Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1381

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.1)) i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji za wodowych, stopni służbowych urzędników służby cy wilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z późn. zm.3)) w załącz niku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli II wiersz Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej otrzymuje brzmie nie: Dziennik Ustaw Nr 130 — 9157 — Poz. 1381 1381 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70, poz. 647 oraz z 2003 r. Nr 14, poz. 138 i Nr 141, poz. 1358. „Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej wojewódzki konserwator przyrody, architekt wojewódzki, geolog wojewódzki, główny księgowy budżetu wojewody, informatyk wojewódzki wykształcenie wyższe”

2) w tabeli III dodaje się części XIX—XXII w brzmieniu: „XIX. Izby celne i urzędy celne Stanowiska koordynują ce i samodzielne w służ bie cywilnej starszy inspektor kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej młodszy inspektor kontroli akcyzowej wykształcenie średnie i 3 la ta pracy w organach kon troli skarbowej lub podat kowej Stanowiska specjalistycz ne w służbie cywilnej starszy komisarz akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy, inspektor akcyzowy wykształcenie średnie XX. Powiatowe inspektoraty weterynarii Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej powiatowy lekarz weterynarii, zastępca powiatowego lekarza weterynarii według odrębnych przepi sów

3) w tabeli IV: a) tytuł części VII otrzymuje brzmienie: „VII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków”, b) w części IX po wyrazach „Wojewódzkie ins pektoraty weterynarii” dodaje się wiersz Wyż sze stanowiska w służbie cywilnej w brzmie niu: Dziennik Ustaw Nr 130 — 9158 — Poz. 1381 Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Stanowiska specjalistycz ne w służbie cywilnej Stanowiska koordynują ce i samodzielne w służ bie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe wete rynaryjne inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe wete rynaryjne XXI. Graniczne inspektoraty weterynarii graniczny lekarz weterynarii, zastępca granicznego lekarza weterynarii według odrębnych przepi sów Stanowiska wspomaga jące w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny, kontroler weterynaryjny, dezynfektor wykształcenie średnie Stanowiska koordynują ce i samodzielne w służ bie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe wete rynaryjne Stanowiska specjalistycz ne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe wete rynaryjne Stanowiska wspomaga jące w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny, kontroler weterynaryjny, dezynfektor wykształcenie średnie XXII. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego Stanowiska koordynują ce i samodzielne w służ bie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistycz ne w służbie cywilnej inspektor transportu drogowego, młodszy inspektor transportu drogowego wykształcenie średnie” „Wyższe stanowiska w służbie cywilnej wojewódzki lekarz weterynarii, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii według odrębnych przepi sów” c) uchyla się część XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii, d) uchyla się część XVI. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z tym że przepisy § 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie do tyczącym wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii oraz pkt 3 lit. b i c wchodzą w życie z mocą od dnia uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-08
Data wydania: 2004-05-21
Data wejścia w życie: 2004-06-08
Data obowiązywania: 2004-06-08
Data uchylenia: 2007-02-09
Uwagi: przepisy par. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie dotyczącym wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii oraz pkt 3 lit. b i c obowiązują od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1381