Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1493

1493 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o miarach Art.

1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.1)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 2;

2) art. 2a otrzymuje brzmienie: „Art. 2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, dopuszcza się do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w art. 4: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) wymagania — wymagania techniczne i me trologiczne, które powinien spełniać przy rząd pomiarowy,”, b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) badanie typu — zespół czynności mają cych na celu wykazanie, czy przyrząd po miarowy danego typu spełnia wymagania, i stanowiących podstawę zatwierdzenia ty pu,”, c) uchyla się pkt 11, d) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: „1

2) zatwierdzenie typu — potwierdzenie, w drodze decyzji, że typ przyrządu pomia rowego spełnia wymagania, 1

3) legalizacja — zespół czynności obejmują cych sprawdzenie, stwierdzenie i poświad czenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania,”, e) dodaje się pkt 18—20 w brzmieniu: „1

8) wzorcowanie zbiorników statków — zespół czynności mających na celu określenie po jemności zbiorników statków żeglugi śród lądowej i przybrzeżnej, 1

9) znak zatwierdzenia typu — znak umiesz czany na przyrządzie pomiarowym, po świadczający jego zgodność z zatwierdzo nym typem,

20) dowód legalizacji — świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przy ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465 i Nr 93, poz. 896. rządzie pomiarowym, poświadczające do konanie legalizacji.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Legalnymi jednostkami miar są:

1) jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI),

2) jednostki nienależące do Międzyna rodowego Układu Jednostek Miar (SI), dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) dziesiętne podwielokrotności i wielo krotności jednostek, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) legalne jednostki miar nienależące do Międzynarodowego Układu Jedno stek Miar (SI), które mogą być stoso wane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nazwy, definicje i oznaczenia legal nych jednostek miar,

3) przedrostki i ich oznaczenia przezna czone do tworzenia dziesiętnych pod wielokrotności i wielokrotności legal nych jednostek miar,

4) zasady pisowni oznaczeń legalnych jednostek miar — przy uwzględnieniu zobowiązań wy nikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.”;

5) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a.

1. W celu zapewnienia przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych or gany administracji miar mogą, na wniosek zainteresowanych podmio tów, wykonywać wzorcowanie przy rządów pomiarowych.

2. Wzorcowanie, na wniosek zaintereso wanego podmiotu, może dodatkowo obejmować stwierdzenie zgodności przyrządu pomiarowego ze wskazany mi przez ten podmiot wymaganiami lub specyfikacjami.

3. Wynik wzorcowania, pozwalający na przypisanie wskazaniom przyrządu po miarowego odpowiednich wartości wielkości mierzonej lub na wyznacze nie poprawek tych wskazań oraz błę dów, jest poświadczany przez organ administracji miar w świadectwie wzorcowania.”;

6) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art.

8.

1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

1) w ochronie zdrowia, życia i środowi ska,

2) w ochronie bezpieczeństwa i porząd ku publicznego,

3) w ochronie praw konsumenta,

4) przy pobieraniu opłat, podatków i in nych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podob nych należności i świadczeń,

5) przy dokonywaniu kontroli celnej,

6) w obrocie — i są określone w przepisach wyda nych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

2. Prawna kontrola metrologiczna przy rządów pomiarowych jest wykonywa na przez:

1) zatwierdzenie typu przyrządu pomia rowego na podstawie badania typu — przed wprowadzeniem typu przy rządu pomiarowego do obrotu lub

2) legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową — przed wprowadze niem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytko wania, a także

3) legalizację ponowną — w stosunku do przyrządów pomiarowych wpro wadzonych do obrotu lub użytkowa nia.

3. Legalizacja jednostkowa jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstru owanego dla określonego, szczególne go zastosowania.

4. Legalizacja ponowna obejmuje legali zację przyrządu pomiarowego:

1) w związku z upływem okresu ważno ści legalizacji pierwotnej lub po przedniej legalizacji ponownej,

2) w związku z jego instalacją w miej scu użytkowania przed upływem okresu ważności legalizacji pierwot nej, jeżeli sprawdzenie zgodności z wymaganiami powinno być wyko nane przed i po zainstalowaniu tego przyrządu w miejscu użytkowania,

3) po jego naprawie,

4) w związku z utratą ważności legaliza cji z przyczyn, o których mowa w art. 8n ust. 4. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9852 — Poz. 1493

5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu po miarowego może obejmować:

1) zatwierdzenie typu i legalizację pier wotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację ponowną,

2) zatwierdzenie typu i legalizację pier wotną albo legalizację jednostkową,

3) wyłącznie zatwierdzenie typu,

4) legalizację pierwotną albo legaliza cję jednostkową i legalizację ponow ną.

