Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1555

1555 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej Na podstawie art. 63a ust. 4 ustawy z dnia 21 listo pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób nadawania klas kwalifikacyj nych żołnierzom czynnej służby wojskowej, zwa nym dalej „żołnierzami”;

2) właściwość dowódców jednostek wojskowych do powoływania komisji egzaminacyjnych i nadawa nia klas kwalifikacyjnych;

3) tryb nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klas kwalifikacyjnych;

4) sposób przeprowadzenia i zdawania egzaminów oraz zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w czasie egzaminów.

§2.

1. Do posiadania klasy kwalifikacyjnej jest obowiązany żołnierz nadterminowej zasadniczej służ by wojskowej zajmujący stanowiska lub funkcje zwią zane z bezpośrednią obsługą i eksploatacją uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz bezpośrednim dowodze niem i pełnieniem funkcji bojowych.

2. ˚ołnierz zasadniczej służby wojskowej zajmują cy stanowisko lub pełniący funkcję, o której mowa w ust. 1, może czynić starania o uzyskanie klasy kwa lifikacyjnej. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

§3. ˚ołnierzowi, który uzyskał klasę kwalifikacyj ną, przysługuje:

1) pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie na kur sy przeszkolenia specjalistycznego — w odniesie niu do żołnierzy posiadających co najmniej drugą klasę;

2) pierwszeństwo w przyjęciu do zawodowej służby wojskowej. Rozdział 2 Tryb nadawania klasy kwalifikacyjnej

§4. Nadanie klasy kwalifikacyjnej żołnierzom czyn nej służy wojskowej uzależnione jest od spełnienia przez nich następujących warunków:

1) ukończenia szkoły lub kursu wojskowego albo na bycia kwalifikacji w szkołach cywilnych o specjal ności właściwej dla zajmowanego stanowiska służbowego (funkcji);

2) wykazania się w czasie egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą teoretyczną i umiejętnością wykonania ćwiczeń praktycznych oraz norm szkoleniowych i technicznych, przewidzianych w kryteriach kwali fikacyjnych;

3) zajmowania etatowego stanowiska służbowego (funkcji) objętego klasą kwalifikacyjną oraz odby cie praktyki na tym stanowisku przez okres: a) dla klasy trzeciej — nie mniej niż dwa miesiące od daty objęcia stanowiska służbowego lub wcielenia do zasadniczej służby wojskowej, b) dla klasy drugiej — nie mniej niż sześć miesięcy od daty objęcia stanowiska służbowego i nie mniej niż osiem miesięcy od uzyskania klasy trzeciej, c) dla klasy pierwszej — nie mniej niż jeden rok od daty objęcia stanowiska służbowego i nie mniej niż rok od uzyskania klasy drugiej, d) dla klasy mistrzowskiej — nie mniej niż rok od daty objęcia stanowiska służbowego i nie mniej niż dwa lata od uzyskania klasy pierwszej.

§5. Wyższa klasa kwalifikacyjna nie może być uzy skana z pominięciem klasy bezpośrednio niższej.

§6. Absolwenci ośrodków szkolenia młodszych specjalistów wojskowych mogą uzyskać trzecią klasę kwalifikacyjną bezpośrednio po ukończeniu nauki w tych ośrodkach, jeśli w trakcie egzaminów końco wych uzyskali oni oceny bardzo dobre z przedmiotów specjalistycznych i co najmniej dobre z pozostałych przedmiotów.

§7.

1. ˚ołnierz, który zajął w swojej specjalności pierwsze miejsce w finale konkursu o tytuł najlepsze go specjalisty na szczeblu rodzaju wojsk (służby) lub w zawodach użyteczno-wojskowych, może uzyskać kolejną klasę kwalifikacyjną lub potwierdzić klasę po siadaną bez egzaminu.

2. Klasę kwalifikacyjną nadaje lub potwierdza uprawniony przełożony, na wniosek komisji egzami nacyjnej, bezpośrednio po ukończeniu konkursu lub zawodów. Rozdział 3 Właściwość dowódców jednostek wojskowych do nadawania klasy kwalifikacyjnej

§8.

