Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1468

1468 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 193

6) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki bezpieczeństwa wykonywania prac pod wodnych, w tym działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń, w jednostkach organizacyjnych podle głych lub nadzorowanych przez ministra właści wego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami”;

2) tryb i kryteria nabywania kwalifikacji uprawniają cych do wykonywania prac podwodnych, zwa nych dalej „kwalifikacjami”;

3) wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji oraz wzory innych dokumentów zwią zanych z wykonywaniem prac podwodnych;

4) sposób ustalania okoliczności wypadków z udzia łem nurków w jednostkach. Rozdział 2 Warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach

§2.

1. Wykonywanie prac podwodnych, określo nych w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, zwanej da lej „ustawą”, w jednostkach, w szczególności w zakre sie ich pragmatyki służbowej, powierza się posiadają cym wymagane kwalifikacje, zaświadczenia o odby tych szkoleniach oraz odpowiedni stan zdrowia nur kom, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.

2. Funkcjonariusze oraz inne osoby zatrudnione w jednostkach w ramach działań na rzecz bezpieczeń stwa i porządku publicznego prowadzą prace podwod ne, z uwzględnieniem pragmatyki służbowej, w szcze gólności w zakresie:

1) ratownictwa, w tym w postaci ratowania życia i zdrowia ludzkiego, ratowania mienia i ochrony środowiska naturalnego; ————————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mi nistrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) czynności procesowych;

3) działań specjalnych;

4) szkoleń i ćwiczeń.

3. Prace podwodne, o których mowa w ust. 2, wy konuje się po odbyciu szkoleń, uwzględniających pragmatykę służbową, w szczególności:

1) w zakresie ratownictwa;

2) z użyciem mieszanin oddechowych lub tlenu;

3) w przestrzeniach zamkniętych;

4) na głębokościach poniżej 50 metrów;

5) z zakresu prowadzenia czynności procesowych;

6) z zakresu prowadzenia czynności operacyjno-roz poznawczych;

7) szturmowych;

8) minersko-pirotechnicznych.

§3.

1. Bezpieczeństwo wykonywania prac pod wodnych, z wyłączeniem działań specjalnych, zapew nia się przez:

1) stosowanie sprzętu sprawnego technicznie i lega lizowanego zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta;

2) oznakowanie obszaru, na którym prowadzone są prace podwodne;

3) posiadanie zabezpieczenia medycznego w postaci zestawu medycznego, którego opis oraz minimal ne wymagania określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia;

4) zapewnienie łączności pomiędzy nurkami a kieru jącym pracami podwodnymi;

5) ustalone procedury postępowania przy wypad kach nurkowych;

6) stosowanie mieszanin oddechowych i tlenu z ograniczeniem maksymalnego ciśnienia parcjal nego tlenu do 0,16 MPa i maksymalnego ciśnienia parcjalnego azotu do 0,47 MPa;

7) zapewnienie asekuracji nurka;

8) przeszkolenie praktyczne nurka w zakresie eksplo atacji danego typu sprzętu nurkowego przed wprowadzeniem go do wyposażenia.

2. W wykonywaniu prac podwodnych biorą udział osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa medycz nego.

§4. Urządzenia i wyposażenie techniczne wykorzy stywane do prac podwodnych mogą być obsługiwane przez osobę, która posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi wymagane przepisami o dozorze technicznym albo żegludze śródlądowej lub morskiej oraz została przeszkolona, w szczególności z zakresu:

1) napełniania zbiorników ciśnieniowych;

2) sporządzania mieszanin oddechowych;

3) obsługi systemów zasilania w mieszaniny odde chowe;

4) obsługi komór dekompresyjnych;

5) prowadzenia jednostek pływających.

§5.

1. Pracami podwodnymi kieruje osoba, zwana dalej „kierującym pracami podwodnymi”, która:

1) została wyznaczona do pełnienia tej funkcji przez bezpośredniego przełożonego;

2) posiada co najmniej dwuletnią praktykę w wyko nywaniu prac podwodnych, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia;

3) posiada kwalifikacje nurka, o których mowa w § 17;

4) została przeszkolona z zakresu patofizjologii nur kowania.

2. Pracami podwodnymi, o których mowa w § 2 ust. 1, z wyłączeniem prac prowadzonych na głęboko ściach poniżej 50 metrów, kieruje nurek, który został przeszkolony w tym zakresie oraz spełnia wymagania określone w ust. 1.

