Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1492

Art.

1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) pkt 2—3a otrzymują brzmienie: „

2) zasobie nieruchomości — należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gmi ny, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nie ruchomości będące przedmiotem użytko wania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa,

3) działce gruntu — należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieru chomości gruntowej, 3a) działce budowlanej — należy przez to rozu mieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzą dzenia infrastruktury technicznej umożli wiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce,”, b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: „3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości — należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieru chomości lub przeniesienie prawa użytko wania wieczystego nieruchomości grunto wej albo oddanie jej w użytkowanie wie czyste,”, c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) określaniu wartości nieruchomości — na leży przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomo ści,”, d) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) osobie bliskiej — należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposa biające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspól nym pożyciu,”, e) po pkt 13 dodaje się pkt 14—17 w brzmieniu: „1

4) standardach zawodowych — należy przez to rozumieć reguły postępowania przy wy konywaniu zawodu rzeczoznawcy majątko wego, pośrednika w obrocie nieruchomo ściami, zarządcy nieruchomości, ustalone zgodnie z przepisami prawa, 1

5) organizacjach zawodowych — należy przez to rozumieć utworzone, zgodnie z przepi sami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności odpo wiednio rzeczoznawcy majątkowego, po średnika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, 1

6) nieruchomości podobnej — należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest po równywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położe nie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość, 1

7) stanie nieruchomości — należy przez to ro zumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wiel Dziennik Ustaw Nr 141 — 9820 — Poz. 1492 ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 10 maja 1990 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracowni kach samorządowych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lo kali, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych for mach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwo wych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, ustawę z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjo nowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektó rych ustaw, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880. 1492 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) kość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.”;

2) w art. 6: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) budowa i utrzymywanie publicznych urzą dzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczysz czania i odprowadzania ścieków oraz odzy sku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania,”, b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: „

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urzą dzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa pu blicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich,

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywa nie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla bru natnego wydobywanego metodą odkryw kową,”;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art.

9. W sprawach, o których mowa w przepi sach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122 i art. 126, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu ad ministracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w dro dze postanowienia, na które nie przysłu guje zażalenie.”;

4) art. 9a otrzymuje brzmienie: „Art. 9a. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonu jącego zadania z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda.”;

5) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmie niu: „

4. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współ własności Skarbu Państwa lub jednostek sa morządu terytorialnego i osób trzecich, przepi sy niniejszego działu stosuje się wyłącznie do gospodarowania udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tej nieruchomości.”;

6) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgo dy przez radę, sejmik lub wojewodę, wyrażenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, następuje odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo zarządzenia woje wody wydanego w terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez starostę.”;

7) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: „Art. 11a. Przepis art. 11 ust. 1 stosuje się do czyn ności prawnych lub czynności proceso wych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa lub jedno stek samorządu terytorialnego.”;

8) w art. 13: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na ce le publiczne, a także przedmiotem darowi zny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umo wie darowizny określa się cel, na który nie ruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeże niem ust. 2a.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa doko nuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej — za zgodą wojewo dy, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorial nego jej organ wykonawczy — za zgodą ra dy albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, któ ry wyraził zgodę na jej dokonanie.”;

9) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot własno ści Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawane tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostek sa morządu terytorialnego mogą być sprzedawa ne Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości albo oddawa ne im w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty.”;

10) w art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany własności nierucho mości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na wła sność nieruchomości, a także wzajemnej za miany praw użytkowania wieczystego.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zamiany udziałów we współwłasności lub we współużytkowaniu wieczystym nie ruchomości.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9821 — Poz. 1492 1

1) w art. 16 uchyla się ust. 2; 1

2) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowe jednostki organizacyjne niepo siadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości — na własność lub w użytko wanie wieczyste Skarbu Państwa, a samo rządowe jednostki organizacyjne nieposia dające osobowości prawnej — na własność lub w użytkowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho mości trwały zarząd z mocy prawa z dniem ich nabycia.”; 1

3) art. 21 i 22 otrzymują brzmienie: „Art. 2

1. Do zasobu nieruchomości Skarbu Pań stwa należą nieruchomości, które stano wią przedmiot własności Skarbu Pań stwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Art. 2

2.

1. Nieruchomości stanowiące odpowied nio zasób nieruchomości Skarbu Pań stwa, województwa lub powiatu, prze znaczone w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownic twem urządzeń infrastruktury technicz nej, przekazuje się gminie, w drodze darowizny, na jej wniosek, jeżeli prze mawia za tym ważny interes gminy i jeżeli cele te nie są lub nie mogą być realizowane odpowiednio przez Skarb Państwa, województwo lub powiat. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieru chomości na ten cel darowizna podle ga odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą odpowiednio wo jewody, sejmiku województwa lub ra dy powiatu.”; 1

4) w art. 23: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4 oraz art. 60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szcze gólności:”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) zbywają oraz nabywają, za zgodą woje wody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17,”, — po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład za sobu, przy czym umowa zawierana na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody wojewody,”, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w spra wach uprawnień, o których mowa w art. 212, o zapłatę należności za korzy stanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użycze nia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieru chomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6, może być powierzone za rządcom nieruchomości, rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieru chomościami lub przedsiębiorcom, którzy zatrudniają te osoby. Wyłonienie podmio tów, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje na podstawie przepisów o zamó wieniach publicznych.”; 1

5) w art. 24: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomo ści będące przedmiotem użytkowania wie czystego gminy.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen nego gmin uchwalane na podstawie przepi sów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”; 1

6) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem czynności wymienio nych w art. 23 ust. 1 pkt 7—8, może być powie rzane zarządcom nieruchomości, rzeczoznaw com majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami lub przedsiębiorcom, któ rzy zatrudniają te osoby. Wyłonienie podmio tów, o których mowa w zdaniu pierwszym, na stępuje na podstawie przepisów o zamówie niach publicznych.”; 1

7) art. 25a otrzymuje brzmienie: „Art. 25a. Do powiatowego zasobu nieruchomo ści należą nieruchomości, które stano wią przedmiot własności powiatu i nie Dziennik Ustaw Nr 141 — 9822 — Poz. 1492 zostały oddane w użytkowanie wieczy ste, oraz nieruchomości będące przed miotem użytkowania wieczystego po wiatu.”; 1

8) art. 25c otrzymuje brzmienie: „Art. 25c. Do wojewódzkiego zasobu nieruchomo ści należą nieruchomości, które stano wią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wie czyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa.”; 1

9) w art. 32: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytko wanie wieczyste może być sprzedana wy łącznie użytkownikowi wieczystemu, z za strzeżeniem ust. 1a i ust. 3.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nieruchomość gruntowa stanowiąca wła sność Skarbu Państwa może być sprzeda na użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody.”;

20) w art. 34 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmie niu: „

7. Zbycie nieruchomości zabudowanej budyn kiem mieszkalnym na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie może nastą pić z pominięciem, przysługującego najemcom lokali mieszkalnych położonych w tym budyn ku, pierwszeństwa w nabyciu tych lokali.

8. Przepisów ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednost ką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.”; 2

1) w art. 35: a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,”, b) uchyla się ust. 4; 2

2) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

6. W przypadku naruszenia przez właściwy organ przepisów art. 34 ust. 1—5 i 7 Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzial ność na zasadach ogólnych.”; 2

3) w art. 37: a) w ust. 2: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2,”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nierucho mości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieru chomości,”, — w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: „

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieru chomości, a zbycie następuje na rzecz in nych współwłaścicieli nieruchomości,

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związ ków wyznaniowych, mających uregulo wane stosunki z państwem, na cele dzia łalności sakralnej.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata. Woje woda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obo wiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.”; 2

4) w art. 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, nie zwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w spo sób określony w ust.

2. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.”; 2

5) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

9.

1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuż szym niż 6 miesięcy, licząc od dnia je go zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieru chomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.

2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wyni kiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nie ruchomość w drodze rokowań albo or ganizować kolejne przetargi. Przy usta laniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

3. W przypadku zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy organ nie ma obowiązku ponownego sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub od dania w użytkowanie wieczyste.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9823 — Poz. 1492 2

6) w art. 40: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wy woławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja prze targowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustne go lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nierucho mości Skarbu Państwa, albo do organu wy konawczego jednostki samorządu terytorial nego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki.”; 2

7) art. 42 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

2.

1. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, sposób i tryb przeprowa dzania przetargów na zbycie nierucho mości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek sa morządu terytorialnego oraz przepro wadzania rokowań po drugim przetar gu, uwzględniając konieczność zapew nienia jawności i jednolitości postępo wania, równego dostępu do udziału w przetargu, uzyskania najkorzystniej szego wyniku przetargu.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mo wa w ust. 1, Rada Ministrów ustali:

1) wysokość wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,

2) sposób, terminy i treść ogłoszenia przetargu,

3) tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej oraz organy właściwe do powołania tej komisji,

4) sposób sporządzania oraz treść pro tokołu z przeprowadzonego przetar gu,

5) tryb postępowania w przypadku za skarżenia przetargu,

6) tryb postępowania przy przeprowa dzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz warunki organizo wania przetargu ograniczonego,

7) tryb postępowania przy przeprowa dzaniu rokowań po drugim przetar gu.”; 2

8) w art. 43: a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbu dowy, przebudowy lub remontu obiektu bu dowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego,

3) oddania nieruchomości lub jej części w na jem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowio ny trwały zarząd, z równoczesnym zawiado mieniem właściwego organu i organu nad zorującego, jeżeli umowa jest zawierana na okres do 3 lat, lub za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na okres powy żej 3 lat.”, b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a także w art. 47 ust. 1 i art. 48 ust. 1, nie jest wymagana w przypadku Kan celarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kan celarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywa telskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewi zji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Nieruchomości stanowiące przedmiot wła sności lub przedmiot użytkowania wieczy stego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyj nej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wie czystego jednostki samorządu terytorialne go — odpowiedniej samorządowej jednost ce organizacyjnej.”; 2

9) w art. 45 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za gospodarowania,”; 30) w art. 46 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) nieruchomość jest wykorzystywana niezgod nie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji, o której mowa w art. 45,”; 3

1) w art. 48 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Jeżeli przekazanie trwałego zarządu przez jed nostkę organizacyjną następuje na rzecz jed nostki wymienionej w art. 60 ust. 1, o wyga śnięciu trwałego zarządu orzeka właściwy or Dziennik Ustaw Nr 141 — 9824 — Poz. 1492 gan, zaś o jego ustanowieniu orzeka minister właściwy do spraw administracji publicznej.”; 3

2) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli likwidacja jednostki organizacyjnej na stępuje w wyniku przekształceń organizacyj nych, właściwy organ orzeka o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowa nej jednostce organizacyjnej albo o wygaśnię ciu trwałego zarządu przysługującego likwido wanej jednostce organizacyjnej z równocze snym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz jed nostek przejmujących zadania jednostki likwi dowanej.”; 3

3) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Przepisy art. 43—49 stosuje się odpo wiednio w przypadku:

1) oddania w trwały zarząd udziału we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości jednej lub kilku jednostkom organizacyj nym,

2) oddania w trwały zarząd całej nieru chomości kilku jednostkom organiza cyjnym w częściach ułamkowych, z określeniem sposobu korzystania z tej nieruchomości przez poszczegól ne jednostki organizacyjne.”; 3

4) w art. 57 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. O sposobie zagospodarowania tych nierucho mości rozstrzyga minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3. Jeżeli minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub inny organ upoważniony na mo cy odrębnych przepisów nie zagospodarował nieruchomości, o których mowa w ust. 1, prze kazuje je protokolarnie do zasobu nierucho mości Skarbu Państwa.”; 3

5) art. 59 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

9.

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyposażyć fundację lub dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fun dacji oraz organizacji pożytku publicz nego prowadzących działalność, o któ rej mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, na jej cele statutowe.

2. W przypadku niewykorzystania nieru chomości na cel, na który nierucho mość została darowana, darowiznę od wołuje się lub minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości. Przepi sy art. 5b i 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.3)) stosuje się odpowiednio.

3. Czynność prawna dokonana przez fun dację albo organizację pożytku publicz nego z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 ust. 2 i 4 oraz art. 52.

5. Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa mo gą, na warunkach określonych w ust. 1, wyposażyć fundację lub doko nać na jej rzecz albo na rzecz organiza cji pożytku publicznego darowizny nie ruchomości, w stosunku do której wy konują prawa właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw Skar bu Państwa. W przypadku niewykorzy stania nieruchomości na ten cel daro wiznę odwołuje się. Przepisy ust. 2—4 stosuje się, z tym że zgodę, o której mowa w ust. 2, wyraża, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, odpowiednio Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.”; 3

6) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności Skarbu Państwa, na po trzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelne go Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowe go Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Naro dowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspek cji Pracy, a także ministerstw, urzędów central nych i urzędów wojewódzkich — należy do mi nistra właściwego do spraw administracji pu blicznej.”; 3

7) w art. 67: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cenę nieruchomości ustala się na podsta wie jej wartości.”, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9825 — Poz. 1492 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001. b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozu mieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.”, c) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości niższej niż war tość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości,”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) jeżeli drugi przetarg zakończył się wyni kiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40 % jej war tości.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z za strzeżeniem ust. 3a.”, e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy niniej szej ustawy lub odrębnych przepisów, ce nę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.”, f) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisów ust. 2—3a nie stosuje się przy sprzedaży nieruchomości na rzecz przedsta wicielstw, o których mowa w art. 61 ust. 1.”; 3

8) w art. 68: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urzą dzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

2) osobom fizycznym i osobom prawnym, któ re prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświato wą, naukową, badawczo-rozwojową, wy chowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku pu blicznego,”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieru chomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej na bycia, a w przypadku nieruchomości stano wiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej walory zacji. Zwrot następuje na żądanie właściwe go organu.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zbycia:

1) na rzecz osoby bliskiej,

2) pomiędzy jednostkami samorządu tery torialnego,

3) pomiędzy jednostkami samorządu tery torialnego i Skarbem Państwa.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nierucho mości lub jej części wpisanej do rejestru za bytków obniża się o 50 %. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody al bo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obni żyć tę bonifikatę.”; 3

9) w art. 70: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro dze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na ra ty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytel ność Skarbu Państwa lub jednostki samo rządu terytorialnego w stosunku do nabyw cy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipote ki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie póź niej niż do dnia zawarcia umowy przenoszą cej własność nieruchomości, a następne ra ty wraz z oprocentowaniem podlegają za płacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na za stosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy procentowej.”; 40) w art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użyt kowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wie czystego. Właściwy organ, na wniosek użyt kownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, mo że ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczają cy danego roku kalendarzowego.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9826 — Poz. 1492 4

1) w art. 72 w ust. 3: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infra struktury technicznej i innych celów publicz nych oraz działalność sportową — 1 % ce ny,”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną — 2 % ceny,”; 4

2) w art. 73: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W wypadkach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1—6, 8 i 9, właściwy organ może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od pierw szej opłaty i opłat rocznych. Bonifikaty te można stosować również do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wie czyste przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis stosuje się odpowiednio do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieru chomości gruntowej związanym z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Właściwy organ wypowiada udzieloną boni fikatę, jeżeli osoba, której oddano nierucho mość w użytkowanie wieczyste, przed upły wem 10 lat, licząc od dnia ustanowienia te go prawa, dokonała jego zbycia lub wyko rzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Przy wypowiedzeniu stosuje się odpowiednio art. 78—81.”, c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku zbycia:

1) na rzecz osoby bliskiej,

2) pomiędzy jednostkami samorządu tery torialnego,

3) pomiędzy jednostkami samorządu tery torialnego i Skarbem Państwa.”; 4

3) w art. 77: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niż sza niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użyt kowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonu je się. W przypadku nieruchomości odda nych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o od danie nieruchomości w użytkowanie wie czyste.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przy aktualizacji opłaty, o której mowa w ust. 1, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną za licza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nierucho mości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokona nia ostatniej aktualizacji.”; 4

4) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowie dzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzające go, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym moż na zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”; 4

5) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Użytkownik wieczysty może żądać od właści wego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie ruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieru chomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty. W razie odmowy użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować spra wę do kolegium. Przepisy art. 79 i art. 80 stosu je się odpowiednio.”; 4

6) w art. 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Właściwy organ może, na wniosek jednostki or ganizacyjnej złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu uiszczenia opłaty rocznej, ustalić inny termin uiszczenia tej opłaty, nieprze kraczający danego roku kalendarzowego.”; 4

7) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) za nieruchomości oddane na cele mieszkanio we, na realizację urządzeń infrastruktury tech nicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczni czą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojo wą, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i admini stracji państwowej niewymienionych w art. 60 — 0,3 % ceny,”; 4

8) w art. 84 w ust. 3: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urzą dzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9827 — Poz. 1492

2) jednostkom organizacyjnym, które prowa dzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, spor tową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) na siedziby aresztów śledczych, zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.”; 4

9) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością, która oddała nierucho mość lub jej część w najem lub dzierżawę, mo że być pozbawiona przysługującej jej bonifika ty, o której mowa w art. 84 ust. 3 i 4, a ponad to może być zobowiązana do uiszczania opłat rocznych w wysokości 1 % ceny nieruchomo ści. Pozbawienie bonifikaty oraz zmiana opłaty rocznej następuje w drodze decyzji właściwe go organu.”; 50) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przy aktualizacji opłaty, na poczet różnicy mię dzy opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizo waną, zalicza się wartość nakładów poniesio nych przez jednostkę organizacyjną, po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury tech nicznej.”; 5

1) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy padku zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nad budowy, przebudowy lub remontu obiektu bu dowlanego położonego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”; 5

2) w art. 90: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Przy przekazywaniu trwałego zarządu nieru chomości przez jednostkę organizacyjną na wniosek innej jednostki organizacyjnej do konują one między sobą rozliczenia z tytułu nakładów na tę nieruchomość poniesionych na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nad budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Sposób rozliczenia ustala się w porozumieniu między jednostkami orga nizacyjnymi.

2. W razie wygaśnięcia trwałego zarządu na skutek upływu okresu, na który został usta nowiony, albo wydania decyzji o jego wyga śnięciu, właściwy organ zwraca jednostce organizacyjnej kwotę równą wartości nakła dów, o których mowa w ust. 1.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepis art. 88 ust. 1 stosuje się odpowied nio, jeżeli jednostka organizacyjna, sprawu jąca trwały zarząd, rozliczyła się z tytułu po niesionych nakładów, stosownie do ust. 1, z jednostką organizacyjną, na wniosek któ rej nastąpiło przekazanie trwałego zarzą du.”; 5

3) art. 91 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, rodzaje nieruchomości uzna wanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględnia jąc ich przeznaczenie, wyposażenie i lo kalizację.”; 5

4) art. 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

2.

