Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1374

Dziennik Ustaw Nr 129 — 9150 — Poz. 1374 1374 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 11 mar ca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie których rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 96

4) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się:

1) wzór wniosku producenta cukru o przyznanie kwo ty A i kwoty B cukru, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku producenta izoglukozy o przyznanie kwoty A i kwoty B izoglukozy, stanowiący załącz nik nr 2 do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 ma ja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. (poz. 1374) Załącznik nr 1 WZÓR Pieczęć wnioskodawcy ……………………………………………………… (miejscowość, data) Data wpływu wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ………………….. WNIOSEK o przyznanie kwoty A i kwoty B cukru na okres rozliczeniowy …………………………….

1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy: ulica ……………………………………………. kod pocztowy …………………………………. miejscowość …………………………………. telefon ………………………………………….. faks ………………………………………………. e-mail ……………………………………………

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/numer w ewidencji działalności gospodarczej …………………………..

4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) ……………………………………………………………………………………….

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………………………………………………………………………………..

6. Limit produkcji cukru przyznany na rok rozliczeniowy 2001/2002: w kwocie A ……………………………………………………………………………………………….. tys. ton w kwocie B ……………………………………………………………………………………………….. tys. ton

7. Limit produkcji cukru przyznany na rok rozliczeniowy 2003/2004: w kwocie A ……………………………………………………………………………………………….. tys. ton w kwocie B ……………………………………………………………………………………………….. tys. ton

8. Limit produkcji cukru przyznany na rok rozliczeniowy 2004/2005: w kwocie A ……………………………………………………………………………………………….. tys. ton w kwocie B ……………………………………………………………………………………………….. tys. ton

9. Wielkość produkcji cukru w kampanii 2001/2002 …………………………………………. tys. ton

10. Wielkość produkcji cukru w kampanii 2003/2004 …………………………………………. tys. ton 1

1. Wielkość produkcji cukru w kampanii 2004/2005 …………………………………………. tys. ton 1

2. Ilość cukru przeniesionego z poprzedniej kampanii ……………………………………… tys. ton 1

3. Ilość zawartych umów kontraktacji w roku poprzedzającym dany okres rozliczeniowy, na który jest przyznawany limit:

1) na buraki w kwocie A …………….. powierzchnia uprawy …………….. ha zakontraktowano ……………………. tys. ton buraków cukrowych

2) na buraki w kwocie B ……………… powierzchnia uprawy …………….. ha zakontraktowano ……………………. tys. ton buraków cukrowych …………………………………………………………………… Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej Dziennik Ustaw Nr 129 — 9151 — Poz. 1374 Załącznik nr 2 WZÓR Pieczęć wnioskodawcy ……………………………………………………… (miejscowość, data) Data wpływu wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ………………….. WNIOSEK o przyznanie kwoty A i kwoty B izoglukozy na okres rozliczeniowy ……………………..

1. Wnioskodawca ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy: ulica ………………………………………………………. kod pocztowy ……………………… miejscowość ……………………………………………………………………… telefon ………………………………………. faks …………………………………………… e-mail ………………………………………..

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/numer w ewidencji działalności gospodarczej ……………………………

4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) ………………………………………………………………………………………..

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………………………………………………………………………

6. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (obiektów produkcyjnych), w których ma być prowadzona produkcja izoglukozy ………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wielkość sprzedaży na rynek krajowy w roku rozliczeniowym*): 2001/2002 …………………………………………………………………. tys. ton 2003/2004 …………………………………………………………………. tys. ton 2004/2005 …………………………………………………………………. tys. ton

8. Wielkość produkcji w roku rozliczeniowym z wyszczególnieniem izoglukozy A i izoglukozy B*): 2001/2002 ………………………………………………………………… tys. ton 2003/2004 ………………………………………………………………… tys. ton 2004/2005 ………………………………………………………………… tys. ton

9. Informacje dotyczące okresu rozliczeniowego, poprzedzającego okres rozliczeniowy, na który jest składany wniosek:

1) zapasy początkowe na dzień 1 lipca*) ………………………………………………………… tys. ton

2) produkcja ogółem*) ………………………………………………………………………………….. tys. ton

3) sprzedaż ogółem*) ……………………………………………………………………………………. tys. ton w tym: a) na rynek wewnętrzny*) ………………………………………………………………………….. tys. ton b) na eksport z dopłatami*) ……………………………………………………………………….. tys. ton c) na eksport bez dopłat*) …………………………………………………………………………. tys. ton

4) ilość połączonej produkcji w miesiącach maj i czerwiec*) …………………………… tys. ton

5) zapasy końcowe na dzień 30 czerwca*) ……………………………………………………… tys. ton

6) średnia cena zbytu netto w zł ogółem ………………………………………………………… zł/kg w tym: a) izoglukozy A ……………………………………………………………………………………….. zł/kg b) izoglukozy B ……………………………………………………………………………………….. zł/kg c) izoglukozy C ……………………………………………………………………………………….. zł/kg ………………………………………………………………. Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej ——————— *) W przeliczeniu na suchą substancję.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-07
Data wydania: 2004-05-27
Data wejścia w życie: 2004-06-22
Data obowiązywania: 2004-06-22
Data uchylenia: 2007-01-23
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1374