Dz.U. 2004 nr 163 poz. 17111. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 95

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmia nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed siębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),

2) ustawą z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe go (Dz. U. Nr 80, poz. 509),

3) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

4) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

5) ustawą z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto rialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041),

6) ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

7) ustawą z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługują cych Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), 1711 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

8) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02 (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15),

9) ustawą z dnia 11 września 2003 r. o zmianie usta wy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759),

10) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 lipca 2004 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 32—37 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospo darowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405), które stanowią: „Art. 3

2. Minister Przekształceń Własnościowych niezwłocznie po przekształceniu przed siębiorstwa państwowego, którego or ganem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, w spółkę na podsta wie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o pry watyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 68

5) — ak cje lub udziały tej spółki przekazuje Agencji. Art. 3

3.

1. W terminie jednego roku od dnia wej ścia w życie ustawy Minister Obrony Narodowej lub organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce przekaże Agencji do wykonywania umowy, o których mowa w art. 7 ust.

2. Od chwili przekazania umów Agencja wy konuje uprawnienia i obowiązki Skarbu Państwa.

2. Agencja niezwłocznie zawiadamia stro ny umów, o których mowa w art. 7 ust. 2, o przekazaniu tych umów do wy konywania przez Agencję. Art. 3

4. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 79

1) w art. 49 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Mienie pozostałe po likwidacji przed siębiorstwa państwowego, którego or ganem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekaza niu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o go spodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405).” Art. 3

5. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go spodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru chomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 3

3) dotychczaso wą treść art. 36 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości lub ich części, które stały się zbędne na cele obronno ści i bezpieczeństwa państwa.” Art. 3

6. W ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywa tyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 68

5) dotych czasową treść art. 41 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Mienie pozostałe po likwidacji przed siębiorstwa państwowego, którego or ganem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekaza niu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o go spodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405).” Art. 3

7. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4l dodaje się pkt 4ł w brzmieniu: „4ł) dochody Agencji Mienia Wojskowego w części przeznaczonej na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej.” ”;

2) art. 21 i 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmia nie niektórych ustaw związanych z reformą funk Dziennik Ustaw Nr 163 — 11500 — Poz. 1711 cjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywaty zacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775), które stanowią: „Art. 2

1. Rada Agencji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospoda rowaniu niektórymi składnikami Mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405), jest Radą Nadzorczą Agencji do końca kaden cji. Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2—13, które wchodzą w życie z dniem 8 kwietnia 1997 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta wy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 80, poz. 509), który stano wi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia.”;

4) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o Krajowym Reje strze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), który stanowi: „Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 16 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo rządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), któ ry stanowi: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

7) art. 48 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 21 grud nia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania mi nistrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), które stanowią: Art. 4

8. „

1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mie nia Wojskowego upływa z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy.” „Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”;

8) art. 21 i 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmia nie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o ko mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań stwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), które stanowią: „Art. 2

1. Akcje i udziały w spółkach, nabyte do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez Agencję Mienia Wojskowego na rzecz Skarbu Państwa, podlegają przeka zaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 18 lit. a, art. 5 pkt 2 i art. 6 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”;

9) art. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnika mi mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), któ ry stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”. Marszałek Sejmu: J. Oleksy Dziennik Ustaw Nr 163 — 11501 — Poz. 1711 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1) Ustawa określa:

1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowa nych, a także innym mieniem będącym we włada niu tych jednostek, niewykorzystywanym do reali zacji ich zadań;

2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozosta łym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub mini ster właściwy do spraw wewnętrznych;

3) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego. Art.

2. Mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, obejmuje wszystkie prawa majątkowe przekazane Agencji Mienia Wojskowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Art.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) lasów, w rozumieniu przepisów o lasach, udostęp nionych, na ich podstawie, jednostkom organiza cyjnym podporządkowanym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej; 2)

2) nieruchomości rolnych i innego mienia, o któ rych mowa w przepisach o gospodarowaniu nie ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, będą cych w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jedno stek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodo wej. Art.

4. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień i obowiązków Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynikają cych z innych ustaw oraz umów międzynarodowych. Art. 4a.

3) 1.

2) W przypadku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, mienie Skar bu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1, może być przekazane nieodpłatnie, oddane w użytkowanie, na jem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczone lub oddane do korzystania na podstawie innego stosunku praw nego jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym lub osobom fizycznym, w celu likwidacji skutków tej klęski lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska — bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego.

2. Przekazanie mienia w przypadku, o którym mo wa w ust. 1, może zarządzić Minister Obrony Narodo wej albo z jego upoważnienia inny organ wojskowy. Art. 4b.

4) 1.

5) Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Pań stwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1:

1) muzeom, państwowym i samorządowym instytu cjom kultury, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym szkołom wyż szym oraz państwowym wyższym szkołom zawo dowym — na cele muzealne, wystawiennicze, kul turalne lub szkoleniowe;

2) państwowym jednostkom organizacyjnym, jed nostkom samorządu terytorialnego, stowarzysze niom i fundacjom prowadzącym działalność zwią zaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa — na cele ich działalności statutowej.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mie nia, o którym mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 163 — 11502 — Poz. 1711 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. (poz. 1711) USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), która weszła w ży cie z dniem 7 listopada 2003 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ———————

3) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmia nie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe go (Dz. U. Nr 80, poz. 509), która weszła w życie z dniem 18 lipca 1997 r.

4) Dodany przez art. 21 pkt 1 ustawy, o której mowa w odno śniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Art. 4c.

6) Minister Obrony Narodowej, na podsta wie umów międzynarodowych, może przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw będących stro nami tych umów uzbrojenie i towary podwójnego za stosowania, w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.7)). Art. 4d.

6) Mienie ruchome Skarbu Państwa będące na wyposażeniu polskich jednostek wojskowych poza granicami państwa, niewykorzystywane przez te jed nostki do realizacji ich zadań, jeżeli jego wartość jest niższa od kosztów jego transportu do kraju, zagospo darowuje organ wojskowy wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej w państwie pobytu polskiej jed nostki wojskowej przez sprzedaż, przekazanie na cele charytatywne lub likwidację. Ârodki finansowe uzyska ne ze sprzedaży tego mienia stanowią dochód środka specjalnego określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicz nej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.8)). Rozdział 2 Agencja Mienia Wojskowego Art.

5.

1. Tworzy się Agencję Mienia Wojskowego, zwaną dalej „Agencją”. 2.

9) Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Mi nister Obrony Narodowej.

3. Agencja jest państwową osobą prawną.

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. Art.

6. Skarb Państwa powierza Agencji wykony wanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 2. Art.

7.

1. Zadaniem Agencji jest w szczególności:

1) gospodarowanie,

2) utrzymywanie,

3) uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia, o którym mowa w art. 2.

2. Zadaniem Agencji jest również wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsię biorstw państwowych i przepisów o przedsiębior stwach państwowych. 3.

10) Agencja może prowadzić na rzecz urzędu ob sługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jedno stek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowania o udzielenie zamówień pu blicznych oraz zawierać umowy wynikające z tych po stępowań, w tym również udzielanych na zasadach szczególnych, finansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. 3a.1

1) Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do dalszego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 3, wszczęte i niezakończone przez urząd obsłu gujący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki or ganizacyjne podległe temu Ministrowi. 4.1

2) Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodo wej, może, ze środków finansowych pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, naby wać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi i naprawy zakła dowe w celu przekazania ich urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom podpo rządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do użytkowania na podstawie umowy określającej w szczególności zasady użytkowania i wa runki płatności. 5.1

2) Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków zamawiają cego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w za kresie zakończonych postępowań o zamówienia pu bliczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej i jednostki podległe Mini strowi Obrony Narodowej. W takim przypadku finan sowanie dostaw i usług następuje ze środków wła snych Agencji, z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej ze środków budżetowych Ministra Obrony Narodowej. 6.1

2) Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej i jednostkom podległym Ministrowi Obrony Narodo wej przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie umowy określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady Dziennik Ustaw Nr 163 — 11503 — Poz. 1711 ———————

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno śniku 1.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 107, poz. 1136.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ———————

10) Dodany przez art. 21 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyza cji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2003 r. 1

1) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno śniku 1. 1

2) Dodany przez art. 9 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w od nośniku 10 jako druga. płatności, z uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków budżetowych na nabycie przedmiotu dostaw i usług. Art.