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położo nych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wyko rzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowo dowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędny mi drogami dojazdowymi do nieru chomości wchodzących w skład go spodarstw rolnych albo spowodowa łoby wydzielenie działek gruntu o po wierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

2. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nierucho mości wykazane w katastrze nierucho mości jako użytki rolne albo grunty le śne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wchodzące w skład nieruchomo ści rolnych użytki kopalne i drogi, jeże li nie ustalono dla nich warunków za budowy i zagospodarowania terenu.”; 5

5) w art. 93: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podziału nieruchomości można dokonać, je żeli jest on zgodny z ustaleniami planu miej scowego. W razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podział nieruchomości położonych na ob szarach przeznaczonych w planach miej scowych na cele rolne i leśne, a w przypad ku braku planu miejscowego wykorzysty wanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny je dynie w celu powiększenia sąsiedniej nie ruchomości lub regulacji granic między są siadującymi nieruchomościami.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zgodność proponowanego podziału nieru chomości z ustaleniami planu miejscowego, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9828 — Poz. 1492 z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, opiniuje wójt, burmistrz albo pre zydent miasta. W przypadku podziału nieru chomości położonej na obszarze, dla które go brak jest planu miejscowego, opinia do tyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1.”; 5

6) w art. 94: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku braku planu miejscowego — jeżeli nieruchomość jest położona na obsza rze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystą pieniu do sporządzenia planu — podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi, a jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział by ła wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia ta kiego planu, postępowanie w sprawie po działu nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.”; 5

7) w art. 95: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budy nek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wydzielenia działki budowlanej,”, c) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) wydzielenia działek gruntu na terenach za mkniętych.”; 5

8) w art. 96: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej po dział.”, b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. W przypadku wydzielenia części nierucho mości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Podział nieruchomości polegający na wy dzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości, nie wymaga wydania decy zji zatwierdzającej podział.”; 5

9) w art. 97: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, na leży dołączyć następujące dokumenty:

1) stwierdzające tytuł prawny do nierucho mości,

2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

3) decyzję o warunkach zabudowy i zago spodarowania terenu, jeżeli była wyda na przed dniem złożenia wniosku o po dział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,

4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95,

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomo ści,

6) wykaz zmian gruntowych,

7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznacze nie działek gruntu w katastrze nierucho mości jest inne niż w księdze wieczystej,

8) mapę z projektem podziału. 1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, doku menty wymienione w ust. 1a pkt 5—8 do łącza się do wniosku o podział nierucho mości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Do kumenty te powinny być przyjęte do pań stwowego zasobu geodezyjnego i karto graficznego.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wie czystego, podziału można dokonać na wnio sek wszystkich współwłaścicieli albo współ użytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowied nio. Nie dotyczy to podziału, o którym orze ka sąd.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, można również dokonać na koszt osoby lub jednostki organizacyjnej, która będzie realizowała cel publiczny.”; 60) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu: „Art. 97a. W przypadku dokonywania z urzędu po działu nieruchomości o nieuregulowa nym stanie prawnym stosuje się nastę pujące zasady:

1) informację o zamiarze dokonania po działu wójt, burmistrz albo prezydent miasta podaje do publicznej wiado mości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez Dziennik Ustaw Nr 141 — 9829 — Poz. 1492 ogłoszenie w prasie o zasięgu ogól nopolskim,

2) jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, któ rym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć po stępowanie podziałowe,

3) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, wójt, bur mistrz albo prezydent miasta może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości,

4) decyzja podlega ogłoszeniu w spo sób określony w art. 49 Kodeksu po stępowania administracyjnego.”; 6

1) art. 98 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

8.

1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, woje wódzkie, krajowe — z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mo cy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym de cyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkow nika wieczystego, z tym że prawo użyt kowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wy gasa z dniem, w którym decyzja za twierdzająca podział stała się ostatecz na albo orzeczenie o podziale prawo mocne. Przepis stosuje się odpowied nio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg pu blicznych.

2. Właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg pu blicznych. Podstawą wpisu tych praw do księgi wieczystej jest ostateczna de cyzja zatwierdzająca podział.

3. Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wła ścicielem lub użytkownikiem wieczy stym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeże li do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkowni ka wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.”; 6

2) po art. 98 dodaje się art. 98a i 98b w brzmieniu: „Art. 98a.

1. Jeżeli w wyniku podziału nierucho mości dokonanego na wniosek wła ściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzro śnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki pro centowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wy sokości nie większej niż 50 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym de cyzja zatwierdzająca podział nieru chomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawo mocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania de cyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 147 i art. 148 ust. 1—3 stosuje się odpo wiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywa nym niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

3. Jeżeli w wyniku podziału nierucho mości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu przed podzia łem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o po wierzchnię działek gruntu wydzielo nych pod te drogi lub pod ich posze rzenie. Art. 98b.

1. Właściciele albo użytkownicy wieczy ści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjo nalne zagospodarowanie mogą zło żyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne pra wa do tych nieruchomości. Do wnio sku należy dołączyć, złożone w for mie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, o której mo wa w ust. 3.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1 i 2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.

3. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się pod wa runkiem, że właściciele albo użytkow nicy wieczyści dokonają, w drodze za miany, wzajemnego przeniesienia Dziennik Ustaw Nr 141 — 9830 — Poz. 1492 praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielo nych działek gruntu. W razie nierów nej wartości zamienianych części nie ruchomości stosuje się art. 15.”; 6

3) art. 100 otrzymuje brzmienie: „Art. 100. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomości, z uwzględ nieniem sposobu postępowania przy sporządzaniu dokumentów wymaga nych w tym postępowaniu oraz rodzaje i treść tych dokumentów.”; 6

4) w art. 103: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Projekt uchwały rady gminy o scaleniu i po dziale nieruchomości podlega zaopiniowa niu przez radę uczestników scalenia oraz wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępo wania, na okres 21 dni, w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uchwały do wglądu zawiadamia się na piśmie uczestni ków postępowania, których adresy są zna ne, a ponadto informację o wyłożeniu poda je się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Koszty związane ze scalaniem i podziałem nieruchomości ponoszą uczestnicy postępo wania proporcjonalnie do powierzchni po siadanych przez nich nieruchomości obję tych scaleniem i podziałem, jeżeli postępo wanie zostało przeprowadzone na ich wnio sek.”; 6

5) w art. 104: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Uchwałę doręcza się uczestnikom postępowania, których ad resy są znane, a ponadto informację o pod jęciu uchwały podaje się do publicznej wia domości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania w spra wie scalenia i podziału wykonuje wójt, bur mistrz albo prezydent miasta.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Obciążenia na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem przenosi się do nowo założonych ksiąg wieczystych, z zastrzeże niem art. 105 ust. 5.”; 6

6) w art. 105: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 3,”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Działki gruntu wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, nie będących drogami powiatowymi, woje wódzkimi lub krajowymi, przechodzą z mo cy prawa na własność gminy, a ustanowio ne na tych działkach prawo użytkowania wieczystego wygasa z dniem wejścia w ży cie uchwały rady gminy o scaleniu i podzia le nieruchomości. Jeżeli działki gruntu zo stały wydzielone pod drogi powiatowe, wo jewódzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych dróg, stosuje się odpowiednio art. 98 ust. 1.”; 6

7) w art. 106: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Za działki gruntu, wydzielone pod nowe dro gi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłą czyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy gmi na wypłaca, z zastrzeżeniem ust. 1a, odszko dowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielami lub użytkownikami wieczysty mi a właściwym organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego lub sta rostą. Dopłatę, o której mowa w art. 105 ust. 2, oraz odszkodowanie, jeżeli nie doj dzie do jego uzgodnienia, ustala się i wypła ca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Od szkodowanie wypłaca właściwy organ.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Za działki gruntu wydzielone pod drogi po wiatowe, wojewódzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych dróg odszkodowanie wypłaca odpowiednio powiat, wojewódz two lub Skarb Państwa.”; 6

8) art. 108 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

8.

1. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, sposób i tryb scalania i podziału nieruchomości oraz spo sób i tryb ustalania opłat adiacenc kich, z uwzględnieniem rodzajów do kumentów i rozliczania kosztów po stępowania.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów okre śli w szczególności:

1) rodzaje czynności poprzedzają cych wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nie ruchomości oraz terminy wykony wania tych czynności,

2) sposób ustalania granic zewnętrz nych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem,

3) sposób przyjmowania granic nie ruchomości przy wykonywaniu Dziennik Ustaw Nr 141 — 9831 — Poz. 1492 mapy z projektem scalenia i po działu,

4) sposób wyboru i działania rady uczestników scalenia,

5) sposób sporządzania, rodzaje i treść dokumentów niezbędnych w postępowaniu w sprawie scale nia i podziału.”; 6

9) w art. 109: a) w ust. 1: — pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) prawa użytkowania wieczystego niezabu dowanej nieruchomości gruntowej, nie zależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę,

3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miej scowym na cele publiczne albo nierucho mości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu blicznego,”, — po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) nieruchomości położonej na obszarze portów i przystani morskich.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przy padku braku planów miejscowych do nieru chomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się od powiednio.”; 70) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prawo pierwokupu może być wykonane w ter minie miesiąca od dnia otrzymania przez wój ta, burmistrza albo prezydenta miasta zawia domienia o treści umowy sprzedaży.”; 7

1) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczo nych w planach miejscowych na cele publicz ne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesty cji celu publicznego.”; 7

2) w art. 113 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, przy jej wywłaszczeniu przyjmuje się inne dokumenty stwierdzające prawa do nieruchomości oraz służące do jej oznaczenia dane z katastru nie ruchomości.

5. W przypadku nieruchomości o nieuregulowa nym stanie prawnym, przy jej wywłaszczeniu, przyjmuje się służące do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomości.”; 7

3) w art. 114 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. W przypadku nieruchomości o nieuregulowa nym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez ogło szenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Je żeli wywłaszczenie dotyczy części nieruchomo ści, ogłoszenie zawiera również informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału tej nieruchomości.

4. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłosze nia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłasz czeniowe.”; 7

4) w art. 115: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowe go na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu te rytorialnego — na wniosek jej organu wyko nawczego. Wszczęcie postępowania z urzę du może także nastąpić na skutek zawiado mienia złożonego przez podmiot, który za mierza realizować cel publiczny.

