyjnych zapewniało ich efek tywne wykorzystanie. Art. 2

3.

1. ˚ołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, za mieszkałemu w kwaterze, przysługuje odprawa mieszkaniowa, o której mo wa w art. 47, albo prawo do lokalu za miennego, jeżeli Agencja zaproponuje go żołnierzowi do dnia zwolnienia z za wodowej służby wojskowej, o ile na był on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wy maganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbo wego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy.

2. ˚ołnierzowi służby stałej, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby woj skowej nie otrzymał decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, przysługu je odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do na bycia uprawnień do emerytury woj skowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy or gan wojskowy.

3. W razie śmierci żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci mieszkał w kwa terze, oraz żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci nie otrzymał decyzji o prawie zamieszkiwania, z wyłącze niem przypadków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, wspólnie za mieszkałym z nim małżonkowi, zstęp nym, wstępnym, osobom przysposo bionym i osobom przysposabiającym przysługuje:

1) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47: a) w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących zmarłemu żołnierzowi w dniu śmierci, o ile w dniu śmierci speł niał warunki do uzyskania emery tury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, b) w wysokości 80 % wartości przy sługującego lokalu mieszkalnego, obliczonej według zasad określo nych w art. 47, o ile śmierć żołnie rza pozostaje w związku ze służbą wojskową,

2) lokal zamienny, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach mieszkanio wych — za ich zgodą.

4. Prezes Agencji, w uzgodnieniu z Mini strem Obrony Narodowej, zatwierdza wykazy kwater oraz wykaz kwater, któ re stały się zbędne na zakwaterowanie żołnierzy służby stałej, sporządzone przez dyrektorów oddziałów regional nych. W wykazie kwater umieszcza się lokale mieszkalne, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, oraz kwatery funkcyjne i kwatery zastępcze. Art. 2

4.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agen cji właściwy dla garnizonu, w którym żołnierza służby stałej wyznaczono na stanowisko służbowe lub w którym zajmuje takie stanowisko, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania na czas pełnienia obowiązków na tym stanowisku w lokalu mieszkalnym, w miejscowości, w której żołnierz zo stał wyznaczony na stanowisko służ bowe lub zajmuje takie stanowisko al bo w miejscowości pobliskiej, bądź wydaje decyzję, o której mowa w ust.

6. Decyzja o prawie zamieszki wania może obejmować zasób miesz kaniowy towarzystwa budownictwa społecznego oddanego Agencji do dyspozycji na podstawie umowy oraz zasób mieszkaniowy pozyskiwany przez Agencję na podstawie innych ty tułów prawnych.

2. W przypadku braku możliwości zreali zowania wniosku dowódcy jednostki wojskowej o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania, dyrektor oddziału re gionalnego Agencji przedstawia temu dowódcy propozycję zakwaterowania tymczasowego na warunkach określo nych w art. 53 ust.

1. Dyrektor oddzia łu regionalnego Agencji jest obowiąza ny informować w każdym czasie do wódcę jednostki wojskowej o możli wości realizacji jego wniosku.

3. Odmowa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w miej scowości, w której żołnierz służby sta łej zajmuje stanowisko służbowe, lub w miejscowości pobliskiej powoduje utratę uprawnień związanych z zakwa terowaniem, przez czas zajmowania danego stanowiska służbowego.

4. W przypadku zwolnienia żołnierza służby stałej ze stanowiska służbowe go lub z zawodowej służby wojskowej albo zmiany przysługujących żołnie rzowi uprawnień do powierzchni użyt Dziennik Ustaw Nr 116 — 8146 — Poz. 1203 kowej podstawowej dowódca jednost ki wojskowej jest obowiązany powia domić o tym dyrektora oddziału regio nalnego Agencji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Nie wydaje się decyzji o prawie za mieszkiwania w lokalu mieszkalnym:

1) na pisemny wniosek żołnierza służ by stałej, zgłoszony do dowódcy jednostki wojskowej nie później niż czternaście dni od dnia objęcia sta nowiska służbowego w tej jednost ce,

2) jednemu z małżonków, w przypadku gdy oboje małżonkowie są żołnie rzami służby stałej,

3) żołnierzowi służby stałej, który sko rzystał z uprawnień, o których mo wa w art. 87, lub nie zwolnił osobnej kwatery stałej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłacania zryczałtowanego ekwiwa lentu za rezygnację z prawa do za mieszkiwania w lokalu mieszkalnym w wysokości 50 % maksymalnej staw ki opłat za używanie lokalu, określonej w art. 36 ust. 1, za przysługującą mu maksymalną powierzchnię użytkową podstawową, o której mowa w art. 26.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, gdy małżonkowie pełnią zawo dową służbę wojskową w różnych miejscowościach i nie są to miejsco wości pobliskie, jednemu z nich przy sługuje nieodpłatne zakwaterowanie tymczasowe.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, żołnierzowi służby stałej, który zajmuje stanowisko służbowe w miej scowości innej niż miejscowość jego zamieszkania lub miejscowość pobli ska, przysługuje zakwaterowanie tym czasowe za opłatą w pełnej wysokości.

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, uprawnienia i obowiązki dowódców jednostek woj skowych w zakresie składania wnio sków o przyznanie prawa do zamiesz kiwania w lokalu mieszkalnym, termi ny składania wniosków przez dowód ców jednostek wojskowych do dyrek torów oddziałów regionalnych Agencji oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, uwzględniając, aby czas między objęciem stanowiska służ bowego a wydaniem decyzji o prawie zamieszkiwania był jak najkrótszy, a wzory dokumentów były możliwie uproszczone. Art. 2

5.

1. ˚ołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na pod stawie kontraktu na pełnienie służby terminowej przysługuje zakwaterowa nie tymczasowe:

1) nieposiadającemu członków rodzi ny, o których mowa w art. 26 ust. 2 — miejsce w internacie,

2) posiadającemu członków rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2, po zostających z nim we wspólnym go spodarstwie domowym — miejsce w internacie lub kwatera zastępcza, o ile Agencja dysponuje takimi w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, lub w miejscowości pobliskiej.

2. Przepisy art. 24 ust. 1 i 4 stosuje się od powiednio. Art. 2

6.

1. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się zajmo wane przez żołnierza służby stałej sta nowisko służbowe oraz stan rodzinny. Norma powierzchni użytkowej pod stawowej przysługującej żołnierzowi z jednego tytułu wynosi 7—10 m2.

2. Członkami rodziny żołnierza służby stałej, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej, są:

1) małżonek,

2) wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orze czenia sądu opiekuńczego, jak rów nież dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia związ ku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia dwudziestu pięciu lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego.

3. ˚ołnierzowi służby stałej, który zawarł związek małżeński, przyznaje się do datkową powierzchnię użytkową pod stawową w wysokości jednej normy, jeżeli on i małżonek nie posiadają dzie ci.

4. Na wniosek żołnierza służby stałej lub za jego pisemną zgodą można wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w lo kalu mieszkalnym o powierzchni użyt kowej podstawowej mniejszej od przy sługującej.

5. W przypadku gdy żołnierzami służby stałej są oboje małżonkowie, przy ustalaniu powierzchni, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się normę ko rzystniejszą. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8147 — Poz. 1203

6. Dyrektor oddziału regionalnego Agen cji może wydać decyzję o prawie za mieszkiwania w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej podstawowej do 10 m2 większej niż wynikająca z przysługujących norm, o ile lokal nie jest niezbędny na zakwaterowanie żoł nierza służby stałej o większej liczbie przysługujących norm. Prezes Agencji, na wniosek dyrektora oddziału regio nalnego Agencji, może wyrazić zgodę na wydanie decyzji o prawie do za mieszkiwania w lokalu mieszkalnym większym o ponad 10 m2 powierzchni użytkowej podstawowej niż wynikają cy z przysługujących norm, o ile lokal nie jest niezbędny na zakwaterowanie żołnierza służby stałej o większej ilości przysługujących norm.

7. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

1) określi ilość norm przysługujących żołnierzom służby stałej, z uwzględ nieniem zajmowanego stanowiska służbowego i stanu rodzinnego żoł nierza,

2) może podwyższyć górną granicę normy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość zasobów Agencji.”; 1

8) uchyla się art. 28; 1

9) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

9. W sytuacji wyjątkowej dyrektor oddziału regionalnego Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu miesz kalnym, na czas oznaczony, innej osobie niż żołnierz służby stałej.”;

20) uchyla się art. 30; 2

1) art. 31 i 32 otrzymują brzmienie: „Art. 3

1.

1. Lokal mieszkalny nie może być w cało ści lub części oddany w podnajem.

2. Lokal mieszkalny nie może być w cało ści lub części użyczony bez zgody dy rektora oddziału regionalnego Agencji. Art. 3

2.

1. Przekazanie i zdanie lokalu mieszkal nego następuje protokołem, sporzą dzonym przez przedstawiciela Agencji i osobę uprawnioną, w którym określa się stan techniczny elementów i wypo sażenia lokalu mieszkalnego oraz znaj dujących się w nich urządzeń technicz nych. Protokół ten jest podstawą rozli czeń dokonywanych przy zwolnieniu lokalu mieszkalnego.

2. Osoba zamieszkująca lokal mieszkalny jest obowiązana używać go zgodnie z przeznaczeniem i z należytą staran nością. Koszty wymiany lub remontu wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w procesie normalnej eksplo atacji kwater pokrywane są z dotacji budżetowej, o której mowa w art. 19 ust. 4.

3. Osoba zamieszkująca lokal mieszkalny nie może czynić zmian naruszających strukturę lub konstrukcję lokalu miesz kalnego lub budynku.

4. Osoba zamieszkująca lokal mieszkalny ponosi koszty:

1) naprawy powstałych w trakcie za mieszkiwania uszkodzeń elemen tów i wyposażenia lokalu mieszkal nego oraz znajdujących się w nich urządzeń technicznych,

2) wymiany uszkodzonych w trakcie zamieszkiwania elementów i wypo sażenia lokalu mieszkalnego oraz znajdujących się w nich urządzeń technicznych, których naprawa jest niemożliwa ze względów technicz nych lub ekonomicznie nieopłacal na.”; 2

2) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a.

1. ˚ołnierz służby stałej obejmujący lo kal mieszkalny na podstawie decyzji o prawie zamieszkiwania przed jego zasiedleniem otrzymuje ryczałt re montowy.

2. Ryczałt remontowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, o ile od dnia wybudowania lub remontu lokalu mieszkalnego upłynął więcej niż je den rok i lokal był zamieszkiwany przez inną osobę.

3. Wysokość ryczałtu remontowego za każdy rok zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez poprzednią oso bę, przy spełnieniu warunku, o któ rym mowa w ust. 2, jest iloczy nem powierzchni użytkowej lokalu i 1/160 wartości lokalu, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3.

4. Ryczałt remontowy wypłacany w pierwszych trzech latach od dnia wybudowania lub remontu lokalu mieszkalnego wypłaca się w wysoko ści należnej za jeden rok.

5. Maksymalna wysokość ryczałtu re montowego nie może być wyższa niż pięciokrotność rocznego ryczał tu remontowego, o którym mowa w ust. 3.

6. ˚ołnierzowi służby stałej obejmujące mu lokal mieszkalny na podstawie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przed jego za siedleniem Agencja wypłaca dodat Dziennik Ustaw Nr 116 — 8148 — Poz. 1203 kowo kwotę należną od poprzedniej osoby, stanowiącą równowartość kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 4.

7. Ryczałt remontowy wypłacany jest z dotacji budżetowej, o której mowa w art. 19 ust. 4, przekazywanej co rocznie przez Ministra Obrony Naro dowej.

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb zasiedlenia lokali mieszkal nych, warunki i sposób wnoszenia opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich w okresie wykonywa nia prac remontowych,

2) normatywy zużycia wyposażenia oraz urządzeń technicznych w lo kalach mieszkalnych, sposób i tryb obliczania ich wartości, warunki wymiany lub zwrotu kosztów w za mian za wymianę zużytych: wypo sażenia i urządzeń.

9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, w szczególności powinno:

1) określić zakres czynności związa nych z zasiedleniem, terminy przy stąpienia uprawnionego do wyko nania robót remontowych, formę i miejsce zgłoszenia zakończenia robót remontowych, warunki, jakie powinny spełniać osoby kontrolu jące i odbierające roboty remonto we, oraz terminy usunięcia stwier dzonych usterek,

2) określając warunki i sposób pono szenia opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich w okresie wyko nywania prac remontowych, nale ży przyjąć zasadę, iż uprawnione mu żołnierzowi przysługuje ulga w opłatach za używanie lokalu w czasie wykonywania prac re montowych, która nie powinna być wyższa niż 50 % tych opłat oraz trwać nie dłużej niż dwa mie siące od dnia wydania decyzji o prawie zamieszkiwania.”; 2

3) art. 33 i 34 otrzymują brzmienie: „Art. 3

3.

1. W razie konieczności natychmiastowe go usunięcia awarii grożącej bezpo średnio powstaniem znacznych szkód w budynku, osoby zamieszkujące są obowiązane do bezzwłocznego udo stępnienia zajmowanego lokalu miesz kalnego w celu usunięcia awarii.

2. Jeżeli zamieszkujący są nieobecni al bo odmawiają udostępnienia lokalu mieszkalnego w celu usunięcia awarii, przedstawiciele Agencji mogą wejść do lokalu mieszkalnego w asyście ˚an darmerii Wojskowej lub Policji.

3. W razie otwarcia lokalu mieszkalnego pod nieobecność pełnoletnich osób zamieszkujących w tym lokalu, przed stawiciel Agencji sporządza protokół przeprowadzonych czynności oraz za bezpiecza lokal mieszkalny i znajdujące się w nim mienie do czasu przybycia pełnoletniego mieszkańca. Art. 3

4.

1. Osoby zamieszkujące lokal mieszkalny są obowiązane udostępnić go Agencji, w uzgodnionym terminie, w celu do konania przeglądu technicznego albo napraw obciążających Agencję lub jeżeli osoby zamieszkujące mimo uprzedniego wezwania nie dokonały napraw w wyznaczonym terminie.

2. Po zakończeniu przeglądu techniczne go lub naprawy Agencja jest obowią zana doprowadzić lokal mieszkalny do stanu, w jakim znajdował się on w chwili udostępnienia. Nie dotyczy to przypadków, w których dokonanie na prawy obciążało osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, oraz zmian do konanych bez zgody Agencji.

3. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, a konieczność naprawy nie powstała z winy osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym, osoby te są obowiązane opróżnić lokal mieszkalny i przenieść się na koszt Agencji do wskazanego im lokalu zamiennego, na oznaczony i podany do wiadomości czas trwania remontu, nie dłużej jednak niż jeden rok.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, dyrektor oddziału regionalne go Agencji może zaproponować i za zgodą osoby, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w innym lokalu miesz kalnym, odpowiadającym uprawnie niom tej osoby.

5. Koszty naprawy uszkodzeń powsta łych w lokalu mieszkalnym obciążają osoby zamieszkujące w tym lokalu, je żeli uszkodzenia powstały z ich winy.

6. Koszty naprawy uszkodzeń powsta łych w urządzeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców obcią żają osobę, z której winy powstały te uszkodzenia. Jeżeli osoby takiej nie można ustalić, koszty naprawy pono szą solidarnie osoby zamieszkałe w budynku.

7. Decyzje w sprawie kosztów naprawy wydaje dyrektor oddziału regionalne go Agencji.”; Dziennik Ustaw Nr 116 — 8149 — Poz. 1203 2

4) w art. 35 uchyla się ust. 2 i 3; 2

5) art. 36 i 37 otrzymują brzmienie: „Art. 3

6.

1. Osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych od dnia wydania decyzji o prawie zamieszkiwania uiszczają opłaty za używanie lokalu w wysokości nie większej niż 3 % wartości odtwo rzeniowej w skali rocznej, określonej na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, oraz zaliczki na opłaty pośrednie w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2 i

3. Za datę wpła ty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Agencji lub wpłaty do kasy Agencji.

2. W budynkach wspólnot mieszkanio wych lub spółdzielni opłaty za używa nie lokalu wynoszą 3 % wartości od tworzeniowej w skali rocznej, jednak nie mniej niż stanowi uchwała wspól noty lub odpowiedniego organu spół dzielni.

3. W kwaterach koszty opłat za używanie lokalu i koszty energii cieplnej obliczo nej na podstawie norm technicznych, potrzebnej do ogrzania mieszkań w budynku w przeliczeniu na po wierzchnię użytkową mieszkania, nie mogą przekraczać 4,8 % wartości od tworzeniowej w skali rocznej.

4. Agencja ma prawo pobierać zaliczki na opłaty pośrednie.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób nali czania i rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich, uwzględniając w szczególności sposób obliczania zaliczek na opłaty pośred nie. Art. 3

7.

1. Opłaty za używanie lokalu i opłaty po średnie z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji o prawie zamieszkiwania, nieuiszczo ne w ustalonym terminie płatności, podlegają, wraz z odsetkami w wyso kości ustawowej za zwłokę, przymuso wemu ściągnięciu na podstawie tytułu wykonawczego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po stępowaniu egzekucyjnym w admini stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.9)).

2. Za uiszczenie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu zajmowa nia lokalu mieszkalnego odpowiadają solidarnie pełnoletnie osoby zamiesz kujące w tym lokalu.”; 2

6) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a.

1. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego są obowiązane do jego opróżnienia, uiszczenia opła ty za używanie lokalu i opłat pośred nich oraz zapłaty odszkodowania w wysokości 200 % wartości należ nych opłat za używanie lokalu za każ dy rozpoczęty miesiąc jego zajmowa nia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regional nego Agencji wydaje decyzję w spra wie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wysokości należnych opłat i od szkodowań.”; 2

7) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

8.

1. W przypadku żołnierzy służby stałej, którzy nie uiszczają pełnych opłat za używanie lokalu lub pełnych opłat po średnich z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez łączny okres dłuż szy niż trzy miesiące, dyrektor oddzia łu regionalnego Agencji wydaje decy zję o prawie zamieszkiwania w kwate rze zastępczej, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, a w przypadku odmowy jej przyjęcia dyrektor oddziału regional nego Agencji zarządza, w trybie art. 45, przymusowe przekwaterowa nie do tej kwatery zastępczej, wraz ze wszystkimi wspólnie zamieszkującymi osobami.

2. W stosunku do osób niebędących żoł nierzami służby stałej, które nie uisz czają pełnych opłat za używanie lokalu lub pełnych opłat pośrednich z tytu łu zajmowanego lokalu mieszkalnego przez łączny okres dłuższy niż trzy mie siące, dyrektor oddziału regionalnego Agencji zarządza przymusowe wykwa terowanie w trybie art. 45.”; 2

8) uchyla się art. 39 i 40; 2

9) art. 41 i 42 otrzymują brzmienie: „Art. 4

1.

1. ˚ołnierz służby stałej i osoby wspólnie z nim zamieszkujące są obowiązani przekazać do dyspozycji Agencji lokal mieszkalny, jeżeli żołnierz:

1) otrzymał odprawę mieszkaniową,

2) skorzystał z uprawnień, o których mowa w art. 87, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8150 — Poz. 1203 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871 i Nr 96, poz. 959.

3) otrzymał decyzję o prawie zamiesz kiwania w kolejnym lokalu mieszkal nym lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 24 ust. 6,

4) i jego małżonek zamieszkują od dzielne lokale mieszkalne, z których jeden odpowiada co najmniej ich uprawnieniom; w takim przypadku przysługuje im prawo wyboru loka lu mieszkalnego.

2. Były żołnierz służby stałej, który nabył prawo do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej albo zo stał zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany przekazać do dyspo zycji Agencji lokal mieszkalny, jeżeli:

1) otrzymał odprawę mieszkaniową,

2) skorzystał z uprawnień, o których mowa w art. 87,

3) przyjął zaproponowany lokal za mienny, o którym mowa w art. 23 ust. 1,

4) został zwolniony z zawodowej służ by wojskowej, a lokal mieszkalny przydzielono mu na podstawie prze pisów ustawy, obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r., tylko na czas pełnienia służby w tej miejsco wości,

5) zamieszkuje w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku prze znaczonym do przebudowy i wska zano mu lokal zamienny,

6) zamieszkuje on i jego małżonek w oddzielnych lokalach mieszkal nych, z których jeden odpowiada co najmniej ich uprawnieniom; w ta kim przypadku przysługuje im pra wo wyboru lokalu mieszkalnego.

3. ˚ołnierz służby stałej i osoby wspólnie z nim zamieszkujące są obowiązane przekazać do dyspozycji Agencji kwa terę, jeżeli żołnierz został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed nabyciem prawa do emerytury woj skowej z innych przyczyn niż określone w art. 47 ust. 1 pkt 2 i nie nabył upraw nień do wojskowej renty inwalidzkiej lub zmarł przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej.

4. Osoby wspólnie zamieszkujące z żoł nierzem służby stałej, który zmarł po nabyciu prawa do emerytury wojsko wej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową, są obo wiązane przekazać do dyspozycji Agencji lokal mieszkalny, jeżeli:

1) otrzymały odprawę mieszkaniową,

2) zaproponowano im lokal zamienny,

3) zamieszkują lokal mieszkalny znaj dujący się w budynku przeznaczo nym do przebudowy i zapropono wano im lokal zamienny.

5. Osoby, którym wydano decyzję o pra wie zamieszkiwania w trybie art. 29, są obowiązane przekazać do dyspozycji Agencji lokal mieszkalny po upływie czasu, na który prawo to im przysługi wało.

6. W przypadku nieopuszczenia lokalu mieszkalnego przez osoby, o których mowa w ust. 1—5, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia tym osobom wezwania wydanego przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji do opuszczenia lokalu miesz kalnego, Agencji przysługuje, oprócz opłat za używanie lokalu i opłat po średnich, odszkodowanie w wysokości 200 % wartości opłat za używanie lo kalu za każdy rozpoczęty miesiąc.

7. Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym powyżej trzech miesięcy od dnia upły wu terminu, o którym mowa w ust. 6, jest podstawą przymusowego wykwa terowania przez dyrektora oddziału re gionalnego Agencji w asyście ˚andar merii Wojskowej lub Policji osoby, o której mowa w ust. 1—5, wraz z oso bami wspólnie zamieszkującymi.

8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 6 i 7, przepis art. 37a ust. 2 sto suje się odpowiednio. Art. 4

2.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 41 i 44, dyrektor oddziału regio nalnego Agencji wydaje decyzję o zwolnieniu lokalu mieszkalnego.

2. Koszty przymusowego przekwatero wania w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 3, po nosi Agencja.

3. Po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w ust. 1, dyrektor od działu regionalnego Agencji zarządza odpowiednio przymusowe wykwate rowanie lub przekwaterowanie.”; 30) uchyla się art. 43; 3

1) art. 44 i 45 otrzymują brzmienie: „Art. 4

4. Osoby niebędące żołnierzami służby sta łej zajmujące kwatery, które odmówiły Dziennik Ustaw Nr 116 — 8151 — Poz. 1203 skorzystania z uprawnień, o których mo wa w art. 23 ust. 1 i 3, podlegają przymu sowemu wykwaterowaniu. Art. 4

5.

1. Przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Agencji do konuje organ egzekucyjny, na wnio sek dyrektora oddziału regionalnego Agencji, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa niu egzekucyjnym w administracji.

2. Egzekucja wydatków związanych z przekwaterowaniem, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po stępowaniu egzekucyjnym w admini stracji.

3. Do przymusowego wykwaterowania:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego,

3) niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opie kę i wspólnie z nią zamieszkałego,

4) emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej — nie stosuje się trybu, o którym mo wa w ust. 1 i

2. W tym przypadku dy rektor oddziału regionalnego Agencji występuje do sądu z pozwem o naka zanie opróżnienia lokalu mieszkalne go, orzeczenie o uprawnieniu do otrzy mania lokalu socjalnego, o wezwanie do udziału w procesie gminy oraz określenie odszkodowania.”; 3

2) uchyla się art. 46; 3

3) art. 47 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

7.