1. Uprawnionymi do nadawania, potwierdza nia, podwyższania i stwierdzania utraty klas kwalifika cyjnych są:

1) trzeciej — dowódca samodzielnego batalionu — równorzędny, komendant (kierownik) przedstawi cielstwa wojskowego i wojskowych zakładów re montowo-produkcyjnych;

2) drugiej — dowódca pułku i brygady (samodziel nych), komendant wojskowej komendy uzupeł nień, dowódca (kierownik) bazy i składnicy oraz rejonowych warsztatów technicznych;

3) pierwszej — dowódca okręgu wojskowego, szef szefostwa dowództw RSZ, dowódca dywizji (rów norzędnej), komendant wyższej szkoły oficerskiej, ośrodka szkolenia, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojskowego instytutu naukowo-ba dawczego oraz kierownik okręgowych warsztatów technicznych;

4) mistrzowskiej — szef (dyrektor) komórki organiza cyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu War szawa, szef Inspektoratu Wojskowych Służb Infor macyjnych, Komendant Główny ˚andarmerii Woj skowej, komendant akademii wojskowej.

2. Przełożeni, o których mowa w ust. 1, nadają, po twierdzają, podwyższają i stwierdzają utratę klasy kwalifikacyjnej.

§9. Przełożony posiadający uprawnienia do nada wania wyższych klas kwalifikacyjnych ma również pra wo do nadawania klas niższych i ich pozbawiania w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 1. Rozdział 4 Tryb potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej

§10.

1. ˚ołnierz posiadający klasę kwalifikacyjną obowiązany jest do potwierdzania swoich kwalifikacji specjalistycznych na poziomie posiadanej klasy, jeżeli nie ubiega się o uzyskanie klasy wyższej, po upływie czasu kiedy mógłby ją uzyskać. Obowiązek ten nie do tyczy żołnierza posiadającego klasę trzecią i klasę kwa lifikacyjną przyznaną na stałe.

2. W przypadku gdy żołnierz nie zamierza podno sić swoich kwalifikacji, na jego wniosek, można przy znać mu klasę kwalifikacyjną drugą lub pierwszą na stałe, pod warunkiem co najmniej dwukrotnego jej potwierdzenia. Dziennik Ustaw Nr 148 — 10293 — Poz. 1555

3. Klasę drugą, pierwszą i mistrzowską potwierdza się dwukrotnie w odstępach trzyletnich. Po drugim potwierdzeniu klasę kwalifikacyjną nadaje się żołnie rzowi na stałe. § 1

1. W przypadku przeniesienia żołnierza na sta nowisko służbowe oznaczone inną specjalnością woj skową, zachowuje się uprzednio uzyskaną przez niego klasę kwalifikacyjną pod warunkiem przyznania jej na stałe. § 1

2. Przełożony mający uprawnienia do nadawa nia określonej klasy kwalifikacyjnej, na wniosek żoł nierza, może odroczyć, z przyczyn służbowych lub lo sowych, termin potwierdzenia klasy z zachowaniem dotychczasowych jego uprawnień do dwóch lat. W przypadku wystąpienia zbieżności przesuniętego terminu potwierdzenia klasy z terminem jej podwyż szenia przez zainteresowanego żołnierza, zezwala się na przystąpienie do egzaminów na podwyższenie kla sy kwalifikacyjnej. § 1

3. ˚ołnierz może przystąpić do egzaminów na podwyższenie klasy kwalifikacyjnej po upływie termi nów określonych w § 4 pkt 3. § 1

4.

1. Utrata klasy kwalifikacyjnej następuje z po wodu popełnionych uchybień i błędów specjalistycz nych, które doprowadziły do:

1) niesprawności lub awarii (uszkodzenia) użytkowa nego uzbrojenia i sprzętu technicznego;

2) powstania znacznej szkody w mieniu wojskowym.

2. Decyzję o utracie klasy kwalifikacyjnej, w przy padkach określonych w ust. 1, podejmuje, na wniosek komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub komisji egzaminacyjnej, przełożo ny, który nadał klasę kwalifikacyjną.

3. Utrata klasy kwalifikacyjnej następuje na pod stawie rozkazu przełożonego uprawnionego do nada nia odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

4. ˚ołnierz pozbawiony klasy kwalifikacyjnej może ponownie ubiegać się o jej uzyskanie, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech miesięcy od daty utra ty klasy kwalifikacyjnej.

