Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1323

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listo pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 100

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób i tryb homolo gacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących za dania w zakresie świadczeń rodzinnych.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) okresie przejściowym — rozumie się przez to okres rozpoczynający się od dnia ogłoszenia obo wiązującej wersji wymagań homologacyjnych do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym do puszcza się użytkowanie systemów informatycz nych zgodnych z wersją wymagań homologacyj nych obowiązującą przed dniem ogłoszenia;

2) poziomie organizacyjnym — rozumie się przez to odpowiednio gminę, wojewodę, samorząd woje wództwa oraz ministra właściwego do spraw za bezpieczenia społecznego, zwanego dalej „mini strem”;

3) producencie — rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.2)), posiadającego wszelkie prawa autorskie do systemu informatycznego;

4) siedzibie przedsiębiorcy — rozumie się przez to również miejsce zamieszkania przedsiębiorcy — osoby fizycznej;

5) systemie informatycznym — rozumie się przez to oprogramowanie wraz z warunkami technologicz nymi określającymi sposób jego użytkowania, sto sowane w urzędach administracji publicznej reali zujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych;

6) terminie dostosowawczym — rozumie się przez to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić system informatyczny do ponownej proce dury homologacji;

7) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 28 li stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

8) wymaganiach homologacyjnych — rozumie się przez to warunki, które musi spełnić wytworzony przez producenta system informatyczny w celu uzyskania świadectwa homologacji.

§3.

1. Homologacja systemów informatycznych polega na stwierdzeniu przez ministra ich zgodności z wymaganiami homologacyjnymi.

2. Stwierdzenie zgodności systemu informatycz nego z wymaganiami homologacyjnymi następuje po przeprowadzeniu testu homologacyjnego, w świadec twie homologacji wydanym przez ministra.

§4. Minister ogłasza w prasie o zasięgu ogólno krajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej infor macje o:

1) obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych;

2) terminie dostosowawczym;

3) okresie przejściowym;

4) sposobie pozyskania dokumentacji dotyczącej obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych.

§5.

1. Zgłoszenie systemu informatycznego do ho mologacji następuje na wniosek producenta.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę producenta i adres jego siedziby;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wy znaczonej do kontaktów w czasie procedury ho mologacji;

3) określenie poziomów organizacyjnych, na jakich system informatyczny będzie homologowany, oznaczanych w sposób następujący: a) G — w przypadku systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przez gminy, b) W — w przypadku systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przez wojewodę, c) M — w przypadku systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przez samorząd woje wództwa, d) ZS — w przypadku systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przez ministra;

4) oznaczenie nazwy i numeru wersji systemu infor matycznego; Dziennik Ustaw Nr 127 — 8968 — Poz. 1323 1323 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie spo łeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Pre zesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91, poz. 870.

5) określenie platformy sprzętowej i systemowej systemu informatycznego w przypadku platformy sprzętowej lub systemowej systemu informatycz nego innej niż określona w wymaganiach homolo gacyjnych.

3. Numer wersji systemu informatycznego, o któ rym mowa w ust. 2 pkt 4, tworzy się w następujący sposób:

1) dla poziomu G w wersji „G-k-y-xx”;

2) dla poziomu W w wersji „W-k-y-xx”;

3) dla poziomu M w wersji „M-k-y-xx”;

4) dla poziomu ZS w wersji „ZS-k-y-xx” gdzie: a) przez „k” należy rozumieć numer obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych, które spełnia dany system informatyczny, b) przez „y” należy rozumieć numer wersji systemu informatycznego danego producenta, c) przez „xx” należy rozumieć numer kolejny aktuali zacji wersji systemu informatycznego.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumentację systemu informatycznego;

2) oświadczenie o: a) spełnianiu przez system informatyczny obo wiązującej wersji wymagań homologacyjnych, b) posiadaniu wszelkich praw autorskich do sys temu informatycznego;

3) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przedłożeniem.

5. Dokumentacja systemu informatycznego po winna być złożona na piśmie w dwóch egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej.

6. W przypadku posiadania zainstalowanej wersji systemu informatycznego wspierającego realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych do wniosku dołącza się ponadto:

1) spis aktualnie posiadanych instalacji systemu in formatycznego zgłoszonego do homologacji;

2) opis procedur postępowania, związanych ze zmia ną wersji zainstalowanego systemu informatycz nego na wersje systemu informatycznego zgło szonego do homologacji.

§6. W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w § 5 ust. 2—6, wzywa się producenta do usunięcia braków, z zastrzeżeniem, iż nieusunięcie braków w terminie 7 dni od dnia otrzy mania zawiadomienia, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§7.

1. Oświadczenia i zawiadomienia składane przez producentów w trakcie procedury homologacji wymagają formy pisemnej.

2. Oświadczenia oraz zawiadomienia przekazywa ne przez producenta za pomocą teleksu, poczty elek tronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w termi nie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na pi śmie.

