Dz.U. 2004 nr 16 poz. 148

Dziennik Ustaw Nr 16 — 734 — Poz. 148 148 USTAWA z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Euro pejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., sporządzonej w Berlinie 17 lipca 2003 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-04
Data wydania: 2003-12-11
Data wejścia w życie: 2004-02-19
Data obowiązywania: 2004-02-19
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 16 poz. 148