Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1439

1439 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 71

7) zarządza się, co na stępuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej „mini strem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej — zdrowie.

3. Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdro wia.

5. Organami podległymi ministrowi lub przez nie go nadzorowanymi są:

1) Główny Inspektor Sanitarny;

2) Główny Inspektor Farmaceutyczny;

3) Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Che micznych.

§2. Minister koordynuje działania w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa żywności;

2) zapobiegania wystąpieniu zagrożeń biologicznych, zwłaszcza spowodowanych działalnością o cha rakterze terrorystycznym.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-14
Data wydania: 2004-06-11
Data wejścia w życie: 2004-06-14
Data obowiązywania: 2004-06-11
Data uchylenia: 2005-10-31
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1439