8. 1.1

3) Minister Obrony Narodowej, działając w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa14), wy posaża Agencję w środki niezbędne do podjęcia dzia łalności, które stanowić będą jej własność. 1a.1

5) Minister Obrony Narodowej może przekazać na własność Agencji mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, również wtedy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania jej zadań.

2. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnie nia jej funkcjonowania stanowi własność Agencji. 3.1

6) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję przysługuje prawo własności lub inne prawa, uzyskane z tytułu zbycia lub obciążenia prawem rze czowym bądź innym prawem mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 2. 4.1

7) Akcje i udziały w spółkach powstałych w wy niku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu zbro jeniowego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwe mu do spraw Skarbu Państwa, który wykonuje prawa z akcji i udziałów w tych spółkach w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Prywatyzacja tych spółek następuje na wniosek Ministra Obrony Naro dowej. 4a.1

8) Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo wej, może udzielić Agencji pełnomocnictwa do wyko nywania praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 4. 5.1

6) Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4, 2)1

9) przychody z prywatyzacji spółek, o których mo wa w ust. 4, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 usta wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.

20) ) — przeznacza się na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej. 6.1

6) Tworzy się środek specjalny w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.21)), na którym gromadzi się środki finanso we uzyskane z tytułów, o których mowa w ust. 5, któ rego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Art. 9.2

2)

1. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządze nia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną. Art.

10. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji; 2)2

3) Rada Nadzorcza Agencji. Art. 1

1. 1.2

4) Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z mini strem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

2. Kadencja Prezesa Agencji trwa cztery lata. 3.2

5) Zastępców Prezesa Agencji, w liczbie do trzech, powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Prezesa Agencji, z tym że jeden z zastępców powoływany jest na wniosek złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Art. 1

2.

1. Prezes Agencji kieruje Agencją i repre zentuje ją na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Agencji składa Prezes Agencji. Prezes Agencji może udzielić innym Dziennik Ustaw Nr 163 — 11504 — Poz. 1711 ——————— 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związa nych z reformą funkcjonowania gospodarki i administra cji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 1

4) Obecnie: ministrem właściwym do spraw Skarbu Pań stwa, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 25 usta wy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rzą dowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 1

5) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

6) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w odno śniku 10 jako druga. 1

7) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w odno śniku 10 jako druga; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 1

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291. 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 13. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno śniku 1. osobom pełnomocnictw do składania oświadczeń wo li w imieniu Agencji. Art. 1

3. Prezes Agencji działa przy pomocy Biura Agencji i jego oddziałów terenowych. Art. 1

4.

1. Prezes Agencji sporządza roczny plan fi nansowy i roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informację do datkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pie niężnych. 1a.2

6) Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwo ju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio nalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.27))28). 2.2

9) Minister Obrony Narodowej przedstawia Ra dzie Ministrów, do zatwierdzenia, roczny plan finanso wy oraz roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

3. (uchylony).30) 4.3

1) Minister Obrony Narodowej corocznie infor muje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Agencji. Art. 15.3

2) 1.3

3) Rada Nadzorcza Agencji składa się z siedmiu członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uza sadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa może odwołać Radę Nadzorczą Agen cji, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji lub po szczególnych jej członków w czasie trwania kadencji. 2.3

3) W skład Rady Nadzorczej Agencji wchodzi czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwe go do spraw wewnętrznych. 3.3

4) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji powołuje i odwołuje na okres kadencji Minister Obro ny Narodowej po porozumieniu z ministrem właści wym do spraw Skarbu Państwa spośród osób, o któ rych mowa w ust. 2.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Art. 16.3

5)

1. Rada Nadzorcza Agencji sprawuje sta ły nadzór nad działalnością Agencji.

2. Do obowiązków Rady Nadzorczej Agencji należy w szczególności:

1) opiniowanie rocznego planu finansowego i rocz nego sprawozdania finansowego Agencji; 2)3

6) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium z wykonania obo wiązków w okresie objętym rocznym sprawozda niem finansowym; 3)3

7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji.

