Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1371

1371 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Na podstawie art. 3 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 95

9) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnic twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). Dziennik Ustaw Nr 129 — 9129 — Poz. 1371 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1371) WZÓR

§1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kon troli przeprowadzanej w zakresie:

1) ilości i jakości zboża objętego zakupem lub sprze dażą interwencyjną oraz warunków jego przecho wywania przez przedsiębiorców, z którymi Agen cja Rynku Rolnego zawarła umowy o przechowy wanie tego zboża,

2) uznawania przetwórców oraz zasadności udziela nia dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub ko nopnej na włókno — stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 129 — 9130 — Poz. 1371

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-06-07
Data wydania: 2004-05-26
Data wejścia w życie: 2004-06-07
Data obowiązywania: 2004-06-07
Data uchylenia: 2010-12-17
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1371