Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207

1207 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące progra my, oraz warunki uczestnictwa w tych programach. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) program — program zakładowy albo program międzyzakładowy;

2) pracownik — osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w pełnym lub niepeł nym wymiarze czasu pracy oraz osobę zatrudnio ną na podstawie umowy zawartej w wyniku powo łania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną;

3) zakład ubezpieczeń — zakład ubezpieczeń na życie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwo ubezpie czeń wzajemnych na życie w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpiecze niowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

4) fundusz inwestycyjny — fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151);

5) towarzystwo emerytalne — pracownicze towarzy stwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.1));

6) fundusz emerytalny — pracowniczy fundusz eme rytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

7) instytucja finansowa — zakład ubezpieczeń lub fundusz inwestycyjny, zarządzający środkami gro madzonymi w programie na podstawie umowy z pracodawcą;

8) instytucja finansowa prowadząca IKE — instytucję finansową prowadzącą IKE uczestnika w rozumie niu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidu alnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205);

9) zarządzający — instytucję finansową lub fundusz emerytalny;

10) konwersja — jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym fundu szu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo to warzystwo za środki pieniężne uzyskane z odku pienia jednostek uczestnictwa, pod warunkiem że jednostki odkupywane i nabywane są rejestrowa ne jako stanowiące środki uczestnika odpowied nio ze składki podstawowej lub dodatkowej; 1

1) uczestnik — pracownika lub inną osobę, która przystąpiła do programu; 1

2) osoba uprawniona — osobę wskazaną przez uczestnika w deklaracji, która otrzyma środki z programu w przypadku jego śmierci, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), oraz spadkobiercę uczestnika; 1

3) środki — środki finansowe gromadzone w celu re alizacji programu inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego dzia łającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i jednostki rozrachunkowe fun duszy emerytalnych — na rachunku uczestnika prowadzonym przez zarządzającego lub środki pieniężne na rachunku uczestnika, prowadzonym na podstawie zakładowej umowy emerytalnej przez zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny albo fundusz emerytalny; 1

4) organ nadzoru — Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; 1

5) wynagrodzenie — podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.3)), bez stoso wania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy; 1

6) rachunek — zapis w rejestrze uczestników fundu szu inwestycyjnego, rachunek, na który są wpłaca ne składki do funduszu emerytalnego, lub rachu nek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym Dziennik Ustaw Nr 116 — 8199 — Poz. 1207 ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001. prowadzony na zasadach określonych w ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie — na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rejestrów i rachunków; 1

7) IKE — indywidualne konto emerytalne w rozumie niu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidu alnych kontach emerytalnych; 1

8) wypłata — dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach pro gramu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy — na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie; 1

9) wypłata transferowa — przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie do innego pro gramu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o któ rych mowa w przepisach o indywidualnych kon tach emerytalnych;

20) zwrot — wycofanie środków zgromadzonych w ra mach programu w przypadku jego likwidacji, jeże li nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypła ty transferowej; 2

1) dyspozycja — polecenie dokonania wypłaty albo wypłaty transferowej składane przez uczestnika zarządzającemu; 2

2) NIP — numer identyfikacji podatkowej w rozumie niu ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasa dach ewidencji i identyfikacji podatników i płatni ków (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z późn. zm.4)). Art.

3. Program jest tworzony w celu gromadzenia środków uczestnika przeznaczonych do wypłaty. Art.

4. Osoba zatrudniona u kilku pracodawców prowadzących programy może w tym samym czasie uczestniczyć w więcej niż jednym programie. Art.

5.

1. Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy, nie krócej niż 3 miesiące, chy ba że umowa zakładowa stanowi inaczej.

2. W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie pro gramu prawo, o którym mowa w ust. 1, musi przysłu giwać co najmniej połowie pracowników zatrudnio nych u pracodawcy, który tworzy program.

3. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż pięciuset pracowników, prawo, o którym mowa w ust. 1, musi przysługiwać co najmniej jednej trzeciej pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program.

4. Prawo do uczestnictwa w programie przysługu je również osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, spółki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej i ko mandytowej odpowiadającemu bez ograniczenia, któ ry podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytal nemu i rentowym, jeżeli te osoby lub spółki prowadzą program dla swoich pracowników.

5. Przepisy ustawy dotyczące pracowników stosu je się odpowiednio do osób, które są uczestnikami na podstawie ust. 4.

6. Umowa zakładowa nie może przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie żadnych in nych warunków poza określonymi ustawą. Art.

6.

1. Programy mogą być prowadzone w jed nej z następujących form:

1) funduszu emerytalnego;

2) umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego;

3) umowy grupowego ubezpieczenia na życie pra cowników z zakładem ubezpieczeń w formie gru powego ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio wym funduszem kapitałowym.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być także zawierane przez pracodawcę z różnymi fun duszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku takiej umowy pracownik ma prawo do zmiany fundu szu inwestycyjnego lub podziału środków znajdują cych się w tych funduszach inwestycyjnych na warun kach określonych w umowie zakładowej. Konwersja między tymi funduszami nie stanowi wypłaty transfe rowej.

3. W przypadku otwarcia likwidacji jednego z fun duszy, w którym są lokowane środki uczestnika na wa runkach, o których mowa w ust. 2, zarządzający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę o otwarciu likwidacji funduszu. Powiadomienie po winno zawierać informację o firmie i siedzibie likwida tora funduszu.

4. Pracodawca obowiązany jest powiadomić uczestnika o konieczności złożenia w terminie 14 dni oświadczenia woli w przedmiocie zadysponowania środkami pieniężnymi uzyskanymi w związku z likwi dacją funduszu.

5. Uczestnik składa pracodawcy oświadczenie wo li, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

6. Złożone oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 4, pracodawca niezwłocznie przekazuje likwida torowi. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8200 — Poz. 1207 ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 894.

7. Likwidator obowiązany jest do przekazania środ ków pieniężnych uczestnika przyznanych w postępo waniu likwidacyjnym na nabycie jednostek uczestnic twa, zgodnie ze złożonym przez uczestnika oświadcze niem woli.

8. W przypadku niezłożenia przez uczestnika oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 4, środki pieniężne przyznane uczestnikowi w postępowaniu li kwidacyjnym przekazywane są przez likwidatora, w równych częściach, celem nabycia jednostek uczestnictwa pozostałych funduszy, w których mogą być lokowane środki uczestnika.

