Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252

1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art.

1. Ustawa określa:

1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

2) zasady wypłaty i finansowania świadczeń przed emerytalnych. Art.

2.

1. Prawo do świadczenia przedemerytalne go przysługuje osobie, która:

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu prze pisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była za trudniona lub pozostawała w stosunku służbo wym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukoń czyła co najmniej 56 lat — kobieta oraz 61 lat — mężczyzna i posiada okres uprawniający do eme rytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat — kobieta oraz 60 lat — mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla ko biet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprze rwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące po zarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat — kobieta i 61 lat — mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co naj mniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania pra wa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobie ranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukoń czyła co najmniej 55 lat — kobieta oraz 60 lat — mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla ko biet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn do tyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była za trudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wyno szący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla męż czyzn, lub

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwią zanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacal ności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy płacalności pracodawcy, u którego była zatrudnio na lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co naj mniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5—9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”.

3. Âwiadczenie przedemerytalne przysługuje oso bie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 6 mie sięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promo cji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przed emerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Za kład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek osoby za interesowanej, może przywrócić termin złożenia wnio sku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Do okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bez robotnych, o którym mowa w ust. 3, wlicza się:

1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bez robotnych nie przysługiwało;

2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji za trudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac inter wencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 6-mie sięcznego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo do świadczenia przedemerytalnego przy sługuje, jeżeli wniosek o przyznanie tego świad czenia zostanie złożony w terminie nieprzekracza jącym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub in nej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicz nych.

6. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przy sługuje również osobom, o których mowa w art. 6 Dziennik Ustaw Nr 120 — 8450 — Poz. 1252 ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001. ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959), po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3. Art.

3.

1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzy mywana renta.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega walory zacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Art.

4.

1. Prawo do świadczenia przedemerytalne go ustaje:

1) na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;

2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego okre ślonego w odrębnych przepisach;

3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nierucho mości rolnej o powierzchni użytków rolnych prze kraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwła sności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekra cza 2 ha przeliczeniowe;

5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ule ga zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

3. Wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemery talnego następuje, poczynając od:

1) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

4) dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posia danie (samoistne lub zależne) nieruchomości rol nej o powierzchni użytków rolnych przekraczają cych 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona;

6) dnia nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;

7) najbliższego możliwego technicznie terminu płat ności, jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego nie było możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 2, 4 i 6.

4. W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego prawa do renty ro dzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń — wyższe lub wybrane przez upraw nionego.

5. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytal ne jest obowiązana zawiadomić organ rentowy wypła cający to świadczenie o okolicznościach powodują cych ustanie lub zawieszenie prawa do tego świadcze nia. Art.

5.

1. Âwiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określo nych w ust. 2—8 w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej „przychodem”.

2. Âwiadczenie przedemerytalne ulega zmniejsze niu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalne go i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku ka lendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Staty stycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej „do puszczalną kwotą przychodu”, a przychód nie jest jed nak wyższy niż kwota 70 % tego wynagrodzenia, zwa na dalej „graniczną kwotą przychodu”.

3. Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytal nego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszo ną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia, o któ rym mowa w ust. 3, kwota świadczenia przedemery talnego byłaby niższa niż 335 zł, świadczenie przed emerytalne wynosi 335 zł, z zastrzeżeniem ust.

5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego w wysokości 335 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemery talne ulega zawieszeniu.

6. Jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalne go jest wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie to podlega zawieszeniu, niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu.

7. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego. Dziennik Ustaw Nr 120 — 8451 — Poz. 1252 Art.

6.

1. Rozliczenie przychodu następuje w for mie rozliczenia rocznego, po zakończeniu roku rozli czeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego ro ku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

2. W celu ustalenia, czy zaistniały okoliczności po wodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego, organ rentowy porównuje:

1) łączną kwotę świadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskaną w roku rozliczeniowym z roczną dopuszczalną kwotą przychodu,

2) kwotę przychodu, uzyskanego w roku rozliczenio wym z roczną graniczną kwotą przychodu, z tym że okres, z którego ustala się kwoty roczne, ule ga odpowiedniemu skróceniu w roku rozliczenio wym, w którym prawo do świadczenia przedemery talnego powstało, ustało lub wypłata tego świadcze nia była wstrzymana z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2 lub 4.

3. Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytal nego i przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu, a kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczenio wym nie przekroczyła rocznej granicznej kwoty przy chodu, organ rentowy ustala łączną kwotę zmniejsze nia w roku rozliczeniowym, zgodnie z art. 5 ust. 3, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4.

4. Jeżeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozli czeniowym przekroczyła roczną graniczną kwotę przy chodu, organ rentowy ustala, ż e w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu.

5. Jeżeli w roku rozliczeniowym suma kwot świad czenia przedemerytalnego, o które świadczenie przed emerytalne zostało zmniejszone, lub kwot zawieszo nych była niższa niż suma kwot wynikających z przepi sów art. 5 ust. 3—5, organ rentowy ustala kwotę nie należnie pobranych świadczeń i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

6. Jeżeli kwota przychodu uzyskanego w roku roz liczeniowym nie powodowała zmniejszenia świadcze nia przedemerytalnego lub zawieszenia tego świad czenia, a w okresie tego roku świadczenie przedeme rytalne było zawieszone lub zmniejszone — organ ren towy dokonuje zwrotu kwoty świadczenia, wynikają cej z rozliczenia.

7. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytal ne jest obowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wyso kości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym.

8. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zle ceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę na właściwej jednostce organizacyjnej.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogła sza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co naj mniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, przewidzianej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obowiązujące na okres od dnia 1 mar ca, rozpoczynającego rok rozliczeniowy, w którym przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent, do końca lutego roku, w którym zostanie przeprowadzo na kolejna waloryzacja:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu, ustalone na podstawie przecięt nego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalen darzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego do celów emerytalnych przez Preze sa Głównego Urzędu Statystycznego, z zaokrągle niem do 10 groszy w górę,

2) roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę przychodu — dla każdego, w tym okresie, roku rozliczeniowego, stanowiące — od powiednio — dwunastokrotność kwot, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 10 i art. 28.

10. W latach rozliczeniowych przypadających mię dzy terminami waloryzacji obowiązują kwoty ogłoszo ne w komunikacie, o którym mowa w ust. 9, ustalone dla roku rozliczeniowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację emerytur i rent. Art.

7.

1. Prawo do świadczenia przedemerytalne go ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z do kumentami, o których mowa w ust. 3.

2. Wniosek składa się do organu rentowego wła ściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

3. Do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym de cyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 2 ust. 3, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, określone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Art.

8.

1. Decyzję w sprawie świadczenia przed emerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszka nia osoby uprawnionej do świadczenia przedemery talnego.

2. Od decyzji organu rentowego przysługują środ ki odwoławcze przewidziane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dla decyzji w sprawach emerytur i rent. Art.

9.

1. Âwiadczenie przedemerytalne wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego.

2. Âwiadczenie przedemerytalne za niepełny mie siąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Dziennik Ustaw Nr 120 — 8452 — Poz. 1252 Art.

10.

1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po śmierci:

1) osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne,

2) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, speł niającego warunki do uzyskania renty rodzinnej — przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

2. Decyzje w sprawach zasiłku pogrzebowego wy dają i zasiłki te wypłacają organy rentowe.

3. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy z prawem do zasiłku pogrzebo wego lub do świadczenia w wysokości zasiłku pogrze bowego na podstawie odrębnych przepisów — zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu guje. Art. 1

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 78—81, art. 88—94, art. 98, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117 ust. 1—4, art. 118 ust. 1—5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132 i 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 138—140, art. 141 ust. 1—3 oraz art. 142—144 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egze kucji ustala się według zasad określonych dla emerytury;

2) art. 80 pkt 1—4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6—8e i 11 oraz art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń spo łecznych. Art. 1

2. Âwiadczenia przedemerytalne i zasiłki po grzebowe oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa. Art. 1

3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

9. Pracodawca nie może wypowiedzieć umo wy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytu ry z osiągnięciem tego wieku.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3)) w art. 34 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent struktural nych, rent socjalnych oraz świadczeń pienięż nych dla cywilnych ofiar wojny.”;

2) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, spo rządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, we dług ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasił ków przedemerytalnych oraz świadczeń pienięż nych dla cywilnych ofiar wojny, oraz urzędowi skar bowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbo wego właściwy według miejsca zamieszkania po datnika; obowiązek ten nie dotyczy podatników:”;

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent struktural nych, rent socjalnych, świadczeń przedeme rytalnych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny, otrzymanych bezpośrednio z tego or ganu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa — organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zali czek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, za mieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o za kazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 96, poz. 95

9) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 120 — 8453 — Poz. 1252 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163 i Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207. „

1. Osobom spełniającym warunki do uzyskania sta tusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezro botnych, określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), przysługuje świadczenie przedemerytalne, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świad czeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252), jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla ko biet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 100

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z pra wem do zasiłku lub świadczenia przedemery talnego.”;

2) w art. 116: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu: „1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla upraw nionych do świadczenia przedemerytalne go lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 1b. Postępowanie w sprawie świadczenia pod lega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia. 1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się w spra wach, o których mowa w art. 136.”, b) w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega umorzeniu.”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego poten cjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.4)) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) wspieraniu restrukturyzacji zatrudnienia — ro zumie się przez to przeznaczanie środków na odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto sunków pracy z przyczyn niedotyczących pra cowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 95

9) lub jednorazowe odprawy pie niężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką,”. Art. 1

8. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o ko mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.5)) w art. 58 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Âwiadczenia przedemerytalne dla osób zatrudnio nych w PKP na podstawie stosunku pracy nawią zanego przed dniem 7 września 1999 r., a następ nie w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ustalone na podsta wie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, od dnia przejęcia przez Zakład Ubez pieczeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych, są finansowane z budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. PKP SA refinansuje Zakładowi Ubezpieczeń Spo łecznych równowartość 10 % kwoty świadczeń przedemerytalnych, o których mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporzą dzenia, tryb przekazywania przez PKP SA na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków, o któ rych mowa w ust. 2, mając na uwadze zapewnie nie terminowości przekazywania tych środków.”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o re strukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednorazowa odprawa warunkowa przysługu je pracownikowi korzystającemu z kontraktu szkoleniowego, z którym po zakończeniu szko lenia i przed upływem 10 miesięcy od dnia przyznania tego kontraktu rozwiązany zostanie stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pra cowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa dach rozwiązywania z pracownikami stosun ków pracy z przyczyn niedotyczących pracow ników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).”;

2) w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pracownikom zatrudnionym w hucie albo spółce zależnej przed dniem 10 stycznia 2003 r., z którymi po tym dniu rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, za ich zgodą, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 17 ust. 1, spełniającym w dniu rozwiązania stosunku pracy, określone w odrębnych przepisach, warunki do nabycia uprawnienia do świadczenia przedemerytalne Dziennik Ustaw Nr 120 — 8454 — Poz. 1252 ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102. ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177. go przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, odpra wa warunkowa w wysokości 12 000 zł.”. Art.

20. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.7)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 16 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) osób pobierających świadczenie przedemery talne lub zasiłek przedemerytalny obejmuje okres od dnia przyznania prawa do świadcze nia przedemerytalnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego — do jego wygaśnięcia, a w odniesieniu do osób niepobierających za siłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mo wa w art. 9 ust. 1 pkt 24, obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku przedemery talnego lub świadczenia przedemerytalnego;”;

2) w art. 17: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Osoby pobierające zasiłek przedemerytal ny lub świadczenie przedemerytalne zgła sza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 15 dnia mie siąca następującego po miesiącu, w któ rym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiąz ku.”, b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowot nego właściwy powiatowy urząd pracy.”;

3) w art. 27: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza, po biera z dochodu ubezpieczonego i odprowa dza właściwy powiatowy urząd pracy.”, b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. Za osobę pobierającą zasiłek przedemery talny lub świadczenie przedemerytalne składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwo ty zasiłku przedemerytalnego lub świad czenia przedemerytalnego i odprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”;

4) w art. 28 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, oraz osób niepobierających zasiłku przedeme rytalnego lub świadczenia przedemerytalne go, z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3—6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.8)), opłaca właściwy urząd pracy;”. Art. 2

1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 95

9) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) art. 12—14, art. 61, art. 88—94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1—5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, art. 133—135 oraz art. 137—144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrą ceń i egzekucji ustala się według zasad określo nych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;”. Art. 2

2. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeniesienia, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 między odpowiednimi częściami, działami, roz działami i paragrafami. Art. 2

3.

1. Âwiadczenia przedemerytalne przyzna ne na zasadach określonych w przepisach o zatrudnie niu i przeciwdziałaniu bezrobociu stają się świadcze niami w rozumieniu niniejszej ustawy, w dotychczaso wej wysokości, z uwzględnieniem art. 3 ust. 2.

