Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1696

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 89

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa rodzaje, wzory i spo sób prowadzenia dzienników oraz innych dokumen tów na statkach o polskiej przynależności oraz sposób przechowywania tych dokumentów.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) GMDSS — Âwiatowy Morski System ¸ączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;

2) dyrektor urzędu morskiego — należy przez to ro zumieć także konsula Rzeczypospolitej Polskiej, je żeli dzienniki są poświadczane za granicą;

3) statek rybacki — jednostkę pływającą o długości do 45 metrów, przeznaczoną do połowów, skupu, przetwórstwa, transportu, chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich oraz do celów szkoleniowych i naukowo-badawczych w dziedzi nie rybołówstwa.

§3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Policji i Straży Granicznej;

2) statków zarejestrowanych w rejestrach statków że glugi śródlądowej, poruszających się po morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Rze czypospolitej Polskiej;

3) bezzałogowych statków bez napędu mechaniczne go;

4) statków używanych wyłącznie do uprawiania spor tu lub rekreacji;

5) statków bezpokładowych.

§4.

1. Na statkach, z zastrzeżeniem ust. 2, prowa dzi się dziennik:

1) pokładowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) maszynowy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) GMDSS, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W żegludze krajowej:

1) na statkach rybackich,

2) na innych statkach o pojemności brutto poniżej 50 i mocy silników poniżej 400 kW — prowadzi się dziennik pokładowo-maszynowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządze nia.

§5.

1. Obowiązek prowadzenia dzienników po wstaje z chwilą wyznaczenia kapitana i obsadzenia statku załogą, choćby w niepełnym składzie, niezależ nie od stanu gotowości statku do eksploatacji.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie doty czy statku, którego przynależność została zawieszona na wniosek właściciela statku, w trakcie trwania za wieszenia.

§6.

1. Dziennik oraz inne dokumenty zawierające dane dotyczące statku należy dostarczyć wraz z wnio skiem o poświadczenie dziennika do dyrektora urzędu morskiego.

2. Dziennik powinien być zarejestrowany i opatrzo ny numerem nadanym przez dyrektora urzędu mor skiego właściwego dla portu macierzystego statku.

3. Numer dziennika oraz miejsce i datę dokonania rejestracji dziennika wpisuje się w oznaczonych miej scach i opatruje pieczęcią rejestrującego urzędu oraz podpisem dyrektora urzędu morskiego lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Dyrektor urzędu morskiego właściwego dla por tu macierzystego statku poświadcza dziennik w termi nie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. W przypadku gdy dzienniki są poświadczane za granicą, informacje dotyczące dokonanych poświad czeń dzienników konsul Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje w terminie 30 dni Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni.

§7.

1. Dzienniki pokładowe i pokładowo-maszyno we prowadzone są przez właściwego oficera wachto wego.

2. Dziennik maszynowy prowadzi osoba posiada jąca dyplom oficera mechanika wachtowego. Dziennik Ustaw Nr 162 — 11420 — Poz. 1696 1696 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz.1429).

3. Dziennik GMDSS prowadzi osoba posiadająca uprawnienia operatora GMDSS.

4. Jeżeli na statku nie ma osoby uprawnionej do prowadzenia dzienników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2, prowadzi je kapitan stat ku, a dziennik maszynowy — kierownik maszyn.

5. Kapitan statku ponosi odpowiedzialność za na leżyte prowadzenie i przechowywanie dzienników.

6. Jeżeli na statku prowadzi się brudnopisy dzien ników, należy je przechowywać razem z dziennikami.

§8.

1. Poza osobami upoważnionymi do prowa dzenia dzienników, o których mowa w § 7, wpisów do dzienników mogą dokonywać organy administracji morskiej i organy, przed którymi składa się protest morski.

2. Dokonywanie wpisów przez osoby lub organy inne niż określone w ust. 1 jest zabronione.

3. Wpisów, o których mowa w ust. 2, można doko nywać tylko na zapasowych stronach dziennika zaty tułowanych „Uwagi”.

§9.

1. Wpisów do dziennika dokonuje się codzien nie od godz. 0100 do godz. 2400 w języku polskim, sta rannie, drukowanymi literami, bez używania korekt, tuszem, atramentem lub innym nieusuwalnym środ kiem piśmienniczym.

2. Pomyłki prostuje się przez przekreślenie błędne go tekstu w sposób pozwalający na jego odczytanie i wpisanie obok tekstu prawidłowego, poświadczone go podpisem uprawnionej osoby. W rubryce „uwagi” należy umieścić wzmiankę „poprawione (wpisać treść poprawki) uważać za prawdziwe”.

3. W przypadku skreślenia wpisu należy umieścić wzmiankę „skreślone (podać skreślone wyrazy) uwa żać za prawdziwe”. Wzmiankę powinien potwierdzić podpisem kapitan albo inna uprawniona osoba, w za leżności od rodzaju dziennika, w którym jest umiesz czona.

§10.

1. Na statku o długości całkowitej przekracza jącej 24 m i mocy silnika ponad 400 kW kapitan statku prowadzi ewidencję dzienników oraz innych dokumen tów, które powinny być przechowywane na statku.

2. Poszczególne rodzaje dzienników wpisuje się do ewidencji oddzielnie, nadając im odrębną numerację porządkową. § 1

1.

1. Z chwilą dokonania pierwszego wpisu dziennik uznaje się za rozpoczęty i do jego zakończe nia jest przechowywany na statku.

2. Zakończone dzienniki powinny być przekazane armatorowi w terminie 90 dni od daty ostatniego wpi su. Armator przechowuje zakończone dzienniki przez okres 10 lat od daty przekazania.

3. W przypadku zatrzymania dziennika z powodu awarii statku lub innych przyczyn przez organy admini stracji morskiej lub przez izbę morską należy zatrzyma ny dziennik uznać za wycofany i zakończony z datą ostatniego dokonania wpisu i z tą samą datą należy roz począć prowadzenie nowego egzemplarza dziennika.

4. Dzienniki należy przechowywać na statku w taki sposób, aby były zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami i zaginięciem. § 1

2. Dzienniki i inne dokumenty statku oraz ich ewidencja powinny być przedstawione do kontroli na każde żądanie organu administracji morskiej lub in nych uprawnionych podmiotów. § 1

3. Dzienniki rozpoczęte i prowadzone na podsta wie rozporządzenia Ministra ˚eglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 19, poz. 104, z późn. zm.2)) prowadzi się do ich zakończenia. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: K. Opawski ———————

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1968 r. Nr 39, poz. 280, z 1973 r. Nr 13, poz. 98, z 1976 r. Nr 35, poz. 210 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 29.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra ˚eglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 19, poz. 104, z 1968 r. Nr 39, poz. 280, z 1973 r. Nr 13, poz. 98, z 1976 r. Nr 35, poz. 210 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 29), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 wrze śnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 154

6) utraciło moc z dniem 5 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 162 — 11421 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11422 — Poz. 1696 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. (poz. 1696) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 162 — 11423 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11424 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11425 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11426 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11427 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11428 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11429 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11430 — Poz. 1696 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 162 — 11431 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11432 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11433 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11434 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11435 — Poz. 1696 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 162 — 11436 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11437 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11438 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11439 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11440 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11441 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11442 — Poz. 1696 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 162 — 11443 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11444 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11445 — Poz. 1696 Dziennik Ustaw Nr 162 — 11446 — Poz. 1696

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-19
Data wydania: 2004-06-18
Data wejścia w życie: 2004-07-19
Data obowiązywania: 2004-07-19
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1696