3. Pracami podwodnymi prowadzonymi na głębo kościach poniżej 50 metrów kierują nurkowie instruk torzy przeszkoleni w tym zakresie oraz wyznaczeni do pełnienia funkcji kierującego pracami podwodnymi przez kierownika jednostki.

4. Szkoleniami kierują nurkowie instruktorzy po siadający praktykę w prowadzeniu zajęć z zakresu nur kowania i prowadzenia prac podwodnych oraz każdo razowo wyznaczeni do pełnienia tej funkcji przez kie rownika jednostki.

§6.

1. Kierujący pracami podwodnymi dopuszcza nurka do wykonywania prac podwodnych, jeżeli nu rek:

1) posiada ważne badania lekarskie i nie zgłasza do legliwości psychofizycznych;

2) dokona sprawdzenia roboczego sprawności indy widualnego sprzętu nurkowego.

2. Nurek nie wykonuje prac podwodnych w przy padku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości psy chofizycznych.

3. Kierujący pracami podwodnymi, w przypadku stwierdzenia u nurka oznak przemęczenia, pobudzenia psychicznego lub zgłoszenia dolegliwości psychofi zycznych przez nurka, nie dopuszcza go do wykony wania tych prac.

§7.

1. Kierujący pracami podwodnymi w szczegól ności:

1) ocenia wielkość i rodzaj zdarzenia oraz zagrożenia dla nurków;

2) planuje i organizuje prace podwodne; Dziennik Ustaw Nr 138 — 9682 — Poz. 1468

3) kieruje przebiegiem prac podwodnych z zachowa niem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) dokonuje osobistego sprawdzania, czy jest zapew niona odpowiednia ilość i rodzaj sprzętu;

5) prowadzi dokumentację związaną z wykonywa niem prac podwodnych;

6) określa postępowanie w razie zaistnienia zagroże nia życia lub zdrowia nurka.

2. W przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi kierujący pracami podwodny mi może zmienić organizację prac lub odstąpić od ich prowadzenia.

§8.

1. Dla zachowania bezpieczeństwa i możliwo ści kierowania pracą nurków prace podwodne, z wyłą czeniem prac o charakterze specjalnym, wykonuje się z asekuracją.

2. Asekuracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się przez kontrolowanie bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych z zastosowaniem co najmniej jed nej z form:

1) łączności podwodnej: a) przewodowej, b) bezprzewodowej, c) asekuracji linowej;

2) monitorowania audiowizualnego wykonywanych czynności;

3) zabezpieczenia prac przez drugiego nurka.

3. Wszyscy nurkowie prowadzący prace podwod ne stosują sygnały umowne nadawane liną, dźwię kiem lub wizualnie niezależnie od stosowanej formy asekuracji.

4. Wykaz obowiązujących sygnałów umownych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§9.

1. Jeżeli kierujący pracami podwodnymi uzna warunki, w których mają być wykonywane prace pod wodne, za szczególnie niebezpieczne lub specyficzne, może dodatkowo wyznaczyć nurka do pełnienia funk cji nurka ratownika.

2. Funkcję nurka ratownika pełni nurek, którego kwalifikacje umożliwiają nurkowanie co najmniej na głębokość wykonywanych prac podwodnych.

3. Nurek ratownik przebywa w miejscu prowadzo nych prac podwodnych w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej.

§10. Przy prowadzeniu prac podwodnych na szla kach żeglugowych, z wyłączeniem prac podwodnych o charakterze specjalnym, kierujący pracami podwod nymi dokonuje oznakowania miejsca ich wykonywa nia oraz powiadamia właściciela drogi wodnej o pro wadzonych pracach, zgodnie z przepisami o żegludze śródlądowej lub morskiej. § 1

1. Osoby biorące udział w pracach podwodnych przebywające pod wodą i na jej powierzchni oraz w bezpośredniej bliskości brzegów, a także przebywa jące na budowlach hydrotechnicznych, jednostkach pływających i akwenach zalodzonych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej, w szczególności w:

1) kamizelkę asekuracyjną nieograniczającą swobo dy ruchów lub kombinezon ratunkowy albo inne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed utonięciem;

2) środki do sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej;

3) nóż ratowniczy lub inny przyrząd do cięcia. § 1

2. W przypadku prowadzenia prac podwodnych w przestrzeniach zamkniętych oraz na akwenach, na których występuje kra lodowa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa nurków wymaga się dodatkowych przedsięwzięć, uwzględniających pragmatykę służbo wą, w szczególności:

1) zastosowania sprzętu do autoasekuracji, oświetle nia i łączności;

2) zastosowania dwóch niezależnych źródeł miesza niny oddechowej;

3) wykonywania prac przez nurków posiadających dodatkowe przeszkolenie w tym zakresie. § 1

3.

