Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1251

1251 ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycz nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 21

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpo wszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wybo rach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 82, poz. 76

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 1

4. Na potrzeby rozpowszechniania audycji wy borczych ustala się:

1) obszary emitowania programów regio nalnych Telewizji Polskiej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) obszary emitowania programów regio nalnych poszczególnych spółek radiofo nii regionalnej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek Dziennik Ustaw Nr 119 — 8421 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8422 — Poz. 1251 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia K ra jo w ej R ad y R ad io fo n ii i T el ew iz ji z d n ia 2 0 m aj a 20 04 r . ( p o z. 1 25 1) Z ał ąc zn ik n r 1 O B S Z A R Y E M IT O W A N IA P R O G R A M Ó W R E G IO N A LN Y C H T E LE W IZ JI P O LS K IE J Dziennik Ustaw Nr 119 — 8423 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8424 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8425 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8426 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8427 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8428 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8429 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8430 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8431 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8432 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8433 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8434 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8435 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8436 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8437 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8438 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8439 — Poz. 1251 Z ał ąc zn ik n r 2 O B S Z A R Y E M IT O W A N IA P R O G R A M Ó W S P Ó ¸E K R A D IO F O N II R E G IO N A LN E J Dziennik Ustaw Nr 119 — 8440 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8441 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8442 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8443 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8444 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8445 — Poz. 1251 Dziennik Ustaw Nr 119 — 8446 — Poz. 1251

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-27
Data wydania: 2004-05-20
Data wejścia w życie: 2004-05-27
Data obowiązywania: 2004-05-27
Data uchylenia: 2011-08-01
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1251