Dz.U. 2004 nr 14 poz. 124

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 październi ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So cjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) wartość świadczeń rzeczowych wynikają cych z przepisów o bezpieczeństwie i higie nie pracy oraz ekwiwalenty za te świadcze nia wypłacane zgodnie z przepisami wyda nymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych do wodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążą cego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracow nikom posiłków i napojów bezalkoholo wych,

7) odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przed miotów osobistego użytku oraz przedmio tów niezbędnych do wykonywania pracy — należne od pracodawcy na podstawie art. 2371 § 2 Kodeksu pracy,”, b) uchyla się pkt 8, c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu — do wysokości nieprzekra czającej miesięcznie kwoty 190 zł,”, d) uchyla się pkt 12, e) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) ryczałty za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomo cji niebędących własnością pracodawcy 124 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społecz ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 488 i Nr 75, poz. 847 oraz z 2001 r. Nr 95, poz. 1043 i Nr 138, poz. 1558. określone w przepisach wydanych przez właściwego ministra,”, f) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: „1

5) diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika — do wysokości określonej w przepisach w sprawie wyso kości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnio nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu po dróży służbowej na obszarze kraju oraz po za granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 17, 1

6) część wynagrodzenia pracowników zatrud nionych za granicą u polskich pracodaw ców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy — w wysokości równowartości diety przysługującej z tytu łu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługu jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednost ce sfery budżetowej z tytułu podróży służ bowej poza granicami kraju, z tym zastrze żeniem, że tak ustalony miesięczny przy chód tych osób stanowiący podstawę wy miaru składek nie może być niższy od kwo ty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,”, g) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) dodatek za rozłąkę wypłacany pracowni kom czasowo przeniesionym oraz strawne — do wysokości diet z tytułu podróży służ bowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługu jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednost ce sfery budżetowej z tytułu podróży służ bowej na obszarze kraju,”, h) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie: „2

7) dodatkowe świadczenia niemające charak teru deputatu przyznawane na podstawie przepisów szczególnych — kart branżo wych lub układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świad czenia na pomoce naukowe dla dzieci, świadczenia przyznawane z tytułu uroczy stych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłaca nych z tytułu uroczystych dni, 2

8) nagrody za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środków budżetowych,”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5.

1. Przepisy § 1—4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:

1) osób wykonujących pracę nakładczą,

2) funkcjonariuszy Służby Celnej,

3) osób wykonujących odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowa nia na podstawie skierowania do pracy.

2. Przepisy § 2—4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek członków rolniczych spółdzielni produkcyj nych i spółdzielni kółek rolniczych.”.

§2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 14 — 611 — Poz. 124

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-01-30
Data wydania: 2004-01-28
Data wejścia w życie: 2004-01-30
Data obowiązywania: 2004-01-30
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 14 poz. 124