9. Jeżeli program jest prowadzony w formie umo wy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, o której mowa w ust. 1 pkt 3, umowa ta powinna przewidywać:

1) niepotrącanie kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczenia na życie oraz związanego z ryzykiem chorobowym i wypadkowym;

2) przeznaczanie co najmniej 85 % każdorazowej składki podstawowej na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy;

3) pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa w pkt 2, opłat związanych wyłącznie z pokryciem kosztów transakcyjnych i opłat z tytułu zarządza nia funduszem;

4) otrzymanie przez uczestnika ochrony ubezpiecze niowej w przypadku nieterminowego przekazania składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

10. Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej, o któ rej mowa w ust. 9 pkt 4, obowiązuje przez okres co najmniej 45 dni od dnia wymagalności składki. Po tym terminie ochrona ubezpieczeniowa może ulec zawie szeniu pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń przed dniem ustania ochrony ubezpieczeniowej przekaże pracodawcy informację o fakcie jej zawieszenia. 1

1. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej, o któ rej mowa w ust. 10, obowiązywać może przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 12. 1

2. W przypadku gdy pomiędzy pracodawcą a re prezentacją pracowników zostanie zawarte porozu mienie, o którym mowa w art. 38 ust. 4, okres zawie szenia ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 10, może zostać przedłużony do końca okresu zawieszenia przekazywania składek określonego w tym porozumieniu. 1

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może przewidywać ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, jeżeli jest ona uzupełnieniem ubezpieczenia na życie. 1

4. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie mo że przewidywać przeznaczania środków ze składki do datkowej na koszty ochrony ubezpieczeniowej. Art.

7.

1. Prowadzenie przez pracodawcę jednocze śnie więcej niż jednego programu jest dopuszczalne w przypadku:

1) nabycia zakładu pracy w całości lub jego zorgani zowanej części albo nabycia akcji towarzystwa emerytalnego lub

2) połączenia pracodawców prowadzących progra my.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w ce lu zaproponowania gromadzenia środków w jednym programie, w terminie 3 lat od dnia nabycia albo po łączenia, pracodawca powinien zmienić umowę zakła dową oraz:

1) wypowiedzieć lub zmienić umowę z instytucją fi nansową albo

2) z połączonych towarzystw emerytalnych utworzyć jedno towarzystwo i doprowadzić do przejęcia funduszu emerytalnego przez jedno z towarzystw oraz dokonać likwidacji drugiego lub sprzedać ak cje towarzystwa emerytalnego.

3. Do zmiany umowy zakładowej w przypadkach określonych w ust. 2 stosuje się odpowiednio art. 41.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nowy pracodawca wchodzi w prawa i obowiązki dotychcza sowego pracodawcy wynikające z umowy zakłado wej. Przepis ma zastosowanie odpowiednio, jeżeli program jest prowadzony przez jednego z łączących się pracodawców lub przez pracodawcę, którego za kład pracy lub jego zorganizowana część została na byta. Art.

8.

1. Zarządzający ewidencjonuje wszystkie wpłacone składki, przyjęte i dokonane wypłaty trans ferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku. Przed dokonaniem wypłaty transferowej zarządzający sporządza informację dotyczącą uczestnika programu, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej. Infor mację tę zarządzający sporządza również w przypadku złożenia przez uczestnika dyspozycji wypłaty.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer wpisu programu do rejestru;

2) dane identyfikujące uczestnika: pierwsze imię, na zwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, NIP i numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przy padku osób nieposiadających obywatelstwa pol skiego;

3) dane identyfikujące pracodawcę: nazwę, numer REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespon dencji;

4) dane identyfikujące zarządzającego, który sporzą dza informację: nazwę, numer REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji; Dziennik Ustaw Nr 116 — 8201 — Poz. 1207

5) wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzo wego z podziałem na wpłaty z tytułu składki pod stawowej i dodatkowej;

6) wysokość i daty wypłat transferowych przyjętych przez zarządzającego oraz dane identyfikujące za rządzającego lub nazwę instytucji finansowej pro wadzącej IKE, dokonujących tych wypłat transfe rowych;

7) wysokość i datę dokonywanej wypłaty transfero wej oraz dane identyfikujące zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowa;

8) sumę wpłaconych składek podstawowych — w przypadku gdy wypłata transferowa jest doko nywana na IKE;

9) datę sporządzenia informacji oraz imię, nazwisko, funkcję i podpis osoby odpowiedzialnej za jej spo rządzenie.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, zarządzają cy sporządza w dwóch egzemplarzach.

4. Zarządzający w przypadku dokonywania wypła ty transferowej przekazuje wraz z dokonaniem wypła ty transferowej odpowiednio następnemu zarządzają cemu albo instytucji finansowej prowadzącej IKE je den egzemplarz informacji, o której mowa w ust. 1, i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich za rządzających oraz od instytucji finansowych prowa dzących IKE uczestnika. Drugi egzemplarz informacji, o której mowa w ust. 1, zarządzający przekazuje uczestnikowi.

5. W przypadku dokonywania wypłaty zarządzają cy przekazuje uczestnikowi informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1—6 i 9, oraz informację o wysokości wy płaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej przekazywania, mając na względzie konieczność zapewnienia spraw nego przekazywania informacji. Art.

9. Określenie „program emerytalny” może być używane wyłącznie do określenia programów ure gulowanych w niniejszej ustawie. Rozdział 2 Tworzenie i prowadzenie programu Art.

10.

1. Program tworzy się:

1) przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej;

2) następnie przez zawarcie umowy z instytucją fi nansową, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3, albo utwo rzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu eme rytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji ist niejącego towarzystwa emerytalnego;

3) następnie przez rejestrację programu przez organ nadzoru.

2. Umowy nie mogą zawierać warunków uczest nictwa pracownika w programie niezgodnych z przepi sami ustawy. Art. 1

1.

1. Umowa zakładowa jest umową zawiera ną przez pracodawcę z reprezentacją pracowników.

2. Reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy.

3. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa orga nizacja związkowa, pracodawca zawiera umowę zakła dową z reprezentacją pracowników wyłonioną w try bie przyjętym u danego pracodawcy.

4. Umocowanie reprezentacji pracowników wyło nionej w trybie, o którym mowa w ust. 3, do podejmo wania czynności przewidzianych przez ustawę wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia wyłonienia reprezen tacji.

5. Umocowanie, o którym mowa w ust. 4, wygasa przed upływem 24 miesięcy od dnia wyłonienia repre zentacji w przypadku, gdy:

1) co najmniej połowa osób wchodzących w skład re prezentacji pracowników przestanie być pracowni kami pracodawcy;

2) u pracodawcy rozpocznie działalność zakładowa organizacja związkowa.

6. W przypadku wygaśnięcia umocowania repre zentacji pracowników z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, dokonuje się wyboru nowej reprezentacji pracowników w trybie określonym w ust. 3.

7. Pracodawca przedstawia reprezentacji pracow ników ofertę utworzenia programu, która zawiera:

1) projekt umowy zakładowej;

2) ustalone w umowie przedwstępnej warunki umo wy z instytucją finansową lub statut towarzystwa emerytalnego i statut funduszu emerytalnego al bo projekty tych statutów;

3) określenie okresu ważności oferty, nie krótszego niż 3 miesiące.

8. Jeżeli w okresie 2 miesięcy od dnia przedstawie nia przez pracodawcę reprezentacji pracowników ofer ty utworzenia programu, o której mowa w ust. 7, nie dojdzie do zawarcia umowy zakładowej z powodu nie możności uzgodnienia przez strony jej treści, praco dawca może zawrzeć umowę zakładową z reprezenta tywnymi organizacjami związkowymi w rozumieniu art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Dziennik Ustaw Nr 116 — 8202 — Poz. 1207 pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.5)). Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. Art. 1

2. Spory ze stosunków prawnych powstałe między stronami umowy zakładowej rozstrzygają są dy powszechne właściwe dla siedziby pracodawcy. Art. 1

3.

