Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1327

1327 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 225

6) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym ob rocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia proku ratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 64, poz. 656, z późn. zm.2)) wprowadza się następu jące zmiany: ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1205. ———————

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszo ne w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 986, z 2002 r. Nr 180, poz. 1511 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 385, Nr 110, poz. 1051, Nr 172, poz. 1676, Nr 219, poz. 2163 i Nr 220, poz. 2184 i 2185.

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) Prokuraturę Apelacyjną w ¸odzi — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ¸odzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,”;

2) w § 3: a) w pkt 1: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Prokuraturę Okręgową w Białymstoku — obejmującą obszar właściwości Prokura tur Rejonowych: Białystok-Południe w Białymstoku, Białystok-Północ w Bia łymstoku oraz w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Sokółce,”, — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Prokuraturę Okręgową w Olsztynie — obejmującą obszar właściwości Prokura tur Rejonowych w: Bartoszycach, Biskup cu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Olsztyn-Południe w Olsztynie, Olsztyn -Północ w Olsztynie, Piszu i Szczytnie,”, b) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) Prokuraturę Okręgową w Słupsku — obej mującą obszar właściwości Prokuratur Rejo nowych w: Bytowie, Chojnicach, Człucho wie, Lęborku, Miastku i Słupsku,”, c) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Prokuraturę Okręgową w Częstochowie — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Południe w Czę stochowie, Częstochowa-Północ w Często chowie oraz w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu,”, d) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Prokuraturę Okręgową w Kielcach — obej mującą obszar właściwości Prokuratur Rejo nowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kiel ce-Wschód w Kielcach, Kielce-Zachód w Kiel cach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Âwięto krzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarży sku-Kamiennej, Starachowicach i Staszo wie,”, e) w pkt 6: — lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Prokuraturę Okręgową w ¸odzi — obej mującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, ¸ę czycy, ¸owiczu, ¸ódź-Bałuty w ¸odzi, ¸ódź-Górna w ¸odzi, ¸ódź-Polesie w ¸o dzi, ¸ódź-Âródmieście w ¸odzi, ¸ódź-Wi dzew w ¸odzi, Pabianicach, Rawie Mazo wieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,”, — w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i do daje się lit. d w brzmieniu: „d) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu — obejmującą obszar właściwości Prokura tur Rejonowych w: ¸asku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;”, f) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) w obszarze właściwości Prokuratury Apela cyjnej w Poznaniu: a) Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wiel kopolskim — obejmującą obszar właści wości Prokuratur Rejonowych w: Gorzo wie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubi cach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie, b) Prokuraturę Okręgową w Koninie — obejmującą obszar właściwości Prokura tur Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku, c) Prokuraturę Okręgową w Poznaniu — obejmującą obszar właściwości Prokura tur Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Ko ścianie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obor nikach, Pile, Poznań-Grunwald w Pozna niu, Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Po znań-Wilda w Poznaniu, Rawiczu, Szamo tułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrze śni i Złotowie, d) Prokuraturę Okręgową w Szczecinie — obejmującą obszar właściwości Prokura tur Rejonowych w: Choszcznie, Golenio wie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Po morskim, ¸obzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Nie buszowo w Szczecinie, Szczecin-Prawo brzeże w Szczecinie, Szczecin-Âródmie ście w Szczecinie, Szczecin-Zachód w Szczecinie i Âwinoujściu, e) Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze — obejmującą obszar właściwości Proku ratur Rejonowych w: Krośnie Odrzań skim, Nowej Soli, Âwiebodzinie, Wscho wie, Zielonej Górze, ˚aganiu i ˚arach;”, g) w pkt 10 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Ârodzie Âląskiej, Trzebnicy, Woło wie, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wro cław-Krzyki Wschód we Wrocławiu, Wro cław-Krzyki Zachód we Wrocławiu, Wrocław -Psie Pole we Wrocławiu, Wrocław-Stare Miasto we Wrocławiu i Wrocław-Âródmie ście we Wrocławiu.”;

3) w § 4: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w obszarze właściwości Prokuratury Apela cyjnej w Lublinie: Dziennik Ustaw Nr 127 — 8978 — Poz. 1327 a) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okrę gowej w Lublinie z siedzibą w Białej Pod laskiej, obejmujący obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białej Podla skiej, Parczewie i Radzyniu Podlaskim, b) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okrę gowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie, obejmujący obszar właściwości Prokura tur Rejonowych w Chełmie i Włodawie,”, b) w pkt 2 uchyla się lit. a;

