Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1782

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski — przewodniczący, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, Ewa ¸ętowska, Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca, protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 lipca 2004 r., skargi konstytucyjnej spółki BIMs Plus Spółka z o.o. o zbadanie zgodności art. 73 ust. 4 usta wy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowa dzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.) z art. 21 ust. 2 Konsty tucji, orzeka: Art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admi nistrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 162

3) jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski Wiesław Johann Ewa ¸ętowska Bohdan Zdziennicki 1782 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-30
Data wydania: 2004-07-20
Data wejścia w życie: 2004-07-30
Data obowiązywania: 2004-07-30
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1782