1. Umowa zakładowa określa w szczegól ności:

1) formę programu wraz ze wskazaniem zarządzają cego, który będzie gromadził środki i zarządzał ni mi na podstawie umowy z pracodawcą lub na podstawie postanowień statutu funduszu emery talnego;

2) warunki i tryb przystępowania do programu i wy stępowania z niego;

3) proponowane warunki gromadzenia środków i za rządzania nimi;

4) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3;

5) przypadki i warunki wypowiedzenia umowy mię dzy pracodawcą a instytucją finansową albo wa runki zbycia przez pracodawcę wszystkich posia danych przez niego akcji towarzystwa emerytalne go oraz warunki likwidacji tego towarzystwa;

6) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wy płaty transferowej oraz zwrotu;

7) termin wskazania przez uczestnika rachunku, na który zarządzający albo likwidator zarządzającego ma dokonać wypłaty transferowej w przypadku li kwidacji programu, ustalony zgodnie z art. 41 ust. 5;

8) przypadki i warunki zmiany formy programu lub zarządzającego;

9) wysokość składki podstawowej;

10) minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej, jeżeli umowa zakładowa nie zakazuje deklarowania składki dodatkowej; 1

1) sposób deklarowania składki dodatkowej przez uczestników oraz terminy naliczania i potrącania tych składek przez pracodawcę w celu przelewu na rachunek uczestnika; 1

2) terminy naliczania oraz przelewu składki podsta wowej na rachunek uczestnika; 1

3) koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodaw cę oraz warunki, na jakich mogą one zostać obni żone bez konieczności zmiany umowy zakładowej; 1

4) warunki zmiany i wypowiedzenia umowy zakłado wej; 1

5) warunki jednostronnego zawieszenia odprowa dzania składek podstawowych oraz czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych przez pracodawcę, o których mowa w art. 38; 1

6) okres wypowiedzenia umowy zakładowej przez pracodawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3; 1

7) okres wypowiedzenia umowy zakładowej przez pracodawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4.

2. Jeżeli program jest prowadzony w formie umo wy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowni ków do funduszu inwestycyjnego, umowa zakładowa określa warunki konwersji w przypadku zmiany fundu szu w ramach tego samego programu. Art. 1

4.

1. Pracodawcy w celu realizacji programu na jednakowych warunkach mogą utworzyć program międzyzakładowy.

2. Do utworzenia programu międzyzakładowego konieczne jest zawarcie umowy międzyzakładowej i umowy z instytucją finansową wspólnej dla praco dawców, o których mowa w ust. 1.

3. Do określenia treści umowy międzyzakładowej stosuje się odpowiednio art. 13 ust. 1. Art. 1

5.

1. Umowa międzyzakładowa jest zawiera na między reprezentacją pracodawców a międzyzakła dową reprezentacją pracowników.

2. Tryb wyłaniania oraz zmiany składu reprezenta cji, o których mowa w ust. 1, określają w formie pi semnej pracodawcy i reprezentacje pracowników po wołane w trybie art. 11.

3. Oferta zawarcia umowy międzyzakładowej jest przedstawiana przez reprezentację pracodawców mię dzyzakładowej reprezentacji pracowników. Art. 1

6. Reprezentacje, o których mowa w art. 15 ust. 1, mogą na wniosek nowego pracodawcy zgodzić się na jego przystąpienie do umowy międzyzakłado wej. Art. 1

7.

1. Pracodawca zawiera umowę z instytucją finansową, która określa warunki gromadzenia środ ków i zarządzania nimi. W przypadku programu w for mie funduszu emerytalnego warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi określa statut funduszu.

2. W przypadku programu międzyzakładowego warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi określa umowa zawarta przez reprezentację praco dawców z instytucją finansową lub statut funduszu emerytalnego. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8203 — Poz. 1207 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.

3. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń jest jedno cześnie pracodawcą tworzącym program i zarządzają cym tym programem, nie zawiera się umowy, o której mowa w ust. 1; warunki gromadzenia środków i zarzą dzania nimi określa umowa zakładowa.

4. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwe stycyjnych jest jednocześnie pracodawcą tworzącym program i organem zarządzającego tym programem, nie zawiera się umowy, o której mowa w ust. 1; wa runki gromadzenia środków i zarządzania nimi określa umowa zakładowa.

5. Umowa z instytucją finansową lub statut fundu szu emerytalnego nie może przewidywać żadnych kosztów obciążających uczestnika w przypadku doko nania wypłaty, wypłaty transferowej, wpłaty środków z tytułu dokonywanej wypłaty transferowej lub zwro tu. Art. 1

8.

1. Przystąpienie pracownika do programu na warunkach określonych w umowie zakładowej na stępuje na podstawie pisemnej deklaracji o przystą pieniu do programu, zwanej dalej „deklaracją”, po upływie jednego miesiąca od jej złożenia, z zastrzeże niem ust. 5.

2. Deklaracja zawiera oświadczenie pracownika, że otrzymał kopię umowy zakładowej i zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki, oraz może zawierać roz rządzenie na wypadek śmierci pracownika.

3. W przypadku gdy umowa zakładowa nie zakazu je wnoszenia składki dodatkowej, a uczestnik zadekla rował jej wnoszenie, deklaracja zawiera również wy sokość deklarowanej składki dodatkowej oraz upo ważnienie dla pracodawcy do jej naliczania i potrąca nia z wynagrodzenia oraz dokonania jej przelewu na rachunek uczestnika.

4. Pracodawca przyjmuje deklarację i pisemnie po twierdza uczestnikowi jej przyjęcie.

5. Jeżeli pracownikowi nie przysługuje prawo do uczestnictwa w programie, pracodawca zwraca dekla rację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia. Zwrócenie deklaracji powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez pracownika.

6. W przypadku zamiaru dokonania transferu środ ków zgromadzonych przez uczestnika na IKE do pro gramu, pracodawca, na żądanie uczestnika, wydaje mu potwierdzenie przystąpienia do programu emery talnego.

7. Potwierdzenie przystąpienia do programu po winno zawierać dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, oraz nazwę pracodawcy prowadzącego pro gram, nazwę zarządzającego programem oraz numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transfero wej.

8. W sprawach odmowy przyjęcia deklaracji i rosz czeń między uczestnikiem programu a pracodawcą orzekają sądy pracy właściwe dla siedziby pracodaw cy. Art. 1

9.

1. Umowa zakładowa może przewidywać dobrowolne wnoszenie do funduszu emerytalnego przez uczestnika akcji uzyskanych przez członka tego funduszu emerytalnego, nieodpłatnie lub na warun kach preferencyjnych, w następstwie prywatyzacji pracodawcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa zakładowa określa terminy i warunki wnoszenia akcji na rachunek ilościowy w funduszu emerytalnym oraz warunki prowadzenia tych rachunków. Uczestnik okre śla w deklaracji, wynikającą z umowy zakładowej, licz bę akcji pracodawcy, którą wniesie na swój rachunek. Art.