3. Rada Nadzorcza Agencji może żądać przedsta wienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie po zostającej w zakresie działalności Agencji. 4.3

8) Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Ministrowi Obrony Na rodowej i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. 5.3

8) Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odwołuje Prezesa Agencji.

6. Rada Nadzorcza Agencji wykonuje swoje czyn ności zbiorowo. Może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczegól nych czynności nadzorczych. Art. 1

7.

1. Zakres czynności pracowników Biura Agencji i jego oddziałów terenowych określa Prezes Agencji. 2.3

9) Prezes Rady Ministrów określa, w drodze roz porządzenia, zasady wynagradzania oraz ustala wyso Dziennik Ustaw Nr 163 — 11505 — Poz. 1711 ——————— 2

6) Dodany przez art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o za sadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r. 2

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386. 2

8) Ustawa została uchylona przez art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), która weszła w życie z dniem 8 czerw ca 2004 r. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 30) Przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 13. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 13. 3

6) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 21 pkt 8 lit. a ti ret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

7) Dodany przez art. 21 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 13. kość wynagrodzenia Prezesa Agencji i członków Rady Nadzorczej Agencji. 3.40) Prezes Agencji, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa zasady wynagradzania pracowników Agencji, uwzględniając w szczególności kwalifikacje pracowników oraz rodzaj, charakter i wa runki wykonywanej pracy.

4. ˚ołnierzom zawodowym pełniącym czynną służ bę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji przysługuje uposażenie i świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach. Rozdział 3 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Agencję Art. 1

8.

1. Przekazanie Agencji do zagospodarowa nia mienia, o którym mowa w art. 2, zarządza Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy.

2. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mie nia, o którym mowa w art. 2, następuje nieodpłatnie.

3. Przekazywanie mienia, o którym mowa w art. 2, odbywa się zgodnie z planem przekazywania tego mienia w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony Narodowej z Prezesem Agencji. 3a.4

1) Minister Obrony Narodowej zatwierdza plan przekazywania mienia do Agencji oraz zatwierdza ko rekty tego planu. 4.4

2) Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania lotniska wojskowe i por ty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzo rowane przez Ministra Obrony Narodowej, po uzyska niu opinii ministra właściwego do spraw transportu. Art. 1

9.

1. Przekazanie Agencji mienia, o którym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdaw czo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

2. Sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jed nostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzoro wanej przez Ministra Obrony Narodowej, następują cych czynności:

1) geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nie ruchomości;

2) oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z nie wybuchów i niewypałów. 3.4

3) Na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upo ważnienia właściwy miejscowo ze względu na położe nie nieruchomości starosta, wykonujący zadania z za kresu administracji rządowej, stwierdza, w drodze de cyzji, wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organi zacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej w stosunku do przekaza nej nieruchomości, z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1. 3a.4

4) Nieruchomości przekazane Agencji przez Mi nistra Obrony Narodowej podlegają wykreśleniu z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. 4.4

5) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia Skar bu Państwa Agencji, z uwzględnieniem:

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia Agencji;

2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywa nia mienia i ich zatwierdzania;

3) sposobu ustalania w protokołach zdawczo-odbior czych wartości przekazywanego mienia;

4) organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpi su Agencji jako podmiotu władającego nieru chomością stanowiącą własność Skarbu Pań stwa;

5) sposobu przekazywania Agencji mienia Skarbu Państwa w użyczenie na podstawie art. 22. Art.

20.

