Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1249

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grud nia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 95

9) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa odstępstwa od wyma gań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i roz przestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571), jakie powinno spełniać drew no opakowaniowe, pozyskane w całości lub w części z drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjed noczonych Ameryki, wprowadzane na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, w celu ochrony przed Bursa phelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nickle et al.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenie „drewno podatne” oznacza opakowania drewniane składające się, w całości lub w części, z nieprzetworzonego drew na pozyskanego z drzew iglastych (Coniferales), z wy jątkiem drewna Thuja L. w postaci skrzyń, pudeł, kla tek, bębnów, palet, skrzyniopalet, drewna do moco wania ładunków oraz innych opakowań używanych w transporcie towarów, bez względu na to, czy wpro wadzane są z towarzyszącym towarem, czy bez niego, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§3. Drewno podatne, pochodzące z Kanady, Japo nii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, przed wprowa dzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po winno zostać poddane jednemu z następujących za biegów:

1) obróbce cieplnej dokonanej w taki sposób, aby rdzeń drewna osiągnął co najmniej 56 °C i tempe ratura ta była utrzymywana przez co najmniej 30 minut; zabieg ten może być dokonany w za mkniętej komorze albo w suszarni komorowej, która została urzędowo zbadana i zatwierdzona do tego celu w państwie eksportującym; drewno po datne po przeprowadzeniu obróbki cieplnej po winno zostać oznakowane znakiem zatwierdzo nym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał za bieg, oraz miejsca, w którym go dokonano, lub

2) impregnacji, przy użyciu zatwierdzonego przez Ko misję Europejską do tego celu środka chemiczne go; drewno podatne poddane impregnacji powin no zostać oznaczone znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na iden tyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano, lub

3) fumigacji, przy użyciu zatwierdzonego przez Komi sję Europejską do tego celu środka chemicznego; drewno podatne poddane fumigacji powinno zo stać oznaczone znakiem zatwierdzonym przez Ko misję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miej sca, w którym go dokonano.

§4.

1. Drewno podatne pochodzące z Chińskiej Re publiki Ludowej, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno zostać poddane jednemu z zabiegów określonych w § 3 oraz zaopa trzone w świadectwo fitosanitarne, które zawiera in formację o przeprowadzonym zabiegu.

2. Zabiegów określonych w § 3 nie stosuje się do drewna podatnego pochodzącego z obszarów Chiń skiej Republiki Ludowej, na których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nickle et al., określonych w załączniku do rozporządzenia.