20.

1. W sprawach dotyczących programu uczestnik składa pisemne oświadczenie woli praco dawcy lub za jego pośrednictwem.

2. Uczestnik jest obowiązany informować praco dawcę o każdorazowej zmianie adresu do korespon dencji oraz danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu zatrudnienia.

4. W przypadku połączenia, podziału, zbycia zakła du pracy w całości albo jego zorganizowanej części, uczestnik składa oświadczenia woli za pośrednictwem nowego pracodawcy.

5. W przypadku likwidacji zakładu pracy uczestnik składa oświadczenia woli za pośrednictwem likwida tora, a po zakończeniu likwidacji bezpośrednio zarzą dzającemu.

6. W przypadku upadłości pracodawcy uczestnik składa oświadczenia woli bezpośrednio zarządzające mu. Syndyk masy upadłościowej jest obowiązany do powiadomienia uczestników programu o sposobie składania oświadczenia woli w sprawach dotyczących programu w związku z upadłością pracodawcy w ter minie 45 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

7. W sprawach dotyczących programu pracodaw ca nie może być pełnomocnikiem uczestnika. Art. 2

1.

1. Umowy tworzące program obowiązują od dnia rejestracji programu.

2. Zmiana umów następuje w trybie właściwym do zawarcia danej umowy. Art. 2

2.

1. Pracodawca jest obowiązany do infor mowania pracowników, w sposób zwyczajowo u nie go przyjęty, o warunkach funkcjonowania programu.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności:

1) formę programu wraz ze wskazaniem zarządzają cego; Dziennik Ustaw Nr 116 — 8204 — Poz. 1207

2) określenie wysokości składki podstawowej;

3) określenie maksymalnej wysokości składki dodat kowej, o której mowa w art. 25 ust. 3;

4) stwierdzenie, że zawiera jedynie omówienie wa runków programu, a podstawą funkcjonowania programu jest umowa zakładowa;

5) minimalną i maksymalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej składki dodatkowej oraz sposób jej deklarowania;

6) wskazanie właściwych przepisów podatkowych dotyczących gromadzonych środków;

7) omówienie: a) zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku uczestnika środ ków, b) trybu zmiany deklaracji, konsekwencji, w tym fi nansowych, tych zmian i warunków odstąpienia uczestnika od programu, c) praw osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika, d) przypadków, w których następuje likwidacja programu, oraz konsekwencji z tego wynikają cych, e) możliwości zadysponowania przez uczestnika prawami do zgromadzonych środków.

3. Zarządzający jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania pracodawcy informacji wskazującej przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawie rające zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7.

4. Pracodawca jest obowiązany do aktualizowania informacji dotyczących zasad funkcjonowania progra mu, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

5. Pracodawca jest obowiązany do wyróżnienia w informacji, o której mowa w ust. 2, zmian, jakie za szły w zakresie objętym tą informacją w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania aktuali zacji.

6. Pracodawca jest dodatkowo obowiązany prze kazać uczestnikowi pisemną informację o warunkach wypłaty środków gromadzonych w programie:

1) w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik ten ukończy 60 lat, lub

2) w ciągu 30 dni od dnia ustania stosunku pracy z powodu uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Art. 2

3.

1. Pracodawca jest obowiązany do przeka zywania organowi nadzoru rocznej informacji doty czącej realizacji prowadzonego programu.

2. Roczna informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do dnia 1 marca za rok poprzedni.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego programu oraz tryb jej przekazywania organowi nad zoru, mając na względzie potrzebę dysponowania ko niecznymi danymi dotyczącymi realizacji programów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz organ nadzoru, a także właściwą ochronę praw uczestników tych programów. Art. 2

4.

1. Składkę podstawową finansuje praco dawca.

2. Kwota wpłacanej składki podstawowej nie może przekroczyć 7 % wynagrodzenia uczestnika.

3. Wysokość składki podstawowej ustala się:

1) procentowo od wynagrodzenia albo

2) w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo

3) procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki.

4. Pracodawca nalicza i odprowadza składkę pod stawową:

1) w odniesieniu do składników wynagrodzenia na leżnych za okresy nie dłuższe niż miesiąc — w ter minie wypłaty tych składników obowiązującym u pracodawcy, i odprowadza je w okresach mie sięcznych;

2) w odniesieniu do składników wynagrodzenia na leżnych za okresy dłuższe niż miesiąc — w termi nie wypłaty tych składników, i odprowadza je rów nież w tym terminie.

5. Składka podstawowa nie jest wliczana do wyna grodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiąz kowych składek na ubezpieczenia społeczne.

6. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 i 3 wysokość składki podstawowej jest ustalana od wyna grodzenia w jednakowym procencie dla wszystkich uczestników. Art. 2

5.

1. Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazu je.

2. Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji.

3. Uczestnik może zmienić wysokość składki do datkowej lub zrezygnować z jej wnoszenia, ze skut kiem na przyszłość, w formie zmiany deklaracji.

4. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalen darzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpła ty na IKE, o której mowa w przepisach o indywidual nych kontach emerytalnych. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8205 — Poz. 1207

5. Składka dodatkowa jest potrącana z wynagro dzenia po jego opodatkowaniu. Art. 2

6.

1. Pracodawca jest obowiązany do termi nowego i prawidłowego:

1) naliczania i odprowadzania składek podstawo wych;

2) naliczania, potrącania i odprowadzania składek dodatkowych.

2. Składki są odprowadzane na rachunki prowa dzone w celu realizacji programu. Art. 2

7. W przypadku gdy ustało zatrudnienie uczestnika u pracodawcy prowadzącego program lub nastąpiła likwidacja programu, środki pozostają na ra chunku uczestnika do czasu wypłaty, wypłaty transfe rowej lub zwrotu. Art. 2

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą za sady zarządzania środkami zgromadzonymi na ra chunkach:

1) w funduszu emerytalnym określają przepisy o or ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal nych;

2) w funduszach inwestycyjnych określają przepisy o funduszach inwestycyjnych;

3) zakładów ubezpieczeń określają przepisy o działal ności ubezpieczeniowej. Rozdział 3 Rejestracja programu Art. 2

9.

1. Program podlega rejestracji przez organ nadzoru.

2. Organ nadzoru prowadzi rejestr programów. Art. 30.

1. Wniosek pracodawcy o rejestrację pro gramu zakładowego powinien zawierać dane praco dawcy i zarządzającego: nazwę (firmę), adres siedziby, numer REGON oraz adres do korespondencji.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) informację o umocowaniu reprezentacji pracowni ków do zawarcia umowy zakładowej;

2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na obo wiązkowe ubezpieczenia społeczne wystawione nie później niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku;

3) zaświadczenie urzędu skarbowego o braku zale głości podatkowych wystawione nie później niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) umowę zakładową;

5) umowę z instytucją finansową albo statut fundu szu emerytalnego;

6) wzór deklaracji o przystąpieniu do programu;

7) oświadczenie pracodawcy, że warunki uczestnic twa w programie nie naruszają przepisów art. 5 ust. 2 i 3;

8) dokumenty potwierdzające dane pracodawcy, o których mowa w ust. 1. Art. 3

1.

