Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1464

1464 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepis ogólny

§1. Rozporządzenie określa organizację i szczegó łowe zasady funkcjonowania Komisji Badania Wypad ków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją”, liczbę jej członków, ich kwalifikacje oraz tryb powoływania i odwoływania, jak również szcze gółowe zasady wynagradzania ekspertów powoływa nych do zbadania zdarzenia lotniczego. Rozdział 2 Organizacja Komisji

§2.

1. W skład Komisji wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie.

2. Przewodniczącego i członków Komisji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej w porozumie niu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

3. W przypadku badania przez Komisję wypadków i poważnych incydentów lotniczych, zaistniałych z udziałem załóg lub statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, Minister Obrony Narodo wej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, włącza w skład Komisji przedstawicieli tego lotnictwa na prawach członków Komisji.

4. Liczba członków Komisji wynosi od 5 do 30 w zależności od rodzaju zdarzenia lotniczego, które podlega badaniu przez Komisję.

5. W ramach prac Komisji spośród jej członków, w zależności od potrzeb, tworzy się:

1) podkomisję lotniczą — w skład której wchodzą specjaliści z zakresu szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, ratownictwa lotniczego (SAR), łączno ści, nawigacji i meteorologii;

2) podkomisję techniczną — w skład której wchodzą specjaliści z zakresu eksploatacji statków po wietrznych, awioniki oraz wyposażenia techniki lotniczej, logistyki i informatyki;

3) podkomisję medyczną — w skład której wchodzą eksperci z zakresu medycyny lotniczej, psycholo gii i patomorfologii.

6. O powołaniu podkomisji, o których mowa w ust. 5, decyduje przewodniczący Komisji.

7. Pracami podkomisji kierują przewodniczący podkomisji wyznaczani przez przewodniczącego Ko misji spośród członków wybranych do danej podko misji. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

§3.

1. Członkiem Komisji może być osoba, która ukończyła wyższe studia w dziedzinie nauk: wojsko wych, technicznych, matematycznych, fizycznych, che micznych, ekonomicznych, humanistycznych, w zakre sie dyscyplin naukowych: nauk o zarządzaniu, pedago giki lub psychologii, prawnych lub medycznych i jest specjalistą w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

2. Członkiem Komisji może być także osoba, które posiada wykształcenie minimum średnie oraz do świadczenie udokumentowane co najmniej dziesięcio letnią praktyką w specjalności niezbędnej przy bada niu wypadku lub incydentu lotniczego.

§4.

1. Przewodniczącego albo członka Komisji można odwołać w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, stwierdzenia utraty zdolności do czynności prawnych lub rezygnacji z funkcji przewodniczącego albo członka Komisji.

2. Przewodniczący może wystąpić do Ministra Obrony Narodowej o odwołanie członka Komisji w przypadku, gdy uzna, iż swoim zachowaniem naru szył on obowiązki, o których mowa w § 9.

§5. Z chwilą zatwierdzenia protokołu badania wy padku lub poważnego incydentu lotniczego przez Mi nistra Obrony Narodowej następuje rozwiązanie Ko misji. Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Komisji

§6.

1. Komisja prowadzi badania wypadków i po ważnych incydentów lotniczych w lotnictwie państwo wym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w pol skiej przestrzeni powietrznej.

2. Komisja może prowadzić badania wypadków i poważnych incydentów lotniczych zaistniałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których uczestniczyły statki powietrzne lotnictwa państwowe go, jeżeli przewidują to umowy lub przepisy między narodowe albo jeżeli właściwy organ obcego państwa przekaże Komisji uprawnienia do przeprowadzenia badania albo sam nie podjął badania.

3. Badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych ma na celu ustalenie ich okoliczności i przy czyn oraz wydanie zaleceń i wniosków dla zapobieże nia podobnym wypadkom i incydentom w przyszłości.

§7.

1. Po podjęciu decyzji o badaniu zdarzenia lot niczego Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po wołuje Komisję.