1. Agencja prowadzi ewidencję mienia przekazanego jej w trybie przepisów art. 18 i art. 19, zwaną dalej „ewidencją”.

2. W ewidencji ujmuje się: 1)4

6) mienie przekazane, które pozostawało w trwa łym zarządzie lub we władaniu jednostek organi zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodo wej lub przez niego nadzorowanych;

2) mienie pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodo wej;

3) inne mienie niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli przepi sy szczególne tak stanowią. Dziennik Ustaw Nr 163 — 11506 — Poz. 1711 ——————— 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ——————— 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 4

4) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3.4

7) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadze nia ewidencji oraz tryb jej udostępniania i wydawania wyciągów, z uwzględnieniem:

1) określenia komórek organizacyjnych Agencji pro wadzących ewidencję i jej zakresu;

2) określenia działów ewidencyjnych i szczegółowe go sposobu ich prowadzenia;

3) określenia dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych;

4) określenia danych ujmowanych w ewidencji;

5) sposobu ustalania wartości ewidencjonowanego mienia;

6) sposobu gromadzenia dokumentacji ewidencyjnej i jej zakresu;

7) szczegółowego trybu wydawania z ewidencji wy pisów, wyrysów i informacji. Art. 2

1. (uchylony).48) Art. 21a.4

9)

1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie nierucho mościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Na rodowej lub przez niego nadzorowanych, a także umowy o świadczenie usług na rzecz tych jedno stek.

2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawarty mi umowami, o których mowa w ust. 1, przekazuje co rocznie Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z części przeznaczonej na utrzymanie nie ruchomości, o których mowa w ust. 1, oraz na nabycie usług, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje Agencji, w trybie określonym w art. 8 ust. 1a lub art. 22, zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji określonych zadań gospodarczych wyni kających ze świadczenia tych usług. Art. 2

2. 1.50) Minister Obrony Narodowej może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Naro dowej lub przez niego nadzorowanych oraz innego mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewy korzystywanego przez te jednostki do realizacji ich za dań, a niezbędnego do celów obronności lub bezpie czeństwa państwa.

2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że ustawa sta nowi inaczej. Art. 2

3.

1. Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 2, przez Agencję odbywa się zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega, z za strzeżeniem ust. 2, w szczególności na:

1) sprzedaży lub zamianie mienia albo oddaniu grun tów w użytkowanie wieczyste; 2)

2) oddaniu mienia w użytkowanie, najem, dzierża wę, użyczenie, trwały zarząd lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego;

3) oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony, za wynagrodzeniem; 4)5

1) wnoszeniu mienia do spółek, a także nabywaniu i obejmowaniu udziałów w spółkach. 2.5

2) Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazane przez Agencję, w drodze umowy, na wła sność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służący mi wykonywaniu zadań własnych. 3.5

3) Do gospodarowania przez Agencję nieruchomo ściami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa mi (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.54)), z tym że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji Prezesa Agen cji służy odwołanie do Ministra Obrony Narodowej. 3a.5

5) Mienie ruchome przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, likwidacji skutków klęsk ż ywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do innych celów związanych z bezpieczeństwem państwa Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, jednostkom samo rządu terytorialnego oraz prowadzącym działalność sta tutową w tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom. 3b.5

5) Mienie ruchome Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, z zapłatą ceny w ratach, żołnierzom zawodowym zwolnionym z za wodowej służby wojskowej na podstawie art. 78 ust. 2 Dziennik Ustaw Nr 163 — 11507 — Poz. 1711 ——————— 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

8) Przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. ——————— 5

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 3 ustawy wymie nionej w odnośniku 10 jako druga. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492. 5

5) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie woj skowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.56))5

7) oraz zwolnionym z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom jed nostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obro ny Narodowej lub przez niego nadzorowanych, podej mującym działalność gospodarczą. 4.5

8) Prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję jako przedsiębiorcę odbywa się na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.

5. Mienie, z wyjątkiem gruntu, którego zagospoda rowanie na zasadach określonych w ust. 1 nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przeka zane nieodpłatnie.

