Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1482

1482 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Woj skowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z późn. zm.1)) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przekazywania mienia, o którym mowa w art. 2 usta wy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektóry mi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, z uwzględnieniem:

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia Agencji;

2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywa nia mienia i ich zatwierdzania;

3) sposobu ustalania w protokołach zdawczo-odbior czych wartości przekazywanego mienia;

4) organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu Agencji jako podmiotu władającego nieruchomo ścią stanowiącą własność Skarbu Państwa;

5) sposobu przekazywania Agencji mienia Skarbu Państwa w użyczenie na podstawie art. 22 ustawy.

§2.

1. Upoważniony przez Ministra Obrony Naro dowej organ wojskowy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ opracowują plany przekazywania mienia Agen cji, zwane dalej „planami”, w terminie do dnia 31 ma ja roku poprzedzającego przekazanie.

2. Plan składa się z odrębnych części sporządzo nych oddzielnie dla:

1) nieruchomości;

2) rzeczy ruchomych, na obrót których nie są wyma gane zezwolenia i koncesje, w tym dla posiadają ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203. cych numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów oraz stanowiących odpady;

3) rzeczy ruchomych, na obrót których wymagane są zezwolenia i koncesje, w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających nume rów oraz stanowiących odpady.

3. Plan zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub oso by prawnej przekazującej mienie;

2) rodzaj, nazwę, indeks materiałowy, numer katalo gowy, kategorię, ilość i miejsce przechowywania rzeczy ruchomych;

3) określenie nieruchomości z podaniem oznaczeń według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz ewidencji gruntów i budynków;

4) wartość mienia;

5) dotychczasowy sposób wykorzystania mienia, a w odniesieniu do nieruchomości ponadto stan jej zagospodarowania oraz określenie osób, któ rym przysługują ograniczone prawa rzeczowe;

6) okres, na który mogą być zawarte umowy określo ne w art. 22 ustawy;

7) termin przekazania mienia;

8) wysokość środków finansowych planowanych w roku zgłoszenia na utrzymanie mienia przewidy wanego do przekazania w roku następnym;

9) identyfikację szkód ekologicznych, które wymaga ją przeprowadzenia prac rekultywacyjnych;

10) identyfikację mienia ruchomego skażonego środ kami chemicznymi i promieniotwórczymi, które wymaga przeprowadzenia odkażania i dezaktywa cji; 1

1) informacje o czynnościach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy; 1

2) informacje o wymogach wynikających z art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar ce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.2)).

4. Plan sporządza się również w formie elektronicz nej.

§3.

1. Organy, o których mowa w § 2 ust. 1, przed stawiają Prezesowi Agencji plany w celu uzgodnienia zawartych w nim terminów przekazywania mienia oraz wysokości środków finansowych planowanych w roku zgłoszenia na utrzymanie mienia, przewidywa nego do przekazania w roku następnym.

2. Prezes Agencji przedstawia swoje stanowisko, w zakresie określonym w ust. 1, organom, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania.

§4.

1. Organy, o których mowa w § 2 ust. 1, uwzględniając stanowisko Prezesa Agencji, przedsta wiają plany do zatwierdzenia właściwym ministrom w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego przekazanie.

2. Zatwierdzone, w terminie do dnia 15 lipca, pla ny stanowią podstawę do podjęcia prac zapewniają cych przygotowanie mienia do przekazania, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy, oraz do opracowania rocznego planu finansowego Agencji.

§5.

1. Minister Obrony Narodowej lub upoważnio ny przez niego organ wojskowy oraz minister właści wy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ może dokonać korekty planu, jeżeli prze mawiają za tym interes państwowy związany z obron nością, bezpieczeństwem państwa lub inne ważne względy publiczne albo ekonomiczne.

2. Do korekty planu stosuje się odpowiednio prze pisy § 2 ust. 2, § 3 i 4.

§6. Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ wojskowy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ, zarządzając, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, przekazanie Agencji składników mienia ujętych w pla nie, określa w szczególności terminy sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, oraz wysokość dotacji, o któ rych mowa w art. 27 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

§7.

1. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mo wa w art. 19 ust. 1 ustawy, powinien zawierać w szcze gólności spis z natury przyjmowanego mienia, jego wartość oraz niezbędne informacje o jego stanie prawnym i techniczno-użytkowym, w tym informacje o rozmiarze szkód ekologicznych, szacunkowych kosz tach rekultywacji środowiska, a także o kosztach odka żania i dezaktywacji skażonych rzeczy ruchomych.

2. Do protokołów zdawczo-odbiorczych przekazy wanych nieruchomości i rzeczy ruchomych należy do łączyć posiadaną właściwą dokumentację techniczną, prawną i eksploatacyjną.

§8.

1. Wartość mienia w protokole, o którym mo wa w § 7 ust. 1, określają:

1) właściwe organy wojskowe odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz właściwe Dziennik Ustaw Nr 140 — 9788 — Poz. 1482 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880. organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodar ki mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podle głych lub nadzorowanych przez ministra właści wego do spraw wewnętrznych;

2) likwidator lub syndyk likwidowanej osoby praw nej, dla której organem założycielskim lub orga nem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Określenie wartości przekazywanych rzeczy ru chomych odbywa się według wartości księgowej net to albo według ceny sprzedaży netto możliwej do uzy skania, zależnie od tego, która z nich jest niższa, z uwzględnieniem zużycia fizycznego lub ekonomicz nego wynikającego z postępu techniczno-ekonomicz nego.

3. Rzeczy ruchome po przekroczeniu obowiązują cych norm eksploatacyjnych lub całkowicie zamorty zowane, przeznaczone do likwidacji lub wycofania z eksploatacji, wycenia się według szacunkowej war tości rynkowej netto.

4. Wartość przekazywanych nieruchomości przyj muje się jako równą:

1) wartości ujętej w ewidencji ilościowo-wartościo wej prowadzonej przez właściwe organy wojsko we oraz organy spraw wewnętrznych;

2) wartości ujętej w ewidencji państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli grunty te stanowiły ich własność;

3) wartości rynkowej, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile Agencja zakwestionuje war tość nieruchomości przyjmowaną zgodnie z zasa dami, o których mowa w pkt 1 i 2.

§9. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, Prezes Agencji występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu w dziale drugim księgi wieczystej przez wykreślenie wpisanego uprzednio organu reprezentującego Skarb Państwa i wpisanie w to miejsce Agencji.

§10.

1. Do przekazania mienia na podstawie umów, o których mowa w art. 22 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 2—5 oraz 7 i 8.

2. W umowach, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) okres, na jaki przekazuje się mienie na przechowa nie lub użycza Agencji;

2) termin sporządzenia protokołu zdawczo-odbior czego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;

3) warunki związane z przechowaniem lub użycze niem mienia;

4) wykaz załączników do umowy.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, umieszcza się protokół zdawczo-odbiorczy wymienio ny w ust. 2 pkt 2 oraz, w miarę potrzeby, instrukcje do tyczące przechowywania mienia i zabiegów konser wacyjnych. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Prezes Rady Ministrów: M. Belka ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Pań stwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 100, poz. 6

20) , które utraciło moc wraz z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o go spodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), to jest z dniem 7 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9789 — Poz. 1482

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-19
Data wydania: 2004-06-01
Data wejścia w życie: 2004-07-04
Data obowiązywania: 2004-07-04
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1482