6. Minister właściwy do spraw gospodar ki określi, w drodze rozporządzenia, ro dzaje przyrządów pomiarowych podle gających prawnej kontroli metrologicz nej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów, mając na względzie niezbędność, z punktu wi dzenia obszarów zastosowań, objęcia określonych przyrządów pomiarowych prawną kontrolą metrologiczną, zakres ilościowy tych zastosowań, dziedziny pomiarowe, w których są one stosowa ne, oraz zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.”;

7) po art. 8 dodaje się art. 8a—8n w brzmieniu: „Art. 8a.

1. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytko wania oraz użytkowane tylko wów czas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.

2. Za równoważne zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej Prezes Główne go Urzędu Miar, zwany dalej „Preze sem”, może uznać, w drodze decyzji, odpowiednie dokumenty potwierdza jące dokonanie prawnej kontroli me trologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne. Art. 8b.

1. Prawna kontrola metrologiczna przy rządów pomiarowych jest wykonywa na przez organy administracji miar oraz, w zakresie udzielonych upoważ nień, przez upoważnione podmioty.

2. Postępowania w sprawach zatwierdze nia typu przyrządów pomiarowych prowadzi Prezes.

3. Legalizacji przyrządów pomiarowych dokonują:

1) Prezes — w zakresie legalizacji jed nostkowej,

2) Prezes i organy administracji miar, o których mowa w art. 10 pkt 2 — w zakresie legalizacji pierwotnej przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia ty pu,

3) organy administracji miar oraz pod mioty upoważnione do przeprowa dzania legalizacji pierwotnej określo nych rodzajów przyrządów pomiaro wych — w zakresie legalizacji pier wotnej przyrządów pomiarowych, których typ jest zatwierdzony,

4) organy administracji miar oraz pod mioty upoważnione do przeprowa dzania legalizacji ponownej określo nych rodzajów przyrządów pomiaro wych — w zakresie legalizacji po nownej. Art. 8c. Prawna kontrola metrologiczna przyrzą dów pomiarowych może być przeprowa dzana w:

1) siedzibie organu administracji miar,

2) punkcie legalizacyjnym,

3) miejscu zainstalowania lub użytkowa nia przyrządu pomiarowego, jeżeli wynika to z wymagań,

4) miejscu wykonywania legalizacji pier wotnej lub legalizacji ponownej przez podmiot, któremu Prezes udzielił upo ważnienia do wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej. Art. 8d.

1. Z wnioskiem o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego może wystą pić producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

2. Do wniosku o zatwierdzenie typu dołą cza się dokumentację niezbędną do przeprowadzenia badania typu, a w szczególności dokumentację tech niczno-konstrukcyjną typu przyrządu pomiarowego oraz przynajmniej jeden egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać za twierdzony, albo wskazuje się we wnio sku miejsce zainstalowania tego eg zemplarza, jeżeli wynika to z wymagań. Art. 8e.

1. Jeżeli dane zawarte we wniosku o za twierdzenie typu nie są kompletne lub nie zostały do niego dołączone wyma gane dokumenty, Prezes wzywa wnio skodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, wniosek pozosta wia się bez rozpatrzenia. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9853 — Poz. 1493 Art. 8f.

1. Jeżeli wniosek o zatwierdzenie typu jest kompletny, przeprowadza się ba danie typu przyrządu pomiarowego.

2. Badanie typu przyrządu pomiarowego:

1) obejmuje analizę dokumentów i ba danie charakterystyk technicznych oraz metrologicznych określonej liczby egzemplarzy reprezentują cych typ przyrządu pomiarowego albo

2) może być ograniczone do analizy przedłożonych dokumentów, jeżeli wnioskodawca przedstawił protoko ły z wynikami badań, przeprowa dzonych przez kompetentne instytu cje metrologiczne lub laboratoria, wykazującymi, że typ przyrządu po miarowego spełnia wymagania.

3. W wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes może wydać odpowiednio decyzję:

1) zatwierdzenia typu,

2) zatwierdzenia typu z ograniczenia mi, w szczególności co do: liczby przyrządów pomiarowych, które mogą być wprowadzone do obrotu, zobowiązania wnioskodawcy do in formowania organów administracji miar o miejscu zainstalowania przy rządów lub ograniczenia zakresu ich zastosowania, w przypadku gdy w danym typie przyrządów pomia rowych zostały wprowadzone nowe rozwiązania techniczne, które nie zostały przewidziane w wymaga niach,

3) odmawiającą zatwierdzenia typu, gdy przyrząd pomiarowy nie speł nia wymagań.