2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowe go może nastąpić po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umo wy, o której mowa w art. 114 ust. 1, wyzna czonego na piśmie właścicielowi, użytkowni kowi wieczystemu nieruchomości, a także osobie, której przysługuje ograniczone pra wo rzeczowe na tej nieruchomości. Termin ten liczy się od dnia zakończenia rokowań. Termin wyznacza starosta, wykonujący zada nie z zakresu administracji rządowej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Odmowa wszczęcia postępowania wywłasz czeniowego, o które wystąpił organ wyko nawczy jednostki samorządu terytorialnego albo podmiot, który zamierza realizować cel publiczny, następuje w drodze decyzji.”; 7

5) w art. 116 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przy padku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz nego,”; 7

6) w art. 122 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadkach określonych w art. 108 Kodek su postępowania administracyjnego starosta, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9832 — Poz. 1492 wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze decyzji, udzielić podmiotowi, który będzie realizował cel pu bliczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nie ruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszcze niu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiałaby realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Decyzji tej może być nadany rygor natychmia stowej wykonalności.”; 7

7) w art. 123 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały za rząd wywłaszczonej nieruchomości wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decy zja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.”; 7

8) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu admi nistracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służą cych do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych pod ziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzysta nia z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właści ciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to nastę puje zgodnie z planem miejscowym, a w przy padku braku planu, zgodnie z decyzją o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”; 7

9) art. 124a otrzymuje brzmienie: „Art. 124a. Przepisy art. 124 ust. 1, 2 i 4—7 oraz art. 125 i 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu ko rzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.”; 80) art. 125 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze decyzji, ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie ze zwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpozna waniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydo bywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie ruchomości nie wyraża na to zgody. Przepisy art. 124 ust. 2—5 stosuje się odpowiednio.”; 8

1) uchyla się art. 127; 8

2) w art. 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.”; 8

3) w art. 129: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Odszkodowanie ustala starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu ad ministracji rządowej, wydaje odrębną decy zję o odszkodowaniu w przypadkach, o któ rych mowa w art. 98 ust. 3, art. 106 ust. 1, art. 124—126, a także w przypadku gdy na stąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązują ce przepisy przewidują jego ustalenie.”; 8

4) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zada nie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieru chomości w dniu pozbawienia lub ogranicze nia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu odpowiednio w dniu wydania decyzji o podzia le lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wy dania decyzji o odszkodowaniu.”; 8

5) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Nieruchomość zamienna może być przyznana w porozumieniu z Prezesem Agencji Nierucho mości Rolnych, z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli wywłaszczenie nastę puje na rzecz Skarbu Państwa.”; 8

6) w art. 132: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zapłata odszkodowania następuje jednora zowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykona niu, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszko dowania następuje jednorazowo w termi nie 14 dni od dnia, w którym decyzja o od szkodowaniu stała się ostateczna.”, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9833 — Poz. 1492 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wysokość odszkodowania ustalona w decy zji podlega waloryzacji na dzień jego zapła ty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do za płaty odszkodowania.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Jeżeli decyzja, na podstawie której wypła cono odszkodowanie, została następnie uchylona lub stwierdzono jej nieważność, osoba, której wypłacono odszkodowanie, lub jej spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tego odszkodowania po jego walo ryzacji na dzień zwrotu.”, e) ust. 5—7 otrzymują brzmienie: „

5. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120, do za płaty ceny nabycia części nieruchomości, o której mowa w art. 113 ust. 3, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6—8, sta rosta, wykonujący zadanie z zakresu admini stracji rządowej, jeżeli wywłaszczenie nastę puje na rzecz Skarbu Państwa, albo organ wykonawczy jednostki samorządu teryto rialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki.

6. Obowiązek zapłaty odszkodowania za szko dy powstałe wskutek zdarzeń wymienio nych w art. 124 i 125 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu ob ciąża osobę lub jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie odpowiednio na założenie lub przeprowadzenie ciągów dre nażowych, przewodów i urządzeń, o którym mowa w art. 124 ust. 1, albo zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na po szukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących wła sność Skarbu Państwa oraz węgla brunat nego wydobywanego metodą odkrywkową.

7. Do zapłaty odszkodowania za szkody po wstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 126, oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu jest zobowią zany starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.”, f) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Podmiot, który będzie realizował cel publicz ny, może pokryć koszty należności, o któ rych mowa w ust. 5 i 6, oraz koszty ustalenia tych należności.”; 8

7) w art. 134 ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „

2. Przy określaniu wartości rynkowej nierucho mości uwzględnia się w szczególności jej ro dzaj, położenie, sposób użytkowania, przezna czenie, stopień wyposażenia w urządzenia in frastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

3. Wartość rynkową nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwięk szenia jej wartości.

4. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznacze nia.”; 8

8) w art. 136: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieru chomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonują cego zadanie z zakresu administracji rządo wej, który zawiadamia o tym właściwy or gan. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje się w przy padku wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego.”; 8

9) w art. 137: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostatecz na, cel ten nie został zrealizowany.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomo ści, zwrotowi podlega pozostała część, jeże li istnieje możliwość jej zagospodarowania zgodnie z planem miejscowym obowiązują cym w dniu złożenia wniosku o zwrot, a w przypadku braku planu miejscowego, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo jeżeli przylega do nieruchomości stanowią cej własność osoby wnioskującej o zwrot.”; 90) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Najem, dzierżawa lub użyczenie zwracanej nie ruchomości wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczo nej nieruchomości stała się ostateczna.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9834 — Poz. 1492 9

1) w art. 140 ust. 1—5 otrzymują brzmienie: „

1. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jed nostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodo wanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.

2. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryza cji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa.

3. Jeżeli zwrotowi podlega część wywłaszczonej nieruchomości, zwracaną kwotę odszkodowa nia ustala się proporcjonalnie do powierzchni tej części nieruchomości.

4. W razie zmniejszenia się albo zwiększenia war tości nieruchomości wskutek działań podję tych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, odszkodowanie, ustalone sto sownie do ust. 2, pomniejsza się albo powięk sza o kwotę równą różnicy wartości określonej na dzień zwrotu. Przy określaniu wartości nie ruchomości przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu. Nie uwzględnia się skutków wy nikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomo ści. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli w ramach odszkodowania została przy znana nieruchomość zamienna oraz dopłata pieniężna, oprócz nieruchomości zamiennej zwraca się także tę dopłatę w wysokości usta lonej według zasad, o których mowa w ust. 2, z tym że wysokość zwaloryzowanej kwoty nie może być wyższa niż różnica między wartością nieruchomości zwracanej a wartością nieru chomości zamiennej określonej na dzień zwro tu. Przy określaniu wartości nieruchomości nie uwzględnia się skutków wynikających ze zmia ny przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości. W razie zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości zamiennej stosuje się dopłaty pieniężne równe różnicy wartości tej nierucho mości określonej na dzień zwrotu.”; 9

2) art. 143 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

3.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosu je się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urzą dzenia infrastruktury technicznej zo stały wybudowane z udziałem środ ków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyłącze niem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wy korzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się od powiednio.

2. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę dro gi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanaliza cyjnych, ciepłowniczych, elektrycz nych, gazowych i telekomunikacyj nych.”; 9

3) art. 145 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

5.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent mia sta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłącze nia nieruchomości do poszczegól nych urządzeń infrastruktury tech nicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

2. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w termi nie do 3 lat od dnia stworzenia wa runków do podłączenia nieruchomo ści do poszczególnych urządzeń infra struktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.”; 9

4) w art. 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury tech nicznej i po ich wybudowaniu określa się we dług cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.”; 9

5) w art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Opłata adiacencka może być, na wniosek wła ściciela nieruchomości, rozłożona na raty rocz ne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłoże nia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hi poteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczy stej.”; 9

6) po art. 148 dodaje się art. 148a w brzmieniu: „Art. 148a. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, kryteria uznawania, że zo stały stworzone warunki do podłącze nia nieruchomości do urządzeń infra struktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, wy starczające do ustalenia opłaty adia cenckiej, uwzględniając w szczególno ści: Dziennik Ustaw Nr 141 — 9835 — Poz. 1492

1) maksymalną odległość urządzeń in frastruktury technicznej od nierucho mości,

2) dostępność urządzenia do podłącze nia do nieruchomości,

3) dostępność korzystania z drogi.”; 9

7) art. 149 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

9. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i prze znaczenie, a także bez względu na pod miot własności i cel wyceny, z wyłącze niem określania wartości nieruchomo ści w związku z realizacją ustawy o sca laniu i wymianie gruntów.”; 9

8) w art. 150 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) określenia innych rodzajów wartości przewi dzianych w odrębnych przepisach.”; 9

9) w art. 151: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi naj bardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnie niem cen transakcyjnych przy przyjęciu nastę pujących założeń:”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.”; 100) w art. 152 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Przy zastosowaniu podejścia porównawcze go lub dochodowego określa się wartość ryn kową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwa runkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowe go, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. Przy zastosowa niu podejścia kosztowego określa się wartość odtworzeniową nieruchomości.”; 10

1) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przed miotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nierucho mości podobne od nieruchomości wycenia nej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównaw cze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.”; 10

2) art. 154 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

4.

1. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieru chomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szcze gólności cel wyceny, rodzaj i położe nie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wy posażenia w urządzenia infrastruk tury technicznej, stan jej zagospoda rowania oraz dostępne dane o ce nach, dochodach i cechach nieru chomości podobnych.

