Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1595

1595 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich;

2) szczegółowe warunki orzekania przez wojskowe komisje lekarskie o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym o zdolności do odbywania tej służby w poszczególnych rodzajach wojsk i służb oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203. i funkcjach wojskowych wymagających szczegól nych predyspozycji zdrowotnych;

3) szczegółowe warunki orzekania przez wojskowe komisje lekarskie o zdolności do odbywania czyn nej służby wojskowej poza granicami państwa;

4) sposób ustalania przez wojskowe komisje lekar skie związku chorób, ułomności i śmierci z czynną służbą wojskową;

5) tryb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie o zdolności do czynnej służby wojskowej i do od bywania tej służby poza granicami państwa oraz ustalania związku chorób, ułomności i śmierci z czynną służbą wojskową;

6) sposób orzekania przez wojskowe komisje lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego żołnie rzowi odbywającemu czynną służbę wojskową;

7) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do czynnej służby wojsko wej oraz do odbywania tej służby poza granicami państwa;

8) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do odbywania czynnej służ by wojskowej w poszczególnych rodzajach wojsk i służb oraz na poszczególnych stanowiskach służ bowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) żołnierzu niezawodowym, należy przez to rozu mieć żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę woj skową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia woj skowe albo okresową służbę wojskową;

2) czynnej służbie wojskowej, należy przez to rozu mieć zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie woj skowe, ćwiczenia wojskowe i okresową służbę wojskową;

3) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 2 Kierowanie do wojskowych komisji lekarskich

§3.

1. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się:

1) poborowych w okresie, kiedy nie urzęduje powia towa komisja lekarska, oraz żołnierzy niezawodo wych, przeznaczonych do odbycia lub odbywają cych czynną służbę wojskową: a) w składzie personelu latającego, personelu na ziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej, b) na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej, c) w jednostkach desantowo-szturmowych, d) w ˚andarmerii Wojskowej i Wojskowych Służ bach Informacyjnych, e) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, f) w charakterze nurków i płetwonurków, g) w zasięgu działania promieniowania mikrofalo wego, h) w warunkach działania prądu elektrycznego;

2) żołnierzy niezawodowych skierowanych do odby wania służby poza granicami państwa przed roz poczęciem tej służby i bezpośrednio po powrocie do kraju w związku z zakończeniem jej odbywa nia;

3) żołnierzy niezawodowych odbywających zasadni czą służbę wojskową, ubiegających się o powoła nie do nadterminowej zasadniczej służby wojsko wej;

4) żołnierzy niezawodowych, jeżeli w ich stanie zdro wia nastąpiło nagłe pogorszenie spowodowane wypadkiem lub chorobą, uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie zadań służbowych;

5) żołnierzy niezawodowych, którzy z powodu choro by nie wykonują zadań służbowych przez kolejne: a) 30 dni kalendarzowych — w stosunku do żołnie rzy niezawodowych odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwi czenia wojskowe lub okresową służbę wojsko wą, b) 60 dni kalendarzowych — w stosunku do żołnie rzy niezawodowych odbywających nadtermino wą zasadniczą służbę wojskową;

6) żołnierzy niezawodowych bezpośrednio przed zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, jeżeli w ocenie lekarza jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, jego stan zdrowia w okre sie służby uległ pogorszeniu;

7) żołnierzy niezawodowych, jeżeli dowód z orzecze nia wojskowej komisji lekarskiej został dopuszczo ny w postępowaniu karnym, postępowaniu kar nym skarbowym lub postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się rów nież poborowych w okresie, kiedy nie urzęduje powia towa komisja lekarska, w celu orzeczenia o ich zdolno ści do czynnej służby wojskowej.

§4.

1. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się zgodnie z właściwością i zasięgiem działania tych ko misji określonym w przepisach wydanych na podsta wie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. ˚ołnierza niezawodowego powracającego po zakończeniu odbywania czynnej służby wojskowej po za granicami państwa kieruje się do wojskowej komi Dziennik Ustaw Nr 151 — 10639 — Poz. 1595 sji lekarskiej, która orzekała o jego zdolności do odby wania służby poza granicami państwa przed wyjaz dem, niezwłocznie po powrocie do kraju.

§5.

1. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje żoł nierzy niezawodowych i poborowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1—6 i ust. 2, z urzędu lub na wniosek tych osób, organ określony w art. 29 ust. 2 ustawy, zgodnie z właściwością określoną w tym przepisie.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje żołnie rzy niezawodowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, organ określony w przepisach o postępowaniu karnym, postępowaniu karnym skarbowym lub postę powaniu w sprawach o wykroczenia.

§6. Organ kierujący żołnierza niezawodowego do wojskowej komisji lekarskiej przekazuje tej komisji po siadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia żołnierza niezawodowego i mogą mieć zna czenie dla ustalenia związku choroby lub ułomności z czynną służbą wojskową.

§7. Wzór skierowania do wojskowej komisji lekar skiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Rozdział 3 Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej i do odbywania tej służby poza granicami państwa oraz ustalanie związku choroby, ułomności i śmierci z czynną służbą wojskową

§8.

1. Orzekając o zdolności do czynnej służby wojskowej, wojskowe komisje lekarskie zaliczają jed nocześnie daną osobę do jednej z kategorii zdolności do takiej służby, o których mowa w art. 30a ust. 1 usta wy, według Wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz do odbywania takiej służby poza gra nicami państwa, stanowiącego załącznik nr 2 do roz porządzenia.

2. Orzekając o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy, wojskowe komisje lekarskie ustalają jednocześnie okres niezdolności do takiej służby, nie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące, stosownie do rodzaju upośledzenia ogólnego stanu zdrowia albo stanu chorobowego oraz rokowań odzyskania zdolno ści do czynnej służby wojskowej.

§9.

1. Niezależnie od orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, w stosunku do poboro wych i żołnierzy niezawodowych przeznaczonych do odbycia lub odbywających taką służbę w niżej wymie nionych jednostkach wojskowych albo na stanowi skach służbowych lub funkcjach wojskowych, wojsko we komisje lekarskie wydają orzeczenia o zdolności lub niezdolności do służby:

1) w składzie personelu latającego, personelu na ziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej;

2) na okrętach wojennych i innych jednostkach pły wających Marynarki Wojennej;

3) w jednostkach desantowo-szturmowych;

4) w ˚andarmerii Wojskowej i Wojskowych Służbach Informacyjnych;

5) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) w charakterze nurków i płetwonurków;

7) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego;

8) w warunkach działania prądu elektrycznego.

2. Na potrzeby orzekania o zdolności do odbywa nia czynnej służby wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się następujące kategorie zdolności do tej służby:

1) kandydaci i piloci samolotów bojowych naddźwię kowych oraz piloci doświadczalni samolotów nad dźwiękowych: a) zdolny — Z/IA, b) trwale lub czasowo niezdolny — N/IA;

2) kandydaci i piloci samolotów bojowych poddźwię kowych oraz piloci doświadczalni samolotów pod dźwiękowych: a) zdolny — Z/IB, b) trwale lub czasowo niezdolny — N/IB;

3) kandydaci i piloci doświadczalni samolotów i śmi głowców innych niż wymienione w pkt 1 i 2: a) zdolny — Z/IC, b) trwale lub czasowo niezdolny — N/IC;

4) pozostały personel latający i kandydaci do tego personelu: a) zdolny — Z/II, b) trwale lub czasowo niezdolny — N/II;

5) personel naziemnego zabezpieczenia lotów i kandy daci do tego personelu oraz personel służby inży nieryjno-lotniczej i kandydaci do tego personelu: a) zdolny — Z/III, Z/SIL, b) trwale lub czasowo niezdolny — N/III, N/SIL.