2. Âwiadczenia przedemerytalne przyznane na za sadach określonych w przepisach o zakazie stosowa nia wyrobów zawierających azbest stają się świadcze niami w rozumieniu niniejszej ustawy, w dotychczaso wej wysokości, z uwzględnieniem art. 3 ust. 2.

3. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje zadania związane z przyzna waniem i wypłatą świadczeń przedemerytalnych.

4. Âwiadczenia przedemerytalne, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskazanym w zawiadomieniu or ganu rentowego. Art. 2

4.

1. Powiatowe urzędy pracy są obowiązane przekazać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organom rentowym dokumentację umożliwiającą kontynuację wypłaty świadczeń przed emerytalnych od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpie czeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych. Dziennik Ustaw Nr 120 — 8455 — Poz. 1252 ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

2. W terminie 14 dni od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych powiatowe urzędy pra cy przekażą:

1) listy osób, którym zawieszono lub wstrzymano wypłatę świadczenia przedemerytalnego do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytal nych, oraz osób niepobierających świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3—6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziała niu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.9));

2) dokumentację dotyczącą osób, którym ustalono lub zawieszono prawo do świadczenia przedeme rytalnego w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie niniejszej ustawy a dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych;

3) informację dotyczącą ostatniego miejsca zatrud nienia osób uprawnionych do świadczeń przed emerytalnych refinansowanych w części przez PKP SA, o których mowa w art. 58 ustawy wymie nionej w art. 18.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) informację o kwocie przysługującego świadczenia przedemerytalnego oraz okresie jego pobierania;

2) informację o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

3) kopię decyzji przyznającej świadczenie przedeme rytalne oraz kopie innych dokumentów mających wpływ na prawo do świadczenia lub jego wyso kość;

4) dane identyfikacyjne osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych i członków ich ro dzin, o których mowa w pkt 2, w tym numery PESEL i NIP;

5) poświadczone przez osobę uprawnioną do świad czenia przedemerytalnego powiadomienie, o któ rym mowa w ust. 5.

4. Powiatowy urząd pracy przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentację, o której mo wa w ust. 3, dotyczącą osób niepobierających świad czeń przedemerytalnych z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3—6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu w terminie do 5 dni po dniu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.

5. Dokumentacja jest przekazywana w indywidual nych aktach każdej osoby uprawnionej do świadcze nia przedemerytalnego.

6. Powiatowe urzędy pracy są obowiązane do po wiadomienia osób uprawnionych do świadczeń przed emerytalnych o przejęciu wypłaty tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o warunkach wypłaty tych świadczeń od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpie czeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych, o wynikających z ustawy obowiąz kach ciążących na osobach uprawnionych, a także o in nych okolicznościach, mających wpływ na prawo do świadczenia przedemerytalnego oraz jego wysokość.

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawnio ny do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania i wypłacania świadczeń przedemerytalnych na zasadach określonych w usta wie oraz przejęcia wypłaty świadczeń i zasiłków przed emerytalnych przyznanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Art. 2

5.

1. Zasiłki przedemerytalne przyznane na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i prze ciwdziałaniu bezrobociu stają się zasiłkami w rozumie niu niniejszej ustawy, z tym że zachowuje się je w do tychczasowej wysokości i z dniem 1 sierpnia 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie zadania związane z ich wypłatą.

2. Zasiłki przedemerytalne podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

3. W zakresie ustania, zmniejszania i zawieszenia prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz wstrzyma nia jego wypłaty art. 4—6 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku przed emerytalnego z prawem do renty rodzinnej wypłaca się jedno z tych świadczeń — wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

5. W zakresie kompletowania, sposobu przekazy wania informacji i dokumentacji oraz powiadamiania osób uprawnionych o przejęciu wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przekazywa nej organom rentowym przez powiatowe urzędy pra cy, art. 24 stosuje się odpowiednio.

6. Zasiłki przedemerytalne oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa. Art. 2

6.

1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po śmierci:

1) osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny,

2) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, speł niającego warunki do uzyskania renty rodzinnej — przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

2. Do zasiłku pogrzebowego, o którym mowa w ust. 1, art. 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 2

7. Zasiłki przedemerytalne wypłaca się za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskaza nym w zawiadomieniu organu rentowego. Dziennik Ustaw Nr 120 — 8456 — Poz. 1252 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959. Art. 2

8.