6. W stosunku do mienia stanowiącego dobra kul tury stosuje się przepisy o ochronie dóbr kultury i mu zeach. Art. 24.5

9) Mienie przyjęte na podstawie art. 21a i art. 22, z wyjątkiem materiałów wybuchowych, broni i amunicji, Agencja może w szczególności oddać w na jem, dzierżawę, użyczenie lub administrowanie, a także może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o to mienie. Art. 25.60) Przetargi dotyczące zagospodarowania mienia ruchomego, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3a i 3b, a także art. 10 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebu dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza się, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 wrze śnia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055). Art. 25a.6

1)

1. Nieruchomości Skarbu Państwa mo gą być przekazywane przez Agencję do zasobów nieru chomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje staro sta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządo wej lub agencje państwowe w zamian za przekazanie Agencji innych nieruchomości z tych zasobów. Do prze kazywania nieruchomości w tym trybie nie stosuje się zasady ekwiwalentności przedmiotów przekazania.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod bu downictwo mieszkaniowe lub które mogą być przezna czone na ten cel, Agencja może przekazywać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a Wojskowa Agencja Mieszka niowa może przekazywać Agencji nieruchomości, które nie będą przez nią zagospodarowane na ten cel. 3.6

2) Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i nieruchomości lokalowe Agencja mo że przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w za mian za przekazanie jej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową środków finansowych w wysokości określonej w umowie przekazania, nie więcej jednak niż wartość przekazanych nieruchomości. 3.6

3) Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkal nymi, nieruchomości lokalowe i nieruchomości, które są lub mogą być w planach zagospodarowania przestrzenne go przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, Agen cja może przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie odpłatnie lub w zamian za przekazanie jej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową środków finansowych w wysokości określonej w umowie przekazania, nie więcej jednak niż wartość przekazanych nieruchomości. Art. 25b.6

4) Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w związku z realizacją umów międzynarodowych, może nieodpłatnie przeka zać siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów, w drodze umowy, uzbrojenie i towary podwój nego zastosowania, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagrani cą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpie czeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozdział 4 Gospodarka finansowa Agencji Art. 2

6.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospo darkę finansową. 2.6

5) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Dziennik Ustaw Nr 163 — 11508 — Poz. 1711 ——————— 5

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391. 5

7) Obecnie: ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie woj skowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 5

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 91 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

1) Dodany przez art. 9 pkt 5 ustawy wymienionej w odnośni ku 10 jako druga. ——————— 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od nośniku 1; obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 63. 6

3) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odno śniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 6

4) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Agencji, uwzględniając sposób opracowania planu fi nansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania środkami finansowymi.

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zakła dowego planu kont, ustalonego przez Prezesa Agen cji, z zachowaniem zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

4. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji przeprowadza się zgodnie z przepisami o bie głych rewidentach i ich samorządzie. Art. 2

7.

1. Na podjęcie działalności w pierwszym roku Agencja otrzyma dotację z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. 2.6

6) Minister Obrony Narodowej, przekazując Agencji mienie zgodnie z art. 18 ust. 3, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości rów nej środkom finansowym na utrzymanie tego mienia zamieszczonym w części budżetu państwa, której dys ponentem jest Minister Obrony Narodowej. 3.6

7) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przekazując Agencji mienie w przypadkach, o któ rych mowa w art. 31a, udziela jej w danym roku bu dżetowym dotacji w wysokości równej środkom fi nansowym niezbędnym do pokrycia kosztów utrzy mania tego mienia z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw we wnętrznych. 4.6

7) W przypadku dokonania korekt planu, o któ rym mowa w art. 18 ust. 3a, Minister Obrony Narodo wej przekazuje Agencji środki finansowe z części bu dżetu państwa, której jest dysponentem, przeznaczo ne na utrzymanie mienia objętego korektą na okres od dnia przekazania mienia do końca roku kalenda rzowego. Art. 27a.6