1. Odprawa mieszkaniowa wynosi 3 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegają cy zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45 % oraz wyższa niż 80 % wartości przysługującego lo kalu mieszkalnego. Odprawę oblicza się i wypłaca według następujących zasad:

1) żołnierzowi służby stałej, zwolnio nemu z zawodowej służby wojsko wej, przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby li czonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok przyjmuje się jako rok pełny,

2) żołnierzowi służby stałej, zwolnio nemu z zawodowej służby wojsko wej, jeżeli nie nabył prawa do eme rytury wojskowej, w przypadku wy powiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy lub któ remu przyznano wojskową rentę in walidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45 % warto ści przysługującego lokalu mieszkal nego,

3) Prezes Agencji raz w roku, nie póź niej niż do końca roku kalendarzo wego, ogłasza w formie komunikatu obowiązującą w całej Agencji war tość odtworzeniową 1 m2 po wierzchni użytkowej lokalu miesz kalnego, będącą średnią arytme tyczną, wyliczoną na podstawie kosztu odtworzenia ustalanego przez wojewodów na podstawie od rębnych przepisów dla poszczegól nych powiatów, za pierwsze półro cze, na rok następny,

4) wartość przysługującego lokalu mieszkalnego jest iloczynem mak symalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadającej na jed ną normę, o której mowa w art. 26 ust. 1, ilości norm należnych żoł nierzowi w dniu zawarcia umowy o wypłatę odprawy mieszkanio wej, wskaźnika 1,45 i wartości 1 m2 powierzchni użytkowej określonej w pkt 3.

2. Odprawę mieszkaniową wypłaca się na podstawie umowy zawartej między dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a osobą uprawnioną zwalnia jącą kwaterę. Zawarcie umowy nastę puje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną jednego z następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wyda nego przez wojskowy organ emery talny,

2) zaświadczenia o przyczynach zwol nienia z zawodowej służby wojsko wej wydanego przez dowódcę jed nostki wojskowej, w której żołnierz służby stałej pełnił zawodową służ bę wojskową, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej,

3) zaświadczenia o związku śmierci żołnierza służby stałej ze służbą Dziennik Ustaw Nr 116 — 8152 — Poz. 1203 wojskową wydanego przez właści wy organ wojskowy.

3. W przypadku śmierci żołnierza służby stałej odprawę mieszkaniową oblicza się, przyjmując wysługę lat, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustaloną na dzień jego śmierci, i wypłaca wspólnie za mieszkałym: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym, w wyso kości nie niższej niż 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.

4. Odprawa mieszkaniowa może, na pi semny wniosek osoby uprawnionej, być zrealizowana w jednej z następują cych form rzeczowych, przez:

1) nieodpłatne przeniesienie własno ści nieruchomości gruntowej z ofer ty Agencji, o wartości do 130 % na leżnej odprawy mieszkaniowej,

2) nieodpłatne przeniesienie własno ści lokalu mieszkalnego z oferty Agencji, niebędącego lokalem za miennym. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca nierucho mości.

5. Odprawa mieszkaniowa po uprawo mocnieniu się decyzji o wypowiedze niu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej jest realizowana, na wniosek żołnierza, w jednej z następu jących form:

1) wypłaty zaliczkowej 50 % należnej kwoty,

2) nieodpłatnego nabycia własności działki, na warunkach określonych w ust. 4 pkt 1,

3) lokalu zamiennego,

4) nieodpłatnego nabycia własności innego lokalu mieszkalnego, niebę dącego lokalem zamiennym, jeżeli Agencja posiada taki lokal w swoich zasobach.

6. W przypadku realizacji odprawy miesz kaniowej w formie, o której mowa w:

1) ust. 5 pkt 1 — pozostałą część od prawy wypłaca się w terminie trzy dziestu dni od dnia zwolnienia z za wodowej służby wojskowej,

2) ust. 5 pkt 2 — żołnierz służby stałej ma obowiązek zwolnić zajmowaną kwaterę w ciągu dziewięciu miesię cy od dnia przeniesienia własności działki, nie później jednak niż w dniu zwolnienia z zawodowej służby woj skowej,

3) ust. 5 pkt 3 i 4 — żołnierz służby sta łej ma obowiązek zwolnić zajmowa ną kwaterę w ciągu trzydziestu dni od dnia przyjęcia lub nabycia loka lu.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypłaty odprawy miesz kaniowej, z uwzględnieniem:

1) wypłacania i zabezpieczania zali czek, o których mowa w ust. 5 pkt 1,

2) realizacji rzeczowych form odprawy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 5 pkt 2—4.”; 3

4) uchyla się art. 48; 3

5) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. W razie samowolnego zajęcia lokalu mieszkalnego przedstawiciel Agencji, w asyście ˚andarmerii Wojskowej lub Policji, dokonuje wykwaterowania osób, które zajęły lokal mieszkalny, na ich koszt, bez obowiązku dostarczenia inne go lokalu.”; 3

6) uchyla się art. 49; 3

7) art. 50—53 otrzymują brzmienie: „Art. 50.

1. Na zakwaterowanie tymczasowe są przeznaczone:

1) internaty i kwatery internatowe,

2) kwatery zastępcze.

2. W szczególnie uzasadnionych przy padkach lokale mieszkalne o niskim standardzie technicznym i użytkowym mogą być przydzielane jako kwatery zastępcze, również w razie przekrocze nia normy, o której mowa w art. 1a pkt 7. Art. 5

1.

1. Zakwaterowanie tymczasowe w inter nacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny, przysługuje:

1) żołnierzowi służby stałej,

2) żołnierzowi zawodowemu pełniące mu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej,

3) żołnierzowi odbywającemu okreso wą służbę wojskową,

4) pracownikowi zatrudnionemu w je dnostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej zamieszkałemu w miejscowości innej niż miejsco wość, w której jest zatrudniony i niebędącej miejscowością pobli ską, pod warunkiem zabezpieczenia Dziennik Ustaw Nr 116 — 8153 — Poz. 1203 potrzeb żołnierzy, o których mowa w pkt 1—3.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, lub jej małżonek za mieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zaj muje stanowisko służbowe albo pra cownik jest zatrudniony, lub w miej scowości pobliskiej.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, za pewniono zakwaterowanie we wspól nej kwaterze stałej.

4. Uprawnienie do zakwaterowania w in ternacie lub kwaterze internatowej przysługuje przez czas pełnienia czyn nej służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe albo pracownik jest zatrud niony, nie dłużej jednak niż do trzydzie stu dni od dnia doręczenia decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub zwolnienia ze stano wiska w tej miejscowości. Przepisy art. 42 i 45 stosuje się odpowiednio.

5. Dyrektor oddziału regionalnego Agen cji może zakwaterować w internacie lub kwaterze internatowej dziecko żoł nierza lub pracownika, o którym mowa w ust. 1, pobierające naukę poza miej scowością zamieszkania, niebędącą miejscowością pobliską, pod warun kiem zabezpieczenia potrzeb żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3. Art. 5

2.

1. ˚ołnierza służby stałej uprawnionego do zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej dyrektor od działu regionalnego Agencji może, w miarę posiadanych możliwości, na wniosek dowódcy jednostki wojsko wej, tymczasowo zakwaterować, wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2, w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agen cji może, w miarę posiadanych możli wości, zakwaterować żołnierza zawo dowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, posiada jącego małżonka oraz dzieci, w inter nacie albo w kwaterze internatowej lub zastępczej, wraz z tymi osobami. Art. 5

3.

1. Zakwaterowanie w kwaterach zastęp czych jest odpłatne na zasadach okre ślonych w art. 36.

2. Zakwaterowanie w kwaterach interna towych jest odpłatne na zasadach określonych w art. 36, z tym że opłaty za używanie lokalu i opłaty pośrednie dzieli się proporcjonalnie na ilość osób zamieszkujących w tej kwaterze.