2. W przypadku braku planu miejsco wego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospo darowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku braku studium lub de cyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.”; 10

3) w art. 155: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przy szacowaniu nieruchomości wykorzy stuje się wszelkie, niezbędne i dostępne da ne o nieruchomościach, zawarte w szcze gólności w:” , — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) planach miejscowych, studiach uwarun kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu,”, — po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: „6a) dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powie rzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczo wych na jego rzecz, 6b) w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkanio wych, dotyczących zbywania spółdziel czych praw do lokali,”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) umowach, orzeczeniach, decyzjach i in nych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastral nego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do kata stru nieruchomości.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Właściwe organy, agencje, o których mo wa w ust. 1 pkt 6a, spółdzielnie mieszka niowe, sądy oraz urzędy skarbowe są obo wiązane udostępniać rzeczoznawcom ma jątkowym dane określone w ust. 1.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9836 — Poz. 1492 10

4) art. 156 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

6.

1. Rzeczoznawca majątkowy sporzą dza na piśmie opinię o wartości nie ruchomości w formie operatu sza cunkowego.

2. Rzeczoznawca majątkowy nie pono si odpowiedzialności za wykorzysta nie operatu bez jego zgody do inne go celu niż cel, dla którego został sporządzony.

3. Operat szacunkowy może być wyko rzystywany do celu, dla którego zo stał sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporzą dzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

4. Operat szacunkowy może być wyko rzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po po twierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Po twierdzenie aktualności operatu na stępuje przez umieszczenie stosow nej klauzuli w operacie szacunko wym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają ure gulowań wynikających z przepisów odrębnych.”; 10

5) art. 157 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

7.

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje or ganizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuż szym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny.

2. Sporządzenie przez innego rzeczo znawcę majątkowego wyceny tej sa mej nieruchomości w formie opera tu szacunkowego nie może stano wić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowe go, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunko wy jest wykorzystywany w postępo waniu przed sądem powszechnym, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpo wiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych dotyczą cych wartości tej samej nierucho mości.”; 10

6) art. 158 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

8. Rzeczoznawcy majątkowi przekazują, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, orga nom prowadzącym kataster nierucho mości wyciągi z wykonanych przez sie bie operatów szacunkowych, zawiera jące określenie celu wyceny, opisy nie ruchomości oraz ich wartości, w termi nie 3 miesięcy od dnia ich sporządze nia.”; 10

7) art. 159 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

9. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości, sposoby okre ślania wartości nieruchomości, warto ści nakładów i szkód na nieruchomości oraz sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego, uwzględniając:

1) sposoby określania wartości nieru chomości przy zastosowaniu po szczególnych podejść, metod i tech nik wyceny,

2) sposoby określania wartości nieru chomości dla różnych celów,

3) sposoby określania wartości nieru chomości jako przedmiotu różnych praw,

4) sposoby określania wartości nieru chomości w zależności od ich rodza ju i przeznaczenia,

5) rodzaje nakładów na nieruchomo ści,

6) dane, jakie powinien zawierać ope rat szacunkowy, oraz sposób po twierdzania jego aktualności,

7) uwarunkowania określania wartości rynkowej nieruchomości w podej ściu mieszanym.”; 10

8) w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wartość katastralną nieruchomości ustala się na podstawie oszacowania nieruchomości re prezentatywnych dla poszczególnych rodza jów nieruchomości na obszarze danej gminy. Do ustalania wartości tych nieruchomości sto suje się przepisy rozdziału 1 niniejszego dzia łu. Wartość nieruchomości reprezentatyw nych określa się z wykorzystaniem cen trans akcyjnych nieruchomości na obszarze gminy, a w przypadku braku dostatecznej liczby trans akcji, na obszarze gmin sąsiadujących.”; 10

9) w art. 166 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Jednostkowe wartości powierzchni gruntów w wyodrębnionych strefach przedstawia się w wykazach tych stref, stanowiących inte gralną część map taksacyjnych.

3. Wartość katastralną gruntu ustala się jako ilo czyn powierzchni wykazanej w katastrze nie ruchomości oraz jednostkowej wartości, o której mowa w ust. 2.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9837 — Poz. 1492 1

10) art. 173 otrzymuje brzmienie: „Art. 17

3. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, sposób przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości, uwzględniając:

1) zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzaniu taksacji,

2) cechy nieruchomości wpływające na wartość katastralną,

3) źródła danych o nieruchomościach dla potrzeb powszechnej taksacji,

4) sposób ustalania wartości katastral nych,

5) sposób zakończenia powszechnej taksacji,

6) sposób i terminy przeprowadzania kontroli powszechnej taksacji nieru chomości,

7) rodzaje i wzory dokumentów stoso wanych przy przeprowadzaniu po wszechnej taksacji oraz sposób ich sporządzania.”; 11

1) w dziale IV po rozdziale 2 dodaje się rozdział 3 w brzmieniu: ,,Rozdział 3 Badanie rynku nieruchomości Art. 173a.

1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Roz woju Miast dokonuje okresowych badań rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nie ruchomości przeznaczonych lub wy korzystywanych na cele mieszkanio we. Badania dotyczą wartości nieru chomości, cen transakcyjnych nie ruchomości, stawek czynszów oraz częstotliwości obrotu nieruchomo ściami.

2. Na podstawie badań, o których mo wa w ust. 1, Prezes Urzędu Miesz kalnictwa i Rozwoju Miast co naj mniej raz w roku opracowuje anali zy i zestawienia charakteryzujące rynek nieruchomości. Analizy i ze stawienia są udostępnianie nieod płatnie organom administracji pu blicznej oraz podmiotom, które udostępniły informacje o rynku nie ruchomości przydatne do opraco wania tych analiz i zestawień albo poniosły koszty pozyskania tych in formacji. W pozostałych przypad kach udostępnianie analiz i zesta wień następuje odpłatnie, stosow nie do poniesionych kosztów ich opracowania. Udostępnianie może mieć formę zapisu elektronicznego w Internecie. Art. 173b. Organy administracji publicznej dys ponujące informacjami o rynku nieru chomości, a w szczególności organy statystyki publicznej uzyskujące infor macje statystyczne w zakresie i termi nach określonych w programie badań statystycznych i organy właściwe w sprawach katastru nieruchomości są obowiązane do nieodpłatnego udo stępniania do wglądu Prezesowi Urzę du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast po siadanych informacji dotyczących ryn ku nieruchomości. Art. 173c. Przez informacje o rynku nieruchomo ści, o których mowa w art. 173b, rozu mie się informacje dotyczące w szcze gólności wartości nieruchomości, cen transakcyjnych nieruchomości, sta wek czynszów oraz częstotliwości ob rotu nieruchomościami.”; 11

2) w art. 174: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje okre ślania wartości nieruchomości, a także ma szyn i urządzeń trwale związanych z nieru chomością.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporzą dzać opracowania i ekspertyzy, niestano wiące operatu szacunkowego, dotyczą ce:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,

2) efektywności inwestowania w nieru chomości i ich rozwoju,

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,

4) oznaczania przedmiotu odrębnej wła sności lokali,

5) bankowo-hipotecznej wartości nieru chomości,

6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,

7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu usta wy o rachunkowości. 3b. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania ty tułu zawodowego „rzeczoznawca mająt kowy”. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie praw nej.”, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9838 — Poz. 1492 c) po ust. 6 dodaje się ust. 7—9 w brzmieniu: „

7. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje za wód, prowadząc we własnym imieniu dzia łalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie sza cowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnopraw nej u przedsiębiorcy prowadzącego dzia łalność w tym zakresie.

8. Rzeczoznawca majątkowy nie może łączyć wykonywania zawodu w formach wymie nionych w ust. 7.

9. Przepisy ust. 7 i 8 nie dotyczą biegłych są dowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu.”; 11

3) w art. 175: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiąza ny do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasa dami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bez stronności w wycenie nieruchomości.”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodo wych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią ina czej.

4. Rzeczoznawca majątkowy podlega obo wiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzial ności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a. Prze pis ten stosuje się odpowiednio do przed siębiorców, o których mowa w art. 174 ust. 6.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „

5. Minister właściwy do spraw instytucji fi nansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpie czeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obo wiązkowego, o którym mowa w ust. 4, ter min powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wy konywanego zawodu oraz zakres realizo wanych zadań.

6. Standardy zawodowe ustalają organiza cje zawodowe rzeczoznawców majątko wych w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Komuni kat o uzgodnieniu standardów zawodo wych zamieszcza się w Dzienniku Urzędo wym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.”; 11

4) w art. 177 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,”; 11

5) w art. 178: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nagana,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Zastosowanie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3—5, powoduje wykreślenie osoby ukaranej z rejestru z dniem, w któ rym decyzja o ukaraniu podlega wykona niu. 2b. Ponowny wpis do rejestru w przypad kach, o których mowa w ust. 2a, następu je na wniosek osoby ukaranej, po upły wie okresu orzeczonej kary.”, c) uchyla się ust. 4; 11

6) w art. 179: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościa mi jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów roz działu 4 niniejszego działu.

3. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działal ność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez pośredni ków w obrocie nieruchomościami.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru po średników w obrocie nieruchomościami osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używa nia tytułu zawodowego „pośrednik w ob rocie nieruchomościami”. Tytuł zawodowy „pośrednik w obrocie nieruchomościami” podlega ochronie prawnej.

5. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o któ rym mowa w ust. 3, w kilku miejscach lub oddziałach, przedsiębiorca powinien w każdym z tych miejsc zapewnić, aby czynności pośrednictwa były wykonywane wyłącznie przez pośredników w obrocie nieruchomościami.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9839 — Poz. 1492 11

7) w art. 180: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa mi polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomo ściami czynności zmierzających do zawar cia przez inne osoby umów:

1) nabycia lub zbycia praw do nierucho mości,

2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu miesz kalnego, spółdzielczego prawa do loka lu użytkowego lub prawa do domu jed norodzinnego w spółdzielni mieszka niowej,

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości al bo ich części,

4) innych niż określone w pkt 1—3, mają cych za przedmiot prawa do nierucho mości lub ich części.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonywać opracowania i eksper tyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nie ruchomości.”, c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Pośrednik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności po mocnicze i działających pod jego bezpo średnim nadzorem, ponosząc za ich czyn ności odpowiedzialność zawodową okre śloną w ustawie.

