Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1291

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniają cej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu usta nawiającego Wspólnotę Europejską, zwanej dalej „po mocą publiczną”, w tym:

1) postępowanie w sprawie przygotowania do notyfi kacji projektów programów pomocowych, projek tów pomocy indywidualnej oraz projektów pomo cy indywidualnej na restrukturyzację;

2) zasady współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Kon kurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz bene ficjentami pomocy, w zakresie pomocy publicznej;

3) zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji w sprawach z zakresu pomocy publicznej;

4) zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej;

5) zasady monitorowania pomocy publicznej. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) Komisji — należy przez to rozumieć Komisję Euro pejską;

2) rozporządzeniu Rady — należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasa dy stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999);

3) pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupo wych — należy przez to rozumieć pomoc publicz ną, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji, zgod nie z rozporządzeniami Komisji wydanymi na pod stawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998), w szczególności z: a) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowa nia art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkole niowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), b) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po mocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002), c) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowa nia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed siębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001);

4) rozporządzeniu o pomocy de minimis — należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001);

5) pomocy indywidualnej — należy przez to rozu mieć pomoc, o której mowa w art. 1 lit. e rozporzą dzenia Rady;

6) pomocy indywidualnej na restrukturyzację — na leży przez to rozumieć pomoc indywidualną prze widzianą w planie restrukturyzacyjnym określają Dziennik Ustaw Nr 123 — 8690 — Poz. 1291 1291 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej1) ————————

1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z dnia 26 lip ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj wyższej Izbie Kontroli, z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopła tach do oprocentowania niektórych kredytów banko wych, z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, z dnia 26 li stopada 1998 r. o finansach publicznych, z dnia 7 paź dziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysło wego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pra cy i z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o spe cjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

2) Niniejsza ustawa dokonuje częściowego wdrożenia dy rektywy Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych mię dzy państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (Dz. Urz. WE L 195 z 29.07.1980) ostatnio zmieniona przez dyrektywę 2000/52/WE (Dz. Urz. WE L 193 z 29.0

7. 2000).

3) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. cym działania mające na celu przywrócenie przed siębiorcy długookresowej zdolności do konkuro wania na rynku, w szczególności sposób finanso wania tych działań, w tym również przez udziela nie pomocy publicznej;

7) programie pomocowym — należy przez to rozu mieć akt normatywny spełniający przesłanki, o któ rych mowa w art. 1 lit. d rozporządzenia Rady;

8) pomocy niezgodnej z prawem — należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 1 lit. f roz porządzenia Rady;

9) pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznacze niem — należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 1 lit. g rozporządzenia Rady;

10) pomocy de minimis — należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia o pomocy de minimis; 1

1) dniu udzielenia pomocy — należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu nor matywnego, bez wymogu wydania decyzji: a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisa mi upływa termin złożenia deklaracji albo inne go dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b, b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisa mi upływa termin złożenia zeznania rocznego — w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym, c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finan sowych — w przypadku braku obowiązku złoże nia deklaracji albo innego dokumentu określają cego wartość pomocy; 1

2) podmiocie udzielającym pomocy — należy przez to rozumieć organ administracji publicznej lub in ny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsiębiorcę publicz nego; 1

3) wielkości pomocy — należy przez to rozumieć wartość pomocy publicznej wyrażoną w kwocie pieniężnej lub intensywność pomocy publicznej wyrażoną jako stosunek wartości pomocy publicz nej do kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą publiczną; 1

4) przedsiębiorcy publicznym — należy przez to ro zumieć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na który organ władzy publicznej ma decydujący, bezpośredni lub pośredni, wpływ, w szczególności: a) przedsiębiorstwo państwowe, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo jednoosobową spółkę jednostki samorządu terytorialnego, b) spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpo wiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy, o których mowa w lit. a, są podmiotami, które posiadają uprawnienia ta kie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumie niu przepisów o ochronie konkurencji i konsu mentów; 1

5) notyfikacji — należy przez to rozumieć przekazanie Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, projektu programu pomocowego, projektu pomocy indy widualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wraz z informacjami niezbędny mi dla oceny zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem; 1

6) beneficjencie pomocy — należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc pu bliczną. Art.

3. Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy art. 36, art. 73 oraz art. 86—89 i art. 296 Traktatu WE. Art.

4. Przepisów ustawy nie stosuje się do pomo cy publicznej udzielanej w rolnictwie w rozumieniu art. 32 Traktatu WE. Art.

5.

1. Do pomocy de minimis nie wlicza się po mocy publicznej udzielonej w ramach programu po mocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy in dywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych.

2. Podmioty udzielające pomocy wydają benefi cjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, formę i treść zaświadczeń, o których mowa w ust. 2, oraz terminy i sposób ich wydawania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości in formacji o pomocy de minimis udzielanej poszczegól nym beneficjentom pomocy. Art.

6.

1. Do pomocy publicznej udzielanej na pod stawie aktu normatywnego, niebędącego programem pomocowym, stosuje się przepisy dotyczące pomocy indywidualnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc publiczna przewidziana w akcie norma tywnym, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określo nych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja jedynie potwierdza nabycie prawa, może być udzielana, jeżeli akt normatywny jest programem pomocowym zatwier dzonym przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE. Art.

7.

1. Projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy indywidu alnej na restrukturyzację podlega notyfikacji.

2. Projekt pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych podlega notyfikacji, jeżeli o jej dokonanie Dziennik Ustaw Nr 123 — 8691 — Poz. 1291 wystąpi podmiot opracowujący program pomocowy lub podmiot udzielający pomocy.

3. Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzysto ści zasad udzielania pomocy.

4. Jeżeli projekt pomocy indywidualnej na restruk turyzację został zatwierdzony przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, to pomoc publiczna, która będzie udzielana zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, nie podlega notyfikacji, chyba że decyzja Komisji stanowi inaczej. Art.

8. W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego zawiera podstawę prawną udzielania pomocy publicznej, a szczegółowe warunki jej udzielania zostały określone zgodnie z ustawą zawierającą upoważnienie do wydania tego aktu, notyfikacji podlega wyłącznie projekt aktu prawa powszechnie obowiązującego określający szczegóło we warunki udzielania pomocy. Art.

9. Notyfikacji podlega również istotna zmiana zatwierdzonego przez Komisję, zgodnie z art. 88 Trak tatu WE, programu pomocowego, pomocy indywidu alnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację, dotycząca w szczególności wielkości pomocy, jej for my, przeznaczenia lub warunków jej udzielania. Art.

10.

1. Pomoc regionalna, o której mowa w art. 87 ust. 3 lit. a oraz lit. c Traktatu WE, może być udzielana w zakresie wynikającym z mapy pomocy re gionalnej.

2. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządze nia, mapę pomocy regionalnej, określając:

1) obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzie lanie pomocy publicznej oraz maksymalne wielko ści pomocy dla tych obszarów, przy uwzględnie niu w szczególności poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca na danym obsza rze, a także

2) rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone oraz rodza je działalności gospodarczej, dla których maksy malne wielkości pomocy są inne niż maksymalne wielkości pomocy dla obszarów kraju, wraz ze wskazaniem tych wielkości, biorąc pod uwagę, że udzielenie pomocy regionalnej dla niektórych ro dzajów działalności gospodarczej wpływa szcze gólnie negatywnie na warunki konkurencji na wspólnym rynku.

