Dz.U. 2004 nr 16 poz. 149

149 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatko wania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-04
Data wydania: 2003-12-18
Data wejścia w życie: 2004-02-19
Data obowiązywania: 2004-02-19
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 16 poz. 149