1. Przepisy art. 5 i 6 stosuje się od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy znawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych, z tym że za rok rozliczeniowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, uważa się okres od dnia tego przejęcia do dnia 28 lutego 2005 r.

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogło si, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu obowiązujące począwszy od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecz nych przyznawania i wypłaty świadczeń przed emerytalnych, ustalone na podstawie przeciętne go miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r., ogło szonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zaokrągle niem do 10 groszy w górę;

2) roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę przychodu dla okresu, o którym mowa w ust. 1, stanowiące iloczyny kwot, o któ rych mowa w pkt 1, i liczby miesięcy, stanowią cych rok rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1.

3. W okresie od dnia 1 marca 2005 r. do końca lu tego roku, w którym jest przeprowadzana kolejna wa loryzacja emerytur i rent, dopuszczalne kwoty przy chodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczna do puszczalna kwota przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, dla każdego roku rozliczeniowego, obo wiązują w wysokości ustalonej na podstawie przecięt nego miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r., ogło szonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głów nego Urzędu Statystycznego. Prezes Zakładu Ubezpie czeń Społecznych ogłosi wysokość tych kwot, w for mie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo spolitej Polskiej „Monitor Polski” co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem 1 marca 2005 r. Art. 2

9.

1. Osoby, które do dnia przejęcia przez Za kład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty zasiłków przedemerytalnych spełniały warunki do nabycia pra wa do zasiłku przedemerytalnego, zachowują to pra wo na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospoda rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stoso wania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trój stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 154, poz. 1793).

2. Osoby, które do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych zarejestrowały się w urzędzie pracy i spełniały warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego nabywają to pra wo na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.

10) ) w brzmieniu obowiązującym w dniu poprze dzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Powiatowe urzędy pracy do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wy płaty świadczeń przedemerytalnych ustalają i wypła cają świadczenia przedemerytalne osobom zarejestro wanym w powiatowych urzędach pracy do dnia prze jęcia na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 2. Art. 30.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu. Przez sprawy wszczęte i niezakończone rozumie się również wnioski o ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego złożone przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych podlegające rozpatrzeniu po dniu przejęcia w związku z art. 37l ust. 2 i art. 27 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

2. W przypadku ustalenia po dniu wejścia w życie ustawy prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, powia towe urzędy pracy po dokonaniu wypłaty świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych za okres do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Spo łecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przed emerytalnych niezwłocznie przekażą Zakładowi Ubez pieczeń Społecznych informację i dokumentację, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 3.

3. Âwiadczenia przedemerytalne i zasiłki przedeme rytalne przyznane w przypadkach określonych w ust. 2 przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Spo łecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedeme rytalnych stają się świadczeniami przedemerytalnymi i zasiłkami przedemerytalnymi w rozumieniu ustawy.

4. Dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych zasił ków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytal nych za okres przypadający przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawania i wy płaty świadczeń przedemerytalnych dokonują powiato we urzędy pracy według zasad określonych w przepi sach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

5. W przypadku przyznania prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkolenio wej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres, za który wypłacono świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny z Fundu szu Pracy przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpie czeń Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń Dziennik Ustaw Nr 120 — 8457 — Poz. 1252 ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959. przedemerytalnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organy rentowe pobrane z tego tytułu kwoty, w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek do chodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpiecze nie zdrowotne, zaliczają na poczet przyznanego świad czenia. Kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu ustawy o emerytu rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Kwota zaliczona na poczet przyznanego świad czenia nie może być wyższa niż ustalona za poszcze gólne miesiące okresu, o którym mowa w ust. 5, kwo ta emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, ren ty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyzna nego świadczenia, o której mowa w ust. 5, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy, który wypłacił zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne za okres przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy znawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych. Art. 3

1. Po rocznym okresie obowiązywania usta wy minister właściwy do spraw pracy przedstawi Sej mowi Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 3 miesięcy, sprawozdanie z realizacji ustawy, z uwzględnieniem skutków finansowych oraz liczby świadczeniobiorców. Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerw ca 2004 r., z wyjątkiem art. 2—12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1—4 i 6 oraz art. 26—28, które wchodzą w ży cie z dniem 1 sierpnia 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 120 — 8458 — Poz. 1252

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-05-28
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-06-01
Data obowiązywania: 2004-06-01
Uwagi: art. 2-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1-4 i 6 oraz art. 26-28, wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252