1. Wniosek reprezentacji pracodawców o rejestrację programu międzyzakładowego powinien zawierać dane dotyczące każdego pracodawcy, o któ rych mowa w art. 30 ust. 1.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) umowę międzyzakładową;

2) dokument określający zasady wyłonienia repre zentacji pracodawców i międzyzakładowej repre zentacji pracowników;

3) dokumenty potwierdzające umocowanie reprezen tacji pracodawców i międzyzakładowej reprezen tacji pracowników, wybranych zgodnie z przewi dzianym trybem, obejmujące dane tych osób: imię, nazwisko i numer PESEL lub, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numer paszportu;

4) umowę zawartą przez reprezentację pracodawców z instytucją finansową lub statut funduszu emery talnego;

5) dotyczące każdego pracodawcy informacje i doku menty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1—3 i 7;

6) wzór deklaracji o przystąpieniu do programu.

3. Umowa międzyzakładowa z dniem rejestracji programu międzyzakładowego staje się umową zakła dową. Stronami tej umowy są pracodawca i reprezen tacja pracowników, wyłoniona w trybie, o którym mo wa w art. 11.

4. Umowa zawarta przez reprezentację pracodaw ców z instytucją finansową z dniem rejestracji progra mu międzyzakładowego staje się umową między re prezentowanym pracodawcą a instytucją finansową. Art. 3

2.

1. Przystępując do zarejestrowanego pro gramu międzyzakładowego, pracodawca składa w or ganie nadzoru wniosek o wpis pracodawcy przystępu jącego do programu międzyzakładowego do rejestru, podając numer programu międzyzakładowego z reje stru programów oraz dane i informacje, o których mo wa w art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3, dotyczące przystępują cego pracodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) umowę o przystąpieniu do umowy międzyzakłado wej; Dziennik Ustaw Nr 116 — 8206 — Poz. 1207

2) umowę o przystąpieniu pracodawcy do umowy za wartej przez reprezentację pracodawców z instytu cją finansową;

3) oświadczenie pracodawcy, że warunki uczestnic twa w programie nie naruszają przepisów art. 5 ust. 2 i 3;

4) informacje o umocowaniu reprezentacji pracowni ków do zawarcia umowy międzyzakładowej.

3. Umowa o przystąpieniu pracodawcy do progra mu międzyzakładowego wchodzi w życie z dniem wpi su do rejestru zmiany w programie międzyzakłado wym, o której mowa w ust. 1.

4. Stronami umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, są:

1) przystępujący pracodawca i reprezentacja jego pracowników wyłoniona w trybie, o którym mowa w art. 11, oraz

2) reprezentacja pracodawców i międzyzakładowa reprezentacja pracowników.

5. Przepis art. 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Art. 3

3.

1. W przypadku zmiany umowy zakłado wej, o której mowa w art. 31 ust. 3, w trybie określo nym w art. 11, pracodawca będący stroną tej umowy obowiązany jest złożyć do organu nadzoru wniosek o rejestrację programu zakładowego, zgodnie z art. 30.

2. Z chwilą wpisu programu zakładowego, o któ rym mowa w ust. 1, do rejestru, organ nadzoru wykre śla z rejestru adnotację o udziale pracodawcy w pro gramie międzyzakładowym. Art. 3

4.

1. Wpis programu zakładowego do reje stru programów obejmuje:

1) zawarte we wniosku dane pracodawcy;

2) zawarte we wniosku dane zarządzającego;

3) warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej albo w umowie międzyza kładowej;

4) formę programu;

5) numer w rejestrze programów.

2. Wpis programu międzyzakładowego do rejestru programów obejmuje dane wszystkich pracodawców tworzących ten program.

3. Pracodawca jest obowiązany zgłosić do rejestru programów wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian.

4. Pracodawca jest obowiązany zgłosić do rejestru programów wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni od otrzymania od za rządzającego informacji o tych zmianach.

5. Organ nadzoru zawiadamia pracodawcę o doko naniu rejestracji zmian, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.

6. Pracodawca składa do organu nadzoru wniosek o wpis zmian do rejestru w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 w terminie 14 dni od dnia ich zaist nienia. Zmiana umowy zakładowej wchodzi w życie od dnia wpisu do rejestru.

7. Zmiana umowy zakładowej spowodowana zmianą statutu funduszu inwestycyjnego lub statutu funduszu emerytalnego obowiązuje z chwilą wpisu zmian do rejestru, nie wcześniej niż z chwilą wejścia w życie zmian statutu. Wniosek o dokonanie rejestra cji takiej zmiany umowy zakładowej może być złożony przed wejściem w życie zmian statutu.

8. Jeżeli zmiany w rejestrze programów zostały dokonane w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, pracodawca jest obowiązany do przekazania uczestni kom zmian w umowie zakładowej. Art. 3

5.

1. Jeżeli wniosek o rejestrację programu nie spełnia warunków wynikających z przepisów usta wy, organ nadzoru jest obowiązany w terminie 1 mie siąca wezwać pracodawcę albo reprezentację praco dawców, o której mowa w art. 15 ust. 1, do usunięcia nieprawidłowości, wyznaczając w tym celu odpowied ni termin, nie krótszy niż trzy tygodnie.

2. Organ nadzoru odmawia rejestracji programu w przypadku:

1) gdy w wyznaczonym przez niego terminie nie zo staną usunięte nieprawidłowości;

2) niezgodności programu z przepisami ustawy. Art. 3

6.

1. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem programów w zakresie ich zgodno ści z prawem.

2. W przypadku uzyskania informacji uzasadniają cych podejrzenie zaistnienia nieprawidłowości w funk cjonowaniu programu organ nadzoru jest uprawniony do żądania od pracodawcy lub zarządzającego realizu jących program wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień z tym związanych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu programu organ nadzoru powiadamia o nich pracodawcę i wzywa do ich usunięcia w termi nie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni.

4. W przypadku nieusunięcia przez pracodawcę nieprawidłowości w wyznaczonym w wezwaniu ter minie organ nadzoru może nałożyć na pracodawcę prowadzącego program karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł.

5. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o któ rej mowa w ust. 4, organ nadzoru jest obowiązany uwzględnić rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidło wości. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8207 — Poz. 1207

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji programu przez zarządzającego, o którym mowa w:

1) art. 2 pkt 3 i 6, organ nadzoru podejmuje przewi dziane prawem czynności nadzorcze;

2) art. 2 pkt 4, organ nadzoru powiadamia o niepra widłowościach Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Art. 3

7.

