Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1450

Dziennik Ustaw Nr 167 — 12628 — Poz. 1321 Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) gatunki drapieżników, które mogą być odławiane w pułapki żywołowne;

2) warunki, czas i miejsce odłowu;

3) rodzaje pułapek żywołownych i warunki, jakie mu szą spełniać, aby zapewnić selektywny odłów dra pieżników.

§2. W pułapki żywołowne mogą być odławiane następujące gatunki drapieżników, zwane dalej „dra pieżnikami”:

1) lis (Vulpes vulpes);

2) jenot (Nyctereutes procyonoides);

3) norka amerykańska (Mustela vison);

4) szop pracz (Procyon lotor).

§3. W imieniu dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego pułapki żywołowne może stosować oso ba, która posiada jego pisemne upoważnienie.

§4.

1. Odłowy drapieżników w pułapki żywołowne mogą być przeprowadzane w okresach polowań na poszczególne gatunki.

2. Odłowy drapieżników w pułapki żywołowne mogą być dokonywane wyłącznie w granicach obwo dów łowieckich.

§5. Odłowu drapieżników dokonuje się w ramach liczby zwierząt planowanych do pozyskania w rocz nym planie łowieckim obowiązującym w roku gospo darczym.

§6.

1. Do odłowu drapieżników mogą być stoso wane stacjonarne i przenośne pułapki żywołowne, o których lokalizacji dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje posiadacza lub zarządcę grun tu.

2. Pułapki żywołowne mogą być pułapkami:

1) klatkowymi;

2) skrzynkowymi;

3) rurowymi.

3. Pułapki żywołowne mogą być pułapkami:

1) przelotowymi — umożliwiającymi wejście dra pieżnika z dwóch stron;

2) jednostronnymi — umożliwiającymi wejście dra pieżnika tylko z jednej strony.

§7.

1. Pułapki żywołowne powinny spełniać na stępujące warunki:

1) być pułapkami nieraniącymi, w tym niechwytają cymi za kończynę;

2) być dostosowane rozmiarami do wielkości dra pieżników;

3) zapewniać reakcję mechanizmu zapadkowego na ciężar określonych drapieżników;

4) być wyposażone w przynętę wabiącą wyłącznie drapieżniki;

5) w przypadku pułapek skrzynkowych — być wypo sażone w otwór do kontroli zawartości pułapki;

6) posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wyjś cie schwytanemu drapieżnikowi.

2. Pułapki powinny być kontrolowane przynaj mniej raz w ciągu doby przez osoby posiadające upo ważnienie, o którym mowa w § 3.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 1321 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-15
Data wydania: 2004-05-24
Data wejścia w życie: 2004-06-30
Data obowiązywania: 2004-06-30
Data uchylenia: 2006-10-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1450