Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1675

Na podstawie art. 1 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 53

1) zarządza się, co następuje:

§1. Znajomość języka polskiego w mowie i w pi śmie, niezbędna do wykonywania zawodu felczera, obejmuje umiejętność:

1) rozumienia tekstu pisanego, umożliwiającą w szcze gólności korzystanie z fachowej literatury i piśmien nictwa oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu felczera w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) porozumiewania się z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności przeprowadzania wywiadów felczerskich, poprawnego udzielania przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji oraz czynnego uczestniczenia w konsultacjach, nara dach i szkoleniach zawodowych;

3) pisania zgodnie z zasadami ortografii, a w szcze gólności: prowadzenia dokumentacji medycznej określonej odrębnymi przepisami, wystawiania skierowań do szpitala i innych instytucji udzielają cych świadczeń zdrowotnych, wypisywania recept oraz skierowań na badania diagnostyczne.

§2. Naczelna Rada Lekarska zawiadamia cudzo ziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, o terminie i miej scu składania egzaminu z języka polskiego, zwanego dalej „egzaminem”, nie później niż na 14 dni przed je go terminem.

§3.

1. W skład komisji egzaminacyjnej, powołanej przez Naczelną Radę Lekarską, wchodzi pięciu lekarzy posiadających tytuł specjalisty z wybranej dziedziny medycyny oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna działa na podstawie re gulaminu organizacyjnego opracowanego przez komi sję i zatwierdzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

§4.

1. Egzamin składa się z czterech części, które obejmują:

1) sprawdzian pisemny — dyktando (część A);

2) sprawdzian testowy — rozumienie tekstu mówio nego (część B);

3) sprawdzian ustny — umiejętność czytania i zrozu mienia tekstu (część C);

4) sprawdzian praktyczny — umiejętność symulowa nego udzielania porad pacjentom, a w szczególno ści poprawnego formułowania pytań i wypowie dzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych (część D).

2. W części A i B egzaminu wykorzystuje się zapis z płyt kompaktowych lub innych nośników dźwięku.

§5.

1. Komisja egzaminacyjna określa maksymal ną liczbę punktów możliwą do uzyskania z każdego sprawdzianu, stanowiącego część egzaminu.

2. Podstawą zaliczenia egzaminu jest suma punk tów uzyskana z egzaminu, która musi przekroczyć 50 % ogólnej sumy punktów przewidzianej dla wszystkich sprawdzianów.

3. Podstawą zaliczenia każdej części egzaminu jest liczba punktów uzyskanych z poszczególnych spraw dzianów, która musi przekroczyć 50 % sumy punktów przewidzianych dla każdej części egzaminu.

§6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół przebiegu egzaminu, który podpisują wszy scy członkowie komisji egzaminacyjnej.

§7. Wyniki egzaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie, w siedzibie Naczelnej Rady Le karskiej, listy osób wraz z liczbą uzyskanych punktów.

§8.

1. Opłata za egzamin wynosi 400 zł.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Na czelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć opłatę do 50 % albo całkowicie z niej zwolnić.

§9.

1. Cudzoziemcowi, który zdał egzamin, Naczel na Rada Lekarska wydaje zaświadczenie.

2. Cudzoziemiec, który nie zdał egzaminu, może przystąpić do egzaminu ponownie po upływie co naj mniej sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Czakański Dziennik Ustaw Nr 160 — 11318 — Poz. 1675 1675 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-14
Data wydania: 2004-06-28
Data wejścia w życie: 2004-07-29
Data obowiązywania: 2004-07-29
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1675