1. Do postępowania przed organem nad zoru stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.6)).

2. Rejestracja programu, odmowa rejestracji, wpis zmian do rejestru programów z wyłączeniem art. 34 ust. 5, odmowa wpisu zmian do rejestru, wpis i odmo wa wpisu do rejestru postanowień porozumień, o któ rych mowa w art. 38 i 39, zezwolenie i odmowa zezwo lenia na zawieszenie naliczania i odprowadzania skła dek podstawowych, nałożenie kary pieniężnej oraz wykreślenie programu z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, spo sób prowadzenia rejestru programów oraz terminy i tryb wydawania wypisów z tego rejestru, a także określi, jakie warunki uczestnictwa w programie za warte w umowie zakładowej i umowie międzyzakła dowej wpisywane powinny być do rejestru zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3, mając na względzie potrzebę za pewnienia sprawności prowadzonego procesu reje stracyjnego. Rozdział 4 Zawieszanie odprowadzania składek podstawowych i likwidacja programu Art. 3

8.

1. Pracodawca może jednostronnie:

1) zawiesić odprowadzanie składek podstawowych lub

2) czasowo ograniczyć wysokość naliczanej składki podstawowej przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki, zgodnie z art. 24 ust. 3.

2. W okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego zawie szenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może prze kroczyć 3 miesięcy.

3. Jeżeli umowa zakładowa to przewiduje, łączny okres jednostronnego zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wynosić do 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

4. Po okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 2 lub 3, pracodawca może, jeżeli jest to uzasadnione sy tuacją finansową, zawrzeć z reprezentacją pracowni ków porozumienie o:

1) zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych lub

2) czasowym ograniczeniu wysokości składek pod stawowych przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki podstawowej, zgodnie z art. 24 ust. 3.

5. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 4, następuje, jeżeli strony porozumienia uzna ją, że jest to uzasadnione sytuacją finansową praco dawcy.

6. Do zawarcia porozumienia stosuje się odpo wiednio przepisy art. 11 dotyczące zawarcia umowy zakładowej.

7. Pracodawca przekazuje porozumienie organowi nadzoru niezwłocznie po jego zawarciu.

8. Organ nadzoru wpisuje do rejestru programów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawartego poro zumienia, o którym mowa w ust. 4:

1) datę zawarcia porozumienia;

2) dzień, od którego porozumienie zaczyna obowiązy wać;

3) datę wygaśnięcia porozumienia;

4) wysokość składki podstawowej obowiązującej w okresie obowiązywania porozumienia — w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2.

9. Porozumienie obowiązuje od dnia w nim okre ślonego, lecz nie wcześniej niż od dnia wpisania jego postanowień do rejestru programów.

10. Organ nadzoru odmawia wpisu, jeżeli postano wienia porozumienia są sprzeczne z przepisami usta wy. 1

1. Pracodawca rozwiązuje porozumienie w przy padku ustania przyczyny będącej podstawą jego za warcia. 1

2. Pracodawca informuje organ nadzoru o roz wiązaniu porozumienia, w terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia naliczania i odprowadzania składek podstawowych, na warunkach zawartych w umowie zakładowej. 1

3. Pracodawca jest obowiązany rozpocząć po nowne naliczanie i odprowadzanie składek podstawo wych, począwszy od miesiąca następującego po mie siącu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnię cie porozumienia. Art. 3

9.

1. W okresie obejmującym 48 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres obowiązywa Dziennik Ustaw Nr 116 — 8208 — Poz. 1207 ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660. nia porozumienia zawartego na zasadach określonych w art. 38 nie może przekroczyć 24 miesięcy.

2. Czas obowiązywania porozumienia może prze kroczyć okres, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy dalsze naliczanie i odprowadzanie składek pod stawowych spowodowałoby konieczność złożenia wniosku, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.7)).

3. W przypadku gdy porozumienie zostało zawarte na zasadach określonych w ust. 2, pracodawca, prze kazując porozumienie organowi nadzoru, przedstawia dokumenty uzasadniające zaistnienie sytuacji, o której mowa w ust. 2.

4. Porozumienie na warunkach, o których mowa w ust. 2, może być zawarte na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finan sową pracodawcy, może on ponownie zawrzeć poro zumienie. Art. 40.

1. Likwidacja programu może nastąpić w przypadku:

1) otwarcia likwidacji zakładu ubezpieczeń, jeżeli nie nastąpi przelew praw (cesja) z umowy pracodaw cy z zakładem na rzecz innego zakładu,

2) wystąpienia przesłanki do rozwiązania i w konse kwencji likwidacji wszystkich funduszy inwestycyj nych, w których były gromadzone składki w ra mach programu, jeżeli nie nastąpi przejęcie które gokolwiek z tych funduszy przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

3) otwarcia likwidacji funduszu emerytalnego, jeżeli nie nastąpi przejęcie tego funduszu przez inne to warzystwo emerytalne,

4) wymienionym w art. 7 ust. 1,

5) wypowiedzenia umowy przez instytucję finansową — jeżeli reprezentacja pracowników nie wyrazi zgo dy na zmianę umowy zakładowej w trybie art. 41.

2. Likwidacja programu może nastąpić również w przypadku:

1) likwidacji albo upadłości pracodawcy;

2) spadku wartości środków zgromadzonych w pro gramie poniżej kwoty ustalonej w umowie zakła dowej;

3) podjęcia przez pracodawcę decyzji o likwidacji pro gramu, pod warunkiem zawarcia przez pracodaw cę porozumienia w sprawie rozwiązania umowy zakładowej z reprezentacją pracowników;

4) podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o rozwiązaniu umowy zakładowej, pod warunkiem zachowania co najmniej 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli uprzednio przez okres co najmniej trzech miesięcy zostało zawieszone od prowadzanie składek podstawowych lub została ograniczona ich wysokość.

3. Likwidacja programu następuje, jeżeli u osoby, o której mowa w art. 5 ust. 3, nie pozostają w zatrud nieniu pracownicy będący uczestnikami programu.

4. Likwidacja programu skutkuje wykreśleniem programu z rejestru.

5. Wykreślenie programu z rejestru może również nastąpić z przyczyn, o których mowa w art. 7 lub art. 59. Art. 4

1.

1. W przypadku likwidacji programu z przy czyn, o których mowa w art. 40 ust. 1, pracodawca jest obowiązany przedstawić reprezentacji pracowników ofertę zawierającą projekt umowy z nową instytucją fi nansową lub statut funduszu emerytalnego, do które go zamierza przystąpić, oraz propozycję zmiany umo wy zakładowej.

2. Jeżeli w okresie 2 miesięcy od przedstawienia przez pracodawcę reprezentacji pracowników oferty, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wyrażona przez tę reprezentację zgoda na dokonanie zmiany umowy za kładowej, pracodawca, przedstawiając dokumenty po twierdzające złożenie propozycji zmiany umowy zakła dowej, składa do organu nadzoru wniosek o wydanie decyzji o wykreśleniu programu z rejestru progra mów.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, pracodawca lub likwidator pracodawcy jest obowiąza ny do złożenia do organu nadzoru wniosku o wydanie decyzji o wykreśleniu programu z rejestru progra mów, przedstawiając dokumenty potwierdzające za istnienie przyczyn likwidacji programu.

4. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o wykreśle niu programu z rejestru programów odpowiednio pra codawca, syndyk masy upadłościowej pracodawcy lub likwidator pracodawcy przekazuje uczestnikom za potwierdzeniem lub listem poleconym informację o li kwidacji programu, powiadamiając ich jednocześnie o terminie, od którego przestaje naliczać, pobierać i odprowadzać składki, oraz o przyczynach likwidacji programu i o czynnościach, które podjął zgodnie z przepisami prawa.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera po nadto wezwanie uczestnika do wskazania odpowied nio pracodawcy, likwidatorowi lub zarządzającemu ra chunku, na który ma zostać dokonana wypłata trans ferowa, oraz pouczenie uczestnika, że w przypadku niepodania tego rachunku, w terminie określonym w umowie zakładowej, nastąpi zwrot, o którym mowa w art. 44 ust. 1, oraz o konsekwencjach finansowych tego zwrotu.

6. Termin wskazania przez uczestnika rachunku, o którym mowa w ust. 5, określony w umowie zakła Dziennik Ustaw Nr 116 — 8209 — Poz. 1207 ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871 i Nr 96, poz. 959. dowej, nie może być krótszy niż miesiąc od dnia otrzy mania przez uczestnika informacji, o której mowa w ust. 4.

7. Obowiązek pracodawcy, syndyka masy upadło ściowej pracodawcy lub likwidatora pracodawcy, o którym mowa w ust. 4, uważa się za zrealizowany także, jeżeli uczestnik dwukrotnie nie podejmie prze syłki poleconej. Rozdział 5 Zasady wypłat, wypłat transferowych i zwrotu z programu Art. 4

2.

1. Wypłata następuje:

1) na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat;

2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia;

3) w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, je żeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków;

4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli uczest nik jest pracownikiem pracodawcy prowadzącego ten program. W takim przypadku wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy.

3. Wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jed norazowo albo ratalnie. Wypłata jednorazowa jest do konywana w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wypłaty ratalnej pierwsza rata jest płatna w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, chyba że uczest nik albo osoba uprawniona wystąpi z wnioskiem o wypłatę w terminie późniejszym. Art. 4

3.

1. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku przez uczestnika.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana:

1) do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu;

2) na IKE uczestnika;

3) na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika;

4) z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach określonych w ustawie o indywidual nych kontach emerytalnych.

3. Wniosek o wypłatę transferową jest równo znaczny z wypowiedzeniem udziału w programie.

4. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika albo osoby uprawnionej po okazaniu pra codawcy potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach o indywidualnych kontach eme rytalnych.

5. Wypłata transferowa z programu nie może na stąpić w przypadku, gdy uczestnik pozostaje w stosun ku pracy z pracodawcą prowadzącym ten program.

6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania, jeżeli wypła ta transferowa następuje w przypadku likwidacji pro gramu. Art. 4

4.

1. Zwrot następuje w przypadku, jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 41 ust. 6, nie zosta nie wskazany rachunek do dokonania wypłaty transfe rowej.

2. Pracodawca, syndyk masy upadłościowej pra codawcy lub likwidator pracodawcy przekazuje zarzą dzającemu lub likwidatorowi zarządzającego informa cję o rachunku bankowym wskazanym przez uczestni ka, na który należy dokonać zwrotu, oraz o rachunku, na który ma być przekazana kwota, o której mowa w art. 45.

3. Likwidator zarządzającego lub zarządzający mo że określić także inne niż przelew na rachunek banko wy uczestnika formy dokonania zwrotu.

4. Likwidator zarządzającego lub zarządzający na wniosek pracodawcy dokonuje zwrotu, po uprzednim przekazaniu kwoty naliczonego podatku od tych środ ków, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

5. W przypadku braku możliwości przekazania zwracanych środków, o których mowa w ust. 4, uczest nikowi, są one przekazywane do depozytu sądowego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, środki przekazane do depozytu sądowego stają się własno ścią Skarbu Państwa, po upływie 20 lat od chwili prze kazania ich do depozytu sądowego, chyba że uczest nik przed upływem tego terminu wyda dyspozycję przekazania tych środków na wskazany przez siebie rachunek bankowy. Przepis art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje się od powiednio.

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości dokonania wypłaty, w przypadku określonym w art. 42 ust. 1 pkt 3.

8. Umowa zakładowa określa termin przekazania przez zarządzającego lub likwidatora zarządzającego środków uczestnika na rachunek, o którym mowa w ust. 2; termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesią ce od dnia otrzymania przez uczestnika informacji, o której mowa w art. 41 ust. 4. Art. 4

5.

1. W przypadku zwrotu zarządzający albo likwidator zarządzającego przekazuje, ze środków uczestnika, na rachunek bankowy wskazany przez Za Dziennik Ustaw Nr 116 — 8210 — Poz. 1207 kład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi przycho dy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 1, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do Za kładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego, określi w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, w tym w szczególno ści dotyczących zarządzającego i uczestnika, poda wanych przez zarządzającego na dokumencie płat niczym, za pomocą którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 1;

2) sposób i tryb przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, na podstawę wymiaru świadczeń, jeżeli emerytura uczestnika lub osoby uprawnionej ma być obliczona od podstawy wymiaru. Art. 4

6. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w formie pieniężnej. Art. 4

7.

1. Uczestnik może dokonać w każdym cza sie wypowiedzenia udziału w programie przez złoże nie pracodawcy pisemnego oświadczenia woli, przy czym okres wypowiedzenia przewidziany umową za kładową nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuż szy niż 3 miesiące. Przepisy art. 43—45 stosuje się od powiednio.

2. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie środki dotychczas zgromadzone na ra chunku pozostają na tym rachunku do czasu ich wy płaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Art. 4

8.

1. W deklaracji uczestnik może dokonać rozrządzenia środkami zgromadzonymi na jego ra chunku w ramach programu przez wskazanie osoby fi zycznej uprawnionej do odbioru środków na wypadek jego śmierci.

2. Uczestnik może w każdej chwili zmienić lub od wołać rozrządzenie.

3. Jeżeli uczestnik wskazał kilka osób uprawnio nych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

4. W przypadku braku rozrządzenia na wypadek śmierci uprawnieni są spadkobiercy na zasadach ogól nych, z zastrzeżeniem ust.

5. Wypłata na ich rzecz po winna nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia przedło żenia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środ ków zgromadzonych przez uczestnika lub prawomoc nego postanowienia sądu o dziale spadku.

5. Jeżeli program prowadzony jest w formie, o któ rej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny.

6. Uprawnionym do wypłaty świadczenia nie mo że być pracodawca, chyba że jest on członkiem naj bliższej rodziny uczestnika. Członkami najbliższej ro dziny uczestnika są: małżonek, dzieci, rodzice oraz wnuki. Art. 4

9. Ârodki ze składki podstawowej nie podle gają egzekucji sądowej i administracyjnej, chyba że powstał obowiązek ich zwrotu albo wypłaty i wtedy podlegają egzekucji od dnia wymagalności. Ograni czenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów. Rozdział 6 Przepisy karne Art. 50.