1. Zabezpieczenie prowadzenia prac podwod nych w warunkach nocnych, z wyłączeniem prac pod wodnych o charakterze specjalnym, wymaga oświe tlenia terenu prac oraz asekuracji pracujących nurków przez jednostkę pływającą wyposażoną w reflektor po szukiwawczy.

2. Nurków prowadzących prace, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w indywidualne oświetlenie w postaci podstawowego i awaryjnego źródła światła. § 1

4. Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac pod wodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifika cje:

1) młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 12 metrów oraz wy konuje prace podwodne na głębokości do 20 me trów w asyście co najmniej nurka;

2) nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów oraz po odbyciu dodat kowych szkoleń, w szczególności w oparciu o pro gramy uwzględniające pragmatykę służbową, wy konuje prace podwodne na głębokości do 50 me trów w asyście nurka instruktora;

3) nurka instruktora wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 50 metrów, a po od byciu dodatkowych szkoleń, w szczególności w oparciu o programy uwzględniające pragmaty kę służbową, wykonuje samodzielnie prace pod wodne na głębokości poniżej 50 metrów, a także może prowadzić szkolenia i egzaminy. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9683 — Poz. 1468 Rozdział 3 Tryb i kryteria nabywania kwalifikacji uprawniających do wykonywania prac podwodnych § 1

5.

1. Dokumenty niezbędne do nabycia kwalifi kacji uprawniających do wykonywania prac podwod nych osoba zainteresowana składa do kierownika jed nostki prowadzącej dany rodzaj prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego lub działającej w jego imieniu komórki właściwej do spraw szkolenia.

2. Kierownik jednostki nadaje odpowiednie kwali fikacje, które zachowują ważność przez 5 lat od dnia ich nadania.

3. Kierownik jednostki lub działająca w jego imie niu komórka właściwa do spraw szkolenia dokonuje wpisów nadanych kwalifikacji w Książce nurka.

4. Kierownik jednostki, na wniosek zainteresowa nej osoby, przedłuża ważność nadanych kwalifikacji, pod warunkiem udokumentowania okresu co naj mniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania kwalifikacji oraz przedłożenia aktualnego za świadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

5. Kierownik jednostki lub działająca w jego imie niu komórka właściwa do spraw szkolenia prowadzi ewidencję nadanych kwalifikacji. § 1

6. Kwalifikacje młodszego nurka uzyskuje oso ba, która posiada:

1) ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez ośrodki medycyny pracy według zasad określo nych w przepisach o warunkach zdrowotnych, ja kim powinien odpowiadać nurek;

2) co najmniej kwalifikacje do wykonywania zawodu nurka III klasy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac pod wodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936), lub kwalifika cje płetwonurka na poziomie podstawowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania (Dz. U. Nr 70, poz. 646);

3) przeszkolenie medyczne;

4) ukończony co najmniej kurs kwalifikujący do służby;

5) zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego;

6) wiek do 35 lat. § 1

7. Kwalifikacje nurka może uzyskać osoba, któ ra posiada:

1) ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez ośrodki medycyny pracy według zasad określo nych w przepisach o warunkach zdrowotnych, ja kim powinien odpowiadać nurek;

2) kwalifikacje młodszego nurka, o których mowa w § 16;

3) dwuletnią praktykę w wykonywaniu prac podwod nych w charakterze młodszego nurka, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia;

4) kwalifikacje zawodowe na poziomie co najmniej podoficerskim;

5) zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego. § 1

8. Kwalifikacje nurka instruktora może uzyskać osoba, która posiada:

1) ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez ośrodki medycyny pracy według zasad określo nych w przepisach o warunkach zdrowotnych, ja kim powinien odpowiadać nurek;

2) kwalifikacje nurka;

3) dwuletnią praktykę w wykonywaniu prac podwod nych w charakterze kierującego pracami podwod nymi oraz co najmniej 250 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnie nia;

4) kwalifikacje zawodowe na poziomie co najmniej korpusu chorążych lub aspirantów;

5) zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego;

6) odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne;

7) zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia dodatko wego co najmniej w zakresie użycia mieszanin od dechowych i tlenu oraz prac w przestrzeniach za mkniętych i prac podwodnych prowadzonych na głębokości poniżej 50 metrów. Rozdział 4 Wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych § 1

9.

1. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji przez nurka jest Książka nurka.