5. Przywrócenie uprawnień z tytułu klasy kwalifika cyjnej następuje na podstawie wniosku komisji powo łanej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniają cego lub komisji egzaminacyjnej oraz stwierdzenia te go faktu w rozkazie przełożonego uprawnionego do nadania odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej. Rozdział 5 Sposób przeprowadzania i zdawania egzaminu, składy komisji egzaminacyjnej oraz zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w czasie egzaminu § 1

5.

1. ˚ołnierz ubiegający się o określoną klasę kwalifikacyjną zdaje egzamin przed powołaną w tym celu komisją egzaminacyjną.

2. Za właściwe i zgodne z ustalonymi kryteriami przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego odpo wiedzialny jest przewodniczący komisji egzaminacyj nej oraz przełożony, który tę komisję powołał. § 1

6.

1. Przełożeni uprawnieni do nadawania klas kwalifikacyjnych wyznaczają do komisji egzaminacyj nej oficerów, podoficerów zawodowych, pracowni ków wojska o przygotowaniu specjalistycznym zapew niającym przeprowadzenie egzaminów zgodnie z wy mogami określonymi w „Wykazach stanowisk (funk cji), dla których mogą być nadawane klasy kwalifika cyjne oraz szczegółowe kryteria do ich uzyskania”.

2. Przełożeni uprawnieni do nadawania klas kwali fikacyjnych wyższych niż trzecia klasa kwalifikacyj na wyznaczają komisje egzaminacyjne, do składu któ rych powołuje się osoby zajmujące stanowiska na szczeblu dowództwa lub jednostek podległych, albo też kierują przewodniczących komisji do podległych jednostek.

3. Członków komisji powołują dowódcy podle głych jednostek, zgodnie z rozkazem przełożonego wyznaczającego przewodniczącego komisji. § 1

7. W przypadku gdy żołnierz złożył egzamin na specjalistę wojskowego poza macierzystą jednostką, kopię lub wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki (insty tucji) organizującej sesję egzaminacyjną, w ciągu 21 dni, przesyła się do jego jednostki w celu zamieszcze nia odpowiednich danych w rozkazie dziennym. § 1

8. Sesje egzaminacyjne w jednostkach i ośrod kach szkolenia organizuje się dwukrotnie w ciągu ro ku, w terminach odpowiadających przebiegowi służby i strukturze szkolenia (kształcenia). § 1

9. W jednostkach, w których przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych dwukrotnie w ciągu roku jest niecelowe lub niemożliwe, właściwi szefowie komó rek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i okręgów wojsko wych, Dowódca Garnizonu Warszawa, szef Inspekto ratu Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej, dowódcy okręgów wojskowych, dowódcy rodzajów sił zbrojnych lub sze fowie instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP, na wniosek dowódców (szefów) tych jednostek i organów, zezwalają na orga nizowanie sesji egzaminacyjnych raz w roku.

§20. W czasie sesji egzaminacyjnej wykorzystuje się wyniki innych, realizowanych w jednostce i równo legle przebiegających przedsięwzięć szkoleniowych (inspekcji, kontroli szkolenia, zawodów w kierowaniu ogniem, strzelań kontrolnych) lub odpowiednio udo kumentowane wyniki uzyskane przez żołnierzy w po dobnych działaniach kontrolnych, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami egzaminacyjnymi. § 2

1. Egzamin uważa się za zdany przez żołnierza ubiegającego się o przyznanie mu odpowiedniej klasy Dziennik Ustaw Nr 148 — 10294 — Poz. 1555 kwalifikacyjnej, jeżeli za wiadomości teoretyczne, umiejętności oraz wykonywanie czynności praktycz nych — zgodnie z normami szkoleniowymi — uzyska ocenę średnią, nie niższą niż ustalono w wykazach, o których mowa w § 30. § 2

2.

1. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej na daną klasę kwalifikacyjną sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. Protokół podpisuje prze wodniczący i wszyscy członkowie komisji egzamina cyjnej. Oryginał protokołu, który stanowi podstawę do wydania rozkazu o nadaniu żołnierzowi odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, przewodniczący komisji egzami nacyjnej przedstawia przełożonemu delegującemu go do prac w komisji. Kopię protokołu pozostawia się w aktach jednostki, w której była organizowana sesja egzaminacyjna.

