Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1325

1325 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2003 r. o służbie wojskowej ż ołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 120

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy na bycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wypłacania.

§2.

1. Do okresu czynnej służby wojskowej, od któ rego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

1) okresy czynnej służby wojskowej;

2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Więziennej, Służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równo czesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) okres ukończonych studiów wyższych przed powo łaniem do zawodowej służby wojskowej, na jed nym kierunku, nie dłuższy jednak od programowe go czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozo stawania w stosunku służby lub pracy i kontynuowa nia nauki w szkole wyższej, do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy nabycie prawa do nagro dy jubileuszowej, wlicza się tylko jeden z zakończo nych okresów służby, pracy lub nauki, w wymiarze ko rzystniejszym dla żołnierza.

§3.

1. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 2 ust. 1, są w szczególności:

1) karta ewidencyjna;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych albo za świadczenie lub inny dokument, określający w szczególności datę rozpoczęcia i zakończenia studiów lub programowy czas ich trwania.

2. Dokumenty potwierdzające okresy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—4, żołnierz zawodowy składa w komórce organizacyjnej jednostki wojskowej wła ściwej do spraw kadr.

3. Wliczenie okresów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—4, do okresu czynnej służby wojskowej upraw niającego do nagrody jubileuszowej oraz ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej następuje na podsta wie decyzji organu, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie rzy zawodowych.

§4.

1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze uposażenie na leżne w dniu nabycia prawa do nagrody.

2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po roz wiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, pod stawę jej obliczenia stanowi uposażenie należne żoł nierzowi zawodowemu za ostatni miesiąc pełnienia służby, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia należ nego w dniu nabycia prawa do nagrody.

3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej w okresie, w którym żołnierz nie otrzymuje uposaże nia w pełnej wysokości, stanowi pełne uposażenie.

§5. ˚ołnierz zawodowy nabywa prawo do nagro dy jubileuszowej, z zastrzeżeniem § 6 i 7, w dniu upły wu okresu służby uprawniającego do nagrody.

§6.

1. ˚ołnierzowi zawodowemu, który w związku z udokumentowaniem okresu zaliczanego do okresu służby, o którym mowa w § 2 ust. 1, nabył prawo do kilku nagród jubileuszowych, przysługuje tylko jedna nagroda jubileuszowa, w najwyższej wysokości.

2. W razie nabycia prawa do nagrody jubileuszo wej w wyższej wysokości w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do niższej nagrody, uzyskanej w oko licznościach określonych w ust. 1, żołnierzowi zawo dowemu wypłaca się z tego tytułu tylko wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.

§7. ˚ołnierzowi zawodowemu uprawnionemu do emerytury lub renty wypłaca się nagrodę jubileuszo wą w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu bra kuje mu do wymaganego okresu służby nie więcej niż 12 miesięcy.

§8. Nagrodę jubileuszową wypłaca z urzędu do wódca jednostki wojskowej właściwy do wypłaty tej nagrody, nie później niż w terminie 14 dni od dnia na bycia do niej prawa.

§9. ˚ołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w dniu 1 lipca 2004 r., przy ustalaniu prawa do nagro dy jubileuszowej do okresu służby, o którym mowa w § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył pra wo w czasie pełnienia służby przed dniem 1 lipca 2004 r.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o upo sażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729, z 2001 r. Nr 30, poz. 347, z 2002 r. Nr 86, poz. 780 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 271), które traci moc, w zakresie uregulowanym roz porządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia. Dziennik Ustaw Nr 127 — 8973 — Poz. 1325

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-03
Data wydania: 2004-05-11
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1325