3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośred nictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się pośrednika w obrocie nieru chomościami odpowiedzialnego zawodo wo za jej wykonanie oraz numer jego licen cji zawodowej. W umowie zamieszcza się oświadczenie o posiadanym ubezpiecze niu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieru chomościami.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz po średnika lub przedsiębiorcy. Art. 550 Ko deksu cywilnego stosuje się odpowied nio.”, e) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „

7. Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje zawód:

1) prowadząc jako przedsiębiorca działal ność w zakresie pośrednictwa w obro cie nieruchomościami albo

2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy pro wadzącego działalność w zakresie po średnictwa w obrocie nieruchomościa mi.

8. Pośrednik w obrocie nieruchomościami nie może łączyć wykonywania zawodu w formach wymienionych w ust. 7.”; 11

8) w art. 181: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do wykonywania czynno ści, o których mowa w art. 180 ust. 1 i ust. 1a, zgodnie z zasadami wynikający mi z przepisów prawa i standardami zawo dowymi, ze szczególną starannością wła ściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na któ rych rzecz wykonuje te czynności.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a. Jeżeli pośrednik wy konuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od od powiedzialności cywilnej za szkody wyrzą dzone działaniem tych osób. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębior ców, o których mowa w art. 179 ust. 3.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw instytucji fi nansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpie czeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obo wiązkowego, o którym mowa w ust. 3, ter min powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wy konywanego zawodu oraz zakres realizo wanych zadań.

5. Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieru chomościami w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Komunikat o uzgodnieniu standardów za wodowych zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Roz woju Miast.

6. Przy wykonywaniu działalności zawodo wej w związku z zawartą umową pośred nictwa w obrocie nieruchomościami, w za Dziennik Ustaw Nr 141 — 9840 — Poz. 1492 kresie objętym tą umową, pośrednik odpo wiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowied nich odpisów, wypisów i zaświadczeń za wartych w:

1) księgach wieczystych,

2) katastrze nieruchomości,

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) tabelach taksacyjnych i na mapach tak sacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,

5) planach miejscowych, studiach uwa runkowań i kierunków zagospodarowa nia przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu,

6) rejestrach członków spółdzielni miesz kaniowych, którym przysługują prawa określone w art. 180 ust. 1 pkt 2,

7) ewidencji ludności.”; 11

9) w art. 182 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) posiada wyższe wykształcenie,

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościa mi,”; 1

20) w art. 183: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 181, podlega odpowiedzial ności zawodowej.

2. Wobec pośrednika mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, na stępujące kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6 miesięcy do roku,

4) zawieszenie licencji zawodowej do cza su ponownego zdania egzaminu z wyni kiem pozytywnym,

5) pozbawienie licencji zawodowej z moż liwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozba wienia.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Zastosowanie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3—5, powoduje wykreślenie osoby ukaranej z rejestru z dniem, w któ rym decyzja o ukaraniu podlega wykona niu. 2b. Ponowny wpis do rejestru w przypad kach, o których mowa w ust. 2a, następu je na wniosek osoby ukaranej, po upły wie okresu orzeczonej kary.”, c) uchyla się ust. 4; 12

1) uchyla się art. 183a; 12

2) art. 184 otrzymuje brzmienie: „Art. 18

4.

1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywa ną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniej szej ustawie.

2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawo dową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

3. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości.

4. Z dniem wpisu do centralnego reje stru zarządców nieruchomości oso ba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „za rządca nieruchomości”. Tytuł zawo dowy „zarządca nieruchomości” podlega ochronie prawnej.”; 12

3) w art. 185: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zarządzanie nieruchomością polega na po dejmowaniu decyzji i dokonywaniu czyn ności mających na celu zapewnienie wła ściwej gospodarki ekonomiczno-finanso wej nieruchomości oraz zapewnienie bez pieczeństwa użytkowania i właściwej eks ploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak rów nież czynności zmierzających do utrzyma nia nieruchomości w stanie niepogorszo nym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieru chomość.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Zarządca nieruchomości może wykony wać opracowania i ekspertyzy oraz do radztwo w zakresie zarządzania nierucho mościami. 1b. Zarządca nieruchomości wykonuje czyn ności, o których mowa w ust. 1, osobiście lub przy pomocy innych osób wykonują cych czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, pono sząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zarządca nieruchomości lub przedsiębior ca, o którym mowa w art. 184 ust. 3, działa Dziennik Ustaw Nr 141 — 9841 — Poz. 1492 na podstawie umowy o zarządzanie nieru chomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przy sługuje prawo do nieruchomości, ze skut kiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wy maga formy pisemnej pod rygorem nie ważności. W umowie wskazuje się zarząd cę nieruchomości odpowiedzialnego za wodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie zamieszcza się oświadczenie o posiadanym ubezpie czeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykony waniem czynności zarządzania nierucho mościami.”; 12

4) w art. 186: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mo wa w art. 185 ust. 1 i ust. 1a, zgodnie z za sadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiąza ny do kierowania się zasadą ochrony inte resu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zarządca nieruchomości podlega obowiąz kowemu ubezpieczeniu od odpowiedzial ności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności za rządzania, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cy wilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Przepis ten stosuje się odpo wiednio do przedsiębiorców, o których mowa w art. 184 ust. 3.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw instytucji fi nansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpie czeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obo wiązkowego, o którym mowa w ust. 3, ter min powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wy konywanego zawodu oraz zakres realizo wanych zadań.

5. Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Miesz kalnictwa i Rozwoju Miast. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

6. Przy wykonywaniu działalności zawodo wej w związku z zawartą umową o zarzą dzanie nieruchomością, w zakresie obję tym tą umową, zarządca odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich od pisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w:

1) księgach wieczystych,

2) katastrze nieruchomości,

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) tabelach taksacyjnych i mapach taksa cyjnych tworzonych na podstawie art. 169,

5) planach miejscowych, studiach uwa runkowań i kierunkach zagospodarowa nia przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu,

6) ewidencji ludności.”; 12

5) w art. 187 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) posiada wykształcenie wyższe,

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,”; 12

6) w art. 188: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 186, podlega odpowiedzialności zawodowej.

2. Wobec zarządcy mogą być orzeczone, z ty tułu odpowiedzialności zawodowej, nastę pujące kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6 miesięcy do roku,

4) zawieszenie licencji zawodowej do cza su ponownego zdania egzaminu z wyni kiem pozytywnym,

5) pozbawienie licencji zawodowej z moż liwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozba wienia.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Zastosowanie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3—5, powoduje wykreślenie osoby ukaranej z rejestru z dniem, w któ rym decyzja o ukaraniu podlega wykona niu. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9842 — Poz. 1492 2b. Ponowny wpis do rejestru w przypad kach, o których mowa w ust. 2a, następu je na wniosek osoby ukaranej, po upły wie okresu orzeczonej kary.”, c) uchyla się ust. 4; 12

7) art. 189 otrzymuje brzmienie: „Art. 18

9. Zarządzanie nieruchomościami należą cymi do zasobów, o których mowa w art. 20, może być powierzone pod miotom tworzonym w tym celu przez Skarb Państwa lub jednostki samorzą du terytorialnego, jeżeli zarządzanie bę dzie wykonywane przez zarządców nie ruchomości wymienionych w art. 184 ust. 2.”; 12

8) art. 190 otrzymuje brzmienie: „Art. 190. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieru chomościami bezpośrednio przez wła ściwe organy, Agencję Nieruchomości Rolnych, Wojskową Agencję Mieszka niową, Agencję Mienia Wojskowego oraz do zarządzania nieruchomościami bezpośrednio przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych, a także przez jednostki organizacyjne w sto sunku do nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd.”; 12

9) w art. 191: a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje, w drodze za rządzenia, Państwową Komisję Kwalifika cyjną z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nie ruchomościami i zarządców nieruchomo ści.

5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowa dza się na koszt osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodo wych. Koszty są pokrywane przez wniesie nie opłaty egzaminacyjnej.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6—8 w brzmieniu: „

6. Wysokość opłaty egzaminacyjnej nie może być wyższa niż kwota przeciętnego mie sięcznego wynagrodzenia w roku poprze dzającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez Pre zesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i ren tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych.

7. Członkom Państwowej Komisji Kwalifika cyjnej przysługuje wynagrodzenie za prze prowadzanie postępowania kwalifikacyj nego.

8. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty egzaminacyjnej, umożliwiającej pokrycie kosztów postę powania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem Pań stwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz tryb jej pobierania,

2) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępują cych do postępowania kwalifikacyjne go, czas trwania tego postępowania oraz sposób przeprowadzenia egzami nu.”; 130) art. 193 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

3.

1. Osoby, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegają wpi sowi odpowiednio do centralnych rejestrów: rzeczoznawców majątko wych, pośredników w obrocie nieru chomościami oraz zarządców nieru chomości na podstawie świadectw nadania tych uprawnień i licencji.