3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, podlega notyfikacji. Art. 1

1.

1. Wartość pomocy publicznej jest wyraża na w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby be neficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w for mie dotacji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowe sposoby obliczania wartości pomo cy publicznej udzielanej w różnych formach, biorąc pod uwagę w szczególności konieczność zapewnienia porównywalności wartości pomocy udzielanej w róż nych formach.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się we dług kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Rozdział 2 Postępowanie notyfikacyjne Art. 1

2.

1. Projekty programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej, w tym przewidujących udzie lanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy padku istotnej zmiany projektów przed dokonaniem notyfikacji, a w przypadku pomocy udzielanej w ra mach wyłączeń grupowych — przed rozpoczęciem jej udzielania. Przez istotną zmianę projektów rozumie się w szczególności zmianę wielkości pomocy, jej formy, przeznaczenia lub warunków udzielania.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze gólności:

1) stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie po mocy publicznej;

2) stanowisko w sprawie zgodności pomocy publicz nej ze wspólnym rynkiem;

3) propozycje zmian przedstawione w celu zapew nienia zgodności postanowień projektu ze wspól nym rynkiem;

4) stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji pro jektu. Art. 1

3.

1. Z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, występuje w przypadku projektu:

1) programu pomocowego — organ administracji publicznej opracowujący projekt tego programu;

2) pomocy indywidualnej — podmiot udzielający tej pomocy;

3) pomocy indywidualnej na restrukturyzację — pod miot ubiegający się o tę pomoc.

2. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się projekt programu pomocowego lub projekt aktu, na podsta wie którego ma być udzielana pomoc indywidualna, w szczególności projekt decyzji lub umowy, oraz infor macje niezbędne do wydania opinii, dotyczące w szczególności adresatów zamierzonej pomocy, jej przeznaczenia, formy, wielkości i czasu trwania.

3. W przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację do wniosku o wydanie opinii dołącza się informacje, o których mowa w ust. 2, plan restruk Dziennik Ustaw Nr 123 — 8692 — Poz. 1291 turyzacyjny oraz opinie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy o możliwości jej udzielenia na zasadach określonych w tym planie.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 2, oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny, uwzględniając wymagania okre ślone prawem Unii Europejskiej w zakresie notyfikacji. Art. 1

4. Prezes Urzędu wydaje opinię, o której mo wa w art. 12 ust. 1, w terminie 60 dni, a w przypadku projektu programu pomocowego — w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dołączonymi infor macjami i dokumentami, o których mowa w art. 13. Art. 1

5.

1. Prezes Urzędu, przed wydaniem opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, może wystąpić do or ganu administracji publicznej opracowującego projekt programu pomocowego, a w przypadku pomocy indy widualnej i pomocy indywidualnej na restrukturyzację — do podmiotu udzielającego pomocy, podmiotu ubiegającego się o pomoc lub innych zainteresowa nych podmiotów, o przekazanie w wyznaczonym ter minie dodatkowych wyjaśnień i informacji.

2. Jeżeli organy lub podmioty, o których mowa w ust. 1, nie przedstawią w wyznaczonym terminie do datkowych wyjaśnień i informacji, Prezes Urzędu wy daje opinię na podstawie posiadanych informacji. Art. 1

6.

1. Dokonanie notyfikacji projektu progra mu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów.

2. Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie dokonania notyfikacji po zapoznaniu się z opinią Pre zesa Urzędu.

3. Rada Ministrów wraz z projektem ustawy będą cej programem pomocowym przekazuje Marszałkowi Sejmu informację o dokonaniu notyfikacji. Art. 1

7. W przypadku wydania przez Prezesa Urzę du opinii o niezgodności ze wspólnym rynkiem pro jektu programu pomocowego przewidującego udzie lanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, co do którego podmiot opracowujący taki projekt nie wystą pił o dokonanie notyfikacji, Prezes Urzędu przekazuje opinię do wiadomości Radzie Ministrów. Art. 1

8.

1. W przypadku projektu pomocy indywi dualnej lub projektu pomocy indywidualnej na re strukturyzację Prezes Urzędu niezwłocznie przekazuje opinię, o której mowa w art. 12 ust. 1, podmiotowi wy stępującemu z wnioskiem o wydanie opinii oraz pod miotom udzielającym pomocy.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii o niezgodności ze wspólnym rynkiem projektu pomo cy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, podmiot występujący o wydanie opinii może wystąpić do Prezesa Urzędu o dokonanie notyfikacji tego projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy opinia Prezesa Urzędu o nie zgodności ze wspólnym rynkiem dotyczy projektu po mocy indywidualnej na restrukturyzację, podmiot lub podmioty udzielające pomocy mogą zmienić opinię, o której mowa w art. 13 ust. 3, zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu oraz podmiot występujący o wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Prezes Urzędu nie dokonuje notyfikacji projektu:

1) pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy in dywidualnej na restrukturyzację — w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2;

2) pomocy indywidualnej na restrukturyzację — w przypadku stwierdzenia, w zmienionej opinii, o której mowa w ust. 3, niemożności udzielenia pomocy. Art. 1

9.

1. W przypadku wprowadzenia zmian w za kresie udzielania pomocy publicznej do projektu usta wy będącej programem pomocowym notyfikowanym Komisji, Marszałek Sejmu przekazuje Prezesowi Rady Ministrów projekt ze zmianami; Prezes Urzędu przeka zuje do Komisji projekt ze zmianami celem uzupełnie nia notyfikacji, zgodnie z art. 20.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu programu pomocowego, w części niebędącej projek tem ustawy, projektu pomocy indywidualnej lub pro jektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację notyfi kowanych Komisji, podmiot występujący o dokonanie notyfikacji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Urzędu projekt ze zmianami celem uzupełnienia notyfikacji. Art.

20. Prezes Urzędu, za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, dokonuje notyfikacji oraz uzu pełnienia notyfikacji w odniesieniu do projektu:

1) programu pomocowego — niezwłocznie po pod jęciu uchwały Rady Ministrów o dokonaniu noty fikacji;

2) pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidual nej na restrukturyzację — niezwłocznie po wyda niu opinii o zgodności pomocy ze wspólnym ryn kiem albo po otrzymaniu wystąpienia o dokona nie notyfikacji, o którym mowa w art. 18 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3 i 4. Rozdział 3 Postępowanie przed Komisją Art. 2

1.

1. W zakresie postępowania przed Komi sją, o którym mowa w rozporządzeniu Rady, zwanego dalej „postępowaniem przed Komisją”, organem wła ściwym jest Prezes Urzędu.

2. W związku z postępowaniem przed Komisją or gany administracji publicznej, które opracowały pro jekty programów pomocowych, podmioty udzielające pomocy, które opracowały projekty pomocy indywi dualnej, podmioty ubiegające się o udzielenie pomo cy lub inne właściwe podmioty przedstawiają Preze Dziennik Ustaw Nr 123 — 8693 — Poz. 1291 sowi Urzędu, w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do opracowania odpowiedzi na zapytania Komisji, wyjaśnień, uwag lub stanowisk.