2. Książka nurka zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) zdjęcie;

3) numer identyfikacyjny;

4) grupę krwi;

5) potwierdzenie ważności badań lekarskich;

6) potwierdzenie uprawnień do kierowania pracami podwodnymi;

7) potwierdzenie odbytych szkoleń;

8) potwierdzenie nadanych kwalifikacji;

9) adnotacje o stanie zdrowia i roczne zestawienie wykonanych prac podwodnych.

3. Wzór Książki nurka określa załącznik nr 3 do roz porządzenia. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9684 — Poz. 1468

§20.

1. Dokumentem potwierdzającym wykonane prace podwodne jest Dziennik prac podwodnych.

2. Dziennik prac podwodnych zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) numer identyfikacyjny;

3) miejsce pełnienia służby;

4) okres służby, za który sporządzany jest dziennik;

5) numer ewidencyjny Książki nurka;

6) informacje o wykonanych pracach podwodnych w okresie rocznym określające datę, miejsce, czas i głębokość wykonanych prac oraz zastosowanej mieszaniny oddechowej;

7) pieczęć i podpis osoby sporządzającej dziennik;

8) pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego.

3. Wzór Dziennika prac podwodnych określa za łącznik nr 4 do rozporządzenia. § 2

1.

1. Dzienna karta prac podwodnych jest doku mentem potwierdzającym wykonywane prace pod wodne i stanowi podstawę do sporządzenia wpisów w Dzienniku prac podwodnych.

2. Dzienna karta prac podwodnych zawiera:

1) informacje o czasie i miejscu wykonania prac;

2) informacje o warunkach hydrometeorologicznych w miejscu wykonywania prac podwodnych;

3) zgodę nurka na wykonywanie prac, wyrażoną wła snoręcznym podpisem;

4) informacje o użytym w pracach sprzęcie nurko wym;

5) informacje o rodzaju i ciśnieniu początkowym za stosowanej mieszaniny oddechowej;

6) informacje o czasie rozpoczęcia, zakończenia i po bytu pod wodą oraz maksymalnej głębokości, na jakiej wykonywane były prace podwodne;

7) potwierdzenie wykonania prac przez kierującego pracami podwodnymi;

8) opis wykonanych prac, przydzielonych funkcji i za stosowanych zabezpieczeń.

3. Wzór Dziennej karty prac podwodnych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 2

2.

1. Dokumentem potwierdzającym odbyte w jednostce szkolenie i nabyte przez nurka umiejętno ści jest zaświadczenie o jego ukończeniu.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) nazwę i rodzaj odbytego szkolenia;

4) nazwę organizatora szkolenia;

5) okres szkolenia;

6) nazwę programu, według którego realizowane by ło szkolenie;

7) ramowy program szkolenia;

8) miejsce i datę wydania;

9) numer ewidencyjny;

10) pieczęć i podpis organizatora szkolenia.

3. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Rozdział 5 Sposób ustalania okoliczności wypadków związanych z wykonywaniem prac podwodnych w jednostkach § 2

3.

1. W razie zaistnienia wypadku związanego z wykonywaniem prac podwodnych w jednostce kie rujący pracami podwodnymi niezwłocznie powiada mia kierownika jednostki.

2. Kierownik jednostki do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku, o którym mowa w ust. 1, powo łuje zespół powypadkowy, który działa w oparciu o właściwe przepisy pragmatyki służbowej.

3. Do prac zespołu powypadkowego, o którym mowa w ust. 2, właściwy kierownik jednostki kieruje nurka instruktora.

4. Nurek instruktor, w zakresie posiadanych kwali fikacji, zgłasza uwagi lub zastrzeżenia do zachowania warunków bezpieczeństwa w prowadzonych pracach podwodnych, w których doszło do wypadku.

5. Z prac zespołu powypadkowego sporządza się protokół. § 2

4. W zakresie nieuregulowanym rozporządze niem, do sposobu ustalania okoliczności wypadków związanych z wykonywaniem prac podwodnych w jednostkach mają zastosowanie przepisy w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pra cy oraz sposobu ich dokumentowania. Rozdział 6 Przepisy końcowe § 2

5.