3. Na potrzeby orzekania o zdolności do odbywa nia czynnej służby wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 6, ustala się następujące kategorie zdolności do tej służby:

1) kandydaci do służby na okrętach wojennych i in nych jednostkach pływających Marynarki Wojen nej: a) zdolny — Z/I-IV/A, b) trwale lub czasowo niezdolny — N/I-IV/A;

2) żołnierze niezawodowi odbywający czynną służbę wojskową na okrętach wojennych i innych jednost Dziennik Ustaw Nr 151 — 10640 — Poz. 1595 kach pływających Marynarki Wojennej oraz słu chacze kursów szkolenia specjalistów morskich: a) zdolny — Z/I-IV/B, b) niezdolny — N/I-IV/B — podlega wyokrętowa niu, c) czasowo niezdolny — N/I-IV/B — podlega wy okrętowaniu na okres do 3 miesięcy.

4. Na potrzeby orzekania o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej poza granicami państwa ustala się następujące kategorie zdolności do tej służby:

1) zdolny do służby poza granicami państwa — Z;

2) niezdolny do służby poza granicami państwa — N.

§10.

1. Wojskowe komisje lekarskie wydają orze czenia, o których mowa w § 9 ust. 1—3, według kryte riów zdrowotnych określonych w:

1) załączniku nr 2 do rozporządzenia — w odniesieniu do czynnej służby wojskowej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3—5, 7 i 8, a na potrzeby orzekania o zdolności do odbywania czynnej służby wojsko wej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, również w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.2)) i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177);

2) Wykazie chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojsko wej w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej, stanowiącym załącz nik nr 3 do rozporządzenia — w odniesieniu do czynnej służby wojskowej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1;

3) Wykazie chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojsko wej na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej, a także w cha rakterze nurków i płetwonurków, stanowiącym za łącznik nr 4 do rozporządzenia — w odniesieniu do czynnej służby wojskowej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i 6.

2. Wojskowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o których mowa w § 9 ust. 4, według kryteriów zdrowot nych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpo wiedniej pozycji w załącznikach nr 2—4 do rozporzą dzenia, przypadek ten kwalifikuje się według pozycji najbardziej zbliżonej. § 1

1.

1. Orzekając o zdolności żołnierza niezawodo wego do odbywania czynnej służby wojskowej poza granicami państwa, wojskowa komisja lekarska doko nuje pełnej oceny jego stanu zdrowia, stosownie do specyfiki klimatyczno-geograficznej oraz sanitarno -epidemiologicznej rejonu, w którym ma on odbywać służbę.

2. Jeżeli ż ołnierz niezawodowy zachoruje po wyda niu przez wojskową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej poza granicami państwa, dowódca jednostki wojsko wej, w której odbywa on służbę, na wniosek lekarza tej jednostki, ponownie kieruje tego żołnierza do wojsko wej komisji lekarskiej. § 1

2. Po powrocie żołnierza do kraju wojskowa ko misja lekarska określa jego zdolność do czynnej służ by wojskowej, dokonując pełnej oceny jego stanu zdrowia, przy uwzględnieniu warunków, w jakich peł nił służbę poza granicami państwa, a w szczególności specyfiki klimatyczno-geograficznej oraz sanitarno -epidemiologicznej rejonu, w którym pełnił tę służbę. § 1

3. Orzekając o zdolności lub niezdolności do czynnej służby wojskowej, w razie stwierdzenia u żoł nierza niezawodowego choroby lub ułomności, woj skowa komisja lekarska orzeka również o związku lub braku związku tej choroby lub ułomności z czynną służbą wojskową, kierując się kryteriami zdrowotnymi określonymi w wykazie chorób i stanów chorobo wych, ustalonym na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wo jennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.3)). Rozdział 4 Tryb orzekania o zdolności do czynnej służby woj skowej i do odbywania tej służby poza granicami państwa oraz ustalania związku chorób, ułomności i śmierci z czynną służbą wojskową § 1

4. Orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej poza granicami państwa, o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej w poszczegól nych rodzajach wojsk i służb oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych, a także o związku choroby lub ułomności z czynną służbą wojskową wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego i wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby — także obser wacji szpitalnej, dokumentacji medycznej oraz infor macji i dokumentów, o których mowa w § 6, wykorzy stując w szczególności:

1) opinię służbowo-lekarską uwzględniającą historię choroby, przebieg leczenia i jego wyniki oraz czyn niki ryzyka na stanowisku służbowym zajmowa Dziennik Ustaw Nr 151 — 10641 — Poz. 1595 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264. nym przez żołnierza niezawodowego lub pełnionej przez niego funkcji wojskowej;

2) historie leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego;

3) wyniki pomiarów czynników szkodliwych wystę pujących w środowisku służby;

4) książeczkę zdrowia żołnierza niezawodowego;

5) informacje zawarte w pisemnym oświadczeniu żołnierza niezawodowego. § 1

5.

1. Orzeczenie o związku śmierci żołnierza nie zawodowego z czynną służbą wojskową wskutek wy padku wojskowe komisje lekarskie wydają na podsta wie akt postępowania powypadkowego lub dokumen tacji medycznej.

2. Orzeczenie o związku śmierci żołnierza niezawo dowego z czynną służbą wojskową wskutek choroby wojskowa komisja lekarska wydaje na podstawie do kumentacji medycznej oraz opisu przebiegu i warun ków pełnienia służby przez żołnierza niezawodowego. § 1

6.

1. Wojskowa komisja lekarska wydaje orze czenie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu wymaganej doku mentacji.

2. Jeżeli wojskowa komisja lekarska stwierdzi, iż do wydania orzeczenia są niezbędne dokumenty inne niż określone w ust. 1, w szczególności dotyczące chorób, ułomności i śmierci oraz ich związku z czyn ną służbą wojskową, pisemnie wzywa żołnierza nie zawodowego, a w razie jego śmierci członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysłu gujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750), do ich dostarczenia w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia doręczenia we zwania. W takim przypadku wojskowa komisja lekar ska może wystąpić także do organu, który skierował żołnierza niezawodowego do komisji, oraz do do wódców jednostek wojskowych, w których pełnił on służbę, o dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia dorę czenia żądania.

3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczo nego do dostarczenia dokumentów wojskowa komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie posia danej dokumentacji.

4. Jeżeli dokumentów nie dostarczył dowódca jed nostki wojskowej, przewodniczący wojskowej komisji le karskiej zawiadamia o tym przełożonego tego dowódcy. § 1

7.

1. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej powinno zawierać w szczególności:

1) rozpoznanie;

2) ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) w razie stwierdzenia chorób i ułomności — okre ślenie ich związku lub braku związku z czynną służ bą wojskową.

2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej doty czące zmarłego żołnierza niezawodowego powinno ustalać w szczególności:

1) przyczynę śmierci;

2) związek lub brak związku śmierci z czynną służbą wojskową.

3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdol ności do odbywania czynnej służby wojskowej poza granicami państwa powinno zawierać również ustale nie rejonu, w którym żołnierz niezawodowy jest zdol ny odbywać taką służbę.

4. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej:

1) w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej sporządza się według wzoru określonego w za łączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) w sprawie ustalenia związku śmierci z czynną służ bą wojskową sporządza się według wzoru określo nego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. § 1

8.

1. Wojskowa komisja lekarska orzeka w skła dzie trzech oficerów-lekarzy. W składzie orzekającym mogą być również oficerowie-lekarze niepełniący za wodowej służby wojskowej. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej.