3. Do zakwaterowania żołnierzy, o któ rych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—3, w internacie stosuje się następujące zasady:

1) żołnierzowi przysługuje od 5 do 10 m2 powierzchni użytkowej pod stawowej,

2) opłatę za korzystanie z internatu wnosi się za zajmowaną powierzch nię użytkową, w wysokości określo nej na podstawie sporządzonej kal kulacji kosztów utrzymania 1 m2 po wierzchni użytkowej, z uwzględ nieniem procentu wykorzystania miejsc internatowych za rok ubie gły, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) w kosztach utrzymania 1 m2 po wierzchni użytkowej nie uwzględnia się kosztów dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody oraz odbio ru nieczystości stałych i płynnych, które pokrywa się z dotacji budżeto wej, o której mowa w art. 19 ust. 4.

4. Na wniosek żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—3, można mu przydzielić miejsce w internacie o większej powierzchni użytkowej pod stawowej niż powierzchnia maksymal na, o której mowa w ust. 3 pkt

1. Za po wierzchnię użytkową podstawową większą niż 10 m2 żołnierz wnosi opła tę w pełnej wysokości. Opłatę wylicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej podstawowej faktycznie zajmowanej ponad 10 m2, wskaźnika 1,66 oraz kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej bez ulg.

5. Inne osoby niż żołnierze, o których mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1—3, zakwatero wane w internacie są zobowiązane uiszczać opłaty za korzystanie z inter natu w pełnej wysokości za zajmowa ną powierzchnię użytkową.

6. Jeżeli Agencja nie dysponuje wolnymi miejscami w internacie lub nie posiada internatu w miejscowości, w której żoł nierz, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—3, zajmuje stanowisko służbo we lub w miejscowości pobliskiej, do żołnierzy zajmujących kwatery interna towe stosuje się ust. 3.

7. Do osób zakwaterowanych w kwate rach zastępczych i kwaterach interna towych stosuje się odpowiednio prze pis art. 37 ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8154 — Poz. 1203

8. Agencja może świadczyć odpłatnie usługi dodatkowe na rzecz osób za kwaterowanych w internacie, a w szcze gólności wypożyczać i prać pościel oraz sprzątać.

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło we warunki zakwaterowania tymcza sowego, sposób ustalania i pobierania opłat za to zakwaterowanie, a także warunki i sposób przeznaczenia lokali mieszkalnych na zakwaterowanie tym czasowe.

10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, w szczególności powinno uwzględniać sposób kalkulacji odpłat ności za zakwaterowanie tymczasowe w internacie, terminy i sposób pobie rania opłat, wyposażenie kwater inter natowych i internatów, tryb i sposób przyjmowania i zdawania kwatery za stępczej, kwatery internatowej i pokoju w internacie.”; 3

8) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Sprzedaż lokali mieszkalnych”; 3

9) art. 55—58 otrzymują brzmienie: „Art. 5

5.

1. Lokale mieszkalne, w stosunku do któ rych Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zby wane pod rygorem nieważności, wy łącznie na zasadach określonych w ni niejszej ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie mogą być zbywane lokale miesz kalne:

1) znajdujące się w budynkach odda nych do użytku po dniu 31 grudnia 2003 r., z zastrzeżeniem ust. 3,

2) stanowiące kwatery,

3) stanowiące kwatery funkcyjne,

4) stanowiące kwatery zastępcze.

3. W szczególnych przypadkach lokale mieszkalne położone w budynku odda nym do użytku po dniu 31 grudnia 2003 r. mogą być zbyte po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej. Art. 5

6. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera, kwatera funkcyjna i kwatera zastępcza, przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zamieszki wania w tym lokalu mieszkalnym. Art. 5

7.

1. Sprzedaży lokali mieszkalnych doko nuje w drodze umowy dyrektor od działu regionalnego Agencji na pisem ny wniosek osoby uprawnionej, jeżeli lokal mieszkalny zamieszczony jest w rocznym planie sprzedaży.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agen cji ustala roczny plan sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 23 ust. 4. Art. 5

8.

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastę puje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalne go i wartości prawa własności lub pra wa użytkowania wieczystego, w przy padku posiadania przez Agencję takie go prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń do konanych przez nabywcę.

2. Od wartości rynkowej lokalu mieszkal nego dla osoby uprawnionej, o której mowa w art. 56, stosuje się pomniej szenia o:

1) 95 % — żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby woj skowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozo stawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2, wspólnie zamieszkującym z żołnie rzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

2) 90 % — osobom niewymienionym w pkt 1 — z tym że pomniejszenie nie obejmu je przypadających na lokal mieszkalny nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem sprzedaży na modernizację bu dynku, w którym jest położony sprze dawany lokal mieszkalny.

3. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczyste go, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa, ułamkowej części gruntu przypadającej na sprze dawany lokal mieszkalny.

4. Do sprzedaży lokali mieszkalnych nie stosuje się pomniejszeń określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa mi i ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8155 — Poz. 1203 o kombatantach oraz niektórych oso bach będących ofiarami represji wo jennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658).

5. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkal nego należność z tytułu sprzedaży mo że być rozłożona na raty. Pierwszą ratę w wysokości 10 % należności wnosi się przed zawarciem umowy notarial nej, pozostałe raty można rozłożyć na okres do pięciu lat, oprocentowane w wysokości 5 % w stosunku rocznym od kwoty pozostałej do spłaty. Wierzy telność Agencji w stosunku do nabyw cy z tego tytułu podlega zabezpiecze niu, w tym w szczególności zabezpie czeniu hipotecznemu na sprzedawa nym lokalu mieszkalnym.

6. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 56, wraz z wnioskiem o sprzedaż lokalu wnosi zryczałtowane koszty przy gotowania nieruchomości do sprze daży przypadające na zbywany lokal mieszkalny. Zryczałtowane koszty obli cza się na podstawie średnich kosztów poniesionych w Agencji za rok ubiegły na ten cel.

7. Koszty związane z zawarciem aktu no tarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

8. Minister Obrony Narodowej, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe wa runki i tryb sprzedaży lokali mieszkal nych, terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży tych lokali oraz wzór wnio sku o nabycie lokalu mieszkalnego.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy uwzględnić sposób spłaty należności w przypadku sprze daży lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, a w odniesieniu do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego — aby zawierał jedynie informacje niezbędne do dokonania jego sprzedaży.”; 40) uchyla się art. 59; 4

1) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może przekazać wspólnocie mieszkanio wej, w drodze umowy, nieodpłatnie, na jej własność urządzenia oraz pomieszcze nia lub budynki wchodzące w skład infra struktury technicznej związanej z budyn kami mieszkalnymi, a także grunt nie zbędny do właściwego ich funkcjonowa nia.”; 4

2) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: „Art. 60a. Art. 56—58 stosuje się odpowiednio do sprzedaży własnościowego spółdziel czego prawa do lokalu mieszkalnego.”; 4

3) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: „Art. 61a. W sprawach dotyczących sprzedaży lo kali mieszkalnych, nieuregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje się odpo wiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.

10) ).”; 4

4) w art. 83: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister Obrony Narodowej określi, w dro dze rozporządzenia:

1) sposób i szczegółowe warunki: a) gospodarowania lokalami mieszkalny mi przez Agencję, b) wydawania decyzji o prawie zamiesz kiwania w lokalach mieszkalnych, kwa terach zastępczych, kwaterach interna towych i internatach oraz ich zwalnia nia, c) wykonywania przeglądów technicz nych, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, d) napraw lokali mieszkalnych w zakresie obciążającym Agencję,

2) szczegółowy tryb postępowania w spra wach przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania osób zamieszkują cych w lokalach mieszkalnych oraz usta lania kosztów tych czynności,

3) wzory dokumentów stanowiących pod stawę do zamieszkiwania w lokalu miesz kalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze in ternatowej lub internacie oraz ich zwal niania i rozliczania.”, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8156 — Poz. 1203 ———————

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959. b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności określić:

1) zasób mieszkaniowy będący w dyspo zycji Agencji, z uwzględnieniem tytułów własności i sposobu gospodarowania nim,

2) możliwie uproszczone wzory dokumen tów, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

3) terminy obowiązujących Agencję prze glądów technicznych, konserwacji i re montów lokali mieszkalnych oraz po mieszczeń przeznaczonych do wspólne go użytku, z uwzględnieniem instalacji i urządzeń stanowiących ich wyposaże nie.”; 4

5) art. 84a otrzymuje brzmienie: „Art. 84a.

