Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1534

1534 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art.

1. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwaran cjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 62

3) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli odrębna ustawa lub ratyfikowana umowa międzynarodowa nie stanowią ina czej, kościół lub inny związek wyznaniowy powiadamia ministra właściwego do spraw wyznań religijnych i wojewodę właściwego ze względu na siedzibę jednostki organiza cyjnej kościoła lub innego związku wyzna niowego o utworzeniu, zmianie nazwy, sie dziby, granic lub połączeniu, podziale i znie sieniu diecezji (okręgów i porównywalnych jednostek organizacyjnych) oraz parafii (zborów, gmin i porównywalnych jednostek organizacyjnych).”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli odrębna ustawa lub ratyfikowana umowa międzynarodowa nie stanowią ina czej, kościół lub inny związek wyznaniowy powiadamia w terminie 30 dni ministra wła ściwego do spraw wyznań religijnych i wo jewodę właściwego ze względu na siedzibę kościoła lub innego związku wyznaniowego o zmianie siedziby oraz o zmianie osób wchodzących do kierowniczych organów wykonawczych, podając ich imiona i nazwi ska, obywatelstwo i miejsce zamieszkania.”;

2) uchyla się art. 15;

3) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

3. Ministrowie właściwi do spraw oświaty i wychowania oraz do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii władz kościołów i innych związków wyznanio wych, określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres stosowania do na uczycieli, wychowawców i uczących się w szkołach, o których mowa w art. 21 oraz art. 22 ust. 3, uprawnień i świadczeń społecznych, a także nakładania obo wiązków przewidzianych dla pracowni ków i uczących się w szkołach publicz nych i szkołach wyższych, z uwzględnie niem równouprawnienia kościołów i in nych związków wyznaniowych.”;

4) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1.

1. Prawo wniesienia wniosku, o którym mowa w art. 30, przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „wnioskodawcami”.

2. Wnioskodawcy składają listę zawiera jącą ich notarialnie poświadczone pod pisy potwierdzające treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, i deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego, imię i nazwi sko, datę urodzenia, miejsce zamiesz kania oraz rodzaj, serię i numer doku mentu tożsamości oraz numer PESEL każdego z wnioskodawców.

3. Wnioskodawcy mogą wybrać spośród siebie co najmniej pięcioosobowy ko mitet założycielski reprezentujący ich w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru.”;

5) w art. 32: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz dane osób wchodzą cych do kierowniczych organów wykonaw czych: a) imiona i nazwisko, b) datę urodzenia, c) adres zamieszkania, d) nazwę, serię i numer dokumentu tożsa mości, e) nr PESEL,”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku wybrania komitetu założy cielskiego, o którym mowa w art. 31 ust. 3, wniosek o wpis do rejestru powinien za wierać także podpisany przez wnioskodaw ców protokół z wyboru tego komitetu okre ślający datę i miejsce wyborów oraz nastę pujące dane osób wchodzących w jego skład:

1) imiona i nazwisko,

2) datę urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsa mości,

5) nr PESEL.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli kościół lub inny związek wyznaniowy przewiduje tworzenie jednostek organiza cyjnych mających osobowość prawną, sta tut powinien określać ich nazwy, teren dzia łania, siedziby, zakres uprawnień, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek, ich organy, zakres kompetencji, tryb podejmowania decyzji, sposób powoły wania i odwoływania tych organów, sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciąga nia zobowiązań majątkowych, a także prze znaczenie majątku pozostałego po zakoń czeniu likwidacji osoby prawnej kościoła lub innego związku wyznaniowego.”;

6) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do kościołów i innych związków wyznanio wych wpisanych do rejestru stosuje się odpo wiednio art. 14.”;

7) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

6.