3. Prezes Urzędu konsultuje z podmiotami, o któ rych mowa w ust. 2, treść odpowiedzi, wyjaśnień, uwag lub stanowisk — opracowanych przez niego na podstawie przekazanych informacji i niezwłocznie przekazuje je Komisji za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Art. 2

2.

1. W przypadku podjęcia przez Komisję de cyzji, o których mowa w art. 4, art. 7, art. 10 ust. 3 i art. 11 rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu nie zwłocznie informuje o tym właściwy podmiot, przeka zując mu jednocześnie kopię decyzji.

2. W przypadku wydania przez Komisję zalecenia, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia Rady, prze pis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Informacje o podjęciu przez Komisję decyzji, o których mowa w art. 4 i art. 7 rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu ogłasza w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Art. 2

3.

1. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady, zobowiązującej do wstrzymania udzielania pomocy, podmiot udzielający pomocy niezwłocznie wstrzymu je jej udzielanie.

2. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady, zobowią zującej do zwrotu pomocy, podmiot udzielający po mocy niezwłocznie wydaje decyzję o zwrocie po mocy. Art. 2

4.

1. Przed podjęciem przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 4 i art. 7 rozporządzenia Rady, no tyfikacja może być wycofana w przypadku projektu:

1) programu pomocowego — na wniosek organu administracji publicznej opracowującego ten pro jekt, za zgodą Rady Ministrów;

2) pomocy indywidualnej — na wniosek podmiotu udzielającego pomocy;

3) pomocy indywidualnej na restrukturyzację — na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc lub podmiotu udzielającego pomocy.

2. Prezes Urzędu niezwłocznie informuje Komisję o wycofaniu notyfikacji za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Rozdział 4 Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Art. 2

5.

1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielo nej pomocy publicznej, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wsku tek wniesionego odwołania zostanie zawieszone wy konanie decyzji Komisji.

2. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również odsetki, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady.

3. Do czasu wykonania przez beneficjenta pomocy obowiązku, o którym mowa w ust. 1, żadna pomoc pu bliczna nie może zostać udzielona temu beneficjentowi. Art. 2

6.

1. Kopię decyzji Komisji o obowiązku zwro tu pomocy, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Rady, oraz wydanej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16 rozporządzenia Rady:

1) Prezes Urzędu niezwłocznie przekazuje podmioto wi udzielającemu pomocy;

2) podmiot udzielający pomocy niezwłocznie przeka zuje beneficjentowi pomocy.

2. Prezes Urzędu ogłasza w powszechnie dostęp nej sieci teleinformatycznej informację o wydaniu de cyzji Komisji, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Rady, oraz wydanej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16 rozporządzenia Rady, jak również in formację o dokonaniu zwrotu pomocy przez benefi cjenta pomocy. Art. 2

7.

1. W przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Rady, jeżeli pomoc była udzielona na podstawie:

1) decyzji — organ, który wydał decyzję, może ją uchylić albo zmienić również bez zgody stron lub nakazać zwrot udzielonej pomocy; przepisu art. 253a § 3 i art. 256 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) nie stosuje się;

2) umowy — podmiot udzielający pomocy może wy stąpić do sądu o rozwiązanie umowy, na podsta wie której udzielono pomocy lub o nakazanie zwrotu udzielonej pomocy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy w przypadkach, o których mowa w art. 9 i art. 16 roz porządzenia Rady.

3. W postępowaniu cywilnym, postępowaniu ad ministracyjnym i postępowaniu przed sądami admini stracyjnymi Prezesowi Urzędu przysługują uprawnie nia prokuratora określone w odrębnych przepisach. Dziennik Ustaw Nr 123 — 8694 — Poz. 1291 ————————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894 i Nr 116, poz. 1205. Art. 2

8. Przymusowe ściągnięcie kwoty stanowią cej równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetka mi następuje odpowiednio w trybie przepisów o po stępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w try bie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyj nym. Rozdział 5 Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Art. 2

9.

1. Prezes Urzędu jest organem właściwym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w po stępowaniach z zakresu pomocy publicznej toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierw szej Instancji, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2. Prezes Urzędu jest organem właściwym do wnoszenia, za zgodą Rady Ministrów, w imieniu Rze czypospolitej Polskiej, odwołania od decyzji Komisji do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej In stancji w sprawach z zakresu pomocy publicznej.

3. Rada Ministrów wyraża zgodę na wniesienie od wołania, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę stanowisko podmiotu opracowującego projekt pro gramu pomocowego, podmiotu udzielającego pomo cy, stanowisko Prezesa Urzędu, a także stanowiska zgłoszone przez inne podmioty, które mają interes prawny w zakresie wniesienia odwołania od decyzji Komisji.

4. Prezes Urzędu jest organem właściwym do wnoszenia, na wniosek i w imieniu organu jednostki samorządu terytorialnego, odwołania od decyzji Ko misji do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, w sprawach z zakresu pomocy publicznej.

5. Prezes Urzędu jest organem właściwym do wnoszenia, za zgodą Rady Ministrów, w imieniu Rze czypospolitej Polskiej, spraw z zakresu pomocy pu blicznej do Trybunału Sprawiedliwości oraz uczestni czenia w postępowaniach toczących się w tym zakre sie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierw szej Instancji.

6. Rada Ministrów wyraża zgodę, o której mowa w ust. 5, biorąc pod uwagę stanowisko Prezesa Urzędu.

7. W sprawach z zakresu pomocy publicznej, toczą cych się przed Trybunałem Sprawiedliwości lub Są dem Pierwszej Instancji, Prezes Urzędu może korzy stać z zastępstwa prawnego. Koszty zastępstwa praw nego są pokrywane z budżetu państwa w części, któ rej dysponentem jest Prezes Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Jeżeli z wnioskiem o wniesienie odwołania wy stępuje organ samorządu terytorialnego, koszty za stępstwa prawnego pokrywa ten organ. Art. 30. Prezes Urzędu ogłasza niezwłocznie w po wszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej, w od niesieniu do postępowań, w których stroną jest Rzecz pospolita Polska, informacje o:

1) wniesieniu odwołania od decyzji Komisji w spra wach dotyczących pomocy publicznej;

2) wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy z zakresu pomocy publicznej;

3) wydaniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu Pierwszej Instancji w sprawach dotyczą cych pomocy publicznej. Rozdział 6 Monitorowanie pomocy publicznej Art. 3

1.

1. Monitorowanie pomocy publicznej obej muje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie in formacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczegól ności o jej rodzajach, formach oraz wielkości.

2. Organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes Urzędu. Art. 3

2.

1. Podmioty udzielające pomocy są zobo wiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności informacje o benefi cjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

2. W przypadku gdy beneficjent pomocy otrzymał pomoc na podstawie aktu normatywnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, do sporządzania i przedstawia nia sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są zobowią zane podmioty, które otrzymały od beneficjentów po mocy deklaracje lub inne dokumenty określające kwo ty pomniejszenia świadczeń.

3. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dy rektorzy izb celnych przekazują sprawozdania, o któ rych mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednic twem regionalnych izb obrachunkowych.

5. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Go spodarki Wodnej przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwe go do spraw środowiska, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej — za po średnictwem marszałków województw.

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania, o któ rych mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra wła ściwego do spraw administracji publicznej.

7. Podmioty niewymienione w ust. 2—6 przekazu ją sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośred nictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich organów — bezpośrednio Prezesowi Urzędu.

8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przeka zuje się przez teletransmisję danych w formie elektro nicznej, na formularzu udostępnionym przez Prezesa Dziennik Ustaw Nr 123 — 8695 — Poz. 1291 Urzędu w powszechnie dostępnej sieci teleinforma tycznej. Art. 3

3.

1. Podmioty udzielające pomocy są zobo wiązane do przekazywania, na żądanie Prezesa Urzę du lub ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych, informacji dotyczących udzielonej pomocy, w zakresie i terminie wskazanym w żądaniu.

2. Podmioty opracowujące programy pomocowe przewidujące udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, niezwłocznie informują Prezesa Urzędu — przez teletransmisję danych w formie elektronicz nej, na formularzu udostępnionym przez Prezesa Urzędu w powszechnie dostępnej sieci teleinforma tycznej — o rozpoczęciu udzielania pomocy na pod stawie programu pomocowego.

3. Podmioty udzielające pomocy indywidualnej w ramach wyłączeń grupowych niezwłocznie informu ją Prezesa Urzędu — przez teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzu udostępnio nym przez Prezesa Urzędu w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej — o udzieleniu tej pomocy. Art. 3

4.

1. Organy właściwe do poboru należności są zobowiązane do przekazywania ministrowi właści wemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świad czeń należnych na rzecz sektora finansów publicz nych, w zakresie swojej właściwości.

2. Przepisy art. 32 ust. 2—7 stosuje się odpowied nio. Art. 3

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, zakres sprawozdań, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 34 ust. 1, okresy sprawozdawcze, terminy składania sprawozdań oraz wzory formularzy sprawozdań, mając na uwadze wymagania w zakresie skuteczności nadzorowania pomocy publicznej oraz obowiązków sprawozdawczych związanych z udziela ną pomocą. Art. 3

6.

1. Prezes Urzędu na podstawie sprawoz dań, o których mowa w art. 32 ust. 1, opracowuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych i przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania po mocy publicznej w roku poprzednim, w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomo cy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej pomo cy w sferze konkurencji.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych przedstawia Radzie Ministrów zbiorczą, roczną informację o zaległościach przedsiębiorców we wpła tach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi do końca roku kalen darzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Art. 3

7.

1. Podmiot ubiegający się o pomoc de mi nimis jest zobowiązany do przedstawienia podmioto wi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzie lenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprze dzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

2. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wnio sek, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia o pomocy de minimis, informacje o pomocy de mini mis.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc inną, niż po moc de minimis, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnio skiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomo cy publicznej, zawierającej w szczególności dane o da cie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i prze znaczeniu.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, wzory formularzy informacji o otrzymanej pomo cy, o której mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę przezna czenie planowanej pomocy oraz konieczność zapew nienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości po mocy udzielonej w związku z realizacją danego przed sięwzięcia przez poszczególne podmioty ubiegające się o pomoc.

5. Do czasu przekazania przez beneficjenta pomo cy zaświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1 albo 3, pomoc nie może być udzielona temu beneficjentowi. Art. 3

8. Podmiot udzielający pomocy jest zobowią zany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pi semnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE bądź o braku obowiązku notyfikacji. Art. 3

9.

1. Beneficjent pomocy oraz podmiot ubie gający się o pomoc jest zobowiązany do przekazywa nia informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej Pre zesowi Urzędu lub podmiotowi udzielającemu pomo cy — na ich żądanie, w zakresie i terminach określo nych w żądaniu.

2. Termin określony w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 30 dni, chyba że o in formacje dotyczące udzielonej pomocy występuje Ko misja. Art. 40.

1. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do składania Prezesowi Urzędu lub podmiotowi udziela jącemu pomocy okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis art. 32 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 1, or gany, którym są składane sprawozdania, okresy spra wozdawcze, terminy składania sprawozdań, wzory formularzy sprawozdań oraz kategorie beneficjentów pomocy zobowiązanych do składania sprawozdań, uwzględniając w szczególności konieczność zapew Dziennik Ustaw Nr 123 — 8696 — Poz. 1291 nienia przejrzystości i skuteczności monitorowania pomocy publicznej.

3. Przedsiębiorcy publiczni oraz inne podmioty, które w zakresie prowadzonej działalności gospodar czej, korzystając z praw wyłącznych lub specjalnych, lub wykonując zadania publiczne, otrzymują pomoc publiczną, z zastrzeżeniem ust. 4, są zobowiąza ni do:

1) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)), za sad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, w sposób zapewniający ujęcie w księgach ra chunkowych przychodów i związanych z nimi kosz tów odrębnie w odniesieniu do działalności wspie ranej ze środków publicznych, a także metod przy pisywania kosztów i przychodów do poszczegól nych rodzajów prowadzonej działalności oraz

2) przekazywania Prezesowi Urzędu sprawozdań do tyczących wykorzystywania pomocy publicznej, w szczególności w związku z realizacją praw wy łącznych lub specjalnych oraz wykonywaniem za dań publicznych, pozwalających na zapewnienie przejrzystości stosunków finansowych.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 3 pkt 2, okresy sprawozdawcze, terminy składania spra wozdań, wzory formularzy sprawozdań oraz kategorie podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań lub do określania zasad i metod, o których mowa w ust. 3 pkt 1, biorąc pod uwagę w szczególności za kres działalności prowadzonej przez te podmioty oraz ich szczególną pozycję na rynku. Art. 4

1.

1. Informacje dotyczące beneficjenta po mocy oraz podmiotu ubiegającego się o pomoc, z wy jątkiem informacji o wielkości i formie udzielonej mu pomocy oraz jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy, są objęte tajemnicą służbową w rozumieniu przepisów o ochro nie informacji niejawnych.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy służbowej przekazywanie Komisji informacji dotyczących pomo cy udzielanej poszczególnym beneficjentom pomocy oraz przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w trybie art. 32 oraz sprawozdań o zaległo ściach, o których mowa w art. 34 ust. 1. Rozdział 7 Kontrola u beneficjenta pomocy Art. 4

2.

1. W przypadku przeprowadzania przez Ko misję kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporzą dzenia Rady, zwanej dalej „kontrolą u beneficjenta po mocy”, Prezes Urzędu jest upoważniony do przedsta wiania Komisji uwag co do przeprowadzenia kontroli i zastrzeżeń co do wyboru biegłych.