4. Na wniosek producenta lub jego upo ważnionego przedstawiciela, Prezes może zmienić wydaną decyzję zatwier dzenia typu, w szczególności w przy padku modyfikacji przyrządu pomiaro wego lub wprowadzenia do niego no wych elementów, jeżeli mają one lub mogą mieć wpływ na wyniki pomia rów, warunki właściwego stosowania lub warunki techniczne użytkowania tych przyrządów, po ponownym prze prowadzeniu w niezbędnym zakresie badania typu.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Prezes:

1) nadaje znak zatwierdzenia typu, je żeli przyrząd pomiarowy podlega wyłącznie zatwierdzeniu typu,

2) może nadać znak zatwierdzenia ty pu, jeżeli przyrząd pomiarowy pod lega zatwierdzeniu typu i legalizacji,

3) może określić miejsca umieszczania cech legalizacji oraz cech zabezpie czających na przyrządach pomiaro wych zgodnych z zatwierdzonym ty pem.

6. Jeżeli jest to niezbędne dla scharakte ryzowania i identyfikacji typu przyrzą du pomiarowego oraz objaśnienia je go działania, do decyzji mogą być do łączone opisy, rysunki, wykresy lub fo tografie. Art. 8g.

1. Prezes, w drodze decyzji, cofa zatwier dzenie typu, jeżeli przyrządy pomiaro we wykonane zgodnie z zatwierdzo nym typem posiadają jednak wady, utrudniające ich zamierzone użytko wanie.

2. Prezes może cofnąć zatwierdzenie typu w przypadku stwierdzenia, że:

1) przyrządy pomiarowe wprowadzo ne do obrotu lub użytkowania są niezgodne z zatwierdzonym typem lub nie spełniają wymagań,

2) ograniczenia określone w decyzji za twierdzenia typu nie są przestrzega ne. Art. 8h.

1. Okres ważności zatwierdzenia typu wynosi dziesięć lat, o ile przepisy od rębne nie stanowią inaczej.

2. Okres ważności na wniosek producen ta lub jego upoważnionego przedsta wiciela może być przedłużany o kolej ne okresy dziesięcioletnie.

3. Okres ważności zatwierdzenia typu z ograniczeniami nie może przekra czać 2 lat i może być przedłużony nie więcej niż o 3 lata.

4. Okres ważności nie może być przedłu żony, jeżeli nastąpiła zmiana wyma gań, a decyzja zatwierdzenia typu nie mogłaby być wydana na podstawie zmienionych przepisów.

5. W przypadku gdy okres ważności nie zostanie przedłużony, zatwierdzenie typu uznaje się za ważne w odniesie niu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania. Art. 8i. Producent na wszystkich przyrządach po miarowych podlegających:

1) wyłącznie zatwierdzeniu typu — umieszcza nadany znak zatwierdzenia typu, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9854 — Poz. 1493

2) zatwierdzeniu typu i legalizacji — może umieścić znak zatwierdzenia typu, jeże li został nadany. Art. 8j.

1. Legalizacja pierwotna albo legalizacja jednostkowa przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:

1) producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

2) importera.

2. Do wniosku o legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego niepodlegają cego zatwierdzeniu typu oraz do wnio sku o legalizację jednostkową dołącza się dokumentację techniczno-konstruk cyjną przyrządu pomiarowego. Art. 8k. Legalizacja ponowna przyrządu pomiaro wego jest dokonywana na wniosek:

1) użytkownika,

2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego. Art. 8l. Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają dokonania lega lizacji, jeżeli:

1) typ zgłoszonego przyrządu pomiaro wego, podlegającego zatwierdzeniu typu, nie jest zatwierdzony,

2) przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia,

3) czynności związane z legalizacją mają być wykonywane w miejscu, o którym mowa w art. 8c pkt 3, a wnioskodawca nie zapewnił właściwych warunków do ich wykonania. Art. 8m.

1. Organ administracji miar oraz pod miot upoważniony przeprowadzają podczas legalizacji sprawdzenie przy rządu pomiarowego pod względem zgodności z wymaganiami.

2. Podczas legalizacji pierwotnej spraw dzenie obejmuje:

1) zgodność konstrukcji, wykonania, materiałów i charakterystyk me trologicznych z zatwierdzonym ty pem lub wymaganiami,

2) wymagane oznaczenia i znaki,

3) zgodność konstrukcji z dokumen tacją techniczno-konstrukcyjną, je żeli zatwierdzenie typu nie jest wy magane.

3. Podczas legalizacji jednostkowej sprawdzenie obejmuje:

1) analizę dokumentów i badanie charakterystyk technicznych oraz metrologicznych przyrządu albo

2) analizę dokumentów, jeżeli wnio skodawca przedstawił protokoły z wynikami badań przeprowadzo nych przez właściwe instytucje metrologiczne lub upoważnione laboratoria, wykazującymi, że przyrząd pomiarowy spełnia wy magania.