1. Zadania Agencji w stosunku do:

1) żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w je dnostkach organizacyjnych podle głych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2) emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwol nieni z zawodowej służby wojsko wej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3) członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz wymienio nych w art. 26 ust. 2, wspólnie za mieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

4) osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny w zasobie ministra właściwego do spraw wewnętrz nych, na podstawie decyzji o przy dziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony — wykonuje państwowa jednostka budżetowa — Zarząd Zasobów Mie szkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. W zakresie gospodarowania nieru chomościami uprawnienia przewi dziane dla dyrektorów oddziałów re gionalnych Agencji w art. 14 ust. 2a przysługują odpowiednio Dyrektoro wi Zarządu Zasobów Mieszkanio wych Ministerstwa Spraw Wewnętrz nych i Administracji.

3. Lokale mieszkalne będące w trwałym zarządzie Zarządu Zasobów Mieszka niowych Ministerstwa Spraw We wnętrznych i Administracji, po upra womocnieniu się decyzji właściwego organu o wygaśnięciu trwałego za rządu, w imieniu Skarbu Państwa i na zasadach określonych w rozdziale 6, mogą być zbywane przez ten Zarząd na rzecz osób, o których mowa w ust. 1, oraz funkcjonariuszy Stra ży Granicznej, o których mowa w art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra nicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.11)), i funkcjona riuszy Biura Ochrony Rządu, o któ rych mowa w art. 143 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm.12)), posiadających decyzję o przy dziale lub umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

4. Uprawnienia przewidziane dla Mini stra Obrony Narodowej w art. 32a ust. 8 i 9, art. 36 ust. 5, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 8 i 9 oraz art. 83 ust. 1 i 1a przysługują odpowiednio mini strowi właściwemu do spraw we wnętrznych.”; 4

6) uchyla się art. 85; 4

7) art. 86 i 87 otrzymują brzmienie: „Art. 8

6.

1. Jeżeli jednostka samorządu terytorial nego lub Skarb Państwa dokonuje sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmo wanego przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z jed nostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właści wego do spraw wewnętrznych lub członków jego rodziny uprawnionych do wojskowej renty rodzinnej, udziela tym osobom ulgi lub obniżki w cenie nabycia w wysokości nie niższej niż określona w art. 58 ust. 1—5.

2. Jeżeli ulgi lub obniżki w cenie nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, stosowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w innych transakcjach są niższe od pomniejsze nia określonego w art. 58 ust. 1—5, na Dziennik Ustaw Nr 116 — 8157 — Poz. 1203 ——————— 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036. wniosek jednostki samorządu teryto rialnego, Zarząd Zasobów Mieszkanio wych Ministerstwa Spraw Wewnętrz nych i Administracji przekazuje tej jed nostce różnicę między stosowaną przez sprzedającego ceną nabycia lo kalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie a wartością lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamko wym w gruncie, obliczoną zgodnie z art. 58 ust. 1—5.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych nieodpłatnie przekaza nych jednostce samorządu terytorial nego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Art. 8

7.

1. Odprawa mieszkaniowa nie przysługu je osobom, które:

1) otrzymały ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej wypłacony na pod stawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.,

2) nabyły mieszkania od Skarbu Pań stwa, Agencji lub jednostki samo rządu terytorialnego, z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejsze nia w cenie nabycia,

3) otrzymały pomoc finansową wypła coną w formie zaliczkowej lub bez zwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r.,

4) nabyły od Agencji własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu miesz kalnego.

2. Osobie, która otrzymała pomoc finan sową na budownictwo mieszkaniowe do dnia 31 grudnia 1995 r. i zajmuje lo kal spółdzielczy o powierzchni użytko wej podstawowej mniejszej od przy sługującej minimalnej normy, wypłaca się odprawę mieszkaniową w wysoko ści odpowiadającej różnicy między zaj mowaną powierzchnią użytkową pod stawową a powierzchnią przysługują cą według zasad określonych w art. 26 i 4

7. Termin składania wniosków upły wa z dniem 31 grudnia 2004 r.

3. Jeżeli pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego zostało wydane przed dniem 21 lutego 1994 r., zaliczkową po moc finansową zamienia się na bez zwrotną według zasad i stawek, które obowiązywały w dotychczasowych przepisach na dzień upływu trzech lat od dnia otrzymania tego pozwolenia. Do osób, którym trzyletni okres od dnia otrzymania pozwolenia upłynął po dniu 31 grudnia 1995 r., stosuje się wartość odtworzeniową, o której mo wa w art. 47 ust. 1 pkt

3. Termin skła dania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2004 r.

4. Organem właściwym do zakończenia spraw, o których mowa w ust. 1—3, jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

5. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1—3, pokrywane są ze środków finansowych przeznaczonych na od prawę mieszkaniową, o której mowa w art. 47.”; 4

8) uchyla się art. 88 i 89; 4

9) w art. 93 uchyla się ust. 2 i 3. Art.

2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.13)) w art. 19 § 7 otrzymuje brzmienie: „

§7. Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyj nym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego albo z ubezpiecze nia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używa nie lokalu i opłat pośrednich związanych z zaj mowaniem lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkanio wej.”. Art.

3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.14)) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a.

1. Jednostki wojskowe i ich związki organi zacyjne są rozmieszczone w garnizonach.

2. Minister Obrony Narodowej powierza pełnienie funkcji dowódcy garnizonu żoł nierzowi zawodowemu zajmującemu sta nowisko służbowe w tym garnizonie, a także zwalnia z tej funkcji.

3. Minister Obrony Narodowej, w dro dze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi garnizony, określa zadania ich dowódców oraz siedziby i terytorialny zasięg właściwości, z uwzględnieniem Dziennik Ustaw Nr 116 — 8158 — Poz. 1203 ——————— 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871 i Nr 96, poz. 959. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217. w szczególności podziału terytorialnego państwa.”. Art.

4. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.15)) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: „Art. 8a. Gmina ma obowiązek przejęcia przekaza nych przez Wojskową Agencję Mieszkanio wą zbędnych tej Agencji nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz urzą dzeń infrastruktury.”. Art.

5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.16)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 49 otrzymuje brzmienie: „4

9) kwoty wypłacone osobom wymienionym w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.17)) z tytułu odprawy mieszkaniowej,”;

2) po art. 52b dodaje się art. 52c w brzmieniu: „Art. 52c.

1. Zwalnia się z podatku dochodowego świadczenie finansowe wypłacane żołnierzowi na pokrycie kosztów naj mu lokalu mieszkalnego, do wyso kości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwatero waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203).

2. Zwalnia się z podatku dochodowego ekwiwalent w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej oraz niektórych innych ustaw.”. Art.

6. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.18)) w art. 17 w ust. 1 w pkt 37 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 38 w brzmieniu: „3

8) dochody Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowy mi i z innych źródeł — w części przeznaczonej na cele związane z budownictwem i gospodarką za sobami mieszkaniowymi oraz internatowo-hote lowymi.”. Art.

7. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo darowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z późn. zm.19)) w art. 25a ust. 3 otrzy muje brzmienie: „

3. Nieruchomości zabudowane budynkami miesz kalnymi, nieruchomości lokalowe i nieruchomo ści, które są lub mogą być w planach zagospoda rowania przestrzennego przeznaczone pod bu downictwo mieszkaniowe, Agencja może przeka zać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieodpłat nie lub w zamian za przekazanie jej przez Wojsko wą Agencję Mieszkaniową środków finansowych w wysokości określonej w umowie przekazania, nie więcej jednak niż wartość przekazanych nieru chomości.”. Art.

8. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podat ku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.