2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się również oby wateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w przepisach odręb nych, uznano nabyte w tych pań stwach poza granicami Rzeczypo spolitej Polskiej kwalifikacje do wy konywania zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

3. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Roz woju Miast prowadzi centralne reje stry, o których mowa w ust. 1. W centralnych rejestrach wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia i licencje:

1) numer kolejny wpisu,

2) datę wpisu,

3) imię i nazwisko,

4) imiona rodziców,

5) datę i miejsce urodzenia,

6) adres zamieszkania,

7) wykształcenie,

8) numer ewidencyjny PESEL,

9) numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkow skiego Unii Europejskiej,

10) numer uprawnień lub numer li cencji zawodowych. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9843 — Poz. 1492

4. Wyciągi z rejestrów, z wyjątkiem da nych wymienionych w ust. 3 pkt 5, 8 i 9, podlegają ogłoszeniu w Dzienni ku Urzędowym Urzędu Mieszkalnic twa i Rozwoju Miast oraz publikacji w formie zapisu elektronicznego w Internecie.

5. Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, podlegają także uzupełnienia i zmia ny w rejestrach.”; 13

1) po art. 193 dodaje się art. 193a w brzmieniu: „Art. 193a.

1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast jest uprawniony do przeprowadzania kontroli po siadania uprawnień i licencji zawo dowych przy wykonywaniu działal ności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w ob rocie nieruchomościami i zarządza nia nieruchomościami oraz do składania wniosków o ukaranie w sprawach, o których mowa w art. 198.

2. Wykonując uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast lub osoba upoważniona ma prawo wstępu do siedziby przedsiębiorcy wykonującego działalność w za kresie rzeczoznawstwa majątkowe go, pośrednictwa w obrocie nieru chomościami i zarządzania nieru chomościami oraz żądać okazania:

1) operatów szacunkowych, o któ rych mowa w art. 156 ust. 1,

2) umów pośrednictwa,

3) umów o zarządzanie nierucho mością.”; 13

2) w art. 194: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast orzeka, w drodze decyzji, o zastoso waniu kar dyscyplinarnych, o których mo wa w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, na podstawie wyników po stępowania wyjaśniającego, a także podej muje decyzje w sprawach określonych w art. 178 ust. 3, art. 183 ust. 3 oraz w art. 188 ust.

3. Na decyzję przysługuje skarga do sądu administracyjnego.”, b) po ust. 1 dodaje ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, z za strzeżeniem ust. 1b. Po wszczęciu postę powania Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przekazuje sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 1b. W przypadku gdy sprawa dotyczy osób powołanych lub ustanowionych przez sąd, postępowanie wyjaśniające wszczy na się wyłącznie na skutek skargi złożonej przez sąd.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Postępowanie wyjaśniające dotyczące wy pełniania obowiązków, o których mowa w art. 175, art. 181 i art. 186, przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.”; 13

3) art. 195 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

5.

1. Postępowanie wyjaśniające wymie nione w art. 194 odbywa się z udzia łem osoby, w stosunku do której to czy się postępowanie. Nieusprawie dliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje postępowania. W przy padku trzykrotnej usprawiedliwionej nieobecności Komisja Odpowie dzialności Zawodowej przeprowa dza postępowanie, pomimo że oso ba, w stosunku do której ono się to czy, nie ustanowiła pełnomocnika w tym postępowaniu.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, mo że ustanowić obrońcę również spo śród rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nierucho mościami oraz zarządców nierucho mości albo zwraca się o wyznacze nie obrońcy z urzędu z listy utworzo nej spośród osób wskazanych przez organizacje zawodowe, prowadzo nej przez Prezesa Urzędu Mieszkal nictwa i Rozwoju Miast.”; 13

4) art. 196 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

6. Programy studiów podyplomowych, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 4, art. 182 ust. 1 pkt 4 i art. 187 ust. 1 pkt 4, uwzględniają minimalne wymo gi programowe ustalone przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.”; 13

5) po art. 196 dodaje się art. 196a w brzmieniu: „Art. 196a. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Roz woju Miast, w celu sprawdzenia do skonalenia kwalifikacji zawodowych, może żądać udokumentowania do skonalenia tych kwalifikacji.”; 13

6) art. 197 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

7. Minister właściwy do spraw budow nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, mając na względzie zapewnienie obiektywnego, rzetelne go i sprawnego sprawdzenia przygoto Dziennik Ustaw Nr 141 — 9844 — Poz. 1492 wania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieru chomości oraz zapewnienie obiektyw nej oceny skarg na działalność osób, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, a także uwzględniając rze czywiste koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i warunki odbywania prak tyk zawodowych w zakresie szaco wania nieruchomości, pośrednic twa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, re gulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumen towania odbycia praktyki zawodo wej, w tym wzór dziennika praktyk i koszt jego wydania,

2) sposób i tryb przeprowadzania po stępowania kwalifikacyjnego, spo sób ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Pań stwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej działania,

3) wzory świadectw uprawnień zawo dowych w zakresie szacowania nie ruchomości oraz licencji zawodo wych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i za rządzania nieruchomościami,

4) sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczoznawców majątko wych, pośredników w obrocie nie ruchomościami oraz zarządców nie ruchomości,

5) sposób postępowania przy wyda waniu duplikatów świadectw i licen cji zawodowych w przypadku ich utraty,

6) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obro cie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, sposób dokumento wania oraz kryteria oceny spełnie nia tego obowiązku,

7) sposób i tryb przeprowadzania kon troli, o której mowa w art. 193a,

8) sposób i tryb przeprowadzania po stępowania z tytułu odpowiedzial ności zawodowej, sposoby ustala nia i rodzaje kosztów tego postępo wania, organizację Państwowej Ko misji Odpowiedzialności Zawodo wej oraz regulamin jej działania, wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Odpowiedzial ności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustala nia.”; 13

7) art. 198 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

8.

1. Kto prowadzi:

1) bez uprawnień zawodowych działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, polegającą na określaniu warto ści nieruchomości, a także ma szyn i urządzeń trwale związa nych z nieruchomością,

2) bez licencji zawodowej działal ność zawodową w zakresie po średnictwa w obrocie nierucho mościami, polegającą na wyko nywaniu czynności zmierzają cych do zawarcia przez inne oso by umów, określonych w art. 180 ust. 1,

3) bez licencji zawodowej działal ność zawodową w zakresie zarzą dzania nieruchomościami, pole gającą na wykonywaniu czynno ści zmierzających do utrzymywa nia nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej prze znaczeniem, oraz do uzasadnio nego inwestowania w nierucho mość, a także innych czynności określonych w art. 185 ust. 1 — podlega karze aresztu, ogranicze nia wolności albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega przedsię biorca, który powierza wykonywa nie czynności, o których mowa w ust. 1, osobie nieposiadającej odpowiednio uprawnień lub licen cji zawodowych wymienionych w ust. 1.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, nastę puje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykro czenia.”; 13

8) w art. 200: a) w ust. 2 w pkt 4 przecinek na końcu zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 5, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Windykację należności, o których mowa w ust. 2 pkt 3, prowadzi właściwy organ.”; 13

9) po art. 207 dodaje się art. 207a w brzmieniu: „Art. 207a. Przepisy art. 207 ust. 1 i 1a, w zakre sie dotyczącym nieruchomości stano wiących własność Skarbu Państwa, stosuje się również do:

1) przedsiębiorstw państwowych po wstałych w wyniku podziału przed siębiorstwa państwowego istnieją cego w dniu 5 grudnia 1990 r., Dziennik Ustaw Nr 141 — 9845 — Poz. 1492

2) przedsiębiorstw państwowych po wstałych w wyniku połączenia przedsiębiorstw istniejących w dniu 5 grudnia 1990 r.,

3) spółek powstałych w wyniku ko mercjalizacji lub przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego istniejącego w dniu 5 grudnia 1990 r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w trybie przewi dzianym w przepisach o prywaty zacji przedsiębiorstw państwo wych — jeżeli w dniu 1 stycznia 2004 r. podmioty te były posiadaczami nie ruchomości, znajdujących się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu przed siębiorstw państwowych, o których mowa w pkt 1—3.”; 140) w art. 210 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Do użytkowania ustanowionego w drodze de cyzji przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące trwałego zarządu.”; 14

1) w art. 216 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Przepisy rozdziału 6 działu III stosuje się od powiednio do nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie:

1) art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o podziale nieruchomości na ob szarach miast i niektórych osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 240 oraz z 1957 r. Nr 39, poz. 172),

2) art. 9 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nierucho mości niezbędnych dla realizacji na rodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31),

3) ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospo darce gruntami i wywłaszczaniu nierucho mości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, z późn. zm.4)).”; 14

2) art. 228 otrzymuje brzmienie: „Art. 22

8. W zasobie nieruchomości Skarbu Pań stwa nie ewidencjonuje się nierucho mości, które na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o samo rządzie terytorialnym i ustawę o pra cownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.5)) stały się, z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. własnością gmin, lecz co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje potwierdzające nabycie własności.”; 14

3) po art. 229 dodaje się art. 229a w brzmieniu: „Art. 229a. Przepis art. 229 stosuje się, jeżeli na nieruchomości został zrealizowany inny cel niż określony w decyzji o wy właszczeniu, który w dniu wydania tej decyzji mógł stanowić podstawę wy właszczenia.”; 14

4) w art. 231 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 175, 176, 178, 194 i 195.”. Art.

2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 1)*) 2)*) 3)*) 4)*) 5)*) 6)*) 7)*)

8) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: „Art. 24a.

1. Starosta może zarządzić przeprowa dzenie modernizacji ewidencji grun tów i budynków na obszarze poszcze gólnych obrębów ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiado mości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z moder nizacją ewidencji gruntów i budyn ków. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9846 — Poz. 1492 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, Nr 54, poz. 348 i Nr 68, poz. 435. ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76. *) Pominięto jako niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do wy roku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03 (M. P. Nr 15, poz. 247).

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzi bie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartogra ficznego podlega, na okres 15 dni ro boczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jedno stek organizacyjnych nieposiadają cych osobowości prawnej, w siedzi bie starostwa powiatowego.

5. Starosta informuje o terminie i miej scu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej in formacji na tablicy ogłoszeń w siedzi bie starostwa powiatowego i właści wego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu kra jowym.