4. Podczas legalizacji ponownej spraw dzenie obejmuje:

1) oględziny przyrządu, w celu stwier dzenia czy przyrząd pomiarowy nie jest uszkodzony i czy istnieją wy magane oznaczenia i znaki,

2) zgodność charakterystyk metrolo gicznych z wymaganiami.

5. Legalizacja pierwotna jednorodnej partii przyrządów pomiarowych mo że być wykonana jako sprawdzenie każdego egzemplarza przyrządu po miarowego albo z zastosowaniem metody statystycznej. Art. 8n.

1. W przypadku stwierdzenia na podsta wie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania, organ administracji miar lub podmiot upo ważniony poświadczają dowodem le galizacji dokonanie legalizacji oraz za bezpieczają, jeżeli jest to niezbędne, określone elementy przyrządu pomia rowego przed dostępem osób nie uprawnionych za pomocą cech zabez pieczających.

2. Legalizacja jest ważna przez czas okre ślony.

3. Jeżeli przyrząd pomiarowy podlega tylko zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej albo legalizacji jednostko wej, legalizacja jest ważna przez czas nieokreślony.

4. Legalizacja traci ważność w przypadku:

1) stwierdzenia, że przyrząd pomiaro wy przestał spełniać wymagania,

2) uszkodzenia przyrządu pomiarowe go,

3) uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczają cej,

4) zmiany miejsca instalacji lub użyt kowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykona na.”;

8) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: Dziennik Ustaw Nr 141 — 9855 — Poz. 1493

1) tryb zgłaszania przyrządów pomiaro wych do prawnej kontroli metrologicz nej, a w szczególności dane, jakie powi nien zawierać wniosek o jej przeprowa dzenie, oraz rodzaje dokumentów dołą czanych do wniosku, w tym zakres doku mentacji techniczno-konstrukcyjnej, a także przypadki, kiedy do wniosku o za twierdzenie typu powinna być dołączona większa liczba egzemplarzy reprezentu jących typ przyrządu pomiarowego,

2) szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, w tym przypadki, kiedy legalizacja pierwotna może być dokonywana za pomocą me tody statystycznej i sposób jej dokony wania,

3) dowody legalizacji wydawane dla okre ślonych rodzajów przyrządów pomiaro wych,

4) okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, uwzględniając w szczególności warunki użytkowania tych przyrządów i przewi dywane obszary ich zastosowań,

5) wzory: a) decyzji zatwierdzenia typu i świa dectw legalizacji, mając na względzie konieczność zamieszczenia niezbęd nych informacji w tych dokumentach, b) znaków zatwierdzenia typu, cech le galizacji i cech zabezpieczających, ustalając ich kształt i wymiary,

6) wartości podstawowych stałych fizycz nych i liczbowe dane odniesienia dla właściwości określonych substancji i materiałów wykorzystywanych przy wykonywaniu prawnej kontroli metrolo gicznej określonych rodzajów przyrzą dów pomiarowych — przy uwzględnieniu zobowiązań wyni kających z wiążących Rzeczpospolitą Pol ską umów międzynarodowych.”;

9) po art. 9 dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu: „Art. 9a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzeń, dla po szczególnych rodzajów lub grup przyrzą dów pomiarowych:

1) wymagania, którym powinny odpo wiadać przyrządy pomiarowe podlega jące prawnej kontroli metrologicznej w zakresie konstrukcji, wykonania, materiałów oraz charakterystyk metro logicznych, a także, jeżeli jest to nie zbędne, w zakresie warunków właści wego stosowania tych przyrządów oraz miejsc umieszczania na nich cech legalizacji i zabezpieczających,

2) szczegółowy zakres badań i spraw dzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej, a także, jeżeli jest to niezbędne, sposoby i metody ich przeprowadzania,

3) zakres informacji, jakie powinna za wierać instrukcja obsługi, oraz dodat kowe dokumenty poświadczające cha rakterystyki metrologiczne przyrządu pomiarowego, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu po miarowego — przy uwzględnieniu przeznaczenia przyrządów pomiarowych oraz zobowią zań wynikających z wiążących Rzeczpo spolitą Polską umów międzynarodo wych. Art. 9b.

1. Organy administracji miar, na wniosek zainteresowanych podmiotów, wyko nują wzorcowanie zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej.

2. Wykonanie wzorcowania organ admi nistracji miar poświadcza przez wyda nie świadectwa wzorcowania i nałoże nie cech zabezpieczających, o których mowa w art. 8n ust. 1, na określone elementy zbiornika.

3. Okres ważności świadectwa wzorco wania i cech zabezpieczających wynosi 12 lat.

4. Âwiadectwo wzorcowania i cechy za bezpieczające tracą ważność w przy padku zniekształcenia zbiornika, jego naprawy lub zmiany konstrukcji w spo sób powodujący zmianę jego charakte rystyki pomiarowej.