§5. Do drewna podatnego, poddanego zabiegom określonym w § 3, nie stosuje się wymagań określo nych w części A w dziale 1 w pkt 1.3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 119 — 8414 — Poz. 1249 1249 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). Dziennik Ustaw Nr 119 — 8415 — Poz. 1249 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1249) WYKAZ OBSZARÓW CHI¡SKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, WOLNYCH OD BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (STEINER AND BUHERE) NICKLE ET AL. ORAZ WYKAZ KODÓW TYCH OBSZARÓW Prowincja wraz z oznaczeniem kodowym Dystrykt wraz z oznaczeniem kodowym Anhui — AH Jiaoqu — AJQ, Bagongshan — BGS, Jiaoqu — BJQ, Bozhou — BZ, Chaohu — CH, Daguan — DG, Dongshi — DOS, Dangshan — DSH, Dongshi — DSI, Datong — DTO, Duji — DUJ, Dongzhi — DZ, Feidong — FD, Funan — FN, Feixi — FX, Gu ichi — GCH, Guzhen — GZ, Jiaoqu — HJQ, Huaining — HN, Huoqiu — HQ, Hu oshan — HSH, Huangshan — HSN, Huashan — HUS, Huajyuan — HUY, Huizhou — HZH, Jinghu — JGH, Jiujiang — JJG, Jinjiazhuang — JJZ, Jieshou — JSH, Jinzhai — JZ, Lingbi — LB, Liuan — LIA, Lieshan — LIS, Lujiang — LJ, Linquan — LQ, Lixin — LX, Langya — LYA, Mengcheng — MC, Matang — MT, Panji — PJ, Qimen — QM, Qianshan — QS, Shucheng — SC, Shitai — ST, Susong — SUS, Suixi — SUX, Sixian — SX, Shizishan — SZS, Taihe — TAH, Tongcheng — TC, Tongguanshan — TGS, Taihu — TH, Jiaoqu — TJQ, Tunxi —TX, Wuhe — WH, Wuhu — WHU, Wangjiang — WJ, Wuwei — WW, Woyang — WY, Xiangshan — XAS, Xiejiaji — XIJ, Xishi — XIS, Xixian — XIX, Xishi — XSI, Xiuning — XUN, Xinwu — XWU, Xiaoxian — XXA, Yingdong — YD, Yingjiang — YGJ, Yixian — YIX, Yongqiao — YQ, Yingquan — YQU, Yingshang — YS, Yushan — YUS, Yuexi — YX, Yingzhou — YZ, Zhongshi — ZHS, Zhongshi — ZS, Zongyang — ZY Beijing — BJ Chongqing — CQ Fujian — FJ Gansu — GS Dziennik Ustaw Nr 119 — 8416 — Poz. 1249 Prowincja wraz z oznaczeniem kodowym Dystrykt wraz z oznaczeniem kodowym Guangdong — GD Baiyun — BEY, Beijiang — BJG, Chao’an — CAN, Chenghai — CHH, Chikan — CIK, Conghua — COH, Chengqu — CQ, Chengqu — CQU, Chaoyang — CY, Dian bai — DB, Deqing — DEQ, Dinghu — DH, Dahao — DHO, Doumen — DM, Don gyuan — DOY, Dapu — DP, Dongshan — DSH, Duanzhou — DUZ, Enping — EP, Fangcun — FCU, Fogang — FG, Fengkai — FK, Fanyu — FNY, Fengshun — FS, Gaoming — GM, Guangning — GN, Gaoyao — GOY, Gaozhou — GZ, Huadu — HAD, Hepu — HEP, Heshan — HES, Haifeng — HF, Huilai — HL, Heping — HP, Hu angpu — HPU, Huaiji — HUJ, Huazhou — HZH, Haizhu — HZU, Jiedong — JDO, Jiexi — JEX, Jianghai — JHA, Jiangcheng — JIC, Jiaoling — JL, Jinyuan — JYU, Kalping — KP, Lechang — LC, Longchuan — LCH, Luoding — LD, Lufeng — LF, Luhe — LHE, Longhu — LHU, Liwan — LIW, Lianjiang — LJG, Longmen — LM, Liannan — LN, Lianping — LP, Lianshan — LSN, Leizhou — LZ, Lianzhou — LZO, Meijiang — MJ, Maonan — MON, Meixlan — MX, Mazhang — MZ, Nan’ao — NA, Nanhai — NHA, Nanxiong — NX, Pengjiang — PEJ, Puning — PN, Potou — PT, Pingyuan — PYU, Qingcheng — QGC, Qujiang — QUJ, Qingxin — QXI, Ren hua — RH, Rongcheng — ROC, Raoping — RP, Ruyuanyaozu — RY, Shunde — SHD, Shengping — SHP, Sihui — SHU, Shixing — SHX, Sanshui — SSH, Shiwan — SWA, Suixi — SXI, Taishan — TAS, Tianhe — THE, Wuchuan — WCH, Wengy uan — WEY, Wujiang — WJG, Wuhua — WUH, Xinfeng — XF, Xinhui — XHU, Xingning — XNG, Xinxing — XNX, Xiangqiao — XQ, Xiashan — XS, Xuwen — XWE, Xinyi — XYI, Xiangzhou — XZO, Yun’an — YA, Yangchun — YC, Yuncheng — YCG, Yangdong — YD, Yingde — YDE, Yangxi — YGX, Yunan — YN, Yangshan — YSH, Yantian — YT, Yuanchong — YUC, Yuexiu — YX, Zengcheng — ZC, Zhen jiang — ZJG, Zijin — ZJN, Zhongshan — ZS Guangxi — GX Guizhou — GZ Hainan — HN Hebei — HB Heilongjiang — HLJ Henan — HEN Dziennik Ustaw Nr 119 — 8417 — Poz. 1249 Prowincja wraz z oznaczeniem kodowym Dystrykt wraz z oznaczeniem kodowym Hubei — HUB Hunan — HUN Inner Mongolia — NMG Jiangsu — JS Baixia — BAX, Beltang — BET, Binhai — BIH, Baoying — BY, Chongchuan — CC, Jiaoqu — CJQ, Canglang — CL, Chong’an — COA, Chengqu — CQ, Changshu — CS, Dachang — DAC, Dafeng — DF, Donghai — DON, Dongtai — DOT, Fengxian — FNX, Funing — FUN, Gaoyou — GAY, Gaogang — GG, Guangling — GL, Gu lou — GLO, Guannan — GN, Gulou — GUL, Guanyun — GUY, Ganyu — GY, Gangzha — GZ, Huaian — HA, Haian — HAN, Huaiyin — HAY, Hanjiang — HJ, Hailing — HL, Haimen — HM, Hongze — HZ, Halzhou — HZH, Jiangdu — JAD, Jinchang — JC, Jinhu — JH, Jianhu — JIH, Jiawang — JIW, Jiangyin — JIY, Jin gjiang — JJ, Jiuli — JLI, Juning — JUN, Jiangyan — JY, Jianye — JYE, Kunshan — KS, Lianshan — LAS, Lianshui — LSH, Mashan — MAS, Nanchang — NC, Pin gjiang — PGJ, Pukou — PKO, Peixian — PX, Pizhou — PZH, Qidong — QD, Qin ghe — QH, Qinhuai — QHU, Qingpu — QP, Qishuyan — QSY, Quanshan — QUS, Rudong — RD, Rugao — RUG, Sucheng — SC, Sihong — SH, Sheyang — SHY, Siyang — SIY, Jiaoqu — SJQ, Suyu — SUY, Shuyang — SY, Taicang — TAC, Tian ning — TN, Tongshan — TS, Taixing — TX, Tongzhou — TZH, Wujiang — WJG, Jiaoqu — WJQ, Wuxian — WX, Xiaguan — XGU, Xinghua — XHU, Xinpu — XP, Xiangshui — XSH, Xuyi — XUY, Xinyi — XY, Yandu — YD, Yunlong — YLO, Yun tai — YT, Yangzhong — YZH, Jiaoqu — YZJQ, Zhangjiagang — ZJG, Zhonglou — ZL Jiangxi — JX Jilin — JL Liaoning — LN Ningxia — NX Qinghai — QH Shaanxi — SAX Dziennik Ustaw Nr 119 — 8418 — Poz. 1249 Prowincja wraz z oznaczeniem kodowym Dystrykt wraz z oznaczeniem kodowym Shandong — SD Anqiu — AQ, Boshan — BOS, Boxing — BX, Binzhou — BZH, Changqing — CHQ, Chengyang — CHY, Changle — CL, Caoxian — COX, Chiping — CP, Cangshan — CS, Chengwu — CW, Changyi — CYI, Dongchangfu — DCF, Decheng — DEC, Dingtao — DGT, Dongming — DM, Dong’e — DOA, Donggang — DOG, Dong ping — DP, Dongying — DY, Feixian — FEX, Fushan — FS, Fangzi — FZ, Gang cheng — GCH, Gaomi — GM, Gaoqing — GQ, Guangro — GR, Gaotang — GT, Guanxian — GX, Haiyang — HAY, Hedong — HED, Heze — HEZ, Hekou — HK, Huiming — HM, Hanting — HT, Huantai — HTA, Huancui — HUC, Huangdao — HUD, Huaiyin — HUY, Jiaxiang — JAX, Juancheng — JC, Jimo — JM, Jiaonan — JON, Junan — JUN, Juxlan — JUX, Juye — JUY, Jinxiang — JXG, Jiyang — JYG, Jiazhou — JZH, Kenli — KL, Kuiwen — KW, Lanshan — LAS, Laixi — LAX, Liayang — LAY, Laicheng — LCH, Licheng — LH, Licang — LIC, Lijin — LIJ, Linju — LJU, Longkou — LK, Leling — LL, Lingxian — LNX, Laoshan — LOS, Linqing — LQI, Laishan — LS, Liangshan — LSA, Linshu — LSU, Luozhuang — LUZ, Li xia — LXA, Linyi — LYI, Laizhou — LZ, Linzi — LZI, Muping — MP, Mengyin — MY, Ningjin — NGJ, Ningyang — NY, Pelcheng — PCH, Pingdu — PD, Pingyi — PGY, Pingyin — PYI, Pingyuan — PYU, Qufu — QF, Qihe — QH, Qixia — QX, Qin gyun — QYU, Qingzhou — QZ, Rongcheng — RC, Rencheng — RCH, Rushan — RS, Sifang — SFG, Shouguang — SG, Shibei — SHB, Shanghe — SHH, Shinan — SHN, Shenxian — SHX, Shizhong — SHZ, Shizhong — SIZ, Sishui — SSH, Shanting — STG, Shanxian — SXN, Shizhong — SZO, Jiaoqu — TAJ, Taienzhu ang — TEZ, Tancheng — TNC, Tianqiao — TQO, Taishan — TSH, Tengzhou — TZH, Wendeng — WD, Wudi — WDI, Weicheng — WEC, Weishan — WES, We nshang — WS, Wucheng — WUC, Wulian — WUL, Xiajin — XAJ, Xintai — XT, Xuecheng — XUC, Yangxin — YAX, Yuncheng — YCH, Yanggu — YG, Yicheng — YIC, Yinan — YN, Yishui — YSU, Yutai — YT, Yucheng — YUC, Yiyuan — YYU, Yanzhou — YZO, Zoucheng — ZCH, Zhifu — ZFU, Zhangdian — ZGD, Zhanhua — ZH, Zhucheng — ZHC, Zhaoyuan — ZHY, Zichuan — ZIC, Zhoucun — ZOC, Zo uping — ZP, Zhangqiu — ZQU Dziennik Ustaw Nr 119 — 8419 — Poz. 1249 Prowincja wraz z oznaczeniem kodowym Dystrykt wraz z oznaczeniem kodowym Shanghai — SH Shanxi — SX Sichuan — SC Tianjin — TJ Tibet — XZ Xinjiang — XJ Yunnan — YN Zhejiang — ZJ Anji — AJ, Binjiang — BJ, Cixi — CIX, Cangnan — CN, Changshan — CSH, Chun’an — CUA, Dongyang — DOY, Deqing — DQ, Dongtou — DTO, Fenghua — FH, Haining — HNG, Haishu — HSU, Huangyan — HUY, Haiyan — HYA, Jiangbei — JB, Jiangdong — JDO, Jianggan — JG, Jinhua — JHA, Jiande — JID, Jiashan — JIS, Jiaojiang — JJ, Jingning — JNG, Jiaoqu — JQ, Jiangshan — JSA, Jiny un — JYU, Kecheng — KC, Kaihua — KH, Linan — LAN, Lucheng — LC, Linhai — LIH, Lanxi — LNX, Longquan — LOQ, Longyou — LOY, Lishui — LS, Luqiao — LUQ, Longwan — LW, Ouhai — OH, Pan’an — PA, Pinghu — PH, Pujiang — PJ, Pingyang — PY, Qingyuan — QGY, Qingtian — QT, Quxian — QX, Ruian — RA, Suichang — SCH, Schangcheng — SHC, Shaoxing — SHX, Sanmen — SM, Son gyang — SOY, Shangyu — SYU, Shengzhou — SZ, Tonglu — TOL, Tongxiang — TOX, Taishun — TSH, Tiantai — TT, Wencheng — WC, Wenling — WL, Wucheng — WUC, Wuyi — WUY, Xiacheng — XAC, Xiucheng — XC, Xinchang — XCH, Xia oshan — XIS, Xianju — XJ, Yuecheng — YC, Yuhuan — YHA, Yinxian — YIN, Yongjia — YJ, Yongkang — YK, Yueqing — YQ, Yunhe — YUH, Yuyao — YUY, Yiwu — YW, Zhenhai — ZHH, Zhuji — ZHJ

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-27
Data wydania: 2004-05-04
Data wejścia w życie: 2004-06-04
Data obowiązywania: 2004-06-04
Data uchylenia: 2005-12-21
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1249