2. W trakcie kontroli u beneficjenta pomocy mogą być obecne osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu. Art. 4

3. Jeżeli beneficjent pomocy sprzeciwia się przeprowadzeniu kontroli, Prezes Urzędu może sko rzystać z pomocy funkcjonariuszy organów admini stracji rządowej, które są uprawnione do dokonywa nia kontroli, lub funkcjonariuszy Policji jednostki właściwej ze względu na siedzibę beneficjenta po mocy. Rozdział 8 Kary pieniężne Art. 4

4.

1. Za niewykonanie lub nienależyte wyko nanie obowiązków, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, oraz za utrudnianie przepro wadzania kontroli u beneficjenta pomocy Prezes Urzę du może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro.

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, ustala się, uwzględniając w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów usta wy.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszo nego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji Prezesa Urzędu. Art. 4

5.

1. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu.

2. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pieniężnej nalicza się odsetki ustawowe.

3. Przymusowe ściągnięcie kary pieniężnej nastę puje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj nym w administracji.

4. Ârodki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Art. 4

6.

1. Od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej karę pieniężną przysługuje odwołanie do sądu ochro ny konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cy Dziennik Ustaw Nr 123 — 8697 — Poz. 1291 ————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)) o postę powaniu w sprawach gospodarczych.

3. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Prezes Urzędu przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami sprawy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do postępowania przed Prezesem Urzędu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)). Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 4

7. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.6)) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowa dzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paź dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.7)) w art. 21 w ust. 1 pkt 63a otrzymuje brzmienie: „63a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a—5c, uzyskane z działalności gospodar czej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o któ rym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może prze kroczyć wielkości pomocy publicznej dla przed siębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifiku jących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami,”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.8)) w art. 17 w ust. 1 pkt 34 otrzymuje brzmienie: „3

4) dochody, z zastrzeżeniem ust. 4—6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na tere nie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 usta wy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicz nej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może Dziennik Ustaw Nr 123 — 8698 — Poz. 1291 ————————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891 i Nr 121, poz. 1264.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 i Nr 96, poz. 959. ————————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207 i Nr 120, poz. 1252.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894 i Nr 116, poz. 1203. przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwali fikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami,”. Art. 50. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o spe cjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 4 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) warunki udzielania pomocy publicznej przed siębiorcom prowadzącym działalność go spodarczą na terenie strefy na podstawie ze zwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy z prawem Unii Europejskiej,”;

2) w art. 5a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właści wego do spraw gospodarki, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze rozporządzenia, mo że znieść strefę przed upływem okresu, na jaki została ona ustanowiona, zmienić jej ob szar lub połączyć strefy, biorąc pod uwagę, że łączny obszar wszystkich stref nie może przekroczyć dotychczas ustalonego łącznego obszaru stref, z uwzględnieniem ust. 5, a tak że mając na względzie tworzenie jak najlep szych warunków funkcjonowania stref.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. ¸ączny obszar stref, o którym mowa w ust. 1, może zostać zwiększony do 8 tys. ha, z tym że zwiększenie może być przeznaczone wy łącznie na realizację nowej inwestycji o war tości co najmniej 40 mln euro lub tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy.”;

3) w art. 12 uchyla się zdanie drugie. Art. 5

1. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj wyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 2 w ust. 3 pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) udzielają lub korzystają z pomocy publicznej podlegającej monitorowaniu w rozumieniu od rębnych przepisów,”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o do płatach do oprocentowania niektórych kredytów ban kowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.

10) ) w art. 3 uchyla się ust. 3. Art. 5

3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa dach wykonywania uprawnień przysługujących Skar bowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: „8a) udziela pomocy na ratowanie i na restruktu ryzację przedsiębiorstw państwowych, spó łek z udziałem Skarbu Państwa, spółek, któ rym oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania na podstawie art. 51 i 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 3

9) — spełniających kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu za łącznika do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po mocy państwa dla małych i średnich przed siębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.), 8b) zatwierdza plany restrukturyzacji przedsię biorstw, o których mowa w pkt 8a, w przy padku gdy plany te przewidują udzielenie po mocy na restrukturyzację przez ministra wła ściwego do spraw Skarbu Państwa, albo mi nistra właściwego do spraw Skarbu Państwa wraz z innymi podmiotami,”;

2) dodaje się art. 2b w brzmieniu: „Art. 2b. Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb, warunki oraz formy udzielania po mocy, o której mowa w art. 2 pkt 8a, uwzględniając w szczególności koniecz ność ukierunkowania pomocy na ratowa nie na pomoc udzielaną w celu umożli wienia przedsiębiorcy funkcjonowania przez czas konieczny na przygotowanie planu restrukturyzacyjnego przedsiębior stwa, a pomocy na restrukturyzację — na przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.”. Art. 5

4. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia:

1) sposób finansowania zbywania akcji oraz wymaganą formę zapłaty za akcje nabywa Dziennik Ustaw Nr 123 — 8699 — Poz. 1291 ————————

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867. ———————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39. ne od Skarbu Państwa, uwzględniając za pewnienie przejrzystości procedur i należy te zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa,

2) warunki, w których zapłata za akcje może być rozłożona na raty, uwzględniając że za stosowanie stawki oprocentowania korzyst niejszej od oferowanej na rynku stanowi re gionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwestycji.”;

2) w art. 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia:

1) szczegółowy tryb sprzedaży, o której mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie przej rzystości i otwartości procedur,

2) warunki, w których zapłata należności za przedsiębiorstwo może być rozłożona na ra ty, uwzględniając że zastosowanie stawki oprocentowania korzystniejszej od ofero wanej na rynku stanowi regionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwesty cji.”;

3) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia:

1) szczegółowe warunki spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, uwzględnia jąc że ustalenie warunków korzystniejszych od oferowanych na rynku stanowi regional ną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwestycji,

2) sposób i zakres zmiany warunków, o których mowa w pkt 1, uwzględniając że ich zmiana stanowi pomoc publiczną na restrukturyza cję i jest możliwa w przypadkach, w których przejmujący jest przedsiębiorcą znajdują cym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

3) sposób zabezpieczenia niespłaconej części należności, jeżeli własność przedsiębiorstwa przeniesiono przed uiszczeniem pełnej na leżności za przedsiębiorstwo ustalonej w umowie, uwzględniając należyte zabez pieczenie interesu Skarbu Państwa,

4) warunki oprocentowania niespłaconej czę ści należności, w przypadku wcześniejszego przeniesienia własności przedsiębiorstwa, uwzględniając że ustalenie stawki oprocen towania korzystniejszej od oferowanej na rynku stanowi regionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwestycji.”;

4) w art. 56: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) 15 % przychodów uzyskanych z prywatyza cji w danym roku budżetowym przeznacza się na pomoc na ratowanie i pomoc na re strukturyzację,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów środka specjal nego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z prze znaczeniem tych środków na udzielanie po mocy na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych aniżeli przedsiębior cy mali i średni w rozumieniu załącznika do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pań stwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręcze niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 168

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się ust. 3;

2) w art. 2c w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) ustalenie stawek opłaty prowizyjnej od porę czeń i gwarancji, których udzielenie nie stano wi pomocy publicznej w rozumieniu przepi sów o pomocy publicznej.”. Art. 5

