Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1539

1539 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz.1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

§1.

1. Rozporządzenie określa zakres obowiązków pracodawców, rektorów szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawowych, a także innych jednostek orga nizacyjnych, oraz tryb postępowania w sprawach:

1) zawiadamiania wojskowych komendantów uzu pełnień przez pracodawców, rektorów szkół wyż szych i wyższych szkół zawodowych, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawo wych o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;

2) wydawania przez pracodawców, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rektorach — należy przez to rozumieć rektorów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych;

3) dyrektorach — należy przez to rozumieć dyrekto rów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawo wych;

4) szkołach — należy przez to rozumieć szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe, zakłady kształcenia na uczycieli, szkoły ponadgimnazjalne, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również szkoły ponadpodsta wowe;

5) jednostkach organizacyjnych — należy przez to ro zumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 132b ust. 3 ustawy.

§2.

1. Obowiązek zawiadamiania wojskowych ko mendantów uzupełnień przez pracodawców, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, dotyczy pracowników, którzy:

1) posiadają nadany: a) przydział mobilizacyjny, b) pracowniczy przydział mobilizacyjny, c) przydział organizacyjno-mobilizacyjny;

2) zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

3) są poborowymi i dotychczas nie stawali do pobo ru, jeżeli w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej dwadzieścia lat życia.

2. Pracodawca w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane doty czące pracownika, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

5) datę zatrudnienia lub zwolnienia;

6) kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko;

7) nazwę i adres pracodawcy;

8) określenie sposobu realizacji przez pracownika po wszechnego obowiązku obrony.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3.

1. Obowiązek zawiadamiania przez rektorów i dyrektorów dotyczy studentów lub uczniów podlega jących obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy są poborowymi.

2. Rektor lub dyrektor w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące da ne dotyczące studenta lub ucznia, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

5) rok studiów (nauki);

6) nazwę i adres szkoły;

7) kierunek studiów lub nauki oraz nazwę wydziału szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej;

8) datę przyjęcia poborowego do szkoły, przewidy wany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub semestru studiów (nauki), datę skreślenia z listy studentów (uczniów), wydalenia ze szkoły, uzyska nia statusu absolwenta szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej albo ukończenia nauki.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§4.

1. Obowiązek zawiadamiania przez dyrektorów średnich lub policealnych szkół medycznych oraz we terynaryjnych dotyczy również kobiet, które w danym roku szkolnym kończą naukę w tych szkołach, o ile ko biety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do poboru. Dziennik Ustaw Nr 145 — 10048 — Poz. 1539

2. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1, doko nuje się w formie imiennych wykazów kobiet.

3. Dyrektor średniej lub policealnej szkoły medycz nej oraz weterynaryjnej w imiennym wykazie kobiet podaje miejsce i datę jego sporządzenia, nazwę i ad res szkoły oraz następujące dane dotyczące kobiet:

1) imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe i imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

5) nazwę zawodu, którego się uczy;

6) planowany termin ukończenia nauki.

4. Imienne wykazy kobiet przesyła się wojskowe mu komendantowi uzupełnień, właściwemu ze wzglę du na siedzibę szkoły, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

5. Wzór imiennego wykazu kobiet stanowi załącz nik nr 3 do rozporządzenia.

§5.

1. Zaświadczenia w sprawach, o których mo wa w § 1 ust. 1 pkt 2, wydają:

1) pracodawcy — w stosunku do osób, o których mo wa w § 2 ust. 1, na żądanie tych osób;

2) szkoły — w stosunku do osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na żądanie tych osób;

3) jednostki organizacyjne — w stosunku do poboro wych skierowanych do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa w art. 132b ust. 1 ustawy, oraz od bywających w tych jednostkach szkolenie (kurs) — na żądanie tych poborowych.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wyda je się również na pisemne żądanie wojskowego ko mendanta uzupełnień, a w stosunku do osób odbywa jących czynną służbę wojskową — także dowódcy jed nostki wojskowej.

3. W zaświadczeniach wydawanych przez praco dawców podaje się dane, o których mowa w § 2 ust. 2.

4. W zaświadczeniach wydawanych przez szkoły podaje się dane, o których mowa w § 3 ust. 2.

5. W zaświadczeniach wydawanych przez jednost ki organizacyjne podaje się miejsce i datę sporządze nia oraz następujące dane osób, których te zaświad czenia dotyczą:

1) nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce uro dzenia;

2) numer PESEL;

3) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

4) datę rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia (kur su);

5) określenie kwalifikacji, jakie zostaną lub zostały na byte po ukończeniu szkolenia (kursu);

6) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkolenie (kurs);

7) planowany czas ukończenia szkolenia (kursu).

§6.

1. Zawiadomienia i zaświadczenia wydaje się w formie pisemnej.

2. Zawiadomienia i zaświadczenia podpisują uprawnione do tego osoby i opatrują je własną pie częcią.

3. W zakresie trybu postępowania przy wydawaniu zawiadomień i zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)).

4. Postępowanie w sprawie wydawania zawiado mień i zaświadczeń jest zwolnione z kosztów i opłat administracyjnych.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2004 r.3) Prezes Rady Ministrów: M. Belka ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie za wiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 256 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 514), które traci moc z dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 145 — 10049 — Poz. 1539 Załączniki do rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 15 czerwca 2004 r. (poz. 1539) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 10050 — Poz. 1539 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 10051 — Poz. 1539 Z ał ąc zn ik n r 3 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 10052 — Poz. 1539

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-25
Data wydania: 2004-06-15
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1539