Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1692

Art.

1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 417 otrzymuje brzmienie: „Art. 417

§1. Za szkodę wyrządzoną przez nie zgodne z prawem działanie lub za niechanie przy wykonywaniu wła dzy publicznej ponosi odpowie dzialność Skarb Państwa lub jed nostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

§2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakre su władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo in nej osobie prawnej, solidarną odpo wiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecają ca je jednostka samorządu teryto rialnego albo Skarb Państwa.”;

2) po art. 417 dodaje się art. 4171 i art. 4172 w brzmieniu: „Art. 417

1.

§1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywne go, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym po stępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

§2. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postę powaniu ich niezgodności z pra wem. Odnosi się to również do wy padku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wy dane na podstawie aktu normatyw nego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynaro dową lub ustawą.

§3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub de cyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej na prawienia można żądać po stwier dzeniu we właściwym postępowa niu niezgodności z prawem niewy dania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią ina czej.

§4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatyw nego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgod ność z prawem niewydania tego ak tu stwierdza sąd rozpoznający spra wę o naprawienie szkody. Art. 417

2. Jeżeli przez zgodne z prawem wykony wanie władzy publicznej została wyrzą dzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowe go jej naprawienia oraz zadośćuczynie nia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdol ność poszkodowanego do pracy lub je go ciężkie położenie materialne, wska zują, że wymagają tego względy słusz ności.”;

3) uchyla się art. 419, art. 420, art. 4201 i art. 4202;

4) art. 421 otrzymuje brzmienie: „Art. 42

1. Przepisów art. 417, art. 4171 i art. 4172 nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywa niu władzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczególnych.”. Art.

2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 162 — 11409 — Poz. 1692 1692 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyj nego, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) uchyla się art. 153;

2) uchyla się art. 160;

3) w art. 161 uchyla się § 5. Art.

3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) art. 287 otrzymuje brzmie nie: „Art. 28

7. W przypadku gdy sąd w orzeczeniu:

1) uchyli zaskarżoną decyzję, a organ roz patrując sprawę ponownie umorzy po stępowanie,

2) stwierdzi nieważność aktu albo ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu, stronie, która poniosła szkodę, służy od szkodowanie od organu, który wydał decy zję.”. Art.

4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.4)) w art. 261 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodek su cywilnego.”. Art.

5. Do zdarzeń i stanów prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 417, art. 419, art. 420, art. 4201, art. 4202 i art. 421 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 153, art. 160 i art. 161 § 5 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 162 — 11410 — Poz. 1692 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660. ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291 i Nr 146, poz. 1546.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-19
Data wydania: 2004-06-17
Data wejścia w życie: 2004-09-01
Data obowiązywania: 2004-09-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1692