8) Mienie ruchome, o którym mowa w art. 2, przekazane Agencji w sposób określony w art. 19 ust. 1, po podpisaniu protokołu zdawczo-od biorczego, może być przechowywane w magazynach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych na podstawie umowy nieodpłatnego przechowania. W takim przypadku Minister Obrony Narodowej nie przekazuje Agencji dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 2. Art. 2

8. (uchylony).69) Art. 2

9. 1.70) Przychodami Agencji są:

1) przychody z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2;

2) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 4 i art. 24;

3) przychody z realizacji umów, o których mowa w art. 21a ust. 1;

4) przychody z darowizn i spadków;

5) pozostałe przychody.

2. Z przychodów wymienionych w ust. 1 pokrywa się koszty:

1) uporządkowania stanu prawnego i prowadzenia ewidencji mienia;

2) utrzymywania mienia;

3) gospodarowania mieniem;

4) działalności Agencji.

3. Część dochodów określonych w planie finanso wym Agencji przeznacza się na inwestycje Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 30.7

1) Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 1a i 2;

2) fundusz zasobu stanowiący wartość mienia, o któ rym mowa w art. 1 pkt 1 i 2;

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4) fundusze z zysku netto Agencji: a) fundusz rezerwowy, b) fundusz nagród, c) fundusz inwestycyjny, d) fundusz na inne cele związane z obronnością państwa. Art. 3

1. 1.7

2) Nie pobiera się opłaty skarbowej i po datku od czynności cywilnoprawnych w sprawach, w których stroną jest Agencja.

2. Do czynności notarialnych związanych z tworze niem przez Agencję spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą ce czynności notarialnych związanych z przekształce niem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Dziennik Ustaw Nr 163 — 11509 — Poz. 1711 ——————— 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 6

7) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 6

8) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 6

9) Przez art. 6 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmia nie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial nego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. ——————— 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. Zwalnia się Agencję od obowiązku uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych dotyczących mienia, o którym mowa w art. 2.

4. (utracił moc).73) 5.7

4) Do zamówień udzielanych Agencji przez Mini stra Obrony Narodowej oraz przez kierowników jed nostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obro ny Narodowej lub przez niego nadzorowanych nie sto suje się przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.75))76). Rozdział 4a77) Wykonywanie przez Agencję zadań na rzecz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych Art. 31a.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych lub z jego upoważnienia inny organ może, po uzgodnieniu z Prezesem Agencji, przekazać Agencji do zagospodarowania niewykorzystywane mienie Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie orga nów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych oraz inne mienie będące we władaniu tych jednostek.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie jego ewidencji oraz gospodarowanie tym mieniem następuje w trybie i na zasadach okre ślonych w ustawie. Art. 31b.

1. Tworzy się środek specjalny w rozu mieniu art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.21)), na którym gromadzi się środki finanso we z tytułów, o których mowa w ust.

2. Dysponentem tych środków jest minister właściwy do spraw we wnętrznych.

2. Na środek specjalny, o którym mowa w ust. 1, Agencja przekazuje 93 % dochodów uzyskanych z go spodarowania mieniem Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 31a ust. 1.

3. Ârodek specjalny, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyj nych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właści wemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nad zorowanych. Rozdział 5 Przepisy przejściowe, zmieniające i końcowe Art. 32—3

7. (pominięte).78) Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.79) Dziennik Ustaw Nr 163 — 11510 — Poz. 1711 ——————— 7

3) Dodany przez art. 21 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; utracił moc z dniem 8 stycznia 2003 r., sto sownie do ust. 4 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02 (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15). 7

4) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 7

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591. 7

6) Obecnie: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za mówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537), która we szła w życie z dniem 2 marca 2004 r. 7

7) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. ——————— 7

8) Zamieszczone w obwieszczeniu. 7

9) Ustawa została ogłoszona w dniu 26 lipca 1996 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-07-20
Data wydania: 2004-07-02
Data uchylenia: 2013-06-24
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Sarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego nie obejmuje art. 32-37.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711