1. Kierownicy jednostek dostosują przepisy obowiązujące w jednostkach do wymogów określo nych rozporządzeniem w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

2. Osoby, które uzyskały kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów, są zobowiązane w termi nie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia potwierdzić posiadane uprawnienia. § 2

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz Dziennik Ustaw Nr 138 — 9685 — Poz. 1468

1. Rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Gudela — komplet 6 szt. Rozmiary: 00, 0; 1; 2; 3; 4 (przezro czyste — umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki):

1) tworzywo sztuczne;

2) przekrój kanału rurki — owalny;

3) krawędzie wylotu — zaokrąglone;

4) krawędzie kołnierza — zaokrąglone;

5) możliwość sterylizacji termicznej i dezynfekcji w płynach.

2. Zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazo wym pojemnikiem na treść, dla dorosłych i nie mowląt:

1) wydajność dla dorosłego minimum 20 l/min;

2) podciśnienie dla dorosłego: minimum — 350 mm słupa Hg; maksimum — 550 mm słupa Hg;

3) końcówka ssąca o krawędziach zaokrąglonych: a) konstrukcja przezroczysta, sprężysta, unie możliwiająca przyssanie do błony śluzowej, b) możliwe zgięcie o 90° przy zachowanej droż ności;

4) możliwość odsysania treści u noworodków — wymienna końcówka lub odrębny układ;

5) mocowanie końcówki ssącej do pojemnika (dla dorosłych i dla dzieci) wytrzymuje ciężar ssaka z pojemnikiem całkowicie wypełnionym wodą;

6) pojemnik na treść przezroczysty, wymienny bez użycia narzędzi;

7) rękojeść urządzenia ssącego; kształt ergono miczny oraz możliwość obsługi jedną ręką;

8) odporność na upadek z 75 cm na powierzchnię betonową i natychmiastowa gotowość do pracy po upadku. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9686 — Poz. 1468 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. (poz. 1468) Załącznik nr 1 ZESTAW MEDYCZNY R 1

1) DO ZABEZPIECZENIA PRAC PODWODNYCH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG¸E I NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA W¸AÂCIWEGO DO SPRAW WEWN¢TRZNYCH Lp. Zakres czynności Rodzaj sprzętu 1 Zabezpieczenie lub/i przywrócenie a) komplet rurek ustno-gardłowych (typu Gudela), drożności dróg oddechowych b) ssak mechaniczny ręczny 2 Prowadzenie oddechu kontrolowa- a) worek samorozprężalny o konstrukcji umożliwiającej wentylację nego lub wspomaganego oraz tle- bierną i czynną 100 % tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską noterapii twarzową o 2 rozmiarach, przezroczystą i obrotową (360°), b) przenośna butla tlenowa o pojemności minimum 400 l z reduk torem i szybkozłączem tlenowym AGA oraz przepływomierzem obrotowym do 25 l/min, c) 2 zestawy do tlenoterapii biernej w dwóch rozmiarach — mini mum 95 % tlenu z odłączalnymi przewodami masek 3 Masaż zewnętrzny serca urządzenie typu przyssawka do masażu2) 4 Unieruchamianie złamań oraz po- a) minimum 3 kołnierze szyjne z regulacją wielkości, dejrzeń złamań i zwichnięć b) nosze typu deska, z tworzywa sztucznego, zmywalne, trudno za palne, chemoodporne, przepuszczalne dla promieni X, mające pasy mocujące i zestaw do unieruchamiania głowy, c) zestaw szyn typu Kramer (powlekane) — 14 sztuk o różnych roz miarach 5 Opatrywanie oparzeń zestaw ratowniczych opatrunków hydrożelowych schładzających 6 Zapewnienie komfortu termicznego folie aluminiowe, tzw. folie życia 7 Tamowanie krwotoków i opatrywa- a) zestaw opatrunkowy, nie ran b) zestaw uzupełniający 8 Wsparcie psychiczne dzieci zabawki — misie („misiaki-pocieszaki”) ————————

1) Zestaw R 1 przechowywany w torbie umożliwiającej transport w ręku, na ramieniu lub na plecach.

2) Urządzenie stanowi wyposażenie uzupełniające — może być stosowane wyłącznie na polecenie lekarza. Minimalne wymagania dla zestawów medycznych

3. Worek samorozprężalny (1 szt.), przejrzysty, o kon strukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, często ści 10 oddechów na minutę oraz przepływie tlenu 15 l/min mieszaniną o zawartości tlenu 97—100 %, ponadto:

1) mocowanie drenu tlenowego — stożkowe;

2) możliwość demontażu bez narzędzi;

3) konstrukcja uniemożliwiająca, przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml i częstości 10 oddechów na minutę, przekroczenie ciśnie nia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słu pa wody;

4) maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste z mankietem si likonowym fartuchowym — konstrukcja maski: jednoczęściowa, dwuczęściowa lub trzyczę ściowa;