1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w firmie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określenia „program emerytalny”, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czy nu określonego w ust. 1, działając w imieniu osoby prawnej.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów postępowa nia karnego. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 5

1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.8)) wprowadza się następu jące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 116 — 8211 — Poz. 1207 ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163 i Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207.

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 58 otrzymuje brzmienie: „5

8) wypłaty: a) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu eme rytalnego do innego pracowniczego pro gramu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika,”;

2) w art. 30a: a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu: „1

1) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach pro gramu, w rozumieniu przepisów o pracow niczych programach emerytalnych.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, stosuje się art. 30 ust. 3a.”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 i Nr 96, poz. 95

9) w art. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) zawierania przez pracodawcę umów o wnosze nie przez pracodawcę składek pracowników do pracowniczego programu emerytalnego;”. Art. 5

3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.9)) w art. 38 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. Do akcji pracodawcy nabytych od Skarbu Pań stwa, wnoszonych do funduszu emerytalnego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytal nych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207), nie stosuje się ograniczeń wynikających z ust. 3.”. Art. 5

4. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Pracownicze towarzystwo może zlecić w cało ści lub w części innym podmiotom, upoważ nionym na podstawie odrębnych przepisów, wykonywanie obowiązków w zakresie prowa dzenia ksiąg rachunkowych pracowniczego funduszu.”;

2) art. 146 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

6.

1. Nie więcej niż 5 % wartości aktywów pracowniczego funduszu może być łącznie ulokowane w akcjach lub in nych papierach wartościowych emi towanych przez akcjonariuszy pra cowniczego towarzystwa zarządzają cego tym funduszem.

2. Nie więcej niż 10 % wartości akty wów pracowniczego funduszu może być łącznie ulokowane w akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące podmiotami związanymi w stosunku do akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1.

3. Aktywa pracowniczego funduszu mo gą być lokowane w papierach warto ściowych emitowanych przez akcjo nariuszy pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym funduszem lub podmioty będące podmiotami zwią zanymi w stosunku do tych akcjona riuszy, o ile zezwala na to statut tego funduszu.”;

3) po art. 173 dodaje się art. 173a w brzmieniu: „Art. 173a. Pracowniczy fundusz może zlecić w ca łości lub części innym podmiotom wy konywanie obowiązków przewidzia nych w niniejszym rozdziale.”;

4) po art. 194 dodaje się art. 194a w brzmieniu: „Art. 194a.

1. Pracowniczy fundusz jest obowiąza ny do przygotowania deklaracji za sad polityki inwestycyjnej funduszu.

2. Deklaracja obejmuje co najmniej przedstawienie wdrożonych metod oceny ryzyka i procedur zarządzania ryzykiem oraz zasad alokacji środ ków w papiery wartościowe.

3. Pracowniczy fundusz przekazuje de klarację organowi nadzoru co trzy lata lub niezwłocznie po wprowa dzeniu istotnych zmian w polityce inwestycyjnej funduszu. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8212 — Poz. 1207 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

4. Pracowniczy fundusz jest obowiąza ny, po raz pierwszy, do przekazania organowi nadzoru deklaracji w ter minie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszej składki do funduszu.

5. Pracowniczy fundusz przekazuje de klarację także na pisemne żądanie członka.”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wyna gradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.11)) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: „Art. 15a. Ograniczeń wynikających z ustawy nie sto suje się do składek podstawowych wno szonych do pracowniczych programów emerytalnych.”. Art. 5

6.

1. Pracodawcy, prowadzący w dniu wej ścia w życie ustawy grupowe ubezpieczenia na życie związane z funduszem inwestycyjnym lub inną formę grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla swoich pracowników, tracą prawo do odliczania poniesionych wydatków od podstawy wymiaru skład ki na ubezpieczenia społeczne wynikające z odrębnych przepisów, jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. nie złożą wniosku o wpis programu do rejestru pro gramów skutkującego wpisaniem tego programu do rejestru.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) środki zgromadzone przed przystąpieniem pra cownika do programu są przekazywane do tego programu i traktowane jak środki pochodzące ze składki podstawowej w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) pracodawca i zarządzający są obowiązani do prze chowywania dokumentacji dotyczącej terminów i wysokości składek wniesionych na konto pra cownika prowadzone w ramach grupowego gro madzenia środków wraz z dokumentacją progra mu; do dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące informacji, o której mowa w art. 8.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeże li pracodawca i reprezentacja pracowników, tworząc program, dokonali zmiany zarządzającego środkami gromadzonymi w ramach grupowego ubezpieczenia na życie związanego z funduszem inwestycyjnym lub w ramach innej formy grupowego gromadzenia środ ków na cele emerytalne i dokonali wyboru innego za rządzającego programem albo nadali programowi in ną formę niż dotychczasowa.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zakład ubezpieczeń lub fundusz inwestycyjny są obowiązane po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie dyspozycji pracownika, przekazać te środki na jego ra chunek prowadzony w ramach programu oraz przeka zać pracodawcy dokumentację dotyczącą terminów i wysokości składek wniesionych na konto pracownika prowadzone w ramach grupowego gromadzenia środków.

5. Organ nadzoru zawiadomi Zakład Ubezpieczeń Społecznych o każdym przypadku, w którym postępo wanie administracyjne, wszczęte na podstawie wnio sku, o którym mowa w ust. 1, zakończy się pozosta wieniem wniosku bez rozpoznania, odmową wpisu do rejestru lub umorzeniem postępowania. Art. 5

7. Czynności pracodawcy związane z zawar ciem i realizacją umowy zakładowej, naliczaniem i od prowadzaniem składek, wypłatą, wypłatą transferową i zwrotem nie stanowią czynności pośrednictwa ubez pieczeniowego w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej. Art. 5

8. Wnioski o rejestrację programów złożone przed dniem wejścia w życie ustawy są rozpatrywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Art. 5

9.

1. Pracodawcy prowadzący program w dniu wejścia w życie ustawy są obowiązani dosto sować program do przepisów ustawy do dnia 31 grud nia 2005 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dostosowanie programu do art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Składki na rzecz osób będących uczestnikami programów w związku z umową agencji lub umową zlecenia mogą być wnoszone nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r. Art. 27 stosuje się odpowiednio. Art. 60. Fundusz emerytalny, do którego pierwsza składka wpłynęła przed dniem wejścia w życie ustawy, jest obowiązany do przekazania po raz pierwszy orga nowi nadzoru deklaracji zasad polityki inwestycyjnej funduszu, o której mowa w art. 194a ustawy wymie nionej w art. 54, do dnia 30 września 2004 r. Art. 6

1. Traci moc ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178). Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerw ca 2004 r., z wyjątkiem art. 8 ust. 2 pkt 6, 7 i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 2, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 116 — 8213 — Poz. 1207 ——————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-24
Data wydania: 2004-04-20
Data wejścia w życie: 2004-06-01
Data obowiązywania: 2004-06-01
Uwagi: art. 8 ust. 2 pkt 6, 7 i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207