2. Wojskowa komisja lekarska orzeka większością głosów składu orzekającego.

3. Członek składu orzekającego wojskowej komisji lekarskiej może wnieść na piśmie sprzeciw wobec pro jektu orzeczenia z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku przewodniczący wojskowej komisji lekar skiej przesyła sprzeciw łącznie z projektem orzeczenia i pozostałą dokumentacją do wojskowej komisji lekar skiej wyższego stopnia, która jest obowiązana zająć stanowisko w sprawie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania sprzeciwu.

4. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej doku mentacji. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne ba danie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skiero wać żołnierza na obserwację szpitalną, a także prze prowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupeł nienia materiałów w sprawie.

5. W razie uznania zasadności sprzeciwu przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, skład orzekający wydaje orzeczenie zgodne z tym stanowi skiem. Jeżeli orzeczenie dotyczy spraw, o których mo wa w § 19 ust. 1, opracowuje się projekt orzeczenia zgodny z tym stanowiskiem.

6. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej podpi sują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz Dziennik Ustaw Nr 151 — 10642 — Poz. 1595 opatruje się je pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej. § 1

9.

1. Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekar skiej ustalającego związek lub brak związku śmierci z czynną służbą wojskową przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła łącznie z pozostałą doku mentacją do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia.

2. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej doku mentacji.

3. W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, wojsko wa komisja lekarska wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu.

4. W razie niezatwierdzenia projektu orzeczenia przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, komisja ta nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia uwzględniającego jej stanowi sko. W takim przypadku wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie zgodne ze stanowiskiem wojsko wej komisji lekarskiej wyższego stopnia.

5. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej podpi sują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej.

6. Do orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wy danego w trybie określonym w ust. 3 lub 4 nie stosu je się przepisu ust. 1.

§20. Wojskowymi komisjami lekarskimi wyższego stopnia, o których mowa w § 18, 19, 22 i 23, są wojsko we komisje lekarskie określone w przepisach wyda nych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy. § 2

1. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wy dane w trybie określonym w § 18 ust. 1 lub 5 zdanie pierwsze albo § 19 ust. 3 lub 4, jako wydane w pierw szej instancji, doręcza się żołnierzowi niezawodowe mu, a w razie jego śmierci członkowi rodziny, o któ rym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, a także organowi, który skierował żołnierza niezawodowego do wojskowej komisji lekar skiej. § 2

2.

1. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w pierwszej instancji służy stronie odwoła nie na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)).

2. Odwołanie wnosi się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia, za pośrednic twem komisji, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. § 2

3.

1. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia rozpatruje odwołanie w składzie trzech ofice rów-lekarzy. W składzie orzekającym mogą być rów nież oficerowie-lekarze niepełniący zawodowej służby wojskowej. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekar skiej wyższego stopnia.

2. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia, rozpatrując odwołanie, orzeka na podstawie dokumen tów znajdujących się w aktach sprawy. W razie potrze by wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować żołnierza na obserwa cję szpitalną, a także przeprowadzić dodatkowe postę powanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie.

3. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia orzeka w sprawie odwołania większością głosów skła du orzekającego. Przepisy § 18 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio, z tym że Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie rozpatruje sprzeciw wobec projektu swojego orzecze nia w składzie pięciu oficerów-lekarzy.

4. Do orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wyż szego stopnia stosuje się odpowiednio przepis § 21, z tym że orzeczenie to doręcza się również wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie w pierw szej instancji, wraz z aktami sprawy. § 2

4. Sentencję ostatecznego orzeczenia wojsko wej komisji lekarskiej wpisuje się do książeczki zdro wia żołnierza niezawodowego. § 2

5.

1. Na podstawie ostatecznego orzeczenia o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej poza granicami państwa wojskowa komisja lekarska, która wydała orzeczenie w pierwszej instancji, wysta wia certyfikat zdrowia, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Certyfikaty dla żołnierzy niezawodowych — kan dydatów do pełnienia służby w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych wydaje się we dług wzoru ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (formularz MS—2), stanowiącego za łącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Wydanie certyfikatu odnotowuje się w książecz ce zdrowia żołnierza niezawodowego. § 2

6.