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnie nia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geode zyjnych, kartograficznych lub taksa cyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, roz strzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich roz patrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo -kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Infor mację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym wojewódz twa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficz nym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu za rzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 1

1. Do czasu ostatecznego zakończenia po stępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-karto graficznym nie są wiążące. 1

2. Zarzuty zgłoszone po terminie okre ślonym w ust. 9 traktuje się jak wnio ski o zmianę danych objętych ewi dencją gruntów i budynków.”; 9)*)

10) *) 11)*) 12)*) 13)*) Art.

3. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial nym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.7)) dodaje się art. 17a w brzmieniu: „Art. 17a.

1. Gminy są zobowiązane do przekazywa nia wojewodom spisów inwentaryzacyj nych nieruchomości, które stały się wła snością gmin z mocy prawa na podsta wie art. 5 ust. 1 i 2.

2. Termin przekazywania, o którym mowa w ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2005 r.

3. W stosunku do nieruchomości, o któ rych mowa w ust. 1, nieobjętych spisa mi przekazanymi do dnia 31 grudnia 2005 r., wojewoda wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieru chomości. Przepisy art. 18 i 20 stosuje się odpowiednio.”. Art.

4. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.8)) w art. 40a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieru chomościami.”. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9847 — Poz. 1492 ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Nr 93, poz. 894. Art.

5. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wła sności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 90

3) wprowa dza się następujące zmiany:

1) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a.

1. Przy oddawaniu w użytkowanie wie czyste ułamkowej części gruntu, jako prawa związanego z odrębną własno ścią lokali, stosuje się następujące za sady:

1) nie oddaje się gruntu we współużyt kowanie wieczyste, jeżeli stanowi on przedmiot współwłasności zwią zanej z własnością uprzednio wyod rębnionych lokali,

2) nie sprzedaje się udziału we współ własności gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współużytkowa nia wieczystego związanego z wła snością uprzednio wyodrębnionych lokali,

3) ustala się jeden termin trwania pra wa użytkowania wieczystego w od niesieniu do wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym, niezależnie od daty wyodrębnienia lokalu, z którym jest związany udział w tym prawie.

2. Jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytko wania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właści ciele wyodrębnionych lokali mogą żą dać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udzia łów we współużytkowaniu wieczy stym tej działki. Z żądaniem takim mo że wystąpić także właściwy organ. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność loka li, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie zbędnej do korzystania z niego, współ właściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.

2. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyod rębniono własność lokalu, współwłaści ciele mogą dokonać podziału tej nieru chomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych.

3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.”. Art.

6. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33a w ust. 1 po wyrazie „gospodarki” skre śla się wyrazy „przestrzennej i”;

2) w art. 33b uchyla się pkt 3;

3) w art. 33c: a) w pkt 1 po wyrazach „dotyczących gospodarki” skreśla się wyrazy „przestrzennej i”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego oraz licencje zawodowe w dziedzinie pośrednictwa w ob rocie nieruchomościami i zarządzania nieru chomościami oraz przeprowadza kontrolę działalności w tych dziedzinach,”, c) w pkt 5 po wyrazie „gospodarki” skreśla się wy razy „przestrzennej i”. Art.

7. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo rządach zawodowych architektów, inżynierów budow nictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.

10) ) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Okręgowa rada izby urbanistów zawiadamia w terminie 30 dni ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz kaniowej o każdej uchwale o wpisie na listę człon ków izby albo o odmowie wpisu.

2. Wpis na listę członków izby uważa się za dokona ny, jeżeli minister właściwy do spraw budownic twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od otrzymania uchwały wraz z aktami osobowymi wpisanego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.”. Art.

8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasa dach zbywania mieszkań będących własnością przed siębiorstw państwowych, niektórych spółek handlo wych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących wła snością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 111

8) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 141 — 9848 — Poz. 1492 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864. „2a. Po otrzymaniu wniosku organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek.”. Art.

9. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmia nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych or ganów administracji rządowej i jednostek im podpo rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. zm.11)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1: a) uchyla się pkt 4, b)*)

2) w art. 2 uchyla się ust. 1;

3) w art. 10: a) uchyla się pkt 4, b)*)

4) uchyla się art. 14;

5) uchyla się art. 33;

6) uchyla się art. 35;

7) w art. 46 uchyla się pkt 1 i 4;

8) w art. 52 uchyla się pkt 2;

9) uchyla się art. 54;

10) w art. 63 uchyla się pkt 3; 11)*) 1

2) w art. 81 uchyla się pkt 7. Art.

10. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o plano waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 4

1) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organy, o których mowa w art. 11 pkt 6 i 7 oraz art. 17 pkt 7, w zakresie swojej właściwości rze czowej lub miejscowej, uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo pro jekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

2) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”;

3) w art. 36 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miej scowego albo jego zmianą, wartość nierucho mości uległa obniżeniu, a właściciel albo użyt kownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równe go obniżeniu wartości nieruchomości.

4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miej scowego albo jego zmianą wartość nierucho mości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, bur mistrz albo prezydent miasta pobiera jednora zową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem wła snym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomo ści.”;

4) w art. 37: a) uchyla się ust. 2, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporzą dzenia umowy, której przedmiotem jest zby cie nieruchomości, w formie aktu notarial nego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wy pis z tego aktu.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieru chomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejsco wego, przed jej zbyciem może żądać od wój ta, burmistrza albo prezydenta miasta usta lenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.”, d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „1

1. W odniesieniu do zasad określania warto ści nieruchomości oraz zasad określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w od niesieniu do osób uprawnionych do okre ślania tych wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy o gospodarce nieru chomościami.”;

5) w art. 39 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;”;

6) w art. 50: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowa na na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decy Dziennik Ustaw Nr 141 — 9849 — Poz. 1492 ——————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594. zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu blicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowied nio.”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) polegające na remoncie, montażu lub prze budowie, jeżeli nie powodują zmiany spo sobu zagospodarowania terenu i użytkowa nia obiektu budowlanego oraz nie zmienia ją jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagają cych przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środo wisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo”, c) uchyla się ust. 3;

7) w art. 53: a) w ust. 4: — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospo darce nieruchomościami;”, — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) właściwym zarządcą drogi — w odniesie niu do obszarów przyległych do pasa drogowego;”, — po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „

10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządo wych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 — w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.”, b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu blicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na objętym wnioskiem terenie zadań rzą dowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia po stępowania administracyjnego nie uchwa lono miejscowego planu albo nie ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję wyda je się pomimo braku tego uzgodnienia.”;

8) w art. 60 uchyla się ust. 2;

9) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3—5a, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubez pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fun duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie li Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225 i Nr 96, poz. 95

9) uchyla się art. 149. Art. 1

2.

1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ni niejszej ustawy posiadały uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości lub licencje za wodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nierucho mościami, mogą prowadzić działalność w tym zakre sie bez spełnienia warunków, o których mowa odpo wiednio w art. 174 ust. 7 i 8 oraz w art. 180 ust. 7 i 8 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Podmioty, o których mowa w art. 189 ustawy wymienionej w art. 1, mogą do dnia 31 grudnia 2005 r. prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami bez spełnienia warunku określone go w tym przepisie. Art. 1

3.

1. Osoby z wykształceniem wyższym, któ re przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęły stu dia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, mogą ubiegać się po ich ukończeniu o nadanie upraw nień zawodowych w zakresie szacowania nierucho mości, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1.

2. Osoby z wykształceniem średnim mogą do dnia 31 grudnia 2005 r. ubiegać się o nadanie licencji zawo dowych odpowiednio w zakresie pośrednictwa w ob rocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomo ściami, pod warunkiem ukończenia kursu specjali stycznego, którego program został uzgodniony z Pre zesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, odby cia praktyki zawodowej oraz przejścia z wynikiem po zytywnym postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 191 ustawy wymienionej w art. 1. Art. 1

4. Uprawnienie, o którym mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ustawy wymienionej w art. 1, wygasa, jeże li żądanie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze umowy nie zostanie zgłoszone do dnia 31 grudnia 2005 r. Art. 1

5. Przepis art. 229a ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się również do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

6.

1. Osobom, które przed dniem 31 grudnia 2001 r. prowadziły bez licencji zawodowej działalność Dziennik Ustaw Nr 141 — 9850 — Poz. 1492 zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieru chomościami lub zarządzania nieruchomościami, zali cza się tę działalność na poczet praktyki zawodowej.

2. Zaliczenia działalności, o której mowa w ust. 1, na poczet praktyki zawodowej dokonuje Państwowa Komisja Kwalifikacyjna na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie licencji złożony przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

7.

1. Komisja kwalifikacyjna do spraw upraw nień zawodowych, powołana przez Głównego Geode tę Kraju, na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, przed dniem 30 grudnia 2003 r., prowadzi po stępowania kwalifikacyjne do czasu powołania komi sji, na podstawie przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Sprawy o nadanie uprawnień zawodowych wszczęte przed dniem 30 grudnia 2003 r., na podsta wie przepisów ustawy zmienianej w art. 2, kontynu owane są przed ministrem właściwym do spraw bu downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio wej, a czynności dokonane przed tym dniem są sku teczne. Art. 1

8. Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomościami nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. Art. 19.**) Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej podpisuję ustawę z pominięciem przepisów uznanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. (M. P. Nr 15, poz. 24

7) za niezgodne z Konstytucją oraz z nowym brzmieniem art. 19 stosow nie do tego wyroku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 141 — 9851 — Poz. 1492 ——————— **) Treść przepisu ustalona stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03 (M.P. Nr 15, poz. 247).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-21
Data wydania: 2003-11-28
Data wejścia w życie: 2004-09-22
Data obowiązywania: 2004-09-22
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1492