5. Minister właściwy do spraw gospodar ki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wzorcowania zbiorników statków i dokumentowania jego wyników, warunki wydawania świadectw wzorcowania i nakładania cech zabezpieczających, a także wzór świadectwa wzorcowania, przy uwzględnieniu zobowiązań wynikają cych z wiążących Rzeczpospolitą Pol ską umów międzynarodowych.”;

10) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) Prezes Głównego Urzędu Miar, będący central nym organem administracji rządowej,”; 1

1) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

2.

1. Prezesa powołuje Prezes Rady Mini strów, na wniosek ministra właściwe go do spraw gospodarki, na okres 6 lat. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9856 — Poz. 1493

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Pre zesa przed upływem kadencji w przy padku:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków na skutek choroby, po twierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) rażącego naruszenia obowiązków wynikających z ustawy.

3. Wiceprezesów Urzędu powołuje i od wołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa.

4. Dyrektorów powołuje i odwołuje Pre zes.

5. Naczelników powołuje i odwołuje Pre zes na wniosek właściwego dyrektora.

6. Prezes sprawuje nadzór i kontrolę pra widłowości wykonywania przez dyrek torów i naczelników zadań należących do ich zakresu działania.”; 1

2) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

4.

1. Organizację Urzędu określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządze nia, który podlega ogłoszeniu w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol skiej „Monitor Polski”.

2. Organizację okręgowych urzędów miar określają regulaminy nadane przez Prezesa, w drodze zarządzenia, przy uwzględnieniu potrzeb gospodar ki i możliwości technicznych tych urzę dów.

3. Organizację obwodowych urzędów miar określają regulaminy nadane przez Prezesa w drodze zarządzenia, na wniosek dyrektorów, przy uwzględnie niu potrzeb gospodarki i możliwości technicznych tych urzędów.”; 1

3) w art. 16 pkt 9—11 otrzymują brzmienie: „

9) udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upoważ nień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,

10) wydawanie, odmowa wydania i cofanie, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych ro dzajów przyrządów pomiarowych, 1

1) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o któ rych mowa w pkt 9 i 10, w zakresie działalno ści wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń,”; 1

4) po art. 16 dodaje się art. 16a—16g w brzmieniu: „Art. 16a.

1. Prezes może udzielić zainteresowane mu podmiotowi upoważnienia do wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych. Do wniosku o udzielenie upoważnie nia należy dołączyć dokumenty po twierdzające spełnianie warunków do wydania upoważnienia.

2. Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia powinien:

1) dysponować personelem posiada jącym wiedzę techniczną niezbęd ną do dokonywania legalizacji ro dzajów przyrządów pomiarowych objętych wnioskiem,

2) dysponować wyposażeniem tech nicznym niezbędnym do wykony wania legalizacji danego rodzaju przyrządów pomiarowych,

3) być niezależny i bezstronny w sto sunku do podmiotów występują cych z wnioskiem o legalizację.

3. Upoważniony podmiot powinien pro wadzić dokumentację czynności wy konywanych w ramach legalizacji.

4. Prezes wydaje upoważnienie do lega lizacji pierwotnej lub legalizacji po nownej po sprawdzeniu, czy zaintere sowany podmiot spełnia warunki do wydania upoważnienia.

5. Upoważnienie do legalizacji pierwot nej lub legalizacji ponownej wydaje się na okres 36 miesięcy, przy czym okres jego ważności, na wniosek za interesowanego podmiotu, może być przedłużany o kolejne okresy 36-mie sięczne po kontrolnym sprawdzeniu spełniania warunków do wydania upoważnienia.

6. Prezes może cofnąć udzielone upo ważnienie przed upływem jego waż ności, jeżeli w wyniku kontroli upo ważnionego podmiotu stwierdza się, że podmiot przestał spełniać warunki wydania upoważnienia lub przy do konywaniu legalizacji nie przestrzega obowiązujących przepisów. Art. 16b. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje przyrządów pomiarowych, dla których mogą być wydawane upoważnienia do legalizacji pierwot nej lub legalizacji ponownej, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9857 — Poz. 1493

2) tryb wydawania i przedłużania upo ważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej, w tym dane, ja kie powinien zawierać wniosek o wy danie lub przedłużenie upoważnie nia, oraz rodzaje dokumentów, jakie powinny być dołączone do wniosku,

3) szczegółowe warunki wydawania upoważnień, w tym sposób potwier dzania posiadania odpowiedniej wie dzy przez personel i zakres podsta wowego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania legali zacji danych rodzajów przyrządów pomiarowych,

4) zakres i sposób dokumentowania przez podmioty upoważnione wyko nywanych czynności podczas legali zacji — mając na względzie zakres i rodzaj powierzanych czynności, konieczność ewidencjonowania niezbędnych danych o przyrządzie pomiarowym i wykony wanych czynnościach oraz zobowiąza nia wynikające z wiążących Rzeczpo spolitą Polską umów międzynarodo wych. Art. 16c.