5) konstrukcja worka i zastawek pacjenta (po szkodowanego) uniemożliwiająca niewłaściwy montaż;

6) temperatura pracy od –15 °C do +50 °C;

7) mocowanie rezerwuaru tlenowego — stożko we;

8) mocowanie rezerwuaru tlenowego umożliwia jące uniesienie całego zestawu chwytem za re zerwuar;

9) mocowanie przewodu tlenowego umożliwiają ce uniesienie całego zestawu chwytem za przewód;

10) sterylizacja* termiczna lub w płynach; 1

1) filtry bakteryjne* dla dorosłych dla HIV, hepati tis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci — minimum 5 sztuk: a) konstrukcja mechaniczna, b) wielkość przestrzeni martwej poniżej 50 ml, c) opór przepływu przy 30 l/min poniżej 2 cm słupa wody, d) skuteczność dla wirusów powyżej 99/99 %, e) kontrola szczelności obudowy i skuteczności filtracji 100 % produkcji.

4. Reduktor (1 kpl.) łączący butlę tlenową z odbiorni kami tlenu wykonany z mosiądzu, ewentualne ele menty niemetalowe antystatyczne:

1) ciśnienie robocze minimum 200 bar;

2) ciśnienie zredukowane od 4 do 5 bar;

3) mocowanie do zaworu butli;

4) mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza — stożkowe;

5) regulator przepływu tlenu obrotowy co naj mniej o przepływie maksymalnym 25 l/min;

6) gniazdo szybkozłącza w systemie AGA;

7) manometr minimum do 250 bar (wielkość dział ki 10 bar, oznaczenia cyfrowe minimum co 50 bar);

8) osłona gumowa manometru.

5. Zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej, tj. dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej (1 kpl. — jedna duża i jedna mała), rezerwuary tlenu z przewoda mi tlenowymi — przezroczyste:

1) przy przepływie tlenu do 25 l/min stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej minimum 95 %;

2) możliwość odłączenia przewodów masek;

3) odporność masek na płynne środki dezynfekcyjne;

4) mocowanie końcówki przewodu tlenowego — stożkowe;

5) zabezpieczenie przed wysunięciem gumki mo cującej maskę;

6) przewód tlenowy maski o długości minimum 140 cm oraz dodatkowy przewód tlenowy o długości minimum 1000 cm;

7) przekrój przewodu tlenowego gwiazdkowy, za chowujący drożność po zagięciu pod kątem 180°;

8) mocowanie końcówki wlotu tlenu do maski; na stałe, obrotowe;

9) mocowanie przewodu tlenowego do maski za pewniające połączenie przy obciążeniu cięża rem kompletnego zestawu worka samorozprę żalnego.

6. Butla tlenowa aluminiowa o płaskim dnie (1 szt.):

1) pojemność sprężonego tlenu minimum 400 li trów przy ciśnieniu 150 bar;

2) możliwość napełnienia w systemie DIN (dla tle nu medycznego);

3) ciśnienie robocze minimum 200 atm;

4) oznakowanie zgodnie z przepisami.

7. Nosze typu deska (1 kpl.):

1) tworzywo sztuczne;

2) zmywalne;

3) przepuszczalne dla promieni X;

4) pasy zabezpieczające mocowane obrotowo (minimum 4 kpl.);

5) mocowanie pasów minimum 5 na stronę oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego);

6) zestaw klocków-poduszek do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowane go oraz brakiem wpływu zamocowania zesta wu na możliwości transportowe noszy;

7) ciężar noszy poniżej 10 kg, a nośność mini mum 130 kg;

8) odległość uchwytów noszy od podłoża — minimum 2,5 cm;

9) zwężenie końca dystalnego noszy o szerokości w granicach 20—25 cm;

10) dodatnia pływalność noszy; Dziennik Ustaw Nr 138 — 9687 — Poz. 1468 1

1) wielkość uchwytów transportowych umożli wiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych.

8. Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodood porne, z możliwością regulacji rozmiaru (3 szt.):

1) regulacja kształtu/rozmiaru: przednia i tylna lub tylko przednia;

2) możliwość badania tętna na tętnicach szyjnych;

3) możliwość dezynfekcji*;

4) konstrukcja kołnierza — jednoczęściowa, umoż liwiająca wykonanie czynności wymienionych w pkt 1—3;

5) kołnierz szyjny dziecięcy regulowany lub dwa kołnierze dziecięce o różnych rozmiarach (moż liwość badania tętna na tętnicach szyjnych, możliwość dezynfekcji*) oraz konstrukcja koł nierza — jednoczęściowa; kołnierze umieszczo ne w torbie transportowej zgodnie z wszelkimi zaleceniami producenta dotyczącymi walorów techniczno-użytkowych odzwierciedlonymi w in strukcji obsługi.