1. Wykreśleniu z rejestru podlega:

1) kościół lub inny związek wyznanio wy, którego sytuacja prawna i ma jątkowa została uregulowana w od rębnej ustawie,

2) kościół lub inny związek wyznanio wy, który zawiadomił organ reje strowy o zaprzestaniu swojej dzia łalności,

3) kościół lub inny związek wyznanio wy, który utracił cechy warunkujące uzyskanie wpisu do rejestru; doty czy to w szczególności kościoła lub innego związku wyznaniowego, któ ry w ciągu 3 lat nie odpowiedział na żądanie organu rejestrowego i nie zaktualizował wpisów do rejestru w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 4.

2. Wykreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji organu rejestrowego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 36a ust. 2, wykreślenie z rejestru następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, likwidatorami są członkowie or ganu kościoła lub innego związku wy znaniowego uprawnionego do repre zentowania na zewnątrz i zaciągania zobowiązań majątkowych, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich po stanowień statutu, decyzja właściwe go organu kościoła lub innego związku wyznaniowego nie stanowi inaczej.

5. Organ rejestrowy, w drodze decyzji, zarządza likwidację i wyznacza likwida tora:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i art. 36a ust. 2,

2) w razie braku możliwości ustalenia likwidatora, o którym mowa w ust. 4.

6. Przed zniesieniem osoby prawnej, o której mowa w art. 32 ust. 3, kościół lub inny związek wyznaniowy zarządza jej likwidację i wyznacza likwidatora in formując o tym organ rejestrowy oraz określa przeznaczenie majątku pozo stałego po zakończeniu likwidacji.

7. Do obowiązków likwidatora stosuje się odpowiednio art. 37 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowa rzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055). Dziennik Ustaw Nr 145 — 10036 — Poz. 1534

8. Jeżeli statut kościoła lub innego związ ku wyznaniowego nie stanowi inaczej, majątek pozostały po zakończeniu po stępowania likwidacyjnego kościoła lub innego związku wyznaniowego al bo osób prawnych, o których mowa w art. 32 ust. 3, może być przeznaczo ny wyłącznie na cele charytatywno -opiekuńcze w drodze decyzji organu rejestrowego.”;

8) w art. 36a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ rejestrowy lub prokurator może wystą pić do sądu okręgowego o stwierdzenie nie zgodności działania kościoła lub innego związ ku wyznaniowego z przepisami prawa, o któ rych mowa w art. 27 ust. 1, lub ze statutem, o którym mowa w art. 32.”;

9) w art. 38d ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw wyznań religij nych po zasięgnięciu opinii władz kościołów, o których mowa w art. 38a ust. 1 pkt 1—4, określi, w drodze rozporządzenia, liczebność Komisji, szczegółowy tryb postępowania regu lacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji i personelu pomocniczego, uwzględ niając w szczególności organizację pracy Ko misji, zadania współprzewodniczących zespo łów orzekających, oraz sposób prowadzenia i protokołowania rozpraw, orzekania i nadawa nia klauzul wykonalności orzeczeniom i ugo dom.”. Art.

2.

1. Wnioski kościelnych osób prawnych, o których mowa w:

1) art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosun ku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Ko ścioła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.1)),

2) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Refor mowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324, z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623),

3) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Bapty stów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.2)) — mogą być zgłaszane w terminie 2 lat od dnia wej ścia w życie ustawy. Roszczenia niezgłoszone w tym terminie wygasają.

2. Wnioski, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1 pkt 1, składa się do Komisji Regu lacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościo ła Prawosławnego. Do wniosków stosuje się przepisy art. 47—50 ustawy powołanej w ust. 1 pkt 1.

3. Wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 40 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1 pkt 3, składa się do Międzykościel nej Komisji Regulacyjnej. Do wniosków stosuje się przepisy art. 38a—38g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Art.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 23 i art. 38d nowelizowanej ustawy zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 23 i art. 38d w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jed nak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623. Dziennik Ustaw Nr 145 — 10037 — Poz. 1534 ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2004-06-25
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-07-10
Data obowiązywania: 2004-07-10
Uwagi: Objete tekstem jednolitym Dz. U. 2005 nr 231, poz. 1965 z dniem 16 listopada 2005 r. z wyjątkiem art. 2-4.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1534