1. Wykonywanie działalności gospodar czej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po na prawie określonych rodzajów przy rządów pomiarowych, jeżeli to wyni ka z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywa nie tej działalności, zwanego dalej „zezwoleniem”.

2. Organem właściwym w sprawach ze zwoleń jest Prezes.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o wy danie zezwolenia powinien:

1) dysponować personelem posiada jącym wiedzę techniczną niezbęd ną do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrzą dów pomiarowych,

2) dysponować wyposażeniem tech nicznym niezbędnym do wykony wania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiaro wych,

3) być niezależny i bezstronny w sto sunku do podmiotów, na rzecz któ rych świadczy usługi.

4. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

2) numer REGON i numer identyfika cji podatkowej,

3) wskazanie rodzaju przyrządów po miarowych co do których mają być wykonywane instalacje lub napra wy oraz sprawdzanie,

4) wskazanie miejsca świadczenia usług,

5) określenie zakresu świadczonych usług.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 3. Art. 16d.

1. Zezwolenie wydaje się na czas okre ślony, nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy.

2. W zezwoleniu:

1) określa się: a) uprawnionego przedsiębiorcę oraz jego siedzibę i adres, b) rodzaje przyrządów pomiaro wych oraz zakres usług obję tych zezwoleniem, c) miejsce świadczenia usług, d) okres jego ważności,

2) nadaje się specjalną cechę, którą upoważniony przedsiębiorca umieszcza na zainstalowanym lub naprawionym oraz sprawdzonym przyrządzie pomiarowym w celu potwierdzenia wykonania tych czynności.

3. Zezwolenie może zawierać dodatko wo inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji przedsię biorcy i wykonywanych przez niego usług w zakresie napraw lub instala cji oraz sprawdzania.

4. Przedsiębiorca posiadający zezwole nie powinien prowadzić dokumenta cję i ewidencję wykonywanych czyn ności przy naprawach, instalacji i sprawdzaniu przyrządów pomiaro wych.

5. Minister właściwy do spraw gospo darki określi, w drodze rozporządze nia:

1) wzór wniosku o wydanie zezwole nia na wykonywanie działalności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów po miarowych, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9858 — Poz. 1493

2) rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku,

3) zakres podstawowego wyposaże nia technicznego niezbędnego do wykonywania instalacji lub na praw, sprawdzania przyrządów po miarowych oraz sposób potwier dzania posiadania odpowiedniej wiedzy przez personel,

4) okresy, w jakich są wykonywane sprawdzenia tych przyrządów po miarowych,

5) sposób dokumentowania i prowa dzenia ewidencji wykonywanych czynności przy instalacji i napra wach przyrządów pomiarowych,

6) wzór specjalnej cechy nadawanej przedsiębiorcy, ustalając jej kształt i wymiary — przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpo spolitą Polską umów międzynarodo wych.

6. Informacje o udzielonych i cofnię tych zezwoleniach są ogłaszane przez Prezesa, w drodze obwieszcze nia, w Dzienniku Urzędowym Głów nego Urzędu Miar co najmniej raz w roku. Art. 16e. Prezes odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia nie spełnia warunków określonych w art. 16c ust. 4 lub

2) nie są dołączone do niego wymaga ne dokumenty, lub

3) przedsiębiorca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 16c ust. 3. Art. 16f. Prezes cofa zezwolenie, jeżeli:

1) przedsiębiorca przestał spełniać wa runki określone w art. 16c ust. 3,

2) wydano prawomocne orzeczenie za kazujące przedsiębiorcy wykonywa nie działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

3) podjęto decyzję o likwidacji lub ogło szono upadłość przedsiębiorcy,

4) przedsiębiorca nie usunął w wyzna czonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepi sami prawa,

5) przedsiębiorca stosuje przyrządy po miarowe nieposiadające dowodów prawnej kontroli metrologicznej. Art. 16g.

1. Organy administracji miar są upraw nione do przeprowadzania kontroli podmiotów i przedsiębiorców, o któ rych mowa w art. 16a i art. 16c, w za kresie spełniania warunków niezbęd nych do wykonywania udzielonych upoważnień i zezwoleń oraz prze strzegania przepisów ustawy.