4) w § 5: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Białymstoku: a) Prokuratura Rejonowa Białystok-Połu dnie w Białymstoku dla części miasta Bia łystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Fran ciszka Kleeberga w kierunku południo wym, wzdłuż tej linii kolejowej do prze cięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Ja na Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy hotelu „Turkus”, od tego ron da w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ulica mi ks. Jerzego Popiełuszki i Mikołaja Ko pernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północ nym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od te go przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kie runku północno-wschodnim do rzeki Bia łej, dalej w kierunku południowo -wschodnim wzdłuż rzeki Białej do placu Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Doli stówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Cioł kowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, południową i zachodnią gra nicą administracyjną miasta, b) Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ w Białymstoku dla części miasta Biały stok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Fran ciszka Kleeberga w kierunku południo wym, wzdłuż tej linii kolejowej do prze cięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Ja na Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy hotelu „Turkus”, od tego ron da w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ulica mi ks. Jerzego Popiełuszki i Mikołaja Ko pernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północ nym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od te go przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kie runku północno-wschodnim do rzeki Bia łej, dalej w kierunku południowo -wschodnim wzdłuż rzeki Białej do placu Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Doli stówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Cioł kowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta, c) Prokuratura Rejonowa w Białymstoku dla gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Do brzyniewo Kościelne, Gródek, Jasionów ka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Kny szyn, Krypno, ¸apy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Ko ścielna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów, d) Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podla skim dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki, e) Prokuratura Rejonowa w Hajnówce dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka, f) Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohi czyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Mi lejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Sie miatycze, g) Prokuratura Rejonowa w Sokółce dla gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Ko rycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo;”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Częstochowie: a) Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Po łudnie w Częstochowie dla części miasta w granicach przebiegających od zachod niej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do ujścia do rze ki Warty, dalej w kierunku północnym środkiem Alei Wojska Polskiego do skrzy żowania z ulicą Mirowską, środkiem ulicy Mirowskiej i ulicy Mstowskiej do wschod niej granicy miasta, a następnie wschod nią, południową i zachodnią granicą ad ministracyjną miasta, b) Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Pół noc w Częstochowie dla części miasta w granicach przebiegających od zachod niej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do ujścia do rze ki Warty, dalej w kierunku północnym środkiem Alei Wojska Polskiego aż do skrzyżowania z ulicą Mirowską, środkiem ulicy Mirowskiej i ulicy Mstowskiej do Dziennik Ustaw Nr 127 — 8979 — Poz. 1327 wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta, c) Prokuratura Rejonowa w Częstochowie dla gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Pan ki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka, d) Prokuratura Rejonowa w Lublińcu dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki, e) Prokuratura Rejonowa w Myszkowie dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przy rów, Szczekociny, Włodowice i ˚arki, f) Prokuratura Rejonowa w Zawierciu dla miast: Poręba i Zawiercie oraz gmin: ¸a zy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Sie wierz i ˚arnowiec;”, c) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Prokuratura Rejonowa w Braniewie dla mia sta Braniewo oraz gmin: Braniewo, From bork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pienięż no, Płoskinia i Wilczęta,”, d) w pkt 6: — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Prokuratura Rejonowa w Gdyni dla mia sta Gdynia,”, — lit. i otrzymuje brzmienie: „i) Prokuratura Rejonowa w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławo wo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck,”, e) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „1

2) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Kielcach: a) Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnoj no, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Szy dłów, Tuczępy i Wiślica, b) Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie dla gmin: Imielno, Jędrzejów, Kluczew sko, Krasocin, ¸opuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Sędziszów, Słupia, Słupia (Konecka), Sobków, Włoszczowa i Wo dzisław, c) Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od prze cięcia ulicy Domaszowskiej ze wschod nią granicą administracyjną miasta, środkiem ulicy Domaszowskiej do skrzy żowania z ulicą Manifestu Lipcowego, środkiem ulicy Manifestu Lipcowego (z wyłączeniem budynków nr 4 przy uli cy Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ulicy Kościuszki) do skrzyżowania z Ale ją IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ulicą Warszawską, środkiem ulicy Warszaw skiej (z wyłączeniem budynku nr 20 „B”) do skrzyżowania z ulicą Pocieszka, środ kiem ulicy Pocieszka do przecięcia z rze ką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do Alei IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do ronda imienia Gustawa Herlin ga-Grudzińskiego, środkiem ulicy 1 Ma ja do wiaduktu nad linią kolejową Kra ków—Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków—Warszawa, a następnie połu dniową i wschodnią granicą administra cyjną miasta oraz gmin: Bieliny, Dale szyce, Górno, Masłów, Raków i Za gnańsk, d) Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od prze cięcia ulicy Domaszowskiej ze wschod nią granicą administracyjną miasta, środkiem ulicy Domaszowskiej do skrzyżowania z ulicą Manifestu Lipco wego, środkiem ulicy Manifestu Lipco wego (wraz z budynkami nr 4 przy ulicy Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy uli cy Kościuszki) do skrzyżowania z Aleją IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wie ków Kielc do skrzyżowania z ulicą War szawską, środkiem ulicy Warszawskiej (wraz z budynkiem nr 20 „B”) do skrzy żowania z ulicą Pocieszka, środkiem uli cy Pocieszka do przecięcia z rzeką Silni cą, wzdłuż rzeki Silnicy do Alei IX Wie ków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do ronda imienia Gustawa Herlin ga-Grudzińskiego, środkiem ulicy 1 Ma ja do wiaduktu nad linią kolejową Kra ków—Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków—Warszawa, a następnie za chodnią i północną granicą administra cyjną miasta oraz gmin: Chęciny, Mie dziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sit kówka-Nowiny i Strawczyn, e) Prokuratura Rejonowa w Końskich dla gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków, f) Prokuratura Rejonowa w Opatowie dla gmin: Baćkowice, åmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie i Wojciecho wice, g) Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Âwiętokrzyskim dla miasta Ostrowiec Âwiętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bo dzechów, Kunów, ¸agów, Nowa Słupia i Waśniów, Dziennik Ustaw Nr 127 — 8980 — Poz. 1327 h) Prokuratura Rejonowa w Pińczowie dla gmin: Bejsce, Czarnocin, Działoszyce, Kazimierza Wielka, Kije, Michałów, Opa towiec, Pińczów, Skalbmierz i Złota, i) Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwi kozy, Klimontów, Koprzywnica, ¸oniów, Obrazów, Ożarów, Samborzec, Tarłów, Wilczyce i Zawichost, j) Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Ka miennej dla miasta Skarżysko-Kamien na oraz gmin: Bliżyn, ¸ączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów, k) Prokuratura Rejonowa w Starachowi cach dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Paw łów i Wąchock, l) Prokuratura Rejonowa w Staszowie dla gmin: Bogoria, ¸ubnice, Osiek, Poła niec, Rytwiany i Staszów;”, f) w pkt 17: — lit. e otrzymuje brzmienie: „e) Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe w Lublinie obejmująca dzielnice: Czuby, Felin, Hajdów, Konstantynów, Las Dąbro wa, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rury, Stary Gaj, Tatary, Węglin, Zadębie i Zalew Zemborzycki,”, — lit. g otrzymuje brzmienie: „g) Prokuratura Rejonowa w Lublinie obej mująca dzielnice: Abramowice, Bronowi ce, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Majdan Tatarski, Majdanek i Wrotków oraz gmi ny: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, ¸ęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka i Zakrzew,”, — lit. n otrzymuje brzmienie: „n) Prokuratura Rejonowa w Âwidniku dla miasta Âwidnik oraz gmin: Mełgiew, Pia ski, Rybczewice i Trawniki,”, g) w pkt 19 uchyla się lit. c, l, n, p i q, h) pkt 21 otrzymuje brzmienie: „2

1) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Olsztynie: a) Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach dla miast Bartoszyce i Górowo Iławec kie oraz gmin: Bartoszyce, Górowo Iła weckie i Sępopol, b) Prokuratura Rejonowa w Biskupcu dla gmin: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno, c) Prokuratura Rejonowa w Ełku dla mia sta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy, d) Prokuratura Rejonowa w Giżycku dla miasta Giżycko oraz gmin: Budry, Giżyc ko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Wę gorzewo i Wydminy, e) Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie dla miasta Kętrzyn oraz gmin: Barciany, Kę trzyn, Korsze, Reszel i Srokowo, f) Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku War mińskim dla miasta Lidzbark Warmiński oraz gmin: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta, g) Prokuratura Rejonowa w Mrągowie dla miasta Mrągowo oraz gmin: Mikołajki, Mrągowo, Piecki i Sorkwity, h) Prokuratura Rejonowa w Nidzicy dla gmin: Janowiec Kościelny, Janowo, Ko złowo i Nidzica, i) Prokuratura Rejonowa w Olecku dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Goł dap, Kowale Oleckie, Olecko, Âwiętajno i Wieliczki, j) Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Połu dnie w Olsztynie dla części miasta Olsz tyn, obejmującej osiedla miejskie: Jaro ty, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kościusz ki, Mazurskie, Nagórki, Pieczewo, Poje zierze i Âródmieście oraz gmin: Olszty nek, Purda i Stawiguda, k) Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Dajtki, Grunwaldzkie, Gutkowo, Kortowo, Liku sy nad Jeziorem Długim, Podgrodzie, Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze i Zielona Górka oraz gmin: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jon kowo i Âwiątki, l) Prokuratura Rejonowa w Piszu dla gmin: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Rucia ne-Nida, m) Prokuratura Rejonowa w Szczytnie dla miasta Szczytno oraz gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Âwiętajno i Wielbark;”, i) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „2

5) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Poznaniu: a) Prokuratura Rejonowa w Chodzieży dla miasta Chodzież oraz gmin: Białośliwie, Chodzież, Kaczory, Miasteczko Krajeń skie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk i Wyso ka, b) Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie dla miasta Gniezno oraz gmin: Czernieje wo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, ¸ubo wo, Mieleszyn, Niechanowo, Pobiedzi ska i Trzemeszno, c) Prokuratura Rejonowa w Gostyniu dla gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Kro bia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Po gorzela i Poniec, Dziennik Ustaw Nr 127 — 8981 — Poz. 1327 d) Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim dla gmin: Buk, Grano wo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Stęszew i Wielichowo, e) Prokuratura Rejonowa w Kościanie dla miasta Kościan oraz gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń i Âmigiel, f) Prokuratura Rejonowa w Lesznie dla miasta Leszno oraz gmin: Lipno, Osiecz na, Rydzyna, Âwięciechowa, Wijewo i Włoszakowice, g) Prokuratura Rejonowa w Nowym To myślu dla gmin: Kuślin, Lwówek, Mie dzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń, h) Prokuratura Rejonowa w Obornikach dla gmin: Murowana Goślina, Oborniki, Rogoźno i Ryczywół, i) Prokuratura Rejonowa w Pile dla miasta Piła oraz gminy Szydłowo, j) Prokuratura Rejonowa Poznań-Grun wald w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgór ne, k) Prokuratura Rejonowa Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowe Miasto oraz gminy Czer wonak, l) Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gminy Su chy Las, m) Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu dla części miasta w grani cach ustalonych tradycyjnie dla dzielni cy Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gminy Swarzędz, n) Prokuratura Rejonowa w Rawiczu dla gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Gór ka, Pakosław i Rawicz, o) Prokuratura Rejonowa w Szamotułach dla miasta Obrzycko oraz gmin: Chrzyp sko Wielkie, Duszniki, Kaźmierz, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Pnie wy, Rokietnica, Sieraków, Szamotuły i Wronki, p) Prokuratura Rejonowa w Âremie dla gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopol ski, Mosina i Ârem, q) Prokuratura Rejonowa w Ârodzie Wielko polskiej dla gmin: Dominowo, Kleszcze wo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Âroda Wielkopolska i Zaniemyśl, r) Prokuratura Rejonowa w Trzciance dla miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka i Wieleń, s) Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu dla miasta Wągrowiec oraz gmin: Budzyń, Damasławek, Gołańcz, Margonin, Mie ścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec, t) Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie dla gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn, u) Prokuratura Rejonowa we Wrześni dla gmin: Kołaczkowo, Kostrzyn, Miłosław, Nekla i Września, v) Prokuratura Rejonowa w Złotowie dla miasta Złotów oraz gmin: Jastrowie, Krajenka, Lipka, ¸obżenica, Okonek, Tar nówka, Zakrzewo i Złotów;”, j) w pkt 27: — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) Prokuratura Rejonowa w Przysusze dla gmin: Borkowice, Chlewiska, Gielniów, Jastrząb, Klwów, Mirów, Odrzywół, Orońsko, Potworów, Przysucha, Rusi nów, Szydłowiec, Wieniawa, Wierzbica i Wolanów,”, — lit. f otrzymuje brzmienie: „f) Prokuratura Rejonowa w Radomiu dla gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letni sko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Za krzew;”, k) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu: „29a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Sieradzu: a) Prokuratura Rejonowa w ¸asku dla gmin: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, ¸ask, Sędziejowice, Widawa i Wodzie rady, b) Prokuratura Rejonowa w Poddębicach dla gmin: Dalików, Pęczniew, Poddębi ce, Uniejów, Wartkowice i Zadzim, c) Prokuratura Rejonowa w Sieradzu dla miasta Sieradz oraz gmin: Błaszki, Brą szewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszcza nów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wró blew i Złoczew, d) Prokuratura Rejonowa w Wieluniu dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, Kieł czygłów, Konopnica, Lututów, ¸ubni ce, Mokrsko, Nowa Brzeźnica, Osja ków, Ostrówek, Pajęczno, Pątnów, Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Sokol niki, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas, e) Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli dla miasta Zduńska Wola oraz gmin: Szadek, Zapolice i Zduńska Wo la;”, Dziennik Ustaw Nr 127 — 8982 — Poz. 1327 l) pkt 30 otrzymuje brzmienie: „30) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Słupsku: a) Prokuratura Rejonowa w Bytowie dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygło wy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tu chomie, b) Prokuratura Rejonowa w Chojnicach dla miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Choj nice i Czersk, c) Prokuratura Rejonowa w Człuchowie dla miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Prze chlewo i Rzeczenica, d) Prokuratura Rejonowa w Lęborku dla miast Lębork i ¸eba oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lębor ska, Potęgowo i Wicko, e) Prokuratura Rejonowa w Miastku dla gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trze bielino, f) Prokuratura Rejonowa w Słupsku dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damni ca, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Ko bylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka;”, m) pkt 32 otrzymuje brzmienie: „3

2) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Szczecinie: a) Prokuratura Rejonowa w Choszcznie dla gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz, b) Prokuratura Rejonowa w Goleniowie dla gmin: Goleniów, Maszewo, Nowo gard, Osina, Przybiernów i Stepnica, c) Prokuratura Rejonowa w Gryficach dla gmin: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów, d) Prokuratura Rejonowa w Gryfinie dla gmin: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, e) Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Po morskim dla gmin: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Âwierzno i Wolin, f) Prokuratura Rejonowa w ¸obzie dla gmin: Dobra, ¸obez, Radowo Małe, Re sko i Węgorzyno, g) Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu dla gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski, h) Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach dla gmin: Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice, i) Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczecińskim dla miasta Stargard Szczeciński oraz gmin: Chociwel, Do brzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński i Suchań, j) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebu szewo w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od Nabrze ża Weleckiego w linii prostej do ulicy Ma łopolskiej, osią jezdni ulicy Małopolskiej i ulicy Jagiellońskiej do torów kolejo wych, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduk tu kolejowego na ulicy Sczanieckiej, osią jezdni ulicy Sczanieckiej do ulicy 1 Maja, osią ulicy 1 Maja do ulicy Nocznickiego, ulicą Nocznickiego do ulicy Firlika, osia mi ulic Firlika i ¸ady do ulicy Szarotki i w linii prostej od ulicy Szarotki do na brzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego, k) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawo brzeże w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od połu dniowej granicy miasta w punkcie prze cięcia się autostrady poznańskiej z le wym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy mia sta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z le wym brzegiem Odry Zachodniej, l) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Âród mieście w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od połu dniowej granicy miasta w punkcie prze cięcia się autostrady poznańskiej z le wym brzegiem Odry Zachodniej, ze wnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ulicy Jagiellońskiej, osią jezdni ulicy Jagiellońskiej i ulicy Mało polskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta, m) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie dla części miasta w grani cach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brze giem Odry Zachodniej, zachodnią, a na stępnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, tym brzegiem do ulicy ¸ady, a dalej osią tej ulicy i osią ulic: Fir lika, Nocznickiego, 1 Maja, Emilii Scza nieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejo wej, a następnie jej zewnętrznym obrze żem do południowej granicy w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Za chodniej oraz gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, n) Prokuratura Rejonowa w Âwinoujściu dla miasta Âwinoujście oraz gminy Mię dzyzdroje;”, Dziennik Ustaw Nr 127 — 8983 — Poz. 1327 n) pkt 37 otrzymuje brzmienie: „3

7) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej we Wrocławiu: a) Prokuratura Rejonowa w Miliczu dla gmin: Cieszków, Krośnice i Milicz, b) Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy dla miasta Oleśnica oraz gmin: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kło da, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twar dogóra, c) Prokuratura Rejonowa w Oławie dla miasta Oława oraz gmin: Czernica, Do maniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Âwię ta Katarzyna, d) Prokuratura Rejonowa w Strzelinie dla gmin: Borów, Jordanów Âląski, Kondra towice, Przeworno, Strzelin i Wiązów, e) Prokuratura Rejonowa w Ârodzie Âlą skiej dla gmin: Kąty Wrocławskie, Ko stomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Âroda Âląska, f) Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy dla gmin: Oborniki Âląskie, Prusice, Trzeb nica, Wisznia Mała, Zawonia i ˚migród, g) Prokuratura Rejonowa w Wołowie dla gmin: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów, h) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia -Fabryczna we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych trady cyjnie dla dzielnicy Fabryczna, i) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia -Krzyki Wschód we Wrocławiu obejmu jąca obszar wyznaczony od północnego zachodu, od Mostu Grunwaldzkiego rze ką Odrą w kierunku południowo -wschodnim do granicy miasta Wrocła wia, granicami miasta w kierunku połu dniowo-zachodnim do ulicy Buforowej, ulicą Buforową do ulicy Bardzkiej, ulicą Bardzką do ulicy Hubskiej, ulicą Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejo wym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącz nika ulicy Stawowej, łącznikiem ulicy Stawowej do ulicy J. Piłsudskiego, ulicą J. Piłsudskiego do ulicy Dworcowej, uli cą Dworcową do ulicy Podwale, ulicą Podwale do ulicy J. Słowackiego, ulicą J. Słowackiego do placu Społecznego, placem Społecznym do Mostu Grun waldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP, j) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia -Krzyki Zachód we Wrocławiu obejmu jąca obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ulicą Buforową do ulicy Bardzkiej, ulicą Bardzką do ulicy Hubskiej, ulicą Hubską do nasypu kole jowego, nasypem kolejowym w kierun ku zachodnim do ulicy Zaporskiej, ulicą Zaporską do ulicy Gajowickiej, ulicą Ga jowicką do ulicy Racławickiej, ulicą Ra cławicką do rzeki Âlęży (przy alei Pia stów), ogródkami działkowymi, przeci nając prostopadle ulicę Jutrzenki, do te renu zabudowanego Osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego Osiedla Opo rów do ulicy Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocła wia, granicą miasta w kierunku połu dniowo-wschodnim do ulicy Buforowej oraz gminy: Kobierzyce, Sobótka i ˚óra wina, k) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia -Psie Pole we Wrocławiu dla części mia sta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole, l) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia -Stare Miasto we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych trady cyjnie dla dzielnicy Stare Miasto, m) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia -Âródmieście we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych trady cyjnie dla dzielnicy Âródmieście;”, o) w pkt 38: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, ¸ukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin i Wysokie,”, — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) Prokuratura Rejonowa w Krasnymsta wie dla miast Krasnystaw i Rejowiec Fa bryczny oraz gmin: Fajsławice, Krasny staw, Kraśniczyn, Leśniowice, ¸opiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice,”;

5) w § 6: a) uchyla się pkt 5, b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Radomiu: — Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejo nowej w Przysusze z siedzibą w Szydłow cu, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica;”, c) uchyla się pkt 9.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2004 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk Dziennik Ustaw Nr 127 — 8984 — Poz. 1327

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-03
Data wydania: 2004-04-29
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Data uchylenia: 2006-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1327