§8.

1. Procedurę homologacji systemu informa tycznego przeprowadza się w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra.

2. Pierwszeństwo w przeprowadzeniu procedury homologacji przysługuje tym producentom, którzy zgłaszają do procedury homologacji system informa tyczny w terminie dostosowawczym.

3. Data złożenia wniosku w placówce pocztowej operatora publicznego albo w urzędzie konsularnym oznacza datę złożenia wniosku w urzędzie obsługują cym ministra.

§9.

1. W celu stwierdzenia zgodności systemu in formatycznego z wymaganiami homologacyjnymi do konuje się przeglądu dokumentacji systemu informa tycznego.

2. Po dokonaniu przeglądu, o którym mowa w ust.1, sporządza się raport z przeglądu, który nie zwłocznie przekazuje się producentowi.

3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu z przeglądu może zgłosić umotywowane za strzeżenia do wniosków w nim zawartych dotyczących niespełniania wymagań homologacyjnych.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie wniosków za wartych w raporcie z przeglądu.

5. W przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedło żenia dokumentacji spełniającej wymagania homolo gacyjne, w terminie 30 dni od dnia wezwania, infor mując jednocześnie, iż w przypadku nieprzedłożenia w tym terminie tej dokumentacji minister wyda decy zję o odmowie wydania świadectwa homologacji.

6. W przypadku gdy dostarczona w terminie, o któ rym mowa w ust. 5, dokumentacja nie spełnia wyma gań homologacyjnych, minister wydaje decyzję o od mowie wydania świadectwa homologacji.

§10.

1. Producenta zawiadamia się na piśmie o przeprowadzeniu testu homologacyjnego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) termin rozpoczęcia instalacji systemu informa tycznego przez producenta w celu przeprowadze nia testu homologacyjnego;

2) adres miejsca instalacji systemu informatycznego przez producenta w celu przeprowadzenia testu homologacyjnego;

3) termin rozpoczęcia testu homologacyjnego;

4) planowany rozkład testu homologacyjnego;

5) planowany termin zakończenia testu homologa cyjnego;

6) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnego do przeprowa Dziennik Ustaw Nr 127 — 8969 — Poz. 1323 dzenia testu homologacyjnego w przypadku, gdy system informatyczny wymaga innej platformy sprzętowej, systemowej lub bazy danych niż okre ślone w wymaganiach homologacyjnych. § 1

1.

1. W terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, producent dostarcza instalacyjną wersję syste mu informatycznego wraz z instrukcją instalacji i pla nem wykonania testu poinstalacyjnego.

2. Instalacja systemu informatycznego odbywa się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt

2. System informatyczny po winien być zainstalowany z pustymi bazami danych.

3. Po dokonaniu instalacji producent wykonuje test poinstalacyjny, który sprawdza gotowość zainsta lowanego systemu informatycznego do testu homolo gacyjnego. § 1

2.

1. Testy homologacyjne przeprowadza się z uwzględnieniem:

1) planowanego rozkładu testów homologacyjnych;

2) scenariuszy homologacyjnych i skryptów testo wych, przygotowanych w oparciu o wymagania homologacyjne oraz dokumentację dostarczoną przez producenta.

2. W czasie trwania testów obecność producenta albo jego uprawnionego przedstawiciela jest obowiąz kowa.

3. Producent albo jego uprawniony przedstawiciel, o których mowa w ust. 2, są obowiązani w trakcie prze prowadzania testów homologacyjnych udzielać wszel kich informacji w sprawach związanych ze sposobem obsługi testowanego systemu informatycznego.

4. Minister może przerwać na okres nie dłuższy niż 14 dni przeprowadzanie testu homologacyjnego, jeże li jego zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych proble mów, o czym zawiadamia producenta na piśmie, wy znaczając nowy termin zakończenia testu homologa cyjnego. § 1

3.

1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testów homologacyjnych podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii.

2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów:

1) kategoria „1” — do której zalicza się problemy funkcjonalne blokujące możliwość użycia systemu informatycznego, a w szczególności zawieszenie jego pracy;

2) kategoria „2” — do której zalicza się problemy funkcjonalne nieblokujące możliwości użycia sys temu informatycznego, nieprawidłową implemen tację dokumentacji projektowej oraz brak imple mentacji pewnych wymagań funkcjonalnych: a) kategoria „2k” — do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wy konanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z do kumentacją projektową i wymaganiami homo logacyjnymi powinna być możliwa do zrealizo wania przy użyciu systemu informatycznego, b) kategoria „2n” — do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że wykonanie mery torycznej funkcji systemu informatycznego jest utrudnione, ale istnieje możliwość poprawnego wykonania danej funkcji przy użyciu systemu w sposób inny niż zdefiniowano to w dokumen tacji projektowej, c) kategoria „2r”— do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2;

