Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1777

1777 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfika cji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 87

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) dokonanie opisu słownego i graficznego konia;

2) zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich;

3) zarejestrowanie konia; ————————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerw ca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

4) wydanie paszportu konia lub jego duplikatu;

5) dokonywanie zmian w rejestrze koniowatych;

6) czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

§2. Wysokość opłat za czynności wymienione w § 1 jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Dziennik Ustaw Nr 169 — 11840 — Poz. 1777 ————————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt (Dz. U. Nr 194, poz. 1898), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. (poz. 1777) WYSOKOÂå OP¸AT ZA DOKONANIE OPISU S¸OWNEGO I GRAFICZNEGO KONIA, ZIDENTYFIKOWANIE KONIA W PRZYPADKU KONI PE¸NEJ KRWI ANGIELSKIEJ, KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KONI RASY K¸USAK I KUCÓW SZETLANDZKICH, ZAREJESTROWANIE KONIA, WYDANIE PASZPORTU KONIA LUB JEGO DUPLIKATU, DOKONYWANIE ZMIAN W REJESTRZE KONIOWATYCH, CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z WYDAWANIEM PASZPORTÓW BYD¸A LUB ICH DUPLIKATÓW Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty w złotych 1 dokonanie opisu słownego i graficznego konia 23,69 2 zidentyfikowanie konia rasy pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, konia rasy kłusak lub kuca szetlandzkiego 23, 69 3 zarejestrowanie konia 24,72 4 wydanie paszportu konia 2,58 5 wydanie dodatkowej kartki paszportu konia 0,52 6 wydanie duplikatu paszportu konia 77,25 7 dokonanie zmian w rejestrze koniowatych 5,15 8 wydanie paszportu bydła 1,33 9 wydanie duplikatu paszportu bydła 1,33

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-07-30
Data wydania: 2004-07-14
Data wejścia w życie: 2004-08-14
Data obowiązywania: 2004-08-14
Data uchylenia: 2007-08-07
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1777