2. Wzór protokołu określa załącznik do rozporzą dzenia. § 2

3. W protokole z egzaminu żołnierza ubiegają cego się o nadanie i potwierdzenie klasy kwalifikacyj nej dokonuje się adnotacji: „zdał — nie zdał”, „po twierdził — nie potwierdził”, „uzyskał oceny na pozio mie klasy…”. § 2

4. Wyciąg z protokołu przewodniczący komisji przesyłają dowódcom tych oddziałów (samodzielnych pododdziałów), z których żołnierz został przydzielony na egzamin do organizującej tę sesję jednostki woj skowej. Ponadto analogiczny wyciąg z protokołu egza minacyjnego przesyła się do wiadomości przełożo nych dowódców tych jednostek (samodzielnych pod oddziałów), jako podstawę do wydania rozkazów o nadaniu żołnierzowi odpowiedniej klasy kwalifika cyjnej (jeżeli przełożeni ci nie podlegają służbowo do wódcy, którego przedstawiciel przewodniczył pracom danej komisji). § 2

5. Egzamin kwalifikacyjny dla żołnierza ubiega jącego się o przyznanie, potwierdzenie lub przywróce nie utraconej klasy kwalifikacyjnej obejmuje zakres wiedzy i umiejętności określony w „Wykazach stano wisk służbowych (funkcji), dla których mogą być nada wane klasy kwalifikacyjne oraz szczegółowych kryte riach do ich uzyskania”, opracowanych i wydanych przez instytucje wymienione w § 30 ust. 1. § 2

6. Nadawanie, potwierdzanie, podwyższanie i utrata klasy kwalifikacyjnej w wyniku przeprowadzo nego egzaminu następuje na wniosek komisji egzami nacyjnej, na podstawie rozkazu przełożonego upraw nionego do nadania odpowiedniej klasy kwalifikacyj nej. § 2

7.

1. ˚ołnierzowi zdającemu egzamin na klasę kwalifikacyjną przysługuje prawo wniesienia zażalenia w stosunku do decyzji komisji egzaminacyjnej do przełożonego, który wyznaczył przewodniczącego ko misji, w ciągu 14 dni od daty zakończenia sesji egza minacyjnej.

2. Do rozpatrzenia odwołań przyjmuje się zasady i terminy określone w przepisach dotyczących postę powania administracyjnego. § 2

8. ˚ołnierzowi, którego odwołanie uznano za uzasadnione, przysługuje prawo do powtórnego zło żenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną (której rozstrzygnięcie zostało zakwestionowane przez żołnie rza w jego odwołaniu), powołaną w tym celu przez przełożonego uprawnionego do nadawania klasy kwalifikacyjnej, nie później jednak niż przed upływem miesiąca od daty podjęcia decyzji przez właściwego przełożonego. § 2

9. W czasie egzaminu sprawdzeniu podlegają:

1) teoretyczne opanowanie zagadnień z zakresu da nej klasy kwalifikacyjnej;

2) praktyczne wykonanie czynności objętej tym za kresem (opracowanie dokumentów w przypadku klas administracyjnych);

3) wykonanie norm sprawnościowych. Rozdział 6 Przepisy końcowe § 30.

1. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowód ca Garnizonu Warszawa, szef Inspektoratu Wojsko wych Służb Informacyjnych, Komendant Główny ˚an darmerii Wojskowej, w uzgodnieniu z szefami komó rek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sporządzają „Wykazy stanowisk służbowych (funkcji), dla których mogą być nadawane klasy kwalifikacyjne oraz szczegółowe kryteria do ich uzyskania”.

2. Opracowane wykazy, o których mowa w ust. 1, oraz wprowadzane uzupełnienia i zmiany do nich obo wiązują po uzgodnieniu z właściwymi szefami komó rek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zatwierdzeniu przez zastępcę Szefa Sztabu Gene ralnego WP. § 3

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke Dziennik Ustaw Nr 148 — 10295 — Poz. 1555 Dziennik Ustaw Nr 148 — 10296 — Poz. 1555 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a O b ro n y N ar o d o w ej z d n ia 1 4 cz er w ca 2 00 4 r. (p o z. 1 55 5) W Z Ó R

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-29
Data wydania: 2004-06-14
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1555