Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1247

1247 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych Na podstawie art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziem nych używanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego, o któ rych mowa w art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanych dalej „urządzeniami”.

§2. Wniosek o wpis do rejestru urządzeń, zwa nego dalej „rejestrem”, powinien mieć formę pisem ną oraz zawierać następujące dane:

1) kategorię urządzenia, które ma być wpisane w re jestrze;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;

3) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;

4) współrzędne geograficzne zainstalowanego urzą dzenia;

5) nazwę producenta urządzenia;

6) numer fabryczny urządzenia.

§3.

1. Informacja o rodzaju urządzenia i celu, w ja kim ma być stosowane, dołączana do wniosku, zgod nie z art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, powinna za wierać:

1) określenie przeznaczenia urządzenia;

2) nazwę i typ urządzenia;

3) zestaw roboczy wchodzący w skład urządzenia;

4) datę rozpoczęcia funkcjonowania urządzenia;

5) przewidywany okres eksploatacji urządzenia;

6) znak rozpoznawczy przewidziany dla urządzenia;

7) klasę stanu urządzenia. ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

2. Charakterystyka techniczna urządzenia dołącza na do wniosku, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 3 ustawy, powinna zawierać:

1) dane techniczne urządzenia, w tym: a) nazwę i numer modelu urządzenia, b) typ urządzenia, c) zakres i sposoby strojenia urządzenia, d) siatkę częstotliwości urządzenia, e) oznaczenie rodzaju emisji, f) dostępne rodzaje pracy urządzenia i formaty je go sygnałów;

2) określenie mocy średniej sygnału dla urządzeń promieniujących falą ciągłą lub dla urządzeń im pulsowych, mocy w impulsie, okresu powtarzania impulsów, czasu trwania impulsu — w przypadku urządzenia będącego nadajnikiem;

3) określenie czułości odbiornika — w decybelach w stosunku do jednego miliwata (dBm), kryterium określenia czułości w decybelach (dB) — w przy padku urządzenia będącego odbiornikiem;

4) określenie danych technicznych anteny urządze nia, w tym: a) rodzaju i typu anteny, b) zakresu częstotliwości pracy anteny, c) strat w torze przesyłowym wysokiej częstotliwo ści, d) polaryzacji anteny, e) szerokości wiązki w płaszczyźnie poziomej i pio nowej anteny, f) zysku kierunkowego listka głównego oraz pierwszego głównego listka bocznego anteny, g) wysokości zawieszenia oraz wysokości skutecz nej anteny, h) parametrów dotyczących przeszukiwania prze strzeni, w tym: — rodzaju przeszukiwania przestrzeni, — czasu pełnego obrotu anteny liczonego w se kundach, — możliwości opuszczania wybranych sekto rów, — przeszukiwania pionowego i poziomego;

5) dodatkowe dane techniczne w przypadku automa tycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych, w tym: a) mierzone parametry, b) dostępne standardy sygnałów;

6) dane techniczne w przypadku wzrokowych pomo cy nawigacyjnych, w tym: a) figury geometryczne stosowanych pomocy świetlnych podejścia, b) zasięg widzialności pomocy świetlnych podej ścia.

§4. W zaświadczeniu stanowiącym dowód wpisa nia urządzenia do rejestru zamieszcza się następujące dane:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;

3) nazwę i typ urządzenia;

4) numer fabryczny urządzenia;

5) współrzędne geograficzne zainstalowania urządze nia;

6) datę wydania decyzji administracyjnej o wpisie urządzenia do rejestru;

7) numer identyfikacyjny, pod którym dokonano reje stracji urządzenia w rejestrze.

§5.

1. Wraz z rejestrem prowadzona jest dokumen tacja rejestrowa, na którą składają się:

1) wnioski o wpis do rejestru;

2) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mo wa w pkt 1;

3) kopie decyzji o wpisie i wykreśleniu urządzenia z rejestru;

4) kopie wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru.

2. Wpisowi do rejestru podlegają dane wymienio ne w ust. 1 pkt 3 i 4, w § 2 i 3 oraz zawarte w dokumen tach, o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy.

§6.

1. Rejestr jest prowadzony dla poszczególnych urządzeń wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy rów nocześnie w formie elektronicznej oraz w formie kar toteki.

2. Rejestr zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

§7.

1. W rejestrze każde urządzenie rejestrowane jest pod oddzielną pozycją i otrzymuje numer identy fikacyjny, na który składa się oznaczenie literowe da nej grupy urządzeń oraz kolejny numer w ramach tej grupy, pod którym dokonano rejestracji urządzenia.

2. W rejestrze prowadzonym w formie elektronicz nej zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób za pewniający niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.

§8.

1. Rejestr prowadzony w formie kartoteki sta nowi zbiór kart ewidencyjnych, które są wydrukiem Dziennik Ustaw Nr 119 — 8400 — Poz. 1247 zapisu elektronicznego rejestru prowadzonego w for mie elektronicznej.

2. Karty ewidencyjne są prowadzone oddzielnie dla każdego urządzenia wpisanego do rejestru.

3. Każda karta ewidencyjna powinna być podpisa na w sposób czytelny przez osobę dokonującą wpisów w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

§9.

1. Zmiana danych podlegających wpisowi do rejestru jest dokonywana uprzednio w rejestrze pro wadzonym w formie elektronicznej.

2. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie kartoteki jest dokonywane przez dołączenie do karty ewidencyjnej danego urządzenia, karty stano wiącej wydruk zapisu elektronicznego rejestru prowa dzonego w formie elektronicznej po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1.

§10. Traci moc rozporządzenie Ministra Komuni kacji z dnia 15 września 1964 r. w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 37, poz. 237, z 1998 r. Nr 130, poz. 859 oraz z 1999 r. Nr 21, poz. 19

2) w zakresie ewidencji lotni czych urządzeń naziemnych. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 119 — 8401 — Poz. 1247

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-27
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-06-11
Data obowiązywania: 2004-06-11
Data uchylenia: 2013-02-09
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1247