9. Szyny typu Kramer w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepusz czalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możli wość dezynfekcji* powleczenia, możliwość wygię cia szyny o 180° bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ra mieniu — pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w po krowcu jednocześnie do całego zestawu.

10. Wymiary 14 szyn stanowiących komplet (toleran cja ±10 mm):

1) 1500 mm x 150 mm lub 1500 x 120 mm;

2) 1500 mm x 120 mm;

3) 1200 mm x 120 mm;

4) 1000 mm x 100 mm;

5) 900 mm x 120 mm — 2 szt.;

6) 800 mm x 120 mm;

7) 800 mm x 100 mm;

8) 700 mm x 100 mm lub 700 x 70 mm;

9) 700 mm x 70 mm;

10) 600 mm x 80 mm lub 600 x 70 mm; 1

1) 600 mm x 70 mm; 1

2) 250 mm x 50 mm — 2 szt. 1

1. Opatrunki**, wymiary wg standardu (1 kpl.):

1) osobisty — 2 szt.;

2) kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm — 5 szt.;

3) kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm — 5 szt.;

4) gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 — 2 szt.;

5) gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2 — 2 szt.;

6) opaski opatrunkowe dziane o szerokości 5 cm — 4 szt.;

7) opaski opatrunkowe dziane o szerokości 10 cm — 8 szt.;

8) chusta trójkątna tekstylna — 4 szt.;

9) bandaż elastyczny o szerokości 10 cm — 3 szt.;

10) bandaż elastyczny o szerokości 12 cm — 3 szt.; 1

1) siatka opatrunkowa nr 1 — 2 szt.; 1

2) siatka opatrunkowa nr 2 — 2 szt.; 1

3) siatka opatrunkowa nr 3 — 2 szt.; 1

4) siatka opatrunkowa nr 6 — 2 szt.; 1

5) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m — 1 szt.; 1

6) przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m — 2 szt.; 1

7) opatrunki hydrożelowe schładzające ratunko we*** — minimum 8 szt. pokrywających w su mie powierzchnię nie mniejszą niż 6400 cm2; 1

8) opatrunek hydrożelowy schładzający ratunko wy na twarz*** — 2 szt. 1

2. Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (±50) — 1 szt. 1

3. Rękawiczki lateksowe jednorazowe nr 8 — 5 par. 1

4. Worek plastikowy z zamknięciem na odpady — 2 szt. (po 20 litrów). 1

5. Płyn do dezynfekcji* rąk — 1 szt. (min. 250 ml). 1

6. Nożyczki ratownicze — 1 szt. 1

7. Nóż do cięcia pasów — 1 szt. 1

8. Folie izotermiczne — 5 szt. 1

9. Folia do przykrywania zwłok — 3 szt.

20. Torba transportowa — 1 szt.:

1) wymiary torby: a) długość minimum 65 cm, maksimum 80 cm, b) szerokość 35 cm (±5), c) wysokość 35 cm (±5);

2) wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego: a) włókno teksturyzowane, nasączone teflo nem, b) pozytywny test wytrzymałości 312 N, c) pozytywny test na przetarcie 2500 cykli (Wy zenbeck);

3) materiał: a) splot kordowy, gęstość splotu włókna 1000 Denier, b) przepuszczalność wody 800 mm słupa wo dy, 3-krotne powleczenie poliuretanem;

4) osprzęt wodoodporny, nierdzewny;

5) z uchwytami umożliwiającymi transport w rę ku, na ramieniu i na plecach;

6) szerokość pasów ramiennych i barkowych minimum 40 mm;

7) obszycie gąbkowe pasów barkowych;

8) możliwość spięcia pasów ręcznych do trans portu;

9) możliwość schowania pasów barkowych; Dziennik Ustaw Nr 138 — 9688 — Poz. 1468

10) przegrody dla poszczególnych elementów ze stawu; 1

1) bezpośredni dostęp do niezależnych przegród na sprzęt i materiały medyczne; 1

2) zamki błyskawiczne wodoodporne; 1

3) oznakowana krzyżami św. Andrzeja o średnicy 10 cm na powierzchni boku dłuższego, sygnali zacyjnymi elementami odblaskowymi w kolo rze żółtym — 2 pionowe pasy o 1 /3 dł. ściany z każdej strony, o szerokości minimum 20 mm, przechodzące z dłuższych boków torby na we wnętrzną powierzchnię klapy przykrywającej; 1

