Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1229

1229 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850 i Nr 228, poz. 2261. Dziennik Ustaw Nr 118 — 8307 — Poz. 1229

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lu tego 2003 r. w sprawie badania skuteczności i efektyw ności pomocy publicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 25

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ udzielający pomocy przedstawia organowi nadzorującemu wyniki badań skuteczności i efek tywności pomocy w terminie 8 miesięcy od za kończenia roku, dla którego przeprowadził bada nie skuteczności i efektywności pomocy.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-05-26
Data wydania: 2004-05-25
Data wejścia w życie: 2004-05-26
Data obowiązywania: 2004-05-26
Data uchylenia: 2005-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1229