20) ) w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 116 — 8159 — Poz. 1203 ——————— 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001 i Nr 109, poz. 1163. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203. ——————— 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894. 1

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42, Nr 42, poz. 386 i Nr 54, poz. 535. „2a) umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,”. Art.

9. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu fi nansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, Nr 62, poz. 577 i Nr 96, poz. 95

9) w art. 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4, a także szczegółowe zasady przyznawania uposa żenia oraz innych świadczeń przysługujących w czasie pełnienia służby w tej jednostce określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie woj skowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).”. Art.

10. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 106

9) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an darmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.21)) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. ˚andarmeria Wojskowa wykonuje również czyn ności na polecenie sądu wojskowego i prokurato ra wojskowego oraz sądu powszechnego i proku ratora powszechnej jednostki organizacyjnej pro kuratury, a także organów administracji rządowej, wojskowej i samorządu terytorialnego oraz Woj skowej Agencji Mieszkaniowej w zakresie, w ja kim obowiązek ten wynika z odrębnych przepi sów.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmia nie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przy sługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjali zacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 205

5) uchyla się art. 19. Art. 1

3. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udo stępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 62

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) „przedsiębiorcy” — rozumie się przez to przed siębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.22)), spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kre dytową, wspólnotę mieszkaniową oraz spół dzielnię mieszkaniową w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej członków, a także Wojskową Agencję Mieszkaniową w zakresie administrowania nieruchomościami;”;

2) w art. 7 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 59

3) w art. 4 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żoł nierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnie nie do emerytury wojskowej lub wojskowej ren ty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojsko wym oraz kombatantom;”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 161;

2) w art. 165 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) pracownicy — rozumie się osoby zatrudnio ne w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odby wających nadterminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy odbywających okreso wą służbę wojskową, funkcjonariuszy Poli cji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej — z wy jątkiem pełniących służbę kandydacką — oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej i Służby Celnej,

3) wynagrodzenia — rozumie się wynagrodze nia i inne świadczenia wynikające ze sto sunku pracy osób zatrudnionych w jednost kach, o których mowa w pkt 1, oraz uposa żenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz do datkowe uposażenia roczne, a także zapo mogi przysługujące na podstawie odręb nych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2,”. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8160 — Poz. 1203 ——————— 2

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326. ——————— 2

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91, poz. 870. Art. 1

6. W ustawie z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 203

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) w art. 29 po ust. 2 dodaje się ust. 3—8 w brzmieniu: „

3. Badania diagnostyczne i konsultacje spe cjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie realizują pla cówki medyczne wybrane przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 i Nr 96, poz. 959).

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, skierowane na ich wniosek do wojskowej komisji lekarskiej, ponoszą koszty związa ne z przeprowadzeniem badań lekarskich.

6. Osobom, o których mowa w ust. 5, nie przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z tytułu tego skierowania, jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej nie zmieniło posiadanej przez nie dotych czasowej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

7. Do orzekania o zdolności do czynnej służ by wojskowej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez wojskowe komisje le karskie przepisy art. 26 ust. 1a—1c stosuje się odpowiednio.

8. Minister Obrony Narodowej, w drodze roz porządzenia:

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe komisje lekarskie oraz określa ich siedzi by, zasięg działania, a także właściwość, z uwzględnieniem w szczególności po działu terytorialnego państwa,

2) określi tryb udzielania zamówień na ba dania diagnostyczne i konsultacje spe cjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie, uwzględ niając równe traktowanie placówek me dycznych.”;”;

2) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) po art. 25 dodaje się art. 25a—25c w brzmie niu: „Art. 25a.

1. O znalezieniu wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i nie bezpiecznych zawiadamia się naj bliższy urząd administracji rządo wej lub samorządowej, jednostkę organizacyjną Policji lub Państ wowej Straży Pożarnej.

2. Materiały wybuchowe i niebez pieczne zlokalizowane w mor skich wodach wewnętrznych i w morzu terytorialnym podlega ją zgłoszeniu właściwemu teryto rialnie urzędowi morskiemu.

3. Wojewodowie, w porozumieniu z dowódcami właściwych okrę gów wojskowych, wyznaczą miej sca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybu chowych i niebezpiecznych. Art. 25b. Do oczyszczania terenów z materia łów wybuchowych i niebezpiecz nych pochodzenia wojskowego mo gą być użyte Siły Zbrojne Rzeczypo spolitej Polskiej. Art. 25c. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa runki oczyszczania terenów z mate riałów wybuchowych i niebezpiecz nych, a w szczególności tryb zgła szania i zabezpieczenia tych mate riałów, w tym sposób i zakres udzia łu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji czynności, o których mowa w art. 25b, oraz warunki wyznaczania miejsc prze znaczonych do niszczenia materia łów wybuchowych i niebezpiecz nych.””. Art. 1

7.

1. Âwiadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego wypła cane na podstawie dotychczasowych przepisów przy sługuje żołnierzowi do czasu, na jaki została wydana decyzja uprawniająca do zawarcia umowy najmu lo kalu mieszkalnego, której koszty są pokrywane tym świadczeniem, chyba że przed upływem tego terminu zostanie wydana decyzja o prawie zamieszkiwania na czas określony w lokalu mieszkalnym znajdującym się w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wy płacane na zasadach określonych w art. 49 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 czerwca 2004 r.

3. ˚ołnierzom pobierającym świadczenie, o któ rym mowa w ust. 1, nie wypłaca się ekwiwalentu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa otrzymuje dotacje budżetowe, ustalane corocznie przez Ministra Obrony Narodowej. Art. 1

8.

1. Oddziały rejonowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stają się oddziałami regionalnymi Woj skowej Agencji Mieszkaniowej z dniem wejścia w ży cie ustawy. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8161 — Poz. 1203

2. Sprawy dotychczas prowadzone przez oddziały terenowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a nieza kończone z dniem wejścia w życie ustawy, oraz ich właściwość rzeczową i miejscową przejmują właściwe miejscowo oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

3. Likwidację oddziałów terenowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przeprowadzą ich dyrektorzy w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r., przekazując mienie do właściwych miejscowo oddziałów regional nych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

4. Zobowiązania i wierzytelności zlikwidowanego oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkanio wej stają się z dniem wejścia w życie ustawy zobowią zaniami i wierzytelnościami właściwego miejscowo oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszka niowej.

5. Z dniem wejścia w życie ustawy organem wyż szego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini stracyjnego w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektorów oddziałów terenowych Wojskowej Agen cji Mieszkaniowej jest Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Art. 1

9.

1. Do spraw wszczętych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz niezakończonych osta tecznymi decyzjami lub umowami, stosuje się przepi sy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, z wyjątkiem postępowań egze kucyjnych i z zastrzeżeniem ust. 2—5.

2. Do spraw wszczętych na podstawie art. 42 ust. 2, art. 43 lub art. 44 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2004 r., stosuje się przepisy tej ustawy obowiązujące do dnia 30 czerwca 2004 r.

3. W sprawach wypłaty ekwiwalentu za rezygnację z kwatery dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej rozpatrując wniosek osoby uprawnionej o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery, złożony do dnia 30 czerwca 2004 r., a niezakończony zawarciem umo wy, stosuje przepisy ustawy obowiązujące do dnia 30 czerwca 2004 r., uwzględniając uprawnienia do po wierzchni użytkowej podstawowej przysługujące wnioskodawcy w dniu wypłaty ekwiwalentu, przyjmu jąc jako podstawę obliczenia ekwiwalentu średnią ce nę metra kwadratowego tej powierzchni, ustaloną przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu wejścia w życie niniej szej ustawy.

4. ˚ołnierzowi zawodowemu pełniącemu czynną służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej przysługuje w terminie do dnia 30 wrze śnia 2004 r. uprawnienie do wycofania wniosku, o któ rym mowa w ust.

3. W tym przypadku żołnierz skła da oświadczenie o wycofaniu wniosku właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału regionalnego Woj skowej Agencji Mieszkaniowej; od dnia złożenia oświadczenia do żołnierza stosuje się przepisy usta wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą.