4) dostęp do reduktora tlenowego ze strony bocznej bez konieczności otwierania całej tor by, możliwość natychmiastowego wydobycia butli tlenowej z reduktorem przez zamykany otwór w ścianie bocznej. Uwaga: * — oznacza wymagania wymienione w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 września 1996 r. w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyj nych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ Nr 11, poz. 32). ** — oznacza tolerancję ± 10 mm. *** — hydrożel naniesiony na materiał opatrunkowy (należy wykazać i przedłożyć dokumentację badań wskazują cych schładzające działanie opatrunków hydrożelo wych). Dziennik Ustaw Nr 138 — 9689 — Poz. 1468 Wymagania minimalne dla respiratora

1. Rodzaj — objętościowo zmienny.

2. Zasilanie sprężonym tlenem o ciśnieniu od 3 do 6 bar z gniazda szybkozłącznego systemu AGA (przewód zasilający minimum 100 cm odporny na zagięcia).

3. Częstość oddechu w granicach od 10 do 20 odde chów na minutę.

4. Objętość oddechowa w granicach od 350 do 1300 ml.

5. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 100 %.

6. Możliwość izolacji układu oddechowego poszko dowanego od atmosfery toksycznej.

7. Możliwość oddechu spontanicznego 100 % tlenem z układu oddechowego respiratora.

8. Maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste z silikonowym man kietem fartuchowym.

9. Zastawka pacjenta z łącznikiem do masek twarzo wych i rurek intubacyjnych (możliwość obrotu ma ski o 360°).

10. Zastawka bezpieczeństwa 40 cm lub 45 cm słupa wody z alarmem lub regulowana z możliwością ustawienia na 40 lub 45 cm z alarmem. 1

1. Manometr ciśnienia w układzie oddechowym re spiratora zmontowany w module oddechowym. 1

2. Waga respiratora poniżej 3 kg. 1

3. Możliwość zastosowania filtrów bakteryjno-wiru sowych*. 1

4. Możliwość sterylizacji* układu oddechowego re spiratora. 1

5. Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości co najmniej 75 cm na betonową powierzchnię, przy gotowości do pracy po upadku w każdym kie runku. 1

6. Zdolność do pracy w temperaturze od –18 °C do +50 °C. 1

7. Alarm spadku ciśnienia zasilania tlenem. 1

8. Polskie napisy na panelu kontrolnym (dopuszcza się napis CMV lub równoważny z koniecznością objaśnienia w instrukcji obsługi). 1

9. Zużycie gazu napędowego maksimum 40 ml/od dech.

20. Rura karbowana lub zbrojona o długości mini mum 100 cm. 2

1. Czułość triggera/wyzwalacza minimum – 5 cm H2O. 2

2. Przepływ tlenu w trybie „na żądanie” w czasie od dechu spontanicznego minimum 70 l/min. 2

3. Wyłącznik respiratora obrotowy, dotykowy lub dźwigniowy. 2

4. Zasilanie respiratora: pneumatyczne, elektryczne, pneumatyczno-elektryczne. 2

5. Znak CE należy podać normę, według której pro ducent deklaruje CE, oraz nr kodowy NATO (jeśli posiada). 2

6. Zdolność do pracy w czasie opadów atmosferycz nych (stopień ochrony IPX4 według EN 60601-1; 1990. Ochrona przed penetracją wody według EN 794-3). Uwaga: * — oznacza wymagania wymienione w komunikacie Głów nego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 września 1996 r. w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyjnych prze znaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowot nej. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9690 — Poz. 1468 Załącznik nr 2 SYGNA¸Y UMOWNE Dziennik Ustaw Nr 138 — 9691 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9692 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9693 — Poz. 1468 Z ał ąc zn ik n r 3 W Z Ó R K S IÑ ˚ K I N U R K A Dziennik Ustaw Nr 138 — 9694 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9695 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9696 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9697 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9698 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9699 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9700 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9701 — Poz. 1468 Z ał ąc zn ik n r 4 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 138 — 9702 — Poz. 1468 Z ał ąc zn ik n r 5 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 138 — 9703 — Poz. 1468 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9704 — Poz. 1468 Załącznik nr 6 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 138 — 9705 — Poz. 1468

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-17
Data wydania: 2004-05-25
Data wejścia w życie: 2004-06-17
Data obowiązywania: 2004-06-17
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1468