3) kategoria „3”— do której zalicza się problemy w za kresie komunikacji z użytkownikiem, a w szczegól ności nieprzestrzeganie przyjętych przez producen ta standardów komunikacji w zakresie wyglądu i formy ekranów, wyglądu i postaci komunikatów, problemy w zakresie struktury i postaci menu, pro blemy w zakresie komunikacji przy użyciu klawiszy funkcyjnych i przycisków, problemy w zakresie nie sygnalizowania operacji wykonywanych dłużej niż 3 sekundy, problemy w zakresie czasu dostępu do danych wyszukiwanych na listach i w słownikach według zadanych kryteriów wyszukiwania, proble my w zakresie czasu wykonywania złożonych ope racji na bazie;

4) kategoria „P”— do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji komunikatów i podpowiedzi oraz problemy w zakresie treści komunikatów i podpowiedzi. § 1

4.

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia prze prowadzenia testu homologacyjnego sporządza się raport z przebiegu testu, który przekazuje się nie zwłocznie producentowi.

2. W raporcie z przebiegu testu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się w szczególności problemy te stowe stwierdzone w trakcie testów homologacyj nych, wraz z określeniem ich kategorii.

3. Producent, w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu z przebiegu testu, o którym mowa w ust. 1, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wnio sków zawartych w tym raporcie.

4. Niewniesienie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie wniosków za wartych w raporcie.

5. W oparciu o wnioski zawarte w raporcie z prze biegu testu, o którym mowa w ust. 1, a także zgłoszo ne zastrzeżenia producenta minister wydaje świadec two homologacji albo decyzję o odmowie wydania świadectwa homologacji. § 1

5. Producent uzyskuje świadectwo homologacji systemu informatycznego, jeżeli podczas procedury homologacji zostanie stwierdzone, że system informa tyczny spełnia wymagania homologacyjne. § 16.

1. Âwiadectwo homologacji wydaje się:

1) na czas nieokreślony albo

2) na czas określony, zwane dalej „warunkowym świadectwem homologacji”. Dziennik Ustaw Nr 127 — 8970 — Poz. 1323

2. Âwiadectwo homologacji zawiera:

1) datę wydania;

2) pełną nazwę wymagań homologacyjnych na sys tem informatyczny wraz z numerem wersji;

3) nazwę systemu informatycznego;

4) poziom organizacyjny, na jaki udzielono homolo gacji;

5) nazwę firmy producenta i adres jej siedziby;

6) numer świadectwa homologacji;

7) w przypadku wydania warunkowego świadectwa homologacji — termin jego ważności. § 1

7.

1. Warunkowe świadectwo homologacji mo że być wydane w przypadku stwierdzenia nieznacz nych uchybień pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych.

2. Producent, któremu wydano warunkowe świa dectwo homologacji, obowiązany jest, w terminie wskazanym w świadectwie homologacji, usunąć uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu syste mu informatycznego i przedstawić w tym terminie po prawiony system informatyczny do powtórnego testu homologacyjnego.

3. Przeprowadzając powtórny test homologacyjny, w przypadku wydania świadectwa, o którym mowa w ust. 1, minister może ograniczyć zakres testu do ob szarów funkcjonalnych systemu informatycznego za kwestionowanych podczas poprzedniego testu homo logacyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia podczas testu homo logacyjnego, iż uchybienia lub rozbieżności w funkcjo nowaniu systemu informatycznego zostały usunięte, minister wydaje świadectwo homologacji na czas nie określony.

5. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, minister wydaje decyzję o cofnięciu warunkowego świadectwa homologacji. § 1

8.

1. Producent posiadający dla systemu infor matycznego świadectwo homologacji niezgodne z obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych zgłasza dostosowany system informatyczny do proce dury homologacji w terminie dostosowawczym.

2. W przypadku niezgłoszenia systemu informa tycznego do procedury homologacji w terminie dosto sowawczym, minister z urzędu wydaje decyzję o cof nięciu, z dniem upływu terminu dostosowawczego, świadectwa homologacji systemu informatycznego wydanego producentowi.

3. Jeżeli zgłoszony w okresie dostosowawczym system informatyczny nie został dostosowany do obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych, minister wydaje decyzję o cofnięciu z dniem upływu okresu przejściowego świadectwa homologacji syste mu informatycznego wydanego producentowi.

4. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicz nej informacje o cofnięciu świadectwa homologacji systemu informatycznego wydanego producentowi, wraz z jego uzasadnieniem. § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 127 — 8971 — Poz. 1323

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-03
Data wydania: 2004-04-29
Data wejścia w życie: 2004-06-03
Data obowiązywania: 2004-06-03
Data uchylenia: 2007-01-21
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1323