5. Postępowania w sprawach wniosków o przy dział osobnej kwatery stałej dyrektorzy oddziałów re gionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uma rzają, a czas oczekiwania żołnierza zawodowego peł niącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej na przydział tej kwatery wlicza się temu żołnierzowi do czasu oczeki wania na wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w zasobie Woj skowej Agencji Mieszkaniowej.

6. Listy oczekujących na przydział osobnej kwatery stałej prowadzone do dnia 30 czerwca 2004 r. przez dy rektorów oddziałów terenowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przekazywane są dyrektorom właści wych oddziałów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w terminie do dnia 15 lipca 2004 r. i stają się wnioskami, o których mowa w art. 24 usta wy, o której mowa w art. 1, i realizowane są w pierw szej kolejności. Art.

20.

1. Osobie niebędącej żołnierzem zawodo wym pełniącym zawodową służbę wojskową na pod stawie kontraktu na pełnienie służby stałej, zamiesz kującej na podstawie umowy najmu lub innego niż de cyzja administracyjna tytułu prawnego, w lokalu mieszkalnym przeznaczonym na zakwaterowanie żoł nierzy zawodowych pełniących zawodową służbę woj skową na podstawie kontraktu na pełnienie służby sta łej, o ile nie posiada ona lub jej małżonek tytułu praw nego do innego lokalu mieszkalnego lub lokalu za miennego, przysługuje prawo do zamieszkiwania w tym lokalu przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, umowa najmu lub inny niż decyzja administracyjna ty tuł prawny wygasa z mocy prawa.

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może zaproponować w zamian za wcześniejsze opuszczenie lokalu mieszkalnego lo kal zamienny albo świadczenie w wysokości 40 % war tości rynkowej zajmowanego lokalu.

4. Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi peł niącymi zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej zajmujące lokal mieszkalny przeznaczony na zakwaterowanie żołnie rzy zawodowych pełniących zawodową służbę woj skową na podstawie kontraktu na pełnienie służby sta łej, które nie zwolniły zajmowanego lokalu mieszkal nego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, albo od mówiły skorzystania z uprawnień określonych w ust. 3, podlegają przymusowemu wykwaterowa niu. Art. 2

1. Osobne kwatery stałe przeznaczone do sprzedaży w dniu 30 czerwca 2004 r. stają się kwatera mi zbędnymi na zakwaterowanie żołnierzy zawodo wych pełniących zawodową służbę wojskową na pod Dziennik Ustaw Nr 116 — 8162 — Poz. 1203 stawie kontraktu na pełnienie służby stałej, znajdują cymi się w wykazie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

2.

1. Osoby inne niż wymienione w art. 41 ust. 1—4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zajmujące lokale mieszkal ne w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej są obowiązane przekazać zajmowany lokal do jej dyspo zycji na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 lub 3, w przypadku gdy lokale te są przeznaczone na zakwa terowanie żołnierzy zawodowych pełniących zawodo wą służbę wojskową na podstawie kontraktu na peł nienie służby stałej.

2. Osoby, które nabyły prawo do emerytury wojsko wej lub wojskowej renty inwalidzkiej, oraz członkowie rodzin, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zajmujące lokale mieszkalne w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w przypadku gdy lokale te są przeznaczone wyłącznie na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, w przypadku przekazania do dyspozycji Wosko wej Agencji Mieszkaniowej zajmowanego lokalu miesz kalnego otrzymują ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, na zasadach okre ślonych w art. 19 ust. 3, a w przypadku niedokonania takiego przekazania podlegają z urzędu przekwatero waniu do lokalu zamiennego. Art. 2

3.

1. Osoby, którym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przydzielono osobną kwaterę stałą, zachowują nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery.

2. Sprawy rozwiedzionych małżonków wszczęte na podstawie art. 28 ust. 2 lub 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2004 r., niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, załatwia się w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. przez:

1) w stosunku do żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kon traktu na pełnienie służby stałej, emeryta wojsko wego i rencisty wojskowego — wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Miesz kaniowej, o powierzchni użytkowej podstawowej określonej w art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, przysługującej w dniu wydania decyzji;

2) byłemu małżonkowi osoby określonej w pkt 1 — wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi siedmiokrotności war tości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, określonej na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku ka lendarzowego oraz sumy osób, w skład której wchodzi były małżonek oraz dzieci, nad którymi rozwiedzionemu małżonkowi sąd w wyroku orze kającym rozwód powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej i orzekł o ich zamieszkaniu z tym roz wiedzionym małżonkiem, chyba że dzieci zostały uwzględnione w decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wydanej na podstawie pkt 1. Art. 2

4.

1. Osoby zajmujące w dniu 30 czerwca 2004 r. lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uiszczają opłaty za ich zajmowanie w wysokości i na zasadach określo nych w art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Opłaty za używanie lokalu i opłaty pośrednie, o których mowa w art. 1a pkt 12 i 13 ustawy, o której mowa w art. 1, z tytułu zajmowania lokalu mieszkalne go będącego w dyspozycji Wojskowej Agencji Miesz kaniowej na podstawie umowy najmu, nieuiszczone w ustalonym terminie płatności, podlegają, wraz z od setkami w wysokości ustawowej za zwłokę, przymu sowemu ściągnięciu na podstawie tytułu wykonaw czego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.23)). Art. 2

5. W stosunku do osób zajmujących lokal mieszkalny będący w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na podstawie umowy najmu, które wy kraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzysta nie z innych lokali, dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, za wypowiedze niem, rozwiązuje umowę najmu, a w przypadku nie opuszczenia lokalu po okresie wypowiedzenia wystę puje do sądu o pozbawienie prawa zajmowania tego lokalu i eksmisję. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8163 — Poz. 1203 ——————— 2

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871 i Nr 93, poz. 891. Art. 2

6.

1. Osobom uprawnionym do równoważni ka mieszkaniowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowią zującym do dnia 30 czerwca 2004 r., oddział regional ny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na ich wniosek złożony do dnia 31 sierpnia 2004 r., wypłaca ten rów noważnik w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Równoważnik mieszkaniowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobom uprawnionym zajmują cym:

1) osobną kwaterę stałą;

2) kwaterę zastępczą lub inne pomieszczenie miesz kalne na zakwaterowanie tymczasowe z rodziną;

3) lokal mieszkalny niebędący w zasobach Wojsko wej Agencji Mieszkaniowej, za który jest uiszczany czynsz regulowany;

4) własnościowy lub spółdzielczy lokal mieszkalny uzyskany bez pomocy finansowej resortu obrony narodowej;

5) lokal mieszkalny wynajęty, za który żołnierz zawo dowy pełniący zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej otrzymuje świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu tego lokalu na podstawie przepisu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2004 r.

3. Stawka równoważnika mieszkaniowego, o któ rym mowa w ust. 1, wynosi za jeden miesiąc 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej podstawowej.

4. Wysokość równoważnika mieszkaniowego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się, mnożąc stawkę, o której mowa w ust. 3, przez maksymalną powierzch nię użytkową podstawową należną w dniu 1 stycznia 2004 r., a następnie przez ilość pełnych miesięcy przy padających w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2004 r., w ciągu których dana osoba była uprawniona do tego równoważnika.

5. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa otrzymuje dotację budżetową. Art. 2

7.

1. W stosunku do osób zajmujących w dniu 30 czerwca 2004 r. lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przy padkach, o których mowa w art. 41 i 44 ustawy, o któ rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wydaje decyzję o zwolnieniu lokalu mieszkalnego lub wypowiada umowę najmu.

2. Po uprawomocnieniu się decyzji lub upływie terminu wypowiedzenia, o których mowa w ust. 1, dy rektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zarządza odpowiednio przymusowe wykwaterowanie lub przekwaterowanie. Art. 2

8. Mienie stanowiące własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej staje się mieniem Skarbu Pań stwa z dniem wejścia w życie ustawy. Art. 2

9. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie upoważnień uchylonych lub zmienionych niniej szą ustawą pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich nowymi, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r. Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 5 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 116 — 8164 — Poz. 1203

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-24
Data wydania: 2004-04-16
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203