6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Zaniechanie poboru podatku w trybie okre ślonym w § 1 pkt 1 w stosunku do podatni ków będących beneficjentami pomocy, na stępuje z uwzględnieniem przepisów usta wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowa niu w sprawach dotyczących pomocy pu blicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).”;

2) w art. 48 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Odraczanie terminu płatności podatku lub rozkładanie na raty zapłaty podatku oraz od raczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zale głości podatkowej, na wniosek podatnika bę dącego beneficjentem pomocy, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra wach dotyczących pomocy publicznej.”;

3) w art. 67 § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Umarzanie zaległości podatkowych, odse tek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej na wniosek podatnika będącego beneficjen Dziennik Ustaw Nr 123 — 8700 — Poz. 1291 ———————— 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894 i Nr 116, poz. 1205. tem pomocy, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”. Art. 5

7. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.14)) art. 76a otrzymuje brzmienie: „Art. 76a. Dotacja celowa może być udzielona przed siębiorcy, w przypadku dokonywania przez przedsiębiorcę nowej inwestycji, na zasadach określonych w przepisach o fi nansowym wspieraniu inwestycji.”. Art. 5

8. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego poten cjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.15)) w art. 5b ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Podstawą udzielenia wsparcia jest decyzja mini stra właściwego do spraw gospodarki, z zastrze żeniem ust. 10.”. Art. 5

9. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o po datku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.16)) w art. 2 w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu: „i) udzielania pomocy na ratowanie i pomocy na re strukturyzację,”. Art. 60. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finan sowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1.

1. Ustawa określa zasady, formy i szcze gółowe warunki udzielania pomocy re gionalnej dla przedsiębiorców prowa dzących działalność gospodarczą na te renie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) dokonujących nowych inwestycji,

2) tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom prowadzącym działal ność gospodarczą w sektorze włókien syntetycznych, górnictwa węgla, hut nictwa żelaza i stali, budownictwa okrę towego, rybołówstwa oraz w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towa rami rolnymi wymienionymi w Załącz niku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.”;

2) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) ustawie o pomocy publicznej — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty czących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

2) pomocy — należy przez to rozumieć pomoc państwa spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 87 ust. 1 Traktatu WE,”, b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) nowej inwestycji — należy przez to rozu mieć inwestycję, związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak rów nież z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasad niczych zmian produkcji bądź procesu pro dukcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług,

6) wielkości pomocy — należy przez to rozu mieć wielkość pomocy, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy publicz nej,”, c) uchyla się pkt 7, d) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) utworzeniu nowych miejsc pracy związa nych z nową inwestycją — należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w da nym przedsiębiorstwie w wyniku dokona nia nowej inwestycji w określonym prze dziale czasu, nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia inwestycji,”, e) uchyla się pkt 9, f) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) dniu udzielenia wsparcia finansowego — należy przez to rozumieć dzień udzielenia pomocy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,”, g) dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu: „1

6) dużym projekcie inwestycyjnym — należy przez to rozumieć nową inwestycję, w któ rej wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln euro, przy czym: a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe, dokonanymi w okre sie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwe stycję, oraz Dziennik Ustaw Nr 123 — 8701 — Poz. 1291 ———————— 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 121, poz. 1264. 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 120, poz. 1252. 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42, Nr 42, poz. 386 i Nr 54, poz. 535. b) środki trwałe są powiązane ze sobą fi zycznie lub funkcjonalnie i służą do re alizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców, 1

7) dniu zakończenia inwestycji — należy przez to rozumieć dzień, w którym wspie rana inwestycja, według harmonogramu realizacji projektu inwestycyjnego, o któ rym mowa w art. 12 ust. 3, została zakoń czona.”;

3) w art. 3: a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500 000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbu dowy lub modernizacji istniejącego przed siębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy, przez nie mniej niż 5 lat, lub,”, b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) działalność gospodarcza związana ze wspartą inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,

4) w przypadku wsparcia finansowego, które ma być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy — nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, w związku z którą zostały utworzone,”;

4) art. 4—6 otrzymują brzmienie: „Art.

4.

1. Wydatkami kwalifikującymi się do obję cia wsparciem są:

1) cena nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projek tu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

2) cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków, b) maszyn i urządzeń, c) narzędzi, przyrządów i aparatury, d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych, e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybu dowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, ga zowych i telekomunikacyjnych,

3) cena nabycia używanych środków trwałych,

4) cena nabycia wartości niematerial nych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, do wysokości 25 % sumy wydatków, o których mowa w pkt 1—3, kwalifi kujących się do objęcia wsparciem,

5) koszt instalacji i uruchomienia środ ków trwałych,

6) cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że po zostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wspar ciem,

7) opłaty za porady prawne, opłaty no tarialne, koszty ekspertyz technicz nych i finansowych, o ile koszty te są bezpośrednio związane z inwestycją oraz są konieczne do jej przygotowa nia i realizacji,

8) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, o ile wypłata wsparcia wymaga otwarcia odrębnego ra chunku bankowego, za czas dokony wania wypłat.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, kwa lifikuje się do objęcia wsparciem:

1) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli: a) istnieje bezpośredni związek po między nabyciem gruntów a reali zowanym projektem inwestycyj nym, b) przedstawiono wycenę gruntów sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę, stwierdzającą, że zakup nastąpił za cenę nieprzekra czającą ceny rynkowej,

2) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), jeżeli: a) istnieje bezpośredni związek mię dzy nabyciem budynków i budow li a celami projektu objętego wsparciem, b) przedsiębiorca przedstawi: — zaświadczenie potwierdzające, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, wydane przez niezależnego, uprawnio nego rzeczoznawcę lub posia dający odpowiednie upraw nienia organ, — opinię rzeczoznawcy budowla nego, posiadającego upraw nienia budowlane i zatrudnio nego w powiatowym albo wo jewódzkim inspektoracie nad Dziennik Ustaw Nr 123 — 8702 — Poz. 1291 zoru budowlanego stwierdza jącą, że obiekt nadaje się do użytkowania w określonym ce lu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, c) budowle i budynki w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie finansowe nie były fi nansowane z wykorzystaniem po mocy lub środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, d) budowle i budynki będą użytko wane zgodnie z celami projektu objętego wsparciem finansowym,

3) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli: a) dostawca złożył oświadczenie okre ślające pochodzenie używanych środków trwałych oraz potwierdza jące, że w ciągu 7 lat poprzedzają cych złożenie wniosku o wsparcie finansowe nie zostały one nabyte z wykorzystaniem pomocy lub środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie, o którym mowa, składa przedsię biorca do podmiotu udzielającego pomocy w formie pisemnej w cią gu 14 dni od dnia nabycia używa nych środków trwałych, b) cena nie przekracza wartości ryn kowej i jest niższa od ceny no wych środków trwałych, c) posiadają właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem, d) spełniają obowiązujące normy i standardy,

4) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli: a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymujące go pomoc regionalną, b) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyj nych, c) będą stanowić własność przedsię biorcy przez okres co najmniej 5 lat, d) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Wydatkiem kwalifikującym się do obję cia wsparciem finansowym jest wyda tek na utworzenie nowych miejsc pracy; na wydatek ten składają się koszty pła cy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

4. W przypadku przedsiębiorcy wykonują cego działalność gospodarczą w zakre sie usług transportowych wydatki na zakup środków transportu nie są wydat kami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środ ków trwałych oraz wartości niematerial nych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości. Art.

