Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1739

1739 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoła wczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 i Nr 154, poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorzą dowego kolegium odwoławczego i pracowników biu ra tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960 i Nr 143, poz. 1202 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 107

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadnicze go, określone w załączniku do rozporządzenia, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka Dziennik Ustaw Nr 166 — 11678 — Poz. 1739 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. (poz. 1739) TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 760—1 890 II 1 770—1 930 III 1 780—1 980 IV 1 790—1 030 V 1 800—1 100 VI 1 810—1 170 VII 1 820—1 250 VIII 1 835—1 330 IX 1 850—1 410 X 1 875—1 490 XI 1 900—1 590 XII 1 930—1 705 XIII 1 970—1 850 XIV 1 010—1 995 XV 1 050—2 140 XVI 1 090—2 305 XVII 1 130—2 475

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-26
Data wydania: 2004-07-20
Data wejścia w życie: 2004-08-03
Data obowiązywania: 2004-08-03
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1739