2. Do kontroli upoważnionych podmio tów i uprawnionych przedsiębior ców stosuje się odpowiednio przepi sy art. 21 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 i 4.”; 1

5) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes może, w drodze decyzji, na wniosek producenta, importera lub przedsiębiorcy dokonującego napraw lub instalacji, po za sięgnięciu opinii właściwego dyrektora, tworzyć na czas określony punkty legaliza cyjne, uwzględniając potrzeby gospodarki.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Podmiot ubiegający się o utworzenie punk tu legalizacyjnego jest obowiązany zapew nić warunki techniczno-organizacyjne do dokonywania legalizacji, a w szczególności zapewnić odpowiednie miejsce wykonywa nia legalizacji, właściwe wyposażenie tech niczne punktu oraz udział personelu pomoc niczego przy dokonywaniu legalizacji.”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, dane, ja kie powinien zawierać wniosek o utworze nie punktu legalizacyjnego, szczegółowe warunki utworzenia punktu i zakres wyposa żenia technicznego punktu, uwzględniając specyfikę i zakres wykonywanych czynności podczas legalizacji.”; 1

6) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8.

1. Obwieszczenia Prezesa, o których mo wa w art. 16 pkt 2, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo spolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar podlegają ogłoszeniu w szczególności:

1) rejestr zatwierdzonych typów przy rządów pomiarowych,

2) informacje o utworzeniu lub zniesie niu punktów legalizacyjnych,

3) informacje o zatwierdzonych przez właściwe organy i instytucje innych państw typach przyrządów pomia rowych, stosownie do wiążących Rzeczpospolitą Polską umów mię dzynarodowych, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9859 — Poz. 1493

4) zarządzenia Prezesa w sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 3.

3. Informacje w sprawach wydanych de cyzji zatwierdzenia typu, zmian decyzji i odmowy zatwierdzenia typu, cofnię cia zatwierdzenia typu oraz w spra wach wydanych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w art. 16c, stosownie do wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, Prezes przekazuje właściwym instytucjom i organizacjom zagranicznym.”; 1

7) w art. 21 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kierowanie do właściwego organu zawiado mień o popełnieniu przestępstwa w przypadku uzasadnionych podejrzeń o fałszowanie dowo dów przeprowadzenia prawnej kontroli metro logicznej,”; 1

8) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a.

1. Prezes może, w drodze decyzji, zaka zać wprowadzenia do obrotu lub użytkowania przyrządów pomiaro wych wykonanych zgodnie z zatwier dzonym typem, posiadających jednak wady utrudniające ich zamierzone użytkowanie.

2. W stosunku do przyrządów pomiaro wych podlegających wyłącznie za twierdzeniu typu Prezes może, w dro dze decyzji, zakazać producentowi wprowadzania do obrotu lub użytko wania przyrządów pomiarowych da nego typu, jeżeli po uprzednim we zwaniu, w wyznaczonym terminie, nie doprowadzi on produkowanych przyrządów pomiarowych do zgod ności z zatwierdzonym typem lub wy maganiami.

3. O podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes bezzwłocz nie powiadamia państwa członkow skie Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską, przedstawiając uzasad nienie decyzji.”; 1

9) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

4.

1. Czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i pod ległe im urzędy, określone w niniejszej ustawie i jej przepisach wykonawczych oraz wynikające z wykonywania przez nie zadań przewidzianych w odręb nych ustawach, podlegają opłacie.

2. Opłaty pobiera się za następujące czynności:

1) wydanie, zmianę i odmowę wyda nia decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych,

2) wydanie dowodu legalizacji albo za wykonane czynności sprawdze nia w przypadku, gdy przyrząd po miarowy nie spełnia wymagań i nie może być zalegalizowany,

3) uznanie i odmowę uznania za rów noważne prawnej kontroli metro logicznej w Rzeczypospolitej Pol skiej odpowiedniej kontroli wyko nanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne,

4) udzielenie, odmowę udzielenia lub zmianę upoważnienia do legaliza cji pierwotnej oraz ponownej,

5) udzielenie lub zmianę zezwolenia do wykonywania napraw lub insta lacji przyrządów pomiarowych,

6) wydanie, zmianę i odmowę wyda nia decyzji o utworzeniu punktu le galizacyjnego,

7) wzorcowanie zbiorników statków,

8) wykonane podczas przeprowadza nia kontroli, o której mowa w art. 16g ust. 1,

9) związane z uznawaniem wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar,

10) związane ze sprawowaniem nad zoru nad jednostkami i laborato riami spoza administracji miar bę dących właścicielami tych wzor ców, 1

1) związane z kontrolą towarów pacz kowanych.

3. Opłaty stanowią dochód budżetu pań stwa.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1—7, uiszcza wnioskodawca.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 8—11, uiszcza podmiot kontrolo wany lub nadzorowany.