2. W przypadku odstąpienia od badania incydentu lotniczego Komisja, poprzez Służbę Operacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, informuje użytkow nika o przeprowadzeniu badań we własnym zakresie.

§8.

1. Przewodniczący Komisji w swych pracach jest niezależny i podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, a ponadto:

1) odpowiada za organizację i prowadzenie badań wypadku lotniczego oraz sprawuje nadzór nad je go przebiegiem i jest w tym zakresie przełożonym wszystkich członków Komisji i specjalistów pod czas trwania badań;

2) reprezentuje Komisję na zewnątrz;

3) współpracuje z organami prokuratury wojskowej, ˚andarmerii Wojskowej i Policji w celu uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lotniczym;

4) udziela zezwolenia, w porozumieniu z prokuratorem wojskowym, na zabranie zwłok ofiar wypadku oraz wraku statku powietrznego z miejsca zdarzenia;

5) przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej wyni ki badań.

2. W przypadkach szczególnych przewodniczący Komisji może zlecić sporządzenie ekspertyz uprawnio nym instytucjom, niezależnym rzeczoznawcom lub biegłym.

§9. Członkowie Komisji są obowiązani do:

1) prowadzenia czynności badawczych w sposób rzetelny i obiektywny, z wykorzystaniem w pełni swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego;

2) przestrzegania zasad prowadzenia badania zda rzeń lotniczych;

3) ochrony informacji zebranych w trakcie badania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.2)).

§10. Działalność Komisji w czasie badania wypad ku lub poważnego incydentu lotniczego ma charakter niejawny. Do udzielania informacji o przebiegu i rezul tatach prowadzonych badań jest upoważniony wy łącznie przewodniczący Komisji lub rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej. § 1

1. Rezultatem badania zdarzenia lotniczego jest ustalenie przyczyn i okoliczności jego zaistnienia oraz opracowanie zaleceń profilaktycznych. § 1

2. Komisja nie orzeka co do winy i odpowie dzialności. § 1

3.

1. Protokół wraz z całością materiałów zebra nych przez Komisję przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej poprzez Szefa Sztabu Generalnego.

2. W przypadku zdarzenia lotniczego zaistniałego w lotnictwie służb porządku publicznego przewodniczą cy Komisji przed zatwierdzeniem protokołu przez Mini stra Obrony Narodowej przedstawia go do zapoznania się ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9660 — Poz. 1464 ————————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. § 1

4. Minister Obrony Narodowej podejmuje decy zję o wznowieniu badania i ewentualnej zmianie orze czenia w sytuacji, gdy:

1) wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody istot ne dla sprawy;

2) dowody istniejące w dniu wydania orzeczenia nie były mu znane. Rozdział 4 Wynagradzanie ekspertów § 1

5.

1. Ekspertom niebędącym członkami Komisji, którym zlecono wykonanie ekspertyz w związku z ba daniem wypadków i incydentów lotniczych zaistnia łych w lotnictwie państwowym, przysługuje wynagro dzenie za wykonaną ekspertyzę.

2. Wysokość wynagrodzenia ekspertów Komisji, ustalonego w umowie, uzależnia się w szczególności od charakteru problemu będącego przedmiotem ba dania i jego złożoności.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obej muje należność za czynności przygotowawcze i ba dawcze oraz inne faktycznie poniesione koszty. Rozdział 5 Przepis końcowy § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke Dziennik Ustaw Nr 138 — 9661 — Poz. 1464 ————————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerw ca 1976 r. w sprawie badań wypadków lotniczych w Si łach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 76), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia traci moc w części dotyczącej rodzajów, trybu powoływania, składu i zakresu działania komisji badań wypadków lotniczych.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-06-17
Data wydania: 2004-05-26
Data wejścia w życie: 2004-07-02
Data obowiązywania: 2004-07-02
Data uchylenia: 2012-08-31
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1464