5.

1. Wsparcie finansowe inwestycji udzielo ne przedsiębiorcy może być przeznaczo ne na dofinansowanie wydatków kwali fikujących się do objęcia wsparciem fi nansowym inwestycji, o których mowa w art. 4 ust. 1 — do wysokości 50 % maksymalnej intensywności lub warto ści pomocy, określonej w ust. 3—6, lub do wysokości maksymalnego wsparcia finansowego.

2. Wsparcie finansowe inwestycji udzielo ne przedsiębiorcy może być przezna czone również na wydatki związane z utworzeniem nowych miejsc pracy, o których mowa w art. 4 ust. 3 — do wy sokości równowartości 4 000 euro na jedno utworzone miejsce pracy, przy czym wielkość tego wsparcia nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowni ków, odpowiadającej maksymalnej in tensywności lub wartości pomocy, o której mowa w ust. 3—6, lub wysoko ści maksymalnego wsparcia finansowe go.

3. Maksymalna intensywność pomocy, z zastrzeżeniem ust. 4—6, wynosi:

1) 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — w przypad ku inwestycji realizowanych na ob szarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycz nymi 22 i 42,

2) 40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — w przypad ku inwestycji realizowanych na ob szarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycz nymi 4, 17 i 30,

3) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — w przypad ku inwestycji realizowanych na pozo stałych obszarach kraju.

4. W przypadku wsparcia finansowego udzielanego małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsię biorców prowadzących działalność go spodarczą w sektorze transportu, maksy malną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto. Dziennik Ustaw Nr 123 — 8703 — Poz. 1291

5. W przypadku wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcom prowa dzącym działalność gospodarczą w sek torze motoryzacyjnym, maksymalna in tensywność pomocy wynosi 30 % in tensywności, o której mowa w ust. 3, je żeli kwota planowanego wsparcia fi nansowego wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 000 000 euro.

6. W przypadku wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcy na realiza cję dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie z wzorem: I = R x (50 mln + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I — maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R — intensywność pomocy, o której mowa w ust. 3 — w zależności od obszaru, na którym ma być zloka lizowana inwestycja, B — wielkość wydatków kwalifikują cych się do objęcia wsparciem fi nansowym powyżej 50 000 000 eu ro — nieprzekraczającą równowar tości 100 000 000 euro, C — wielkość wydatków kwalifikują cych się do objęcia wsparciem fi nansowym przekraczającą równo wartość 100 000 000 euro.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwesty cje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie intensywność tych pomocy nie przekracza maksymal nej intensywności lub wartości pomo cy, o której mowa w ust. 3—6, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej in tensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwulet nich kosztów pracy nowo zatrudnio nych pracowników. Art.

6.

1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ustawie, podlega sumowaniu z po mocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł przeznaczoną na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy i nie może przekroczyć maksymalnej inten sywności lub wartości pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 3—6, lub wysokości maksymalnego wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 7.

2. Duży projekt inwestycyjny, w odniesie niu do którego wysokość projektowanej pomocy przewyższa maksymalne do puszczalne wsparcie, jakie inwestycja o wartości 100 000 000 euro mogłaby otrzymać z uwzględnieniem zasad sto sowanych przy obliczaniu wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych, pod lega notyfikacji w trybie indywidualne go postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach odręb nych.”;

5) uchyla się art. 9;

6) w art. 10: a) w ust. 1 uchyla się pkt 9 i 12, b) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) opis nowej technologii przewidzianej do wykorzystania w ramach inwestycji oraz okres jej stosowania na świecie, potwier dzony w opinii niezależnego podmiotu, dysponującego wiedzą w tym zakresie.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1.

1. Wnioski o udzielenie wsparcia finan sowego nowej inwestycji składa się do ministra właściwego do spraw go spodarki w okresie ostatniego miesią ca każdego z dwóch pierwszych kwar tałów danego roku kalendarzowego. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na udzielenie wsparcia finan sowego.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finan sowego nowej inwestycji są rozpatry wane przez ministra właściwego do spraw gospodarki do końca drugiego i trzeciego kwartału danego roku.

3. Dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie wnio sków złożonych w pierwszym okresie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się do 1/2 środków finansowych okre ślonych na dany rok.”;

8) w art. 12: a) uchyla się ust. 2, b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Umowa, o której mowa w ust. 1, określa zobo wiązania przedsiębiorcy, w tym w szczególno ści lokalizację, wartość inwestycji, harmono gram realizacji projektu inwestycyjnego, nazwę zakupionej technologii oraz liczbę zatrudnio nych pracowników.”;

9) w art. 13 uchyla się ust. 1;

10) w art. 13a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw gospodarki infor muje przedsiębiorcę o przyczynach odmowy udzielenia wsparcia finansowego nowej in westycji.”, Dziennik Ustaw Nr 123 — 8704 — Poz. 1291 b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorca może zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw gospodarki, o ponowne rozpatrzenie wniosku.”; 1

1) w art. 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw gospodarki prze kazuje wsparcie finansowe, po dokonaniu oceny spełnienia przez nową inwestycję ogól nych kryteriów, o których mowa w ust. 2.”, b) w ust. 2 uchyla się pkt 4; 1

2) w art. 15 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań inwestycyjnych zawartych w umo wie określonej w art. 12, dokonuje się zwrotu udzielanego wsparcia finansowego, zgodnie z art. 93 ustawy o finansach publicznych.”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczegól nym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 227

1) uchyla się art. 56 i 61. Art. 6

2. W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz nych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1—6 otrzymują brzmienie: „

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, przedsiębiorca, który posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowuje prawo do zwol nień podatkowych określonych w art. 12 usta wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.:

1) w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. — jeże li był on w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy małym przedsiębiorcą,

2) w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. — jeże li był on w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy średnim przedsiębiorcą — w rozumieniu załącznika 1 do rozporządze nia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).

2. Dochody uzyskane przez przedsiębiorcę inne go niż przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, z działalności gospodarczej prowa dzonej na terenie strefy na podstawie zezwole nia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., są zwolnione z podatku dochodowego w za kresie ustalonym w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że:

1) maksymalna dopuszczalna wielkość pomo cy publicznej wynosi: a) 30 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla przed siębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym, b) 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla przed siębiorców prowadzących działalność in ną niż określona w lit. a na podstawie ze zwolenia wydanego przed dniem 1 stycz nia 2000 r., c) 50 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla przed siębiorców prowadzących działalność in ną niż określona w lit. a na podstawie ze zwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999 r.,

2) przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości po mocy publicznej, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się koszty inwestycji poniesio ne przez przedsiębiorcę w trakcie obowiązy wania zezwolenia,

3) przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomo cy publicznej uwzględnia się całkowitą wiel kość pomocy publicznej, jaką uzyskał przed siębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłącze niem pomocy publicznej wynikającej z dekla racji podatkowej złożonej za rok 2000,

4) do określenia wielkości pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z działalno ści gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej działalności przez przedsiębiorcę.