6. Do ponoszenia opłat stosuje się odpo wiednio przepisy działu III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym że upraw nienia organów podatkowych przysłu gują organom administracji miar.

7. Do opłat, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów Ordynacji podat kowej dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub zapłaty zaległo ści podatkowej, rozkładania na raty po datku lub zapłaty zaległości podatko wej, umarzania zaległości podatko wej.”; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9860 — Poz. 1493

20) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: „Art. 24a.

1. Wysokość należnych opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1, 3 i 8—11, ustala organ administracji miar w drodze decyzji, biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wyko nanych czynności oraz obowiązujące stawki godzinowe za czas pracy pra cowników administracji miar.

2. Wysokość należnych opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4—7, ustala we własnym zakresie wniosko dawca na podstawie obowiązujących stawek.

3. Wnioskodawca uiszcza opłaty, o któ rych mowa w:

1) art. 24 ust. 2 pkt 2 i 7 — w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,

2) art. 24 ust. 2 pkt 4—6 — w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw go spodarki, określi, w drodze rozporzą dzenia, wysokość i tryb pobierania opłat, o których mowa w art. 24, uwzględniając rodzaje przyrządów pomiarowych, charakter wykonywa nych czynności, stopień skompliko wania i czas trwania przeprowadza nych badań i sprawdzeń oraz ich uza sadnione koszty, a także wskaźniki wzrostu cen towarów i usług kon sumpcyjnych oraz dodatkowo mając na uwadze w przypadku opłat, o któ rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 i 5:

1) zakres udzielanych upoważnień i zezwoleń,

2) okres czasu, na jaki upoważnienia i zezwolenia są wydawane.”; 2

1) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5. Za inne czynności wykonywane przez or gany administracji miar i podległe im urzędy w ramach umów cywilnopraw nych, związane z:

1) badaniem przyrządów pomiarowych i wydawaniem certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej,

2) wzorcowaniem i ekspertyzami przyrzą dów pomiarowych,

3) dostarczaniem odbiorcom wzorców miar i materiałów odniesienia,

4) udzielaniem konsultacji i prowadze niem doradztwa technicznego w zakre sie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych,

5) szkoleniem specjalistycznym w dzie dzinie miar na rzecz jednostek i pod miotów spoza administracji miar — pobiera się wynagrodzenie określane w tych umowach.”; 2

2) w art. 26 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wy maganego upoważnienia,

5) naprawia lub instaluje oraz sprawdza określo ne rodzaje przyrządów pomiarowych bez wy maganego zezwolenia,”; 2

3) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: „Art. 29a. Przyrządy pomiarowe zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003 r. zgodnie z za sadami określonymi w art. 29 mogą być nadal legalizowane, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., o ile spełnia ją wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane.”; 2

4) użyte w art. 4 w pkt 9, w art. 21 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 26 w ust. 1 w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy „wymagania metrologiczne” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „wymagania”. Art.

2.

1. Okres ważności decyzji zatwierdzenia ty pu, wydanych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy, wynosi 10 lat.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane i przedłużane na zasadach określonych w art. 8f ust. 4 i art. 8h ustawy, o której mowa w art. 1. Art.

3. Przyrządy pomiarowe — ciepłomierze do wody i ich elementy wprowadzone do użytkowania:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 1994 r. do dnia 30 czerwca 2000 r. — mogą być użytkowane bez dowodu legalizacji nie dłużej niż do dnia 31 grud nia 2005 r. i mogą być legalizowane, jeżeli spełnia ją wymagania obowiązujące w czasie wydania de cyzji zatwierdzenia typu;

2) przed dniem 1 stycznia 1994 r. — mogą być użyt kowane bez dowodu legalizacji nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r. i nie mogą być legalizowa ne. Art.

4.

1. Upoważnienia do legalizacji ponownej określonych przyrządów pomiarowych wydane na podstawie art. 16 pkt 9 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia upływu terminu określonego w upoważnie niu.

2. Upoważnienia wydane na podstawie art. 16 pkt 10 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu do Dziennik Ustaw Nr 141 — 9861 — Poz. 1493 tychczasowym, zachowują ważność do dnia upływu terminu określonego w upoważnieniu, nie dłużej jed nak niż do dnia 30 czerwca 2005 r. Art.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 5 ust 2, art. 8 ust. 2, art. 9 i art. 14 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 6, art. 9, art. 9a i art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

6. Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy — Prawo o miarach nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 141 — 9862 — Poz. 1493

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2004-06-21
Data wydania: 2004-05-27
Data wejścia w życie: 2004-07-06
Data obowiązywania: 2004-07-06
Uwagi: objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), z dniem 4 listopada 2004 r., z wyjątkiem art. 2 – 5
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1493