Dz.U. 2004 nr 16 poz. 162

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegóło wych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz. U. Nr 24, poz. 250 oraz z 2003 r. Nr 18, poz. 16

2) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 16 — 762 — Poz. 162 162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 2020. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rol nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. (poz. 162) SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE WCHODZÑCE W SK¸AD ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, KTÓRYCH STOSOWANIE W POLSCE JEST ZABRONIONE

1) acefat,

2) akrylonitryl,

3) aldikarb,

4) aldryna,

5) aramit,

6) arsen i jego pochodne,

7) azafenidyna,

8) azynofos etylowy,

9) benomyl,

10) binapakryl, 1

1) bromacyl, 1

2) chlordan, 1

3) chlordimeform, 1

4) chlorfenapyr, 1

5) chlorodekon, 1

6) chloroform, 1

7) chloropropylat, 1

8) chlozolinat, 1

9) cyhalotryna,

20) DDT, 2

1) 1,2-dibromoetan, 2

2) 1,2-dichloroetan, 2

3) 1,3-dichloropropen, 2

4) dieldryna, 2

5) dikofol, 2

6) dinitroortokrezol (DNOC), 2

7) dinoseb, 2

8) dinoterb, 2

9) disiarczek węgla, 30) endryna, 3

1) etakonazol, 3

2) etylenu tlenek, 3

3) fenwalerat, 3

4) ferbam, 3

5) fluorooctowy kwas i jego pochodne, 3

6) HCH techniczny, 3

7) heksachlorobenzen, 3

8) heptachlor, 3

9) hydrazyd kwasu maleinowego i jego sole z wyłą czeniem soli potasowej i sodowej oraz choliny, 40) izobenzan, 4

1) izodryna, 4

2) izokarbamid, 4

3) kadm i jego pochodne, 4

4) kaptafol, 4

5) kelewan, 4

6) krymidyna, 4

7) kwintocen (PCNB, pentachloronitrobenzen), 4

8) lindan, 4

9) metyloparation, 50) mireks, 5

1) monolinuron, 5

2) morfamkwat, 5

3) nikotyna, 5

4) nitrofen, 5

5) octan fentyny, 5

6) ołów i jego pochodne, 5

7) paration, 5

8) pentachlorobenzen, 5

9) pentachlorofenol, 60) permetryna, 6

1) pirazofos, 6

2) profam, 6

3) rtęć i jej pochodne, 6

4) selen i jego pochodne, 6

5) 2,4,5-T, 6

6) technazen, 6

7) terpeny polichlorowane (np. toksafen), 6

8) tetrachlorek węgla, 6

9) wodorotlenek fentyny, 70) zineb. Dziennik Ustaw Nr 16 — 763 — Poz. 162 SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE WCHODZÑCE W SK¸AD ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, KTÓRE MOGÑ, W OKREÂLONYCH SYTUACJACH, MIEå SZKODLIWY WP¸YW NA ZDROWIE LUDZI, ZWIERZÑT I ÂRODOWISKO, ORAZ ZAKRES OGRANICZENIA STOSOWANIA ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN ZAWIERAJÑCYCH TE SUBSTANCJE

1) atrazyna — do 1,5 kg,

2) ditiokarbaminiany — niezalecane do ochrony sałaty i chmielu w okresie po kwitnieniu,

3) endosulfan — zalecany do zwalczania roztoczy.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-02-04
Data wydania: 2004-01-13
Data wejścia w życie: 2004-02-19
Data obowiązywania: 2004-02-19
Data uchylenia: 2005-06-23
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 16 poz. 162