1. Minister Obrony Narodowej może w trybie nadzoru uchylić każde orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominię ciem istotnych okoliczności faktycznych.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysłu guje również przewodniczącemu Centralnej Wojsko wej Komisji Lekarskiej w Warszawie. Dziennik Ustaw Nr 151 — 10643 — Poz. 1595 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

3. Uchylając orzeczenie, odpowiednio Minister Obrony Narodowej albo przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie wskazuje okoliczności wymagające wyjaśnienia w toku dalsze go postępowania w sprawie.

4. W razie uchylenia orzeczenia sprawę rozpatruje ponownie w pierwszej instancji wojskowa komisja le karska wyznaczona odpowiednio przez Ministra Obro ny Narodowej albo przewodniczącego Centralnej Woj skowej Komisji Lekarskiej w Warszawie zgodnie z za leceniami, o których mowa w ust. 3. Rozdział 5 Orzekanie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego § 2

7.

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz niezawodowy odbywa czynną służbę woj skową, kieruje żołnierza do wojskowej komisji lekar skiej w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, a także — na wniosek lekarza tej jednostki — po zakończeniu leczenia szpitalnego lub ambulato ryjnego.

2. Do kierowania żołnierza niezawodowego do wojskowej komisji lekarskiej, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4, 6 i 7. § 2

8.

1. Wojskowa komisja lekarska, orzekając o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, ocenia w szczególności:

1) rodzaj upośledzenia ogólnego stanu zdrowia albo stanu chorobowego;

2) konieczność kontynuowania leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej albo w innym zakładzie za pewniającym udzielenie żołnierzowi niezawodo wemu świadczeń zdrowotnych na zasadach okre ślonych w art. 69 i 69a ustawy;

3) rokowania odzyskania stanu zdrowia wymagane go w jednostce wojskowej albo na stanowisku służbowym lub funkcji wojskowej, na której żoł nierz niezawodowy odbywa czynną służbę woj skową, oraz możliwości wykonywania przez niego zadań służbowych.

2. Wojskowa komisja lekarska, orzekając o potrze bie udzielenia urlopu zdrowotnego, wskazuje również proponowany wymiar tego urlopu, w granicach okre ślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy.

3. Do orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdro wotnego przez wojskowe komisje lekarskie stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4. Rozdział 6 Przepisy końcowe § 2

9. Do spraw, o których mowa w rozporządzeniu, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.5) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 57, poz. 278, z 1994 r. Nr 31, poz. 113 oraz z 2000 r. Nr 97, poz. 1059), które w zakresie uregulowanym rozpo rządzeniem traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 151 — 10644 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10645 — Poz. 1595 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. (poz. 1595) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 151 — 10646 — Poz. 1595 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10647 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10648 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10649 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10650 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10651 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10652 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10653 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10654 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10655 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10656 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10657 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10658 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10659 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10660 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10661 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10662 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10663 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10664 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10665 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10666 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10667 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10668 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10669 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10670 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10671 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10672 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10673 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10674 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10675 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10676 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10677 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10678 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10679 — Poz. 1595 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10680 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10681 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10682 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10683 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10684 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10685 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10686 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10687 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10688 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10689 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10690 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10691 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10692 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10693 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10694 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10695 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10696 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10697 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10698 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10699 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10700 — Poz. 1595 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10701 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10702 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10703 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10704 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10705 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10706 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10707 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10708 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10709 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10710 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10711 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10712 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10713 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10714 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10715 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10716 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10717 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10718 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10719 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10720 — Poz. 1595 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10721 — Poz. 1595 Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10722 — Poz. 1595 Załącznik nr 7 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10723 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10724 — Poz. 1595 Załącznik nr 8 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10725 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10726 — Poz. 1595 Dziennik Ustaw Nr 151 — 10727 — Poz. 1595

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-01
Data wydania: 2004-06-25
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1595