Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1278

1278 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków2) Na podstawie art. 33b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt go spodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 86

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzory zaświadczeń hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz materiału biologicz ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnic twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia: — dyrektywy 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiającej zasady odnoszące się do warunków genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz zmieniającej dyrektywę 77/504/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. WE L 178 z 12.07.1994 r.), — decyzji 96/510/WE z dnia 18 lipca 1996 r. ustanawiającej zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwie rząt hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r.), — decyzji 96/509/WE z dnia 18 lipca 1996 r. ustanawiającej wymogi rodowodowe i zootechniczne w odniesieniu do przy wozu nasienia niektórych zwierząt (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłosze nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. nego od nich pochodzącego, przywożonych z tery torium państw niebędących członkami Unii Euro pejskiej;

2) warunki i sposób wystawiania zaświadczeń, o któ rych mowa w pkt 1.

§2.

1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, są wystawiane przez:

1) właściwy organ państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej uprawniony do prowadzenia ksiąg hodowlanych lub rejestrów i do wystawiania za świadczeń, zwany dalej „właściwym organem pań stwa trzeciego” — dla zwierząt hodowlanych oraz materiału biologicznego od nich pochodzącego;

2) właściwy organ państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, uprawniony do wystawiania za świadczeń, oraz podmiot prowadzący księgę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europej skiej, gdzie zostanie przeprowadzona ocena war tości hodowlanej tego rozpłodnika — dla nasienia rozpłodników, które nie zostały poddane ocenie wartości hodowlanej.

2. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, wy stawia się w języku polskim lub jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

§3.

1. Wzory zaświadczeń dla zwierząt hodowla nych gatunków: bydło, świnie, owce i kozy są określo ne w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Wzory zaświadczeń dla koniowatych są określo ne w przepisach dotyczących określenia wzoru pasz portu dla koniowatych.

3. Ciężarna samica oprócz zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być zaopatrzona w za świadczenie, którego wzór został określony w załącz niku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia dla nasienia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór zaświadczenia dla komórek jajowych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór zaświadczenia dla zarodków jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór zaświadczenia dla nasienia rozpłodników, które nie zostały poddane ocenie wartości hodowla nej, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządze nia.

§4. Dopuszcza się uznanie za wystarczające doku mentów hodowlanych towarzyszących zwierzętom, nasieniu, komórkom jajowym i zarodkom, jeżeli wła ściwy związek hodowców lub inny podmiot prowadzą cy księgę lub rejestr, do którego zostaną wpisane przy wiezione zwierzę, nasienie, komórki jajowe lub zarod ki, potwierdzi, że dane zawarte w tych dokumentach zawierają informacje wymagane w zaświadczeniach, o których mowa w § 1 pkt 1.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 122 — 8651 — Poz. 1278 Dziennik Ustaw Nr 122 — 8652 — Poz. 1278 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. (poz. 1278) Załącznik nr 1 WZÓR ZAÂWIADCZENIA HODOWLANEGO DLA CZYSTORASOWYCH ZWIERZÑT HODOWLANYCH Z GATUNKU BYD¸O, ÂWINIE, OWCE I KOZY Dziennik Ustaw Nr 122 — 8653 — Poz. 1278 Załącznik nr 2 WZÓR ZAÂWIADCZENIA DLA MIESZA¡CÓW ÂWI¡ HODOWLANYCH Dziennik Ustaw Nr 122 — 8654 — Poz. 1278 Załącznik nr 3 WZÓR ZAÂWIADCZENIA DLA CI¢˚ARNYCH SAMIC HODOWLANYCH Z GATUNKU BYD¸O, ÂWINIE, OWOCE, KOZY I KONIOWATE Dziennik Ustaw Nr 122 — 8655 — Poz. 1278 Załącznik nr 4 WZÓR ZAÂWIADCZENIA HODOWLANEGO DLA NASIENIA CZYSTORASOWYCH ZWIERZÑT HODOWLANYCH Z GATUNKU BYD¸O, ÂWINIE, OWCE, KOZY I KONIOWATE ORAZ DLA MIESZA¡CÓW ÂWI¡ Dziennik Ustaw Nr 122 — 8656 — Poz. 1278 Dziennik Ustaw Nr 122 — 8657 — Poz. 1278 Załącznik nr 5 WZÓR ZAÂWIADCZENIA HODOWLANEGO I ZOOTECHNICZNEGO DLA KOMÓREK JAJOWYCH CZYSTORASOWYCH ZWIERZÑT HODOWLANYCH Z GATUNKU BYD¸O, ÂWINIE, OWCE I KONIOWATE ORAZ DLA MIESZA¡CÓW ÂWI¡ Dziennik Ustaw Nr 122 — 8658 — Poz. 1278 Dziennik Ustaw Nr 122 — 8659 — Poz. 1278 Załącznik nr 6 WZÓR ZAÂWIADCZENIA HODOWLANEGO I ZOOTECHNICZNEGO DLA ZARODKÓW CZYSTORASOWYCH ZWIERZÑT HODOWLANYCH Z GATUNKU BYD¸O, ÂWINIE, OWCE I KONIOWATE ORAZ DLA MIESZA¡CÓW ÂWI¡ Dziennik Ustaw Nr 122 — 8660 — Poz. 1278 Dziennik Ustaw Nr 122 — 8661 — Poz. 1278 Dziennik Ustaw Nr 122 — 8662 — Poz. 1278 Załącznik nr 7 WZÓR ZAÂWIADCZENIA HODOWLANEGO DLA NASIENIA CZYSTORASOWYCH ZWIERZÑT HODOWLANYCH Z GATUNKU BYD¸O, ÂWINIE, OWCE I KONIOWATE, KTÓRE NIE ZOSTA¸Y PODDANE OCENIE WARTOÂCI HODOWLANEJ Dziennik Ustaw Nr 122 — 8663 — Poz. 1278 Dziennik Ustaw Nr 122 — 8664 — Poz. 1278

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-05-31
Data wydania: 2004-05-06
Data wejścia w życie: 2004-05-31
Data obowiązywania: 2004-05-31
Data uchylenia: 2007-08-08
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1278