Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1710

1710 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Adam Jamróz, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiające go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General nego, na rozprawie w dniu 6 lipca 2004 r., pytania praw nego Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Za miejscowy w Katowicach o zbadanie zgodności art. 4 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmia nie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto rialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 104

1) z art. 2 Konstytucji, orzeka: Art. 4 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek sa morządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 104

1) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Marian Grzybowski Teresa Dębowska-Romanowska Adam Jamróz Jerzy Stępień Bohdan Zdziennicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-19
Data wydania: 2004-07-06
Data wejścia w życie: 2004-07-19
Data obowiązywania: 2004-07-19
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1710