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., przedsiębiorca traci prawo do zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, i jest zobowiązany do zapłaty, od powiednio, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych objętego takimi zwolnieniami za okres od powstania okoliczności będącej pod stawą cofnięcia zezwolenia.

4. W zakresie uregulowanym w ust. 1 i 2 oraz art. 10 i 11 nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowa niu w sprawach dotyczących pomocy publicz nej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

5. Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przed siębiorcę:

1) prowadzącego działalność obejmującą pro dukcję, montaż lub prace projektowo-wdro żeniowe w zakresie: a) silników spalinowych, ze spalaniem we wnętrznym, a także innych silników sto Dziennik Ustaw Nr 123 — 8705 — Poz. 1291 sowanych wyłącznie w pojazdach me chanicznych określonych w lit. b—d, b) samochodów osobowych, c) pozostałych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób, d) pojazdów mechanicznych przeznaczo nych do przewozu towarów, e) nadwozi pojazdów mechanicznych, z wy łączeniem przyczep i naczep,

2) będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby proce su produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdro żeniowych dotyczących produktów wymie nionych w pkt 1, pod warunkiem że: a) działalność ta jest wykonywana w bli skiej odległości od miejsca wykonywa nia działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozu mie się w szczególności odległość mają cą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie po łączenie miejsc wykonywania działalno ści obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz b) przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy kom ponentów sprzedawanych przez danego dostawcę — przy czym przez komponenty należy ro zumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienio nych w pkt 1 lit. a—d, produkowane, składa ne lub montowane przez dostawcę kompo nentów i dostarczane przez niego przedsię biorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wyko rzystaniu systemu zamówień. W szczegól ności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

6. Począwszy od roku obrotowego następujące go po roku, w którym:

1) zostało zbytych 100 % wkładów udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mo wa w ust. 1,

2) spółka będąca małym lub średnim przed siębiorcą, o którym mowa w ust. 1, połączy ła się z inną spółką,

3) nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub śred nim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1 — przedsiębiorca traci prawo do zwolnień po datkowych, o których mowa w ust. 1.”;

2) w art. 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na dotacje do nowych in westycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjne go, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.”, b) w ust. 3: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dotacji do nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, realizowanej na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, udziela się, z zastrzeże niem ust. 11.”, — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przedsiębiorcy, w którego kapitale zakła dowym podmiot dominujący, w rozu mieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papiera mi wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1205), wobec podatnika lub przed siębiorcy, o których mowa w pkt 1, posia da udział wynoszący co najmniej 90 %.”, c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Rada Ministrów określi, mając na względzie zapewnienie zgodności z zasadami udziela nia pomocy publicznej oraz sprawnego udzielania dotacji, w drodze rozporządzenia:

1) warunki udzielania dotacji,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomo cą z tytułu nowej inwestycji, o której mo wa w ust. 2,

3) maksymalną dopuszczalną intensyw ność pomocy,

4) rodzaj działalności gospodarczej, na któ rą nie udziela się dotacji,

5) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, oraz wymagane dokumenty,

6) szczegółowy tryb i termin składania i roz patrywania wniosku, o którym mowa w ust. 7.”;

3) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stano wią regionalną pomoc publiczną na wspiera nie nowych inwestycji.”;

4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Umorzenie przez organ gminy zaległości z ty tułu podatku od nieruchomości należnego za Dziennik Ustaw Nr 123 — 8706 — Poz. 1291 okres od dnia 1 stycznia 2001 r. od gruntów, budowli i budynków zajętych przez przedsię biorcę prowadzącego działalność gospodar czą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, który zawarł przed dniem 1 stycznia 2001 r. umowę, porozumienie lub list intencyjny, któ rego stroną jest gmina, na terenie której poło żone są grunty, budowle lub budynki, w któ rym gmina zobowiązała się zwolnić tego przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości, zaniechać poboru tego podatku lub umorzyć zaległości z tytułu tego podatku, dokonane po dniu, w którym nastąpiło poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, stanowi regionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwestycji.”. Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 6

3. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy, w celu stwierdzenia, czy planowana pomoc dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, podmiot udzielający pomocy bierze pod uwagę sumę:

1) wartości pomocy indywidualnej udzielonej przed siębiorcy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolej nych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekraczała równowartości 100 tys. euro i nie podlegała opiniowaniu przez Prezesa Urzędu;

2) pomocy, której charakter de minimis został po twierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 2. Art. 6

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o wydanie opinii przez Prezesa Urzędu prowadzone w trybie art. 24 lub 25 ustawy, o której mowa w art. 71, ulegają umorzeniu. Art. 6

5. Jeżeli akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 2, nie są programami pomocowymi, pod mioty właściwe są zobowiązane do przygotowania projektów odpowiednich zmian w tych aktach w ter minie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 6

6.

1. Do czasu określenia szczegółowych wa runków udzielania pomocy, o których mowa w art. 8, notyfikacji podlegają projekty aktów prawa miejsco wego określające szczegółowe warunki udzielania po mocy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Do postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 16.

3. W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu opi nii o niezgodności ze wspólnym rynkiem projektu, o którym mowa w ust. 1, projekt ten nie podlega noty fikacji. Art. 6

7.

1. Organy udzielające pomocy przeprowa dzają w roku 2004 badanie skuteczności i efektywno ści pomocy publicznej udzielonej w roku 2003.

2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy są zobo wiązani do udzielania, na żądanie organu udzielające go pomocy, informacji pozwalających na dokonanie oceny skuteczności i efektywności udzielonej pomocy, w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 30 dni od dnia jego doręczenia.

3. Przy przeprowadzaniu badania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 71, któ re zachowują moc do dnia 31 grudnia 2004 r. Art. 6

8. Rozporządzenia wydane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 27 ust. 3, art. 42 i art. 44 ust. 4 i 6 ustawy, o której mowa w art. 71, zachowują moc do czasu wejścia w życie rozporządzeń wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r. Art. 6

9. Rozporządzenia wydane na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 niniejszej ustawy, art. 35 ust. 3 i art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 54 niniejszej ustawy, art. 2c ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 55 niniejszej ustawy, oraz art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 60 niniejszej ustawy, za chowują moc do czasu wejścia w życie nowych prze pisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r. Art. 70.

1. Przepis art. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalno ści i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsię biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) traci moc po upły wie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że do pomocy publicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej usta wy o pomocy indywidualnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc publiczna udzielana zgodnie z warunka mi określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, spełniających przesłanki określone dla programów pomocowych i co do których Komisja wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem, nie podlega noty fikacji.

3. Do dnia 1 maja 2007 r. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzeń, ustanawiać programy pomo cowe w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustaw odrębnych, uwzględniając w szcze gólności potrzeby rozwoju gospodarki oraz koniecz ność zapewnienia zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem. Art. 7

1. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomo cy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850 i Nr 228, poz. 2261). Art. 7

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 123 — 8707 — Poz. 1291

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-05-31
